Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 051 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

b) Fii ko jamaa on e dental fewjoobhe bhen yeddondiri kon fii Iisaa (Yuuhanna 7:14-53)


YUUHANNA 7:31-32
31 Buy e hakkunde jamaa on gomdhini mo, bhe wi’i: E hara, nde Almasiihu on aroyi, taw si o wadhoyay maandeeji hawniidhi bhurdhi dhi oo dhoo wadhi dhin? 32 Bhay Fariisiyaabhe bhen nanii ko jamaa on woni e sowndaade fii makko kon, onsay hooreebhe yottinoobhe fii sadaka bhen e Fariisiyaabhe bhen immini suufaabhe ko nanga mo.

Fii kala saare Yerusalaam nden no wuli, heewubhe fuddhii gomdhinde bawgal ngal Iisaa huuwirta ngal. Hibhe wi’indira: «No gasa hara ko kanko woni Almasiihu on; ko fii o timminii kaawakeeji hawniidhi buy.» Iisaa addi bhen bhe haqqile mun udditii no bhe gomdhinira mo. Hidhen sutii wonde himo jogii taalibaabhe, hay ka saare mawnde.

Bhawto ko tefoobhe bhen yottini kon, Fariisiyaabhe bhen andi wonde pinal ngal fuddhike hakkunde jamaa on, awa kadi mojobere makko nden no yaajude ka nder saare Yerusalaam. Bhe monii fota, bhe ebbhi jonnidirngol juudhe, aybhe bhen mottodiri, yottinoobhe sadaka on bhen e Sadduusiyaabhe bhen. Hibhe faalanoo karhude halfinaabhe juulirde mawnde nden yo bhe radho Iisaa. Yottinoobhe sadaka bhen jabhi gollidugol e Fariisiyaabhe bhen no bhe nangira Iisaa.

Malaa’ikaabhe Joomiraadho on no hunditi jannoowo iwudho on ka Alla, hibhe hadhude suufaabhe bhen huuwugol ko hooreebhe mabbhe bhen yamiri bhe kon. Iisaa yi’i bhe ka bhe bhadotoo, kono o dogaali. Kono o fennyini mangu makko ngun, ko dhun hewtindho Linjiila on holliri en wa kiitol hiitingol fii kisiyee Alla on.

YUUHANNA 7:33-36
33 Kono Iisaa wi’i: Midho wondi e mon taho seedha si mi yiltitoyoo ka Nuludha lan on, 34 Onsay on dhabbhitay lan, on yi’ataa lan, e ka mi wonoyta dhon, on waawoytaa yahoyde ton. 35 Onsay hooreebhe yahuudiyankeebhe bhen wi’indiri: E hara ko honto o yahoyta fii wota en tawoy mo? E hara o yahay e jamaa men saakkitiidho e hakkunde Gereekiyankeebhe bhen, o janna bhen Gereekiyankeebhe ? Ko hondhun woni ngol kongol ngo o wi’i wonde: On dhabbhay lan, on yi’ataa lan, e ka mi yahata dhon on waawataa hewtoyde ton?

Iisaa no fennyinande aybhe makko bhen wonde o luttiday kadi e mabbhe seedha. Himo andunoo himo haani maayirde wa Baalun Alla kun. Himo andunoo kadi saa’i ummutal makko ngal, e yhentinegol makko ngol e yiltitagol makko ngol ka Baabaajo on. Iisaa no faalaanoo fota wonugol takko Ben makko neludho mo on fii o sottira en. Sabu giggol ngol o yidhi en ngol, o lutti ka aduna ka woddhitii wonunde makko nden ka kammu.

Iisaa holludho law wonde taalibaabhe makko bhen nhaldhay nde o immintinaa e nde o yhentinaa. Bhe ninsoyay fii ko bhe alaa kon bhandu ruuhuyankeeru no bhe waawira yhentidude e makko ka kammu. Himo andunoo kadi wonde aybhe makko bhen dhabbhitoyay furee makko ‘mutudho on’ bhawto yaltugol makko ka yenaande ombaande nden. Bone wonaniii bhen anyubhe Dandoowo on! Bhe waawataa sendodude e makko mangu makko ngun maa bhe naata ka kammu. Junuubaaji mabbhe dhin sendaybhe e Alla. Ko bhe gomdhinaali kon bugoto bhe ka bhaawo laamateeri ndi moyyhere nden.

Yahuudiyankeebhe bhen faamaali kongudhi Iisaa dhin, bhe sikki o faala dogirde ka juulirdhe Yahuudiyankeeje hellla dhee ca’e gereekiyankeeje wondhe dhen ka sera baharu wi’eteedho Mediteranee. Ko o faalanoo ko hebhugol taalibaabhe hakkunde bhen bhe andaa Bindi laabhudhi dhin. Wobbhe no jalude: «No gasa o faala wonude yewtoowo nantudho innde, o holla Gereekiyankeebhe jogiibhe faamu bhen haqqile makko dhen no o ordoroobhe ka Alla wuruudho on.»

Bhay Yuuhanna hewtinanii Iisaa nden yewtere e kon ko feyyhi, hari ko Efeesi o daakinoo ka Gireekiyankeebhe bhen. Kisiyee fennyinaadho on hari hewtii ka Yahuudiyankeebhe wonunoobhe dhon bhen. Gireekiyankeebhe dhuudhubhe no gomdhinde Almasiihu on. Windoowo on Linjiila on yi’i ka maakuuji Iisaa e ka jalnori Yahuudiyankeebhe seedee ko fottanaa kon wonde Iisaa wonii jannoowo mawnudho hakkunde Gereekiyankee bhen. Hinaa jandeeji fii faamu mehi nibbhitudhi o woni e jannude. Ko kanko woni okkoowo ngurndan dhan on; bawgal ngal lo’ataa ngal haa poomaa ko e makko yaltata.

LANDAL:

  1. Ko hondhun Iisaa hiitii fii ko hebhoyta mo kon yeeso?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)