Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 052 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

b) Fii ko jamaa on e dental fewjoobhe bhen yeddondiri kon fii Iisaa (Yuuhanna 7:14-53)


YUUHANNA 7:37-38
37 Nyalaande sakkitorde juldeere nden, dhun ko nyalaande bhurnde mawnude nden, Iisaa immii, o ewnii, o wi’i: On mo no dhondhaa yo aru e an, o yara. 38 Ko fii kala on gomdhindho lan, candhi ndiyan wurnaydhan bhulal e ontigi, wano bindi dhin wi’iri no.

Fewndo juldeere nden, Iisaa no waajaade kadi ka nder tata juulirde mawnde nden. Jamaa on no habbinoo yo yottinoowo sadaka mawdho on hibbu ndiyan dhan ka layyorde. Yottinoobhe sadaka bhen no naatude, hara hibhe kellora fii hibbugol dhan ndiyan yeeso Alla, ko dokkal yettirgal Alla non maande fii baraaji dhi bhe habborii dhin Tagoowo on hitaande aroyoore nden. On aada mabbhe ko fewtudho e ko annabi Isaaya hiitii kon dhoo: «On yhoogiroyay ndiyan weltaare ka bhulli kisiyee on» (Isaaya 12:3).

Iisaa wi’i wonkiiji dhondhaadhi dhin, dhun e tawde hibhe wadha dewe, bhe andaano kisiyee on. O ewnii, o wi’i tawnde jamaa hawjudho on: «Aree e an, yaron ndiyan hara huunde on yobhaali. On mo no dhondhaa, yo aru e an. Ko min woni bhundu ngurndan dhan.»

Bhen bhe faalaaka ngurndan iwaydhan dhan ka Alla arataa ka kisiyee on. Kono Iisaa yewti bhen noddoobhe mo: «Kala on gomdhindho lan, humondiri e an wontay bhundu baraaji fii heewubhe. Bindi laabhudhi dhin no wakkilinde en yo en gomdhin mo, Alla no yamirde on yo on aru e makko no hebhiron ngurndan e weltaare.» On mo bhadorii Iisaa cuucal, o yarii kongudhi makko dhin, ootigi hebbinte Ruuhu makko on, o wattitee. On dhondhaadho wontay bhundu; bondho anyandho on wontay dewo kurkotoodho.

Hara on andii fii dankata Iisaa on hoore ko o ebbhani kon piiji dhin fow? Himo faalaa yo on wontu woyndu ndiyan laabhudhan. Pellet ko ka nder bherdhe mon piiji bondhi dhin fudhata. Kono Iisaa no waawi labbhinde bhernde mon nden e hunduko mon kon no wontiron bhundu baraaji fii heewubhe.

Ko Iisaa faalaa hinaa labbhingol ruuhu men on e wonkii men kin tun, kono ko bhandu men ndun kadi. On wontoyay sadaka wurdho weloowo Alla, kurkanodhon majjubhe bhen. Iisaa no faalaa yo on labbhine ko timmi, fii wota on wuuran hoore mon hande kadi, kono ko yo on huutor doole mon dhen e nder hettaare no kurkoranon yimbhe bhen. On mo dhoftike Iisaa, hara o landaaki huunde, wontanay heddiibhe bhen barkindho.

YUUHANNA 7:39
39 Tawi ko Iisaa woni e wowlude fii mun ko Ruuhu Allaahu mo gomdhinbhe mo bhen yedhoytee on, ko fii hari Ruuhu Allaahu on yedhaaka taho, bhay hari kanko Iisaa o yhentinaaka taho ka mangural.

Kala on gomdhindho Iisaa hendoto dokkal Ruuhu-Seniidho on. Jippagol Ruuhu Seniidho on e hoore neddhanke ko kaawake hawniidho fii nguu jamaanu men. Haa-jooni ko saa’i gebhal Ruuhu-Seniidho on wondhen. Hinaa o malaa’ikaajo, ma mbeelu, kono ko Alla tigi, heewudho laabhal e giggol. Ruuhu on no nandi e joyngol yiite laabhungol e ilande tiidhunde. E nder dhun kadi, ko o Ballo Newiidho. Kala Almasiiyaajo titi-tigiijo wontay suudu on Ruuhu-Seniidho.

On Ruuhu Alla jonnanooka aduna on fow fewndo saa’i Almasiihu on, sabu junuubaaji dhin no sendi yimbhe bhen e Alla. Pellet bonkiiji dhin no huuwirde wa heedaango hakkunde Ruuhu on e yimbhe bhen. Bhawto mayde e ummutal Iisaa, e joodhagol makko ka sengo nyaamo Baabaajo on, o nuli Ruuhu makko on haa e gomdhinbhe bhen e nder nanodiral makko e Baabaajo on. Alla ko Ruuhu e Jom-Bhural. Himo waawi tabitude e gomdhindho jabhudho on yaafuyee junuubaaji mun dhin on rewrude e yhiiyhan Almasiihu on. Musiddho, hara a hendike Ruuhu Alla on? Hara bawgal Almasiihu on hebbinii on? Aree ka Iisaa, kanko bhundu findinayndu ndun e yobhoowo on njoddiiji dhin. Himo fodi on: «On mo ari e an weeletaake hande kadi, on arudho e an dhondhetaake hande kadi.» On gomdhindho dhun, wano Bindi dhin wi’iri non, candhi ndiyan wurnaydhan dhan bhulay e ontigi dhan hibba e bheya yimbhe.

YUUHANNA 7:40-44
40 Bhay wobbhe goo e hakkunde jamaa on nanii dhin kongudhi, bhe wi’i: Sikke woo alaa, ko oo woni Annabaajo habbanoodho on. 41 Tawi bheya no wi’a: Ko oo woni Almasiihu on. Bheya kadi no wi’a: E hara ki diiwal Jaliilu Almasiihu on feenyirta? 42 E hara defte dhen wi’aali wonde Almasiihu on ko e zurriya Daawuuda on iwata, e hoore dhun ko e kodholun no wi’ee Baytilahiimi, dhun ko ka Daawuuda wonnoo dhon, o feenyata? 43 Dhun wadhi haa jamaa on yeddondiri sabu makko. 44 Wobbhe e hakkunde mabbhe faalaa mo nangude, kono hay gooto faawaali mo juudhe.

Wobbhe e hedhotoobhe bhen andi fii bawgal goonga wongal ngal e nder kongudhi Iisaa dhin, bhe dhoftii ngal. Bhe qirritii yeeso fow ko o annabaajo andudho faale Alla on, sendindirdho gundooji wondhi dhin ka nder bherdhe. Ko kanko woni annabaajo mo Muusaa fodunoo on, on ardotoodho jamaa on e polgal hoore polgal e nder yubbhondiral e Alla. Ko non wobbhe e mabbhe suusiri qirritaade wondema ko oo jeyaadho Naasirata woni tigi Almasiihu fodaadho on.

Kono non bhee jannoobhe fii sariya on yeddi dhun, bhe wi’i: «O’oo! Ko mo Naasirata, kono Almasiihu on ko ka saare Daawuuda e ka bolondaa makko iwata.» Ko goonga, Bindi dhin no tentini dhun. E ko hanno non Iisaa wi’abhe wonde ko Baytilahiimi o jibinaa? E hino dhoo no faamirten dhun: Aranun dhun, bheynguure Heroodu nden accaano landho woo wuura yawti zurriya makko on. Hibhe hebulaninoo saaminde wonkiiji guluuje guluuje yimbhe no bhe luttira ka jullere laamu. Dhimmun dhun, Iisaa faalanooka dhabbhirde taalibaabhe immorde e seedeeji tippudhi e taariika kan. Ko giggol ngol e sutagol ko o woni kon landho o faaliranoo sincirde hoolaare mabbhe nden. Wano non ko yo bhe hoolo hara bhe yi’aali. Yeddodiral ngal bhurti tiidhunde, jamaa on sendondiri. Wobbhe no qirritoo wonde ko kanko woni Almasiihu on, wobbhe goo kanyun no yeddi dhun. Golloobhe bhen ka juulirde mawnde no habbii saa’i nde bhe waawata nangude mo. Kono mangu mawgu wondugu ngun e kongudhi makko dhin no jogitaade bhe, bhe waawaali bhadaade mo.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho medhen rewude ma sabu giggol maa ngol e mangu maa mawgu ngun. Ko an woni bhundu ngurndan dhan. A humodirii e amen rewrude e gomdhinal ngal. A addanii men Ruuhu maa on. Rewrude e gomdhinal ngal, allankaaku maa ngun okkoraama men, menen junuubankeebhe bhen. Ko fii a labbhinirii men yhiiyhan maa dhan men wuurii ngurndan dhan lannataa dhan.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Iisaa waawani wi’ude: «On mo no dhondhaa yo aru e an, o yara»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)