Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 043 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

4. Fii no Iisaa subhiniri yimbhe bhen: «Bhe jabha maa bhe saloo!» (Yuuhanna 6:22-59)


YUUHANNA 6:34-35
34 Onsay bhe wi'i mo: Koohoojo, awa okkor men saa'i kala on bireedi. 35 Iisaa wi'i bhe kadi: Ko min woni bireedi Wurnoowo on: kala ardho e an weeletaake hande kadi, e kala on gomdhindho lan dhondhetaake hande kadi.

Iisaa no heeginde fii Alla hedhotoobhe mo bhen, o jattini bhe kabbhi mabbhe dhin fii kuudhe toddhaadhe. O findini haqqille mabbhe dhen fii kisiyee on, o hebulini bhe hendagol dokkal Alla ngal; o holli bhe fii ko bhe hatonjini mo kon.

Jamaa on jabhi hoore hibhe jibhii: «An, on okkoowo bireedi Alla on, wadhan men soono kala ngal dokkal bajjal no men laawora golle sattudhe dhen. Medhen hoolor maa, okkor men ngurndan poomayankejan dhan e bawgal maa ngal!» Hari haa-jooni ko fii bireedi oo aduna dhoo bhe woni e miijaade fii mun, kono yo bhe faamu bete wondema dokkal Alla ngal ko gootal.

Iisaa bugitaaki ebbhoore nde bhe wadhani mo nden. Ko adii kon ko kanko woni bireedi Alla on fii aduna on fow, hinaa o sendoowo nyaameteeji. Ko kanko tigi woni ko jonnata en piiji tawadhi dhin e ngurndan poomayankejan dhan. Ko o woni tigi e wi’ude: «Bee rewon e an no hendoron ngurndan poomayankejan dhan. Ko min woni dokkal Alla, ngal yedhadhon ngal; e bhaawo an, ko on maybhe.»

«Wano bireedi mo nyaamoton on okkirta on non doole fii ngurndan mon dhan, ko wano non mi faaliraa naatugol ka mon, fii no mi wurnitira ruuhu mon on e fondo mon ngon no waawiron wuurirde ka bannhe Ruuhu on. E bhaawo an, on waawataa wadhude hay huunde. Hidhon hatonjini e an nyande kala. Mi okkirtir hoore an fii mon, hay huunde on yobhaali. Hay huunde on yobhataa. Newnee tun mi naata ka nder bherdhe mon.» Musibbhe, onon tigi hidhon hatonjini e Almasiihu on. Himo hittiri wa ndiyan e nyaametee. Jangugol daaluyeeji makko dhin, faama miijooji makko dhin yonataa. Saatinee mo kisan ka nder ngurndan mon.

Hidhon waawi landaade ko honno o naatirta ka nder tere mon dhen? Himo jaabaade wonde: Faaliree lan bhernde mon nden fow, bhadee lan, jabbhee lan, hara hidhon anditani lan, gomdhinon lan. Arugol Almasiihu on ka nder bhernde mon ko gomdhinal ngal laatorta. Jarnee Iisaa sabu ko kanko woni dokkal Alla ngal fii mon, o okkitirii hoore makko, hara huunde en yobhaali mo; mantiree mo weltaare, ko fii himo hebulii tabitugol ka mon. O aroyay si tawii on landorii mo hoolaare. Toree mo, fattoton mo no o tabitira ka mon haa poomaa.

Si on feyyhi ngon falo dhon, Iisaa hebbinay on bhuttu makko ngun: «Bhayru a tolnii lan, mi tabitay ka maa, mi ittay dhonka maa kan ka nder ngurndan maa. Hita a wadhu yeddodire fii diinaaji oo aduna e jandeeji fii andugol ko hondhun bhuri feewude. Hita a huutora ndiyan woo ndiyan no ittiraa dhonka maa kan. Mi wallete no ngurndan maa dhan hebhira ka dhan hikkii, mi yedhete bhuttu e bawgal.»

YUUHANNA 6:36-40
36 Kono mi andinii on, on yi'ii lan, kono on gomdhinaali. 37 Kono bhe Baabaajo on yedhi lan bhen fow aray e an, kala no on ardho e an mi radhotaako mo; 38 ko fii hinaa wadhugol faale an on tippinimmi iwrude ka kammu, kono ko wadhugol faale Nuludho lan on. 39 Ko fii e hino faale on Nuludho lan: ko wota hay gooto e bhe o yedhimmi bhe hayru, kono ko yo mi immintin bhe ka nyalaande sakkitorde. 40 Ko woni faale Ben an on kon, ko kala yi'udho Bhiddho on, gomdhini mo, yo hebhu ngurndan poomayankejan, awa kadi mi immintina mo ka nyalaande sakkitorde.

Iisaa okkuno yimbhe Jaliilu bhen bireedi on sabu moyyhere makko nden, huunde bhe yobhaali. Bhe faami wonde hibhe jogii hoolaare tiidhunde. Kono andugol dhun addaali yo bhe gomdhin, maa bhe qirritoo gomdhinal mabbhe ngal. Bhe lutti e wadhugol yaha-yiltoo. Hibhe yidhirnoo Iisaa wa Jooma bireedi on, kono hibhe huliti hoolagol mo. Bhe jabhiraali dhun hoore anditangol mo.

Wano Yerusalaam non, Iisaa okki bhe dalil no o seedira e mabbhe. Ko hondhun hadhi yo yimbhe buy halfino e makko? Iisaa no waawunoo tun wi’ude «Ella on ko ka mon iwi!» Dhoo yo o wadhude dhun, o tigitii ka Baabaajo on, o holli bhe wondema gomdhinal ngal ko wa kuugal Alla bhantorta.

Iisaa faalaaka poodhude hay gooto ka makko rewrude e pilci maa haalaaji goonginirdhi; ko Alla ardotoo junuubankeebhe bhen ka Almasiihu on, ko fii himo andi bherdhe mabbhe dhen e ittiri wakkilaare mabbhe nden no bhe tuubira, bhe wayla jikku mabbhe on. Ko bhen bhe Ruuhu on poodhi bhen tun poodhetee ka Iisaa. Almasiihu on bugitotaako fenoobhe bhen e wadhoobhe jinaa bhen e wuybhe araybhe bhen ka makko, tuuba. O bugitaaki gooto e bhen bhadotoobhe mo, hay aybhe makko bhen. O yurmaa bhe, o yedhi bhe kisiyee on.

Hinaa fii makko Almasiihu on wuurirani, kono o jokkiraali ngurndan makko dhan no welirta mo non. Ko o cippanii ko fii huuwugol faale Ben makko on, o huuwira no yaadiri e ko giggol ngol dhabbhi kon, fii no o hisinira kala fokkitandho kisiyee on, o mara gomdhinbhe faalaabhe bhen tabitude ka makko. Moyyhere makko nden e bawgal makko hisinayngal ngal alaa kattudi. Hinaa mayde nden, hinaa Ibuliisa, hinaa junuuubu kala waawata wujjude bhen wombhe ka nder juudhe mabbhe. E nder yurmeende makko nden, o immintinoyay taalibaabhe makko bhen ka nyalande sakkitorde fii ngurndan poomayankejan dhan.

Hara hidhon andi ko hondhun woni faale Alla on? Himo faalaa yo on teddin Biddho makko on, ekkitodhon no andiron mo e no hooloron mo. Ko Ruuhu on o jibiniraa, on heewudho moyyhere e goonga. Himo faalaa yo on humondir e Dandoowo on gomdhinbhe bhen fow, e nder ahadi poomayankeeri ndi bonnetaake; haray ko Alla dhabbhani on ko laatike. Gomdhindho on hendoto ngurndan poomayankejan dhan fewndo ka Ruuhu-Seniidho on naatata dhon ka nder bhandu lo’udu ndun. Ko gomdhindhon kon Iisaa fellintinanay on ngurndan poomayankejan dhan, dhan ngurndan bhangiraydhan giggol e weltaare e bhuttu e newaare. Ngurndan Alla dhan e mon hinaa lannoojan han-kadi. Ka sakkitorun ko Alla faaladhaa on kon, ko yo Iisaa immintin on hakkunde maybhe bhen. Ko tama’u moolanaadho gomdhinbhe bhen nii; ko onsay non kattudi tooweendi ngurndan dhan Bhiddho on yedhata on dhan feenyoyta – mangu Bhiddho makko on e jalbeendi giggol makko ngol.

TORAARE: Medhen rewu maa yo Baaba, Bhiddho e Ruuhu-Seniidho. A woddhitaaki men. Kono a arii ka amen fewndo ko jamaa on bugitino-maa dhon. A newanike men no men yi’ire e no men saatinire wa bireedi tigi-tigiijo on. Men jarnii ma fii ko jabhidhaa men kon. A ittanii men dhonka wonka kan ka nder wonkiiji amen, a immintinirii men fii ngurndan poomayankejan dhan e fii mantooje poomayankeeje dhen.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni firo «Bireedi wurnoowo on»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)