Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 042 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

4. Fii no Iisaa subhiniri yimbhe bhen: «Bhe jabha maa bhe saloo!» (Yuuhanna 6:22-59)


YUUHANNA 6:22-25
22 Bimbi nden nyande, jamaa wonnoobhe e ngoya sengo weendu ndun ndaari tawi ko laakun gootun wonnoo dhon, awa kadi Iisaa bakodaano e taalibaabhe mun bhen e kun laakun, kono ko taalibaabhe bhen tun yahi. 23 Onsay laakoy goo iwroyi Tiberiyaada, bhe ari e binde ndee nokkuure nde bhen nyaamunoo bireedi e mun bhawto kohoojo on jarnude, 24 bhay bhen yimbhe ndaarii tawii Iisaa woo, taalibaabhe mun bhen woo alaa dhon, bhe bakii kambhe tigi e koy laakoy, bhe yahi Kafernahuum fii dhabbhitoygo Iisaa. 25 Bhen yimbhe tawtiroyi Iisaa ka gaddha weendu, bhe wi'i mo: karamoko'en, nde hewtudhon dhoo?

Bhay yimbhe bhen andii wonde Iisaa bakodaano e mabbhe, bhe nhaldhi fii ko honno o majjitori bhe. Hari o woddhitike jemma on, hara goddho andaali.

Bhay yimbhe bhe Kafernahuum bhen humpitike fii ko o senditani kon yimbhe bhen bireediije dhen, huunde bhe yobhaali, bhe nhaldhi ko labaa, bhe nawli, hibhe faalanoo kambhe kadi hebhude wano dhun. Bhe yahi dhabbhitugol Iisaa, bhe yiiti mo ka sakkitorun himo wondi e taalibaabhe makko bhen. Bhe fuddhii faamude goonga on fii no Almasiiyaajo yaarata: «Ka dhidho ma tato mottondiri e innde an woo, haray midho hakkunde mabbhe.»

Bhen faalanoobhe kaawakeeji hawniidhi no faamude fii kaawake moyyho on, bhe tororii nii: «Ko honno hewtirdhaa e ko honde tuma hewtudhaa dhoo?» Iisaa jaabaaki bhe hay huunde. Kono, e nder ande ruuhuyankeere, o labbhini ko gomdhinal ngal firi kon, himo dhabbhude no o poodhira yimbhe dhuudhubhe e giggol makko ngol, himo yaltinde e kene dhayne e salaare ko aybhe makko bhen wondi kon e mun. Iisaa teddinaa wulaa-bhuubhaa on, himo sendindirde mojobere gomdhinbhe bhen e jamaaji jokkaydhi dhin dewal hayfungal ngal.

YUUHANNA 6:26-27
26 Iisaa jaabii bhe, wi'i: Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, hinaa fii on yi'ii maandeeji hawniidhi wondhon mi e dhabbhitirde, kono ko fii on nyaamii haa on haarii. 27 Wota on yangano nyaametee lannoowo on, kono yanganee nyaametee luttoowo fii ngurndan poomayankejan dhan on, dhun ko on mo Bhii-Aaden on yedhata on, ko fii ko e makko Alla Baabaajo on noti maande mun nden.

Iisaa holli e kene yimbhe bhen: on yidhaa lan, hinaa fii an wondhon lan dhabbhirde; no miijorton non fii Alla hinaa ko feewi; ko fii reedu mon ndun e bireedi on e nyaametee on wondhon e miijaade fii mun. On alaano andude fii nden maande, hinaa no heege iwira mi faalaa, ko andingol on bawgal an ngal. Hidhon dhabbhita dokkal ngal, kono on andaa wadhoowo on dokke dhen. Ko fii piiji aduna wondhon e yewtude fii mun, kono on gomdhinaa fii allankaaku an ngun.

Hita on gollu nyallal ngal fow fii tun no hebhiron ko nyaamon e ko yaron; miijitee fii bawgal Alla ngal. Hita on nandita e dhee kulle wuuraydhe fii dhabbhere nyaametee tun, kono bhadee Alla, on wondho Ruuhu. Himo hebulii wadhugol on taweteebhe e ngurndan makko poomayankejan dhan.

Iisaa jokkiti: ko addin-mi ka aduna ko fii okkugol on dokkal Alla mawnungal ngal. Hinaa mi aaden marudho tun bhandu e yhiiyhan. Kono midho jogii dokkal Alla ngal fii no mi barkinira on. Alla maandinirii lan maande Ruuhu-Seniidho on fii no mi hewtinirana on ngurndan ruuhuyankejan dhan, o bhorna on bawgal immorde ka kammu.

E fee nden yewtere makko, Iisaa fennyini gundoo makko mawdho on, e maanaa yimbhe bhen fow no aanini Alla, himo faggude bhe, o yidha bhe. Hinaa o allaaru tikkayndu habbhitiindu tun yo yimbhe bhen teddin sariya on ado o barkinde bhe. O barkinii feewudho on e bondho on, himo yaltinde naange ngen e hoore yimbhe bhen fow hara sendondiral alaa, hay bhen bhe hoolaaki Alla no woodi, tiwoobhe bhen kadi no yedheede ka makko. Alla ko giggol, Almasiihu on no dhabbhude no o jattinira jamaa on e nder miijooji catiidhi dhin e oo aduna, bhe halfintinoo kadi e Alla Baabaajo on. O bhangini wonde laamateeri ndin hinaa ndi oo aduna, hinaa e nyaametee maa galuuji e lamateeriiji ndi tippi e mun, kono laamateeri makko ndin ko ruuhuyankeeri arirayndi e mabbhe rewrude e Ruuhu makko on, on Ruuhu mo o yedhata on bhen toriibhe mo.

YUUHANNA 6:28-29
28 Bhen kadi wi'i mo: Ko hondhun men wadhata fii yo men huuwu kuudhe dhe Alla faalaa dhen? 29 Iisaa jaabii bhe, wi'i: Ko woni kuugal ngal Alla faalaa ngal, ko yo on gomdhin on mo o nuli.

Jamaa on faamaali jandeeji Iisaa dhin, kono hibhe faamude wonde himo yedhude bhe dokkal mawnungal iwayngal ngal ka Alla, fow no faalaa hendaade ngurndan poomayankejan dhan. Hari hibhe jebbilii wadhugol goddhun no bhe hendora ngal dokkal. Hibhe jebbilii huutorgol Sariya on, bhe itta sadakaaji, bhe hoora, bhe juula, bhe yaha hajju; hibhe sikka hibhe rindhani dokkal Alla ngal sabu kuudhe mabbhe dhen. Ko niwre honde non! Bhe fow ko bhe sariyankoobhe, dhabbhoobhe no bhe hendora kisiyee on rewrude e wakkilaare mabbhe nden. Bhe alaano faamude wonde dhun gasataa, sabu ko en bonnubhe e majjubhe. E hoore mawnintinaare, hibhe sikka wonde ko kuugal Alla ngal bhe woni e huuwude, hibhe sikka hibhe laabhi, hibhe mari feere no bhe huuwirana dhun hoore mabbhe. Hakkee ko neddho boni o andaa no bhernde makko nden sifori, kono himo yhettiri hoore makko ma alla-tosooko, himo habbii yo Alla weltor fii makko.

Iisaa janni bhe wondema o landotaako bhe golle woo e kuugal woo. Ko gomdhingol mo o landii bhe. Alla landaaki wakkilaare, kono himo faalaa yo en dhofto Iisaa, hoolodhen mo. Ko dhin kongudhi woni hayre fegginaynde nden yimbhe bhen; ko dhon ngayka kan fuddhii wadhude hakkunde Iisaa e yingu ngun. Ko bhuri dhun, o holli wonde kuugal Alla ngal ko yo bhe gomdhin mo. «Si on udditanii wonkii mon kin Ruuhu-Seniidho, on anday bawgal makko ngal e faale makko on e giggol makko ngol. On faamay wonde hinaa o annabaajo tun, kono ko o Tagoowo on, Bhiddho Alla mo Baabaajo on neli on haa e mon. On accay aanude, wontoyon bhibbhe Alla bhen.»

Gomdhingol Iisaa, ko humagol e makko, newnana mo no o huuwira ka nder ngurndan men, jabhen o ardoo en, hendodhen ngurndan poomayankejan dhan rewrude e bawgal makko ngal. Ko gomdhinal ngal humidiri en e Iisaa gila jooni haa poomaa. Kuugal Alla ngal humidirii gomdhinbhe bhen e Bhiddho makko on, fii no junuubu on yaltira ka nder ngurndan men e no tabitiren e makko haa poomaa.

YUUHANNA 6:30-33
30 Bhe wi'i mo kadi: Ko maande hawniinde honde wadhataa jooni, men yi'a, men gomdhine? Ko kuungal hongal wadhataa? 31 Baabiraabhe men bhen nyaamuno manna ka wulaa, wano windori non: O okkori bhe bireedi immorde ka kammu. 32 Onsay Iisaa jaabii bhe, wi'i: Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, hinaa Muusaa okkori on bireedi immorde ka kammu, kono ko Ben an okkori on bireedi tigi-tigiijo iwrude ka kammu; 33 ko fii bireedi Alla on ko on Iwroowo ka kammu, yedha yimbhe bhen ngurndan.

Bhen hedhotoobhe mo hebhi ko nhaldhini dhun ko bhe nani wonde Iisaa no yamiri bhe dhoftaare e dhi fow. Ko Alla tun jonnetee ko nandi e dhun. Bhe landii mo non ka o tippi si o haaliri non. E hino ko bhe landinoo mo kon: «Jonnu men seedee fii ko wondhaa kon Alla. Annabi Muusaa okkorii jamaa on nyande kala bireedi (manna on) ko bhe woni ka wulaa. An ko nde wootere okkordhaa men bireedi. Annabi Muusaa okkorii bireedi yimbhe guluuje teemedhe, kono an, ko feyyhubhe tun seedha yimbhe guluuje njowo nyammindhaa. Hollu men kaawake goo bheydiidho e oo dhoo, men gomdhinoyay ontuma.» Ko nawnaare banii-aadama non. Neddhanke faaletaake dhoftaade tun giggol Iisaa ngol, hara huunde bhe landaaki, kono himo catii taho yi’ugol seedee on. Kono Iisaa kanko o jaabii bhe, o wi’i: «Maloore wonanii bhen hooliibhe bhe yi’aali. Ko kambhe teddinin mi, hoolii lan.»

Ko Iisaa woni ardotoodho bhurdho teddude on. O wadhi no hedhotoobhe mo bhen pottitora seedha seedha miijo humiingo ngon e sariya faadhudho on, bhe naata e gomdhinal laabhungal ka makko. O jattini bhe faalegol ngol nyaametee haa feyyhita keerol, o hentinani bhe; ko kanko tigi woni dokkal mawnungal iwrungal ngal ka Alla.

E nder ko o sifotoo kon, Iisaa itti ellaaji wondhi dhin e mabbhe no bhe faamiri non bindhi dhin faamu bhoyliingu, o tentinani bhe e nder mun wondema hinaa Muusa okkordhoo bhe manna on. Ka haqiiqa, ko Alla huuwi on kaawake hawniidho, on okkoowo kala dokkal timmungal. O faamini bhe wonde Alla yedhay bireedi bhurdho moyyhunde on wondude e nyaametee iwudho on ka kammu mo bonataa on. E nder ko bhe wattanta kon yili, hibhe haanunoo faamude wonde Iisaa no bhangini ko o woni kon Bhiddho Alla, sabu o noddirii Alla Ben makko. Jamaa on jokkitii e nder dhun fow miijaagol fii nyaametee adunayankeejo on, iwroowo on ka kammu e juudhe annabi Muusaa.

Iisaa faamini bhe wonde bireedi Alla on hinaa hebbinoowo on reedu ndun, kono ko Iisaa neddho on, ittoowo on tigi heege neddanke ngen, okkora mo ngurndan heewudhan dhan. Yedhoowo on jippike immorde ka kammu himo wondi e baraaji Alla dhin e bawgal makko ngal. Bireedi Alla on hinaa bireedi meemotoono e nyoloowo, kono ko ruuhu mo lannataa on. Hinaa ka leydi o yaltata wano manna on non, kono ko ka Alla o iwri, ko yonanoowo yimbhe bhen fow e nder jamaanuuji dhin fow. O hattaali e jurriya Ibraahiima on tun. Alla Baabaajo on no dankii aduna on fow.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, reenu men e kala nganyaneendi. Taga men gomdhinal wondugal e yankinaare, men hebulanoo dhoftagol faale maa on, huuwiran men bawgal maa ngal. Wallu men no humondiral timmungal laatora hakkunde maa e amen. Ittan men heege wonge ngen ka bhernde amen e nder ko wondataa kon e amen. Reenu men ka ngurndan poomayankejan. Medhen weltani maa, Baaba, fii ko arudhaa kon ka amen e ko okkordhaa men kon bawgal e baraaji.

LANDAL:

  1. Ko honno Iisaa wadhiri no faalaabhe bhen bireedi on gomdhinira mo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)