Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 103 (Jesus intercedes for his apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
E - Fii toraare nde annabi Iisaa fattorani en nden (Yuuhanna 17:1-26)

3. Fii no annabi Iisaa fattorani non sahaabaabhe mun bhen (Yuuhanna 17:6-19)


YUUHANNA 17:14
14 Mi hewtinii bhe kongol maa ngol. Aduna on anyii bhe, bhay bhe jeyaaka e oo aduna, wano tawiri non min kadi mi jeyaaka e oo aduna.

Annabi Iisaa no tentinde ko o hewtini kon daaluyeeji Baabaajo on dhin haa e taalibaabhe makko bhen, o fennyinani bhe innde makko iwunde nden ka Baabaajo on e firo mayre on. Rewrude e kon ko o fennyini, himo bhanginde Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on. Nden fennyinannde labaande fii ko Alla woni kon meemi bhe ka bhernde. Nde wattiti bhe, nde okki bhe bawgal, nde newanani bhe wonugol tawaabhe e tere bhandu ruuhuyankewu Almasiihu on ngun.

Ko rewrude e dhin piiji moyyhi labaadhi, aduna on anyirta bhe wano o anyiri non annabi Iisaa. Ko wano bhundu Almasiihu on ndun iwiri non ka Alla e no ngurndan makko dhan marorii non e Allaahu on non haa poomaa, ko wano non kala bhen jibinaabhe kesun wuurirta haa poomaa.

YUUHANNA 17:15
15 Mi toraaki ma yo a suutu bhe e oo aduna, kono ko yo a dandu bhe Bondho on.

Annabi Iisaa nabhaali taalibaabhe makko bhen ka kammu o sendaali bhe e aduna on, hay si tawii tampereeji dhin no hundiri bhe cendhe dhen fow. O torii Ben makko yo o hiwu bhe kuudhe ibuliisaaje dhen e jannoobhe bhen jandeeji penaale wondude e ruuhuuji bondhi dhin. Joomiraadho men on no fattanaade en. Kala gomdhindho no wuuri e nder humondiral e makko e fee hoolagol mo. Yhiiyhan Iisaa dhan hiway en, sadaka makko on fellintinanay en fii ko Alla wondi kon e men. Gooto waawataa toonyude en maa bonna fii men. En wontii feewubhe, wuuroobhe poomaa, hebhirbhe ballal e juudhe Laabhudho on. Si en wonii dhoftotoobhe e si en jokkii piiji bondhi dhin, o accay en e nder jarrabuyee on. Onsay junuubu on addanay en hersa. En ninsoyay tuubiren gondhi, wonen e ewnagol wi’a: «Baaba, wota a naadu men e jarrabuyee, kono jattin men Bondho on.» On etiidho dartagol Ibuliisa e mayde nden e fee huutorgol doole makko dhen e wakkilaare makko nden faljintinike. Huutorgol yhiiyhan dhan e tefande nde Almasiihu on tefani en nden no mari yultirgal.

YUUHANNA 17:16-17
16 Bhe jeyaake e oo aduna, wano tawiri non min kadi mi jeyaaka e oo aduna. 17 Ko Daaluyee maa on woni goonga on, wadhu bhe bhe maa rewrude e goonga on.

E nder ko o torotoo kon, annabi Iisaa seeditanii kadi taalibaabhe bhen dhimmun: hinaa e aduna bondho on bhe iwi, hay si ko bhe tawaabhe e bhandu ndun, bone on kadi no poodhirde bhe wano o poodhirta bheya heddiibhe. Bhe luttayno wonude junuubankeebhe, kono tippude e sulfu Alla on, yhiiyhan Almasiihu on dhan jattiniibhe kaso bondho on. Bhe wontii jananbhe e nder oo aduna, ko ka kammu bhe jeyaa.

Ka nder mbaadi heyri gomdhindho on wondudi ndin e bhandu e wonkii tippiro hulbhiniingo e ngo tayhondirtaa no woodi. Ruuhu-Seniidho on tampay si hawrii hidhen yidhi hoore men e kuudhe men dhen e bheynguure men nden bhuri bheya heddiibhe. Nde etidhen woo no weltiniren hoore men dhun hewtay miijo men ngon. Fenaade kala sunnay miijo men ngon nde lannira en seedha seedha. Ruuhu Allaahu on accataa maron keyeeji wujjaadhi. Si hawrii kongudhi an dhin maa kuudhe an dhen barminii goddho, Ruuhu wondudho e Goonga on tindinay lan yo mi yahu mi toroo mo yaafuyee. Bhayru Ruuhu-Seniidho on fennyinay hunyeendi e dhayne e jillondiral kala ka nder ngurndan mon, awa o nyaaway on.

Almasiihu on torii Ben makko yo o wadhu bhe laabhubhe bhayru aaden bondho waawataa labbhinde dhimmo makko. Ngol labbhinegol ko ka andugol goonga makko on rewrata. En wontii laabhubhe e fee ko andudhen kon giggol Alla ngol, e nder humondiral men e moyyhere Bhiddho on wondude e ngurndan wondudhan e bawgal Ruuhu-Seniidho on. Si Alla no wondi e men, dhun accay batte ka ngurndan men. Alla timminay e men ebbhoore makko nden: «Wonee laabhubhe ko fii ko mi laabhudho.» Yhiiyhan Almasiihu on dhan labbhinay nde wootere fii fow, wano woniri non Ruuhu-Seniidho on lellinantaa en huunde e men. Ko gomdhindhen kon mbaadi wondi ndin e Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto labbhinay en laabhal timmungal.

Allaahu on timminoyay ngal laabhal nde hidhen janga daaluyee makko on. Ko Linjiila on woni bhundu laabhal men ngal e dhadhi dhoftaare men nden. Maakuuji Almasiihu on dhin adday en no gomdhiniren e no okkitiren hoore men e no yidhiren dewal Allan gal fii no bhadoren Alla haa heedaango alaa hakkunde men. Udditanee bhernde mon nden daalol Ben mon ngol, ko fii Alla ko giggol, kala on wondudho e giggol, haray himo humondiri e Alla, Alla kadi no humondiri e makko.

YUUHANNA 17:18
18 Wano nulirdhaa mi non ka aduna, min kadi mi nulirii bhe non e oo aduna.

Bhay o lannii toranaade taalibaabhe makko bhen fii yo bhen labbhine, bhe heydhintinee, ko onsay non annabi Iisaa immini bhe e oo aduna bondho. O hisinii en, o labbhinii en. Ontuma o immini ka aduna fii dandugol bhe kawtidudhen bhen, bhe labbhinee. Moftal Iisaa ngal hinaa mottondiral welungal fii, mottondirayngal fii nanugol haalaaji mehi e nyaawooje moyyhinoobhe bhen sariya on. Ko mottondiral wondugal e kuugal, yananayngal tataaji Ibuliisa dhin rewrude e gomdhinal ngal, hara ko ngal dhabbhi ko no majjubhe bhen ruttora. Ko mottondiral juulayngal e catiingal. Ko Moftal ngal fennyinta Laamateeri Baabaajo on, ngal dhabbha no ngal dhoftora muydhe makko dhen e fee ko ngal fennyinta kon Linjiila on. E hara on faamii fii toraare nde Almasiihu on torii nden, on findinoowo en no fennyiniren Linjiila on?

Annabi Iisaa no teddini en, himo nelude en ka majjubhe bhen wano Baabaajo on imminiri mo non. Ko huunde wootere dhabbhaa, wano aalaaji dhin woniri non. Ko goongaaji Alla wondhi e Almasiihu on dhin tun o fennyinanta en. Annabi Iisaa no noddude on, o halfina on golle dhe wadhoton dhen, hara hinaa yo on fowto, maa wonon e nder miijooji dhaynooji. Ko Ruuhu makko Seniidho on woni doole mon dhen.

YUUHANNA 17:19
19 Min kadi non mi wadhitike mo maa fii mabbhe, fii yo kambhe kadi bhe wadhito bhe maa rewrude e goonga on.

Annabi Iisaa no andunoo wondema gooto e taalibaabhe makko bhen gaynataa fennyingol Linjiila on maa o jokka wuurugol e nder neweede ruuhuyankeere nden, awa kadi buy yanay sabu barmeeji wondhi dhin ka wonkiiji e ka miijooji mabbhe. E hin-le non, laabhal Alla ngal no hundi bhe. Ko dhun wadhi si Bhiddho on wonani rondeteedho on bonnere nden, o labbhina hoore makko fii kala hari ko o laabhudho. Rewrude e mayde makko nden, o timminii kala ko laabhal ngal landii kon. Wano non hande, toonye dhe Ibuliisa toonyata en dhen fow fittiraama ko gomdhindhen kon yhiiyhan Almasiihu on dhan. Ko tippude e nden mayde montaynde junuubu, taalibaabhe bhen waawiri hendorde Ruuhu-Seniidho on, on newnandho bhe tawdeede e dhan ndiyan wurnaydhan e no bhe seeditorana annabi Iisaa nde hibhe waajoo e innde makko.

Bhe jattinaa non kulol dhayne dhen, toni mabbhe dhin labbhinaa, tooke dhayne iwi e majji. Bhe hebhi cuucal fii wota bhe yeddu peewal ngal e fii no bhe fennyinira junuubaaji dhin hay si tawii dhun jibhay miijooji dhin, hara ko fii no yimbhe bhen ardiniree ka kisiyee. Ngon tippiro e hoore fenaande nden e angal laabhal ngal e townitaare nden waawii hebhude polgal woo si ngo rewii e yhiiyhan Almasiihu on e duncaare ko o fattanii en kon.

TORAARE: Yaafano men ngayngu e penaale e townitaare ko woni kon ka nder bherdhe amen. Bonki amen kin ko gila ka iwdi amen fuddhii, an le ko a Laabhudho. Yaafano men pilci Ibuliisa dhin. Fensitan men fii Linjiila on fii no kongudhi maa dhin labbhinira men tigi e no men waawira wuurude no yaadiri e ko bhe waajotoo kon.

LANDAL:

  1. Ko honno annabi Iisaa tororii Ben makko fii yo o hiwu en bone on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)