Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 085 (Christ predicts Peter's denial; God is present in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
B - Fii ko feyyundoo kon ɓawto nafakka joomiraaɗo on (Yuuhanna 13:1-38)

4. Fii no Almasiihu on hiitori fii ko Petruusu yeddoyta koy fii makko (Yuuhanna 13:36-38)


YUUHANNA 13:36-38
36 Onsay Sim’uunu Petruusu wi’i mo: Koohoojo, ko honto yahataa? Iisaa jaabii, wi’i: Ka mi woni e yahude ton a waawataa lan jokkude fewndo ɗoo, kono a jokkitoyay lan si neeɓii. 37 Petruusu wi’i mo fahin: Koohoojo, ko honɗun haɗata mi waawe jokkude fewndo ɗoo? Mi okkitiray ngurndan an ɗan fii maa. 38 Onsay Iisaa jaabii mo, wi’i: A okkitiray ngurndan maa ɗan fii an? Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, ndonto ƴoggataa few hara a yeddaali fii an haa timma laabi tati.

Hari Petruusu no jiɓii fota o alaano heɗaade ko Iisaa yewtata mo kon fii giggol ngol. O faamuno non wondema Joomi on sertayno woni e maɓɓe fewndo ka bone on sutii ɓe ɗon ko hulɓinii. E nder hoolorgol doole makko ɗen, o fodiri Iisaa hawjere o jokkay mo ko ɗun jarani mo woo. Hari o faamaali ittiri lo’ere makko nden e kattudi doole makko ɗen, himo hoolinoo hoɗɗii o waaway hunnude fodaari makko feƴƴitundi keerol ndin. Hari himo wakkilanii Iisaa ko feƴƴiti keerol, himo hebulanii waɗideede hare fii makko e fii maayangol mo.


C - Fii waynodiro waɗungo ngon ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 14:1-31)

1. Fii no Alla wondiri e Almasiihu on non (Yuuhanna 14:1–11)


YUUHANNA 14:1-3
1 Wota berɗe mon ɗen aanu. Gomɗinee Alla, gomɗinon lan, min kadi. 2 Wonundeeji buy no woodi ka galle Ben an. Si hinaano ɗun, harayno mi yeetike on, ko fii miɗo yahude parangol on wonunde. 3 Jooni si mi yahii, mi paranoyii on wonunde nden, mi aranoyay on, fii yo on wonoy onon kadi ka mi woni ton.

Taalibaaɓe ɓen aani fota ko ɓe andi wondema Iisaa no seedude e maɓɓe awa kadi ɓe waawataa jokkude mo ka o fokkiti ton. Annabi Iisaa hiitii kadi fii ko Petruusu yeddoyta kon fii makko, hari on-le ko jooni fodi wonde o jokkay hara huunde o hulaa himo mantora gomɗinal makko tiiɗungal ngal. Ko ɓe miijotoo ɓe falji fii ko ɓe jokkani kon Iisaa no gasa hendinoke taalibaaɓe ɓen, sabu Iisaa yahay woni ko neeɓaa o hiitike men fii mayde nden. Iisaa cippirii e miijooji maɓɓe niɓɓituɗi ɗin e fii ande maɓɓe nden e fee huutorgol yamiroore holniinde. Tippee e Alla hara on waɗaali e ɗiɗi, ko kanko woni didol tiiɗungol ngol e saa’iiji ɗin fow, ko kanko woni mo dillataa on ka tawata ɗon ko heddii kon fow no dimbaade. Ko kanko njattinta en andeeji men ɗin. Kulol no yaadi e angal gomɗinal. Baaba men wonɗo on ka kammu ɗaynataa hay gooto o accitataa few kadi hay gooto. Ko polgal foolungal aduna on nii, ɗun ko gomɗinal men ngal. Rewrude e hoolaare e toraare, Iisaa no landanaade taalibaaɓe makko ɓen wa nden sariyaare gomɗinal fii ka Ben makko. Kanko e Baabaajo on ko ɓe gooto. Wano Baabaajo on okkirta en non pellital fii ko jango kon, ko wano non Ɓiɗɗo on yeɗirta pellital makko ngal. E fee Ɓiɗɗo on, Baabaajo on no tawdaa e makko ka nder aduna. Giggol makko ngol ko ngol haanuɗen hoolaade. Pellital makko ngal no tiiɗiri wa fetere.

O sifanii taalibaaɓe makko Ɓen goɗɗun e ko feƴƴoyta kon Ɓawto mayde makko nden e ƴentinegol makko ngol. Ka Alla, cuuɗi moolanaaɗi e labaaɗi no woodi ɓuri ɗii ɗi ɓee yimɓe alɗuɓe ka aduna ɗoo jogii ɗin fow. Tata Alla on no nandi e saare moolanaande, hakkee ko nde moolanaa hinde waawi wernude laaɓuɓe aduna on fow haa poomaa. Hay si tawii hande ko e cuurun hoɗuɗon maa e nder kurihun, hita ɗun aanin on. Ka nder tata Ben mon wonɗo on ka kammu hino woodi konkoojii e wonundeeji yaajuɗi. O moƴƴinanii on suudu laaɓundu, wulndu e hentiindu. Hiɗon waawi tabitu ka makko haa poomaa.

Alla no yiɗi ɓee gomɗinɓe Almasiihu on o moƴƴinanii ɓe nokkuure. Fewndo ko Iisaa yiltii ka kammu, o ardino ɗin wonundeeji o lannitii fii ko eɓɓantee kon. Kono o aadii yiltitagol ka men; o faalaaka woɗɗitaade en. Ko o artanta ko fii mottidirgol taalibaaɓe makko ɓen. Himo yiɗiri ɓe wano jomboowo on yiɗiri non jombajjo makko on; o hittini fii hollitugol Ben makko Moftal makko ngal, ɗun ko Jomba, hara hinaa fii naadugol ngal tun ka Ben makko, kono ko fii yo ngal tawe ka nder ɓeynguure kammuyankeere. En wondoyay e makko soono kala hara himo hiwude en weltoden sabu moƴƴere makko nden.

YUUHANNA 14:4-6
4 Ka mi woni yahude ɗon, hiɗon andi ngol laawol. 5 Kono Tooma wi’i mo: Koohoojo, men andaa ka seenotoɗon ton. Ko honno non men andirta laawol ngol? 6 Iisaa jaabii mo, wi’i: Ko min woni Laawol ngol e Goonga on e Ngurndan ɗan. Hay gooto waawataa yahude ka Baabaajo on si wonaa e an o rewri.

Iisaa wi’i taalibaaɓe makko ɓen ɗii konguɗi ɗoo: «Hiɗon andi ka mi yahata ton e hiɗon andi laawol hewtinayngol ngol ka Alla.» Tooma jaabii mo: «Ko honno men andirta laawol ngol ɓay meɗen andi a yahay ko ɓooyaa?» E nder ko o aani kon, o wawataano yi’ude ka fokkitaa ton ka woɗɗi. Hari kulol ngol dimbii mo; hari o andaano ka rewetee.

Iisaa okki mo pellital no newori: «Ko min woni laawol naɓayngol ngol ka Alla, awa kadi ko giggol an ngol e goonga an on woni sariya haqiiqaajo hewtinoowo on ka kammu. Ko min woni sariya waɗanaaɗo on Banii-Aadama, ko rewrude e makko Alla ɲaawirta on. Hita on etir sariyaare majjinaynde nde Banii-Aadama’en etirta nden. Wonee ka laawol hewtinayngol ka Alla. Aree e an, etireɗon etirde an nden; hiɗon yi’ude wonde hinaa on huunde yawti junuubankeeɓe tuunuɓe.»

Almasiihu on addataa on e kulol naɓi e kulol maa e angal tama’u naɓi e angal tama’u. Nde meemuɗon danka kan nder ngurndan mon woo, o fontay jungo makko ngon fii no o hisinira on hara himo wi’orde on: «Jooni miɗo jonnude ma goonga keso, kiɗɗo on wontii ɓaawo. Ko fii maa mi maayanii mi sincii ahadi heyri ndin sabu moƴƴere nden. Junuubaaji maa ɗin yaafaama; gomɗinal maa ngal hisinii ma. Cato e an tabitaa fii ko ƴettiraɗaa kon wa ɓiɗɗo no luttirane. E juuɗe an a hendoyto goonga on nde ɓadiɗaa Alla. Ɓaawo an, ko a mayɗo.»

No gasa hiɗon wi’a: «Miɗo jaɓi ɗun fow, kono miɗo ŋakkiraa gomɗinal e doole e julde e laaɓal.» Iisaa no jaabaade on: « Mi okkete ngurndan poomayankejan ɗan; ko min woni ɓundu ngurndan ɗan. Fawo e an hara hiɗa gomdini, a hendoto Ruuhu-Seniiɗo on. E fee makko, a heɓay ngurndan heewuɗan ɗan. » Kala mo halfinike e Almasiihu on wuuray haa poomaa. Hita on woɗɗito mo; ko kanko woni ngurndan mon ɗan. Ko yo on maayu e nder junuubaaji mon ɗin maa wuuron e fee Almasiihu on. Ko goɗɗun e mun, hakkudeere woo alaa. Ko Almasiihu on woni ngurndan gomɗinɗo on.

Kala humiiɗo e Almasiihu on daroto yeeso Alla o yi’ira mo wa Baabaajo wonduɗo e yurmeende. Diina woo e diina, faamu neɗɗanke woo e faamu neɗɗanke, sariya gandal woo e noonee gandal woo ɓannataa on ka Alla. Ko Almasiihu on tun, ɗun le ko Ɓiɗɗo Alla on waawi ɗun; rewrude e makko, Baabaajo on no darii yeeso mon. ko Iisaa woni feɲɲinande Alla timmunde nden. Gooto andataa Baabaajo on hara o andaa Ɓiɗɗo on. Hiɗen yeɗaa moƴƴere fii andugol Alla; hiɗen ɓadaade mo ɓayru Almasiihu on ko giggol, o wattii en fayɓe Alla.

YUUHANNA 14:7
7 Si hiɗon andi lan, on andoyay kadi Ben an. Kono gila jooni hiɗon andi mo, awa kadi on yi’ii mo.

Fayɓe oo aduna no sendaa e Alla sabu junuubaaji maɓɓe ɗin. Hay gooto waawataa andirde Alla no ootigi faaliraa non. Hay gooto yi’aali Alla si wonaa Ɓiɗɗo makko bajjo wonduɗo on e Baabaajo on. E hino ko o wi’i en kon: «Si hiɗon andi lan, on andoyay kadi Ben an. » Kono ɓe andaa mo. Gandal hinaa andugogl e faamugol goɗɗun tun, kono ko heyɗintinegol e wattittegol kadi. Si en andii Alla ɗun nototo e men, ɓanga e nder ngurndan men ɗan. Hita on ɗayne, gande fii diinaaji addata en no andiren Alla. Ko si en weeɓitike tun e ndaygu Linjiila jalbinayngu ngun. Jaɓee wayleede ɗun on wontoyay ndaygu.

Fewndo ko o janfetee, Iisaa wi’i taalibaaɓe mun ɓen: «Gila jooni hiɗon andi lan. Hinaa mi fooloowo jogiiɗo bawgal ngal fow e faamuɗo e darjinɗo on tun, kono ko mi Baalun Alla ɓooraykun kun junuubi aduna on kadi. Rewrude e mayde an sottaynde nden, Alla no feeɲirde wa Baabaajo moƴƴintinoowo on, sabu o donkinirta junuubaaji mon ɗin sabu tikkere makko nden, o mulataa on, kono ko min o donkinta, min Ɓiɗɗo makko on, fii no njattinire ɗon e no woniron laaɓuɓe e no onon fayɓe makko ɓen naatiron e nder humondiral hakkunde mon e makko.»

Ka leggal altidiraangal o feeɲiri wa Baabaajo. Jom-Ɓural on woɗɗitaaki, kono ko mo giggol e yurmeteeeɗo e sottoowo. Alla ko Ben mon tigi. Onon gomɗinɓe mo ɓen on anday goonga Alla on. Ngal andal wattitay on heɓon jikku moƴƴo e labaaɗo.

YUUHANNA 14:8-9
8 Onsay Filiipu wi’i mo: Koohoojo, hollu men Baabaajo on, ɗun haray yonii men. 9 Iisaa wi’i mo: Filiipu, koo ko mi neeɓi wondude e mon fow, e a andaali lan? Kala yi’uɗo lan, haray yi’ii Baabaajo on. An non, ko honno wi’irtaa: Holllu men Baabaajo on?

Ɗii konguɗi Iisaa «On yi’ii Baabaajo on, e on andii lan» ŋalɗini Filiipu, faydaa o faalaama wi’ude: « Oo’o, men yi’aali mo. » O fanki sabu ko mangu mawngu Joomi makko on meemi mo kon. O ŋurŋurtuno non o wi’i: «Joomi, hollu men Baabaajo on, ɗun haray yonii men.» Kon ko o yewti ɗimmun no holli wonde o faamii gundoo e bawgal ko Iisaa wondi kon. On gundoo no fawii e ko o humondiri kon e Ben makko. Si himo haanunoo seedude e maɓɓe, harayno o hollayno ɓe tun Baabaajo on ko fanɗi woo no ɓe imminiree wano kanko o imminiraa e no o hiwiraa non sabu Jom-bawgaljo on. Onsay ɓe anday, ɓe yi’a kadi wonunde Alla nden, ɓe heɓa hoolaare yeeso yimɓe ɓen e bawgal fii sellingol e fii raɗagol jinnaaji ɗin.

Kono rewrude e kon o landii, Filiipu qirritii wonde o andaa Baabaajo on o andaa kadi Ɓiɗɗo on. O waawaali anditude allankaaku ngun e goonga on. Kono Iisaa feliraali mo sabu ɗun, kono o yurmaa mo. E on kiikiiɗe sakkitiiɗo, o feɲɲini goonga hittuɗo on: «Kala yi’uɗo lan, haray yi’ii Baabaajo on.» Ko non Iisaa seekiri wirngallo wongo ngon hakkunde makko e taalibaaɓe makko ɓen. Yiingo woo, koyɗol woo feɲɲinoytaa goonga fewtuɗo on Alla, kono ko Iisaa-Almasiihu on tigi. Hari hinaa o aaden tedduɗo tun, kono ko e makko yi’eten Alla tigi hande hiɗon waawi yi’ude Alla si tawii on yi’ii Iisaa e si on jaɓii mo. Tooma nani non kanko kadi ɗin konguɗi kono o faamali ka ɗi hikkii. Ɓawto ummutal Iisaa ngal, o piitii yeeso Karamoko’en o ewnii, o wi’i: «Joomi an e Alla an! »

YUUHANNA 14:10-11
10 A hoolaaki wonde miɗo humondiri e Baabaajo on, kanko Baabaajo on kadi himo humondiri e an? Ɗii konguɗi ɗi mi woni on wowlande, wonaa e an ɗi iwri. Ko Baabaajo Wonɗo e an on woni waɗude kuuɗe mun ɗen. 11 Gomɗinee lan wonde miɗo humondiri e Baabaajo on, kanko Baabaajo on kadi himo humondiri e an. Si hinaa ɗun, gomɗiniron bete sabu ɗee kuuɗe ɗe mi woni waɗude.

Taalibaajo no waawa hunjaade Linjiilaa on o y’ia Iisaa seeɗa tun, kono hara o faamaali fii makko, si tawii Ruuhu on wattitaali ɓernde makko nden. Iisaa yaltini Filiipu ka nder cokkun on, o landii mo landal fii gomɗinal ɓurngal e luggunde e fee allankaaku makko ngun: «A hoolaaki wonde miɗo humondiri e Baabaajo on? Yewtere hittunde nden ka nder ngurndan an ko fii mawningol Baabaajo on. Miɗo humondiri e Baabaajo on. Baabaajo no hoɗi e an tigi. Allankaaku ngun no heewi e an. Ko mi jibiniraaɗo Ruuhu Seniiɗo on, mi wuurii hakkunde mon hoore mi waɗaali junuubu. Miɗo andunoo mo gila ka fuɗɗoode, ngal gandal ari hoɗi e an. Min non miɗo feɲɲinde moƴƴere Baabaajo on nden e yurmeende makko timmunde nden.»

«Miɗo mari seedee mun: konguɗi an holniiɗi ɗin e kuuɗe an iwooje ɗen ka Alla. Si tawii hiɗon sattani on heɓugol ngal gomɗinal fii ko Baabaajo on humondiri kon e an, haray heɗee konguɗi ɗi Baabaajo on yewtata ɗin rewrude e an. Ɗin konguɗi okkay ngurndan ɗan e doole e cuucal. Si tawii on faamaali konguɗi an ɗin, ndaaree kuuɗe ɗe mi huuwata ɗen; ko Alla tigi woni e huuwude tumbo mon rewrude e maandeeji iwuɗi ka dow. Ko sabu an o hisinirta on, onon ɓee majjuɓe. Fewndo ko mi fempetee ka leggal altidiraangal, on yi’ay kuuɗe Alla ɓurɗe ɗen e mawnude, o moƴƴintina hakkunde mon e makko sabu mayde an nden. Udditee gite mon ɗen, hita on uddu noppi mon ɗin. On anditay Alla e fee Fempaaɗo on. Ko Alla Goongaajo mo happantaa en on nii, e hin-le ko hisinoowo en on. »

TORAARE: Iisaa-Joomiraaɗo, sabu moƴƴee maa nden, miɗo noddirde ma ‘Joomi an e Alla an!’Yaafano lan angal gomɗinal an ngal e angal giggol an ngol. Udditu gite an wonɗe nder ɗen e fee Ruuhu maa Seniiɗo on no mi yi’ira Baabaajo on e fee maa e no mi wattitiree rewrude e giggol maa ngol fii no andal maa ngal ardoroo lan e ngurndan ɗan hara hinaa e mayde nden. Feɲɲinan ɓe gomɗinaa ɓen mangu maa ngun no ɓe hendora ngurndan kesan ɗan rewrude e gomɗinal ngal.

LANDAL:

  1. Ko humondiral hongal woodi hakkunde Almasiihu on e Baabaajo on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)