Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 084 (The new commandment)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
B - Fii ko feyyundoo kon ɓawto nafakka joomiraaɗo on (Yuuhanna 13:1-38)

3. Fii yamiroore heyre nde Moftal ngal yamiraa nden (Yuuhanna 13:33-35)


YUUHANNA 13:33
33 O wi’i kadi : Ko onon yo fayɓe an, miɗo wondi e mon kadi seeɗa. On ɗaɓɓoyay lan, kono jooni miɗo yeetaade on onon kadi wano mi wiirunoo non hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen: Ka mi yahata ton on waawataa hewtude.

Ɓawto ko Baabaajo on mawninaa rewrude e Ruuhu on, Iisaa no ardoraade en ka noone coɓɓuli e didol gomɗinal men ngal. Hinaa ka ɓandu tun o wondi e men, kono himo woodaa kadi ka kammu. Almasiihu immintinaaɗo on no seeditii ɓuri fow ka aduna fii ngurndan ɗan. Kala mo andaa Wurɗo on maa mo gomɗinaali, haray ko wumiɗuɗo e majjuɗo, kono kala yi’uɗo mo ootigi wuuray o heɓa kadi ngurndan poomayankejan ɗan.

Iisaa andini taalibaaɓe makko ɓen wondema ka o yahata ton ɓe waawata hewtude ton. Hinaa fii tampere nde o feƴƴinta nden yeeso Dental ngal maa fii ummutal makko ngal o woni e haalude, kono ko fii ƴentinegol makko ngol. Baabaajo on wi’uno ɗun ɗoo: «Jooɗor ka sengo an ɲaamo haa mi waɗa ayɓe maa ɓen ka ley teppe maa.» Iisaa mutaali tun nde wootere, kono o hollituno law taalibaaɓe makko ɓen fii mayde makko nden e ummutal makko ngal e fii ƴentineede makko ka kammu ka gooto naatirta wakkilaare mun. O hiitaninoke ɗun Yahuudiyankeeɓe ɓen, kono ɓen waawaali faamude. E hara taalibaaɓe ɓen kaɲun waaway faamude jooni fewndo ka o janfetee ɗon? Hari o tawniino ɓe e dewal Baabaajo on e Ɓiɗɗo on fii wota ɓe yoolo e nder andeeji e hita ɓe bonire tama’u ko niɓɓiti yeeso. E hara ɓe hooloto sella-finde makko on e fodaari makko ndin wi’udi ndin o accitataa ɓe? E hara ɓe hooloto wondema golle ɗe ɓe hawti ɗen bonataa?

YUUHANNA 13:34-35
34 Miɗo yamirde on yamiroore heyre: Yiɗindiree. Wano mi yiɗiri on non, onon kadi yiɗindiree. 35 Si on yiɗindirii, fow anday ko on taalibaaɓe an.

Iisaa no andunoo wondema taalibaaɓe makko ɓen faamataa fota sabu Ruuhu on imminanaaka ɓe taho. Hari hiɓe wumiɗi hara ɓe wondaa e hoolaare, ɓe faalanooka yiɗude «ko fii Alla ko giggol, awa kadi kala on tabituɗo e nder giggol ngol giggol ngol tabitay e makko, Alla kadi wano non.» Humondiral Laaɓungal e nder gooto on ko giggol non. Sabu giggol woodungool ngol hakkunde yimɓe ɓen tato ka nder humondiral laaɓungal tatooɓe ɓen e nder gooto on adday humondiral neeɓayngal, Iisaa no faalanoo yo sariya ardiiɗo on no Humondiral Laaɓungal tatooɓe ɓen e nder gooto on yaarata non wonu e yimɓe ɓen e ko addata kon laaɓal ngal laato tigi ka taalibaaɓe makko ɓen.

Awa Iisaa wakkilini taalibaaɓe makko ɓen yiɗidirgol hakkundeeji maɓɓe kamɓe tawaaɓe ɓen ka Moftal makko. O sincaali waɗaaji sappo wano wonirnoo non ka Ahadi Hindi, kono o jonni yamiroore wootere mottidirnde ɗeya yamirooje heddiiɗe ɗe Alla yamiri fow. Ko giggol ngol woni timmoode sariya on. Ka tawnoo ɗon annabi Muusaa jonnuno sariyaaji haɗayɗi jamaa on, Almasiihu on kaɲun no pooɗude en e kuugal huuweteengal. Wurin kanko tigi o wattii hoore makko misal. Ko giggol ngol woni fii ngurndan Mofte ɗen. Si tawii Moftal ngal alaa hollude few giggol, haray nafa ko ngal woodani alaa.

Ko giggol ngol woni gundoo wonduɗo on e Almasiihu on. Himo yurmiraa baali majjuɗi e mutuɗi ɗin wano ngaynaakoojo yurmirtee non. O ronditorii muɲal taalibaaɓe makko ɓen. Almasiihu on watti ngol giggol sariya sincuɗo on laamateeri makko ndin. On mo no wondi e giggol tabitay e moƴƴere Almasiihu on nden, kono kala wonduɗo e ngaygu haray ko aaden Ibuliisa. Giggol ko moƴƴuki ngol mawnintinaaki fes. Hingol wondi e muɲal, ngol moƴƴoto hay e ayɓe ɓen. Sahaabaaɓe ɓen no holli en ka nder ɓataake ko honno ngol sifori. Giggol Alla ngol lellataa; ko kangol yuɓɓindirta yuɓɓodiral timmungal ngal.

Fii Moftal ngal, seedee goo woo alaa si wonaa okkitirgol hoore mun rewrude e giggol ngol. Si hawrii en ekkitike kurkaduyaagal, en wontay taalibaaɓe makko. E nder ko Iisaa ardotoo en kon, en ekkitoto ko honɗun woni firo giggol huuwoowol ngol. Hiɗen wuurude e nder yaafuyee makko on e hiɗen yaafanaade ɓeya e nder weltaare. Si tawii e nder mottodiral hay gooto alaa cippirde no o ɓurira oya mawnude, e si tawiii fow no weltodaade sabu ko Ruuhu Almasiihu on humindiri ɓe kon, haray kammu ngun tawtay leydi ndin, Joomiraaɗo men wuuruɗo on kadi sinca mofte hebbinorɗe Ruuhu-Seniiɗo on.

LANDAL:

  1. Ko honɗun giggol ngol wonani seedee gooto anditirteeɗo on Almasiiyaaɓe ɓen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)