Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 088 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
C - Fii waynodiro waɗungo ngon ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 14:1-31)

2. Fii ko Laaɓuɓe tatooɓe e nder gooto on tippotoo kon e hoore gomɗinɓe ɓen rewrude e Ballo on (Yuuhanna 14:12–25)


YUUHANNA 14:21
21 Yiɗuɗo lan on ko jaɓuɗo yamirooje an ɗen, ɗoftii. Kala yiɗuɗo lan, Ben an yiɗay mo, min kadi mi yiɗay mo, mi hollitoo mo.

Sulfu e baraaji heewuɗi no ilude ka Iisaa-Almasiihu on e Moftal ngal e saa’iiji ɗin fow. Hay si tawii gomɗinɓe ɓen hebbinaama haa woni e hibbugol, haray maayo moƴƴereeji no heddii kadi haa jooni. Yeeso ayɓe makko ɓen, Iisaa dartii fota fii wi’ugol wonde ko kanko woni Almasiihu on e Ɓiɗɗo Alla on. E ɗin saa’iiji sakkitiiɗi, o feɲɲinani taaliibaaɓe ɓen fii keyeeji wonuɗi ɗin ka humondiral hakkunde makko e Baabaajo on. Yo ɓernde mon nden uddito fota e yo allankaaku Almasiihu on ngun hebbine on ko heewi!

Iisaa no wi’ude en wonde giggol ngol taalibaaɓe ɓen joganii mo ngol hinaa miijooji tun iwayɗi e faale maɓɓe on, kono ko giggol tippugol e ɗoftagol yamirooje makko ɗen e huutorgol ɗe. Aaden mo aldaa e Ruuhu Alla on anditataa waaju buumiingu ngun e nder giggol Almasiihu on ngol. Ko kanko udditanta en keyeeji ɗin ka kammu o immina en fii kurkanagol majjuɓe ɓen e fii tiiɗingol musiɓɓe en; o newnanay en laatingol eɓɓooje makko ɗen. Yamirooje makko ɗen hinaa dongii maa ko ronketee huutoreede, ɓayru weltaare Ruuhu on no nawrude en yeeso, awa kadi Ruuhu wonduɗo e Goonga on no newnande en no qirritoren kuuɗe men bonɗe majjinayɗe ɗen. On Ruuhu wallitoto en no ɗoftoren yamirooje makko ɗen. Sabu o yiɗii en o hisinii en kadi, hiɗon yiɗude mo non wuuriron Ruuhu makko on.

Hara hiɗon yiɗi Iisaa? Hita on jaabor hawjere wi’on kisan ‘hii-hii’ aaden weltiiɗo maa ‘oo’o’ aaden moniiɗo. Si hawrii on jibinaama kesun, ko Ruuhu Seniiɗo on ardotoo on: «Hii-hii, miɗo yiɗu maa yo Iisaa Joomiraaɗo sabu mangu mawngu maa ngun e yankinaare maa nden e sadaka maa on e muɲal maa ngal; a okkiilan doole no mi yiɗira.» kon ko yewtideten e Ruuhu on ka wirnii hinaa tama’u samakalaajo non maa huunde iwunde ka miijo, kono ko tippi e anniyagol no huuwiren kuuɗe heewuɗe giggol. Ko Joomiraaɗo on tagata giggol ngol e yiɗaaɓe ɓen o mawnina ngol rewrude e Sulfu on.

Alla no yiɗi yiɗuɓe ɓen Iisaa. Baabaajo on wattii kala bawgal e kala yurmeende e juuɗe Ɓiɗɗo makko on fii no yimɓe ɓen hisiniree. On mo wernii Alla bugitike Ɓiɗɗo makko on haray ko Alla o bugitii. Hara on humpitike fii ko Alla noddiri on kon ‘Yiɗaaɗo an on’, ɓayru Ruuhu Almasiihu on no wattitude on o watta on aaden yiɗoowo? Gooto moƴƴiraa hoore mun, kono giggol Alla ngol wattii on tagudi heyri. Almasiihu on no gollude e mon, himo fattanaade on ka Baabaajo on o hiway on haa poomaa. O feɲɲinana on fodaariiji ruuhuyankeeji ɗin. Kono non, hay si hiɗon mawnude e nder andugol Dandoowo mon on, ngal gandal heɓataa doole ɓayru gandal ngal ko firi ko ɗoftaare e giggol e sadaka e moƴƴuki.

YUUHANNA 14:22-25
22 Onsay oo wi’eteeɗo Yahuuda, hara hinaa Yudaasi Iskariiyu, wi’i mo: Koohojo, ko honno hoolitortaa e amen menen tun, hara hinaa e aduna on? 23 Iisaa jaabii mo, wi’i: Kala on yiɗuɗo lan, ɗoftii kongol an ngol, haray Ben an yiɗay mo, men ara e makko, men daakoo ka makko. 24 Kala non on mo yiɗaa lan, ɗoftotaako konguɗi an ɗin. Ngol kongol ngol wonɗon e nanude hinaa e an iwri, kono ko e Baabaajo Nuluɗo lan on. 25 Mi yewtii on ɗun wa fewndo ko mi wondi e mon.

Hari Iisaa no wondi e taalibaajo goo wi’eteeɗo Yahuuda hara hinaa Iskariiyu. O faami wonde Iisaa nangii toɓɓere haala goo gila ko janfotooɗo on yahi. O yi’i huunde nde woopataa ka saatii arude.

Iisaa jaabaaki mo huunde fewndo ɗon, kono o feɲɲinani mo fii ko ɓuri kon hittande Moftal ngal e fii ko o haani kon maayande aduna on. O holli ɓe laawi reweteeɗi e mun ɗin no waawiren tigi andirde Alla. Andugol ngol Iisaa jaɓa fii makko adday uddital e ngurndan kesan rewrude e bawgal Ruuhu Seniiɗo on no o wallira ɓe huutorgol yamirooje makko ɗen, ɓe anda kadi fii giggol Alla ngol. Onsay Iisaa yewti yewtere jiɓaynde: «Men aray e gomɗinɗo on, men daakoo ka makko.» Hinaa fii Moftal ngal fow wonaa e haaleede, kono ko fii gomɗinɗo on. Ruuhu Seniiɗo on koɗoto ka gomɗinɗo on o daakoo ka makko. Ngol kongol no nanaade ka ɓernde neɗɗanke nden, wa si himo ka nder juuɗe Ruuhu-Seniiɗo on, Ɓiɗɗo on e Baabaajo on. E nder ko o yiitata kon kisiyee on, o faami wonde Alla no hundi mo o fow himo hiwude mo kanko tigi. Kala hooliiɗo Almasiihu on, ootigi anday fii on gundoo haqiiqaajo.

TORAARE: Laaɓuɓe Tatooɓe ɓen, Baaba, Ɓiɗɗo e Ruuhu-Seniiɗo, miɗo sujjande ma mi jarna maa, mi mawnine mi manta. A koɗike lan a daakike ka an min oo junuubankeejo. Yaafano lan junuubaaji an ɗin. Mi jarnii ma fii doole giggol maa ɗe okkuɗaa mi ɗen e fii Ruuhu wonduɗo e giggol mo waɗuɗaa on ka ɓernde an. A maririi lan innde maa nden.

LANDAL:

  1. Ko honno giggol ngol yiɗuɗen ngol Almasiihu on tiiɗirta e ko honno Tatooɓe ɓen e nder Gooto on tipporta e hoore men?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)