Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 087 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
C - Fii waynodiro waɗungo ngon ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 14:1-31)

2. Fii ko Laaɓuɓe tatooɓe e nder gooto on tippotoo kon e hoore gomɗinɓe ɓen rewrude e Ballo on (Yuuhanna 14:12–25)


YUUHANNA 14:15
15 Si hiɗon yiɗi lan, on ɗoftoto yamirooje an ɗen.

Feɲɲingol ngol Linjiila on ko jarnugol Alla fii tampereeji Iisaa ɗin. On mo alaa e feɲɲinde Kibaaru Moƴƴo on andaa hettaare wonde nden e Almasiihu on. Si on tawii torndeeji mon ɗin e seeditoore mon nden alaa heɓude batte, ɗaɓɓee no andiron si hiɗon tabiti e giggol Almasiihu on ngol maa si tawii junuubaaji mon ɗin no waɗude heedaango fii wota on hendo kin barki. Qirritanee Iisaa kon ko ŋakkani on fii wota on taɲu baraaji wonɗi e ilude ɗin ka ɓeya yimɓe. Iisaa no yamiri en yamirooje ɗuuɗuɗe wano ɗee ɗoo: yiɗee ayɓe mon ɓen; hiiree toroɗon fii wota on naatu e nder jarrabi; wonee timmuɓe wano Ben mon kammuyankeejo on woniri Timmuɗo non; aree e an, on fow, yo rondiiɓe ko teddi haa ronki, mi fowtina on. Ɗen yamirooje no ɲoggaa e ndee yamiroore kaŋŋeere ɗoo: Wano mi yiɗiri on non, onon kadi yiɗindiree. Ɗen yamirooje wonaa donle tedduɗe, kono ko ballal no wuuriren e lumbirngal fii gomɗinal ngal e giggol ngol.

Kala on anduɗo sottande Iisaa nden waawataa kadi wuurande hoore makko, kono o kurkanto Almasiihu Dandoowo mo on.

YUUHANNA 14:16-17
16 Min kadi mi toroto Baabaajo on, o yeɗa on Ballo goo, hara ko Wondoowo e mon haa poomaa: 17 on non ko Ruuhu Wonduɗo e Goonga mo aduna on waawataa jaɓude, ɓay ɓe yi’ataa mo, ɓe andataa mo. Kono onon hiɗon andi mo, ɓay himo humondiri e mon, awa kadi o hoɗay e mon.

Kala on etiiɗo huutorgol yamirooje Iisaa ɗen e fee tippugol e doole makko ɗen o woopitay ko yurmi. Ko ɗun waɗi si Iisaa torani Alla yo o immin Ballo on, e maanaa Ruuhu-Seniiɗo on. E hino ɗoo golle makko goo ɗe o gollata: Ko Ruuhu wonduɗo e Goonga on hollayɗo en on ko junuubaaji men ɗin hulɓinii kon; himo hollude en ko Iisaa fempaa kon, o okka en pellital wonde ko Ɓiɗɗo Alla on yaafantoo en junuubaaji men ɗin; o fewnay en yeeso Alla sabu Sulfu on; on Ruuhu barkinaaɗo rewnay en e jibinande heyre nden; o wallay en no noddiren Alla Ben men, o yeɗa en pellital wondema ko en fayɓe Alla tigi e fee Ruuhu wattuɗo en on ɓiɓɓe Alla; o wontay fattantooɗo en on o tambitoo en; o daroo takko men o mara en ko tiiɗi yeeso ŋurŋurtanɗe Ibuliisa ɗen, o okka en pellital fii ko kisiyee men on timminaa kon. En heɓataa pellital ka ndarndeeji maa nder mbeleeɗe oo aduna ɗoo ɓaawo Ballo on maa yarlinoowo mo Iisaa imminani en on.

Gooto joganaaki hoore mun Ruuhu on, maa ɲeeɲal maa yuɓɓidirgol gimɗi maa annabankaakuyaagal. On Ruuhu ko ka Alla iwata o aray e Ɓen gomɗinɓe ƴiiƴan Almasiihu on ɗan. Kala mo yiɗaa Iisaa maa mo jaɓaali fii makko, haray o aldaa e Ruuhu on. Kono on yiɗuɗo Iisaa jaɓi kisiyee makko on heɓay tigi weltaare nden. E fee Ruuhu-Seniiɗo on ka nder ɓernde men, en anday bawgal Alla ngal e nder lo’ereeji men ɗin. Iisaa no fodi en wonde Ballo on accitataa en nde maayuɗen maa ɲande ɲaawoore nden sabu ko kanko woni ngurndan poomayankejan ɗan.

YUUHANNA 14:18-20
18 Mi accataa wonon aliyatiimaaɓe, mi aray e mon. 19 E nder seeɗa nii aduna on yiitataa lan han kadi, kono onon on yi’ay lan. Ɓay miɗo wuuri, awa onon kadi on wuuray. 20 Nden ɲande on andoyay wonde miɗo humondiri e Baaba an, onon kadi hiɗon humondiri e an, min kadi miɗo humondiri e mon.

Ɓawto yahugol janfotooɗo on, Iisaa holliti taalibaaɓe mun ɓen wondema o seeday e maɓɓe ko neeɓaa, awa ɓe waawataa kadi jokkitude mo. Kono o ɓeyditi wonde o artoyay e maɓɓe kanko tigi. Himo

faamunoo fii kulol maɓɓe ngol, ɗin konguɗi makko ko piiji ɗiɗi ɗaɓɓunoo: aranun ɗun, ko fii ardu Ruuhu-Seniiɗo on sabu ko Joomi on woni on Ruuhu. Ɗimmun ɗun, ardu makko ndun ka mangural ka lannoode aduna. Sabu ɗin piiji ɗiɗi, himo haaanunoo seedude e maɓɓe o yaha ka Ben makko. Si o yaahaano, Ruuhu Seniiɗo on cippotanooko e maɓɓe o cippoo kadi e men.

Ko on Ruuhu udditidata gite ɗen e ɓernde nden nde wootere. Meɗen faami wonde Iisaa luttaano ka yenaande wano heddiiɓe ɓen non, kono himo wuuri himo wondi e Baabaajo on. Ko ngurndan makko ɗan woni didol nduu duniyaaru e kisiyee men on. Ɓay o foolii mayde nden, o yeɗay ngurndan ɗan no fooliren mayde nden rewrude e gomɗinal ngal wuuren e nder peewal Almasiihu on ngal.

Ruuhu wonduɗo on e Goonga on ko Ruuhu Alla on on aroowo tabita ka men, o fellintinana en wonde Ɓiɗɗo on no humondiri e Baabaajo on, awa kadi Baabaajo on no humondiri e Ɓiɗɗo on e nder humondiral timmungal. Ngal gandal ruuhuyankewal fewtungal Tatooɓe laaɓuɓe ɓen e nder Gooto on no nandi e jande matematikal, kono nde hoɗay e gomɗinɗo on, on humondirɗo e Alla wano o humondiri e Iisaa non. Ɗin gundooji no diwi faamu men ngun.

Iisaa wi’aali wonde himo faalaa tabitude e mon kanko tun feere, «kono mi tabitiday e mon e mojobere.» Wonaa e yiɗi makko Almasiiyaajo wontiri suudu Ruuhu-Seniiɗo wonɗo e makko on; himo wa’ita wa hayre wallinaande e suudu moolanaandu ndu Alla darni. Gomɗinɓe ɓen fow no sendodude nden wonunde ruuhuyankeere. Ndin fodaari ko ka ɗuuɗoral waɗiraa: «Hiɗon humondiri e an, min kadi miɗo humondiri e mon.» Si laaɓuɓe ɓen wuurii e nder humondiral, Iisaa feeɲay. Andee wonde Joomiraaɗo on sincii fodaari rewrude e koo ko o yamiri ɗoo: «Yiɗindiree wano mi yiɗiri on non.» Hinaa min tun humondiri e Almasiihu on, kono en fow en hebbinte immorde ka Alla haa heewa.

TORAARE: Meɗen sujjande ma, an yo Baalun Alla; rewrude e mayde maa nden, men heɓii ngurndan poomayankejan ɗan. Yaafano men fii faaɗa gomɗinal-yaagal amen ngal e niwre amen nden fii wota heedaango woo luttu hakkunde amen e maa. Newnan men no men yi’ira maa e nder ndarndeeji amen ɗin e no men wuurira hara fondo amen ngon no laaɓi. Men jarnii ma fii ko nuluɗaa kon Ballo on, Ruuhu wonduɗo e Goongaa on ko ayna men haa poomaa.

LANDAL:

  1. Ko piiji honɗi e honɗi Iisaa siforii fii no Ruuhu-Seniiɗo on woniri non?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)