Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 036 (Christ raises the dead and judges the world)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
A - Fii ko Almashiihu on yahi kon Yersusalaam dhimmun (Yuuhanna 5:1-47) -- Fii yeddodiral immiingal ngal hakkunde Iisaa e yahuudiyankeebhe bhen

3. Almasiihu on no immintinde maybhe e himo nyaawude aduna on (Yuuhanna 5:20-30)


YUUHANNA 5:20-23
20 Ko fii Baabaajo on no yidhi Bhiddho on, o hollay mo kuudhe bhurdhe dhee dhoo, fii no woniron e nder nhalaw. 21 Ko dhun wadhi, wano Baabaajo on immintinirta maybhe bhen non, o wurnita bhe, ko wano non kadi Bhiddho on wurnitirta on mo o faalaa wurnitude. 22 Ko wattii e dhun, Baabaajoo on nyaawata hay gooto, kono o wattii kala nyaawoore e juudhe Bhiddho on, 23 fii yo fow teddin Bhiddho on wano bhe teddiniri Baabaajo on non. On mo teddinaali Bhiddho on haray teddinaali Baabaajo on, on Nuludho mo.

Emba dhee kuudhe makko no tiidhi nee! Neddhanke waawataa huuwude sugu majje, kono Iisaa no waawi. Baabaajo on wattii dhe e juudhe Bhiddho on, on huuwa. Hidhen sutii e dhen aayeeje kuudhe dhidhi hiitanoodhe ka Bindi laabhudhi fewtudhe dhen Almasiihu on (Yahuudiyankeebhe bhen no habbinoo aaden ardoowo on e majje): immintingol maybhe bhen e nyaawirgol peewal. E hino non annabi Iisaa no jonnitude hoore mun dhen dhidhi fow. Aranun, o waajino tawde aybhe makko bhen o wi’i ko kanko woni Joomiraadho jom ngurndan dhan nyaawoowo on, hay si hibhe yhettirnoo mo wa feetudho e wa hoynoowo. Bhe fimi anniye warugol mo. E nder nden yewtere mabbhe, Iisaa no faalaa wattitugol bhe jikku on, o walla bhe no miijooji mabbhe waylora e no bhe tuubira ko laabhi.

Alla amen on hinaa hayrinoowo, kono ko okkoowo on ngurndan dhan, mo faalaaka yo junuubankeejo gooto maayu. Ko o faalaa ko yo junuubankeejo on huccu sattere bhernde makko nden, o fewtana ngurndan dhan. Kala huccudho Alla ko maayiroowo seedha seedha, wonkii kin e bhandu ndun e ruuhu on. kono non, on bhattiidho Almasiihu on wurnitete o anda fii ngurndan poomayankejan dhan. Ko dandoowo on faalaa ko yo on heydhintine e yo on findine. E hara hidhon hedhitaade hawa makko kan? Kaa hidhon habbhitii tun e ngurndan junuubankeyaagal ngal e bonnere nden?

Gila poomaa, aduna on ko e goonga on tippi. Hay si yimbhe bhen wattaali yili e allankaaku makko ngun, hara hibhe waridira, janfodira, goonga on waylortaa dhun. Nyalaande nyaawoore nden ko nyalaande mawnde nde fow landitee. Yottande Alla nden yanay e hoore kala hoynde tentinii ko keyguubhe bhen e lo’ubhe bhen tampinaa kon tampereeji bondhi. Alla wattii nyaawoore kala e juudhe Almasiihu on. O nyaawoyay leyyhi dhin fow, dhendhe dhen fow e diinaaji dhin fow. Annabi Iisaa ko neddho mo aldaa e junuubi, awa himo faami ko baanii-aadama rondii kon e himo andi lo’ereeji men dhin. Nyaawoore makko nden ko feewunde. Nde o artidi e mangu makko mawgu ngun woo, bolondaaji dhin fow ka hoore leydi wulloyay, sabu dhi salike andude nyaawoowo on, dhi yawitike mo, dhi bugitike mo. E hara on faami dhun?

Fow jiccoto yeeso Bhiddho on. Bhen saaliibhe wattande yili e dewal Almasiihu on ngal ka hoore leydi teddiniyoyay mo e nder kulol e diwnol. Almasiihu on no handi e hendagol bawgal e ngalu e doole e teddungal e darja e mantoore (Fennyinannde 5:12). O moyyhintinii hakkunde Alla e yimbhe bhen. Ko kanko woni Baalun deyyhukun ittanaakun en kun sadaka. Alla e Bhiddho on ko gootun e bannhe giggol e bawgal ngal hara hinaa e kuudhe dhen tun. Bhe fow hibhe hanndi e teddungal e dewal. Ko dhun wadhi ko o wonunoo ka aduna, Iisaa bugitaaki ko o rewaa kon. Hidhen haani teddinde Bhiddho on wano teddinirdhen non Baabaajo on. Hidhen haani fewtude e Bhiddho on tigi e nder torndeeji dhin, wano wadhirten non e fee Baabaajo on.

Bhen bugitiibhe Almasiihu on maa yawitiibhe mo bhen ko Baabaajo on tigi bugitii. Joomiraadho on no hettanii subhanagol hoore makko Bhiddho. Ko miijooji mabbhe bondhi dhin addi tigi yo yimbhe bhen yeddu iwdi Almasiihu on ndin e dewal makko ngal. Bhe faalaaka andugol mo, wano non bhe waawataa andude tigi-tigi Alla.

YUUHANNA 5:24
24 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, kala on hedhiidho kongol an ngol, gomdhini Nuludho lan on, haray on no e ngurndan poomayankejan. Awa kadi o aretaake e nyaaweede, ko fii haray o iwii e mayde, o arii e ngurndan.

On hedhitordho Linjiila Almasiihu e hoore weltaare, o gomdhini iwdi makko ndin e sottande makko nden, o hendoyo ngurndan poomayankejan dhan. Dhan ngurndan non fuddhotaako nde maydhen, kono ko ka aduna dhoo rewrude e Ruuhu-Seniidho on. On Ruuhu no jippaade e mon bhayru hidhon gomdhini Baabaajo on e Bhiddho on. Hinaa non fow faami kongudhi Almasiihu on dhin, hay si bhe hedhike kongudhi makko dhin laabiiji dhuudhudhi, bhe jangii e bhe miijitike ko woni kon e majji. Bhe haalataa fii moyyhere Bhiddho on nden, hinaa Ruuhu on woni e ardaade bhe. Gomdhinal haqiiqawal ngal ko hoolagol Almasiihu on e yhettangol mo ahadi. Nde humodirdhon e Almasiihu on woo, on fewnoyte, jattinedhon nyaawoore nden, sabu ko gomdhinal mon ngal hisinta on, hinaa kuudhe dhen. Giggol Almasiihu on ngol no hubhidii bhen fattiibhe mo ka ley leggal altidiraangal, dhun ittanaybhe junuubaaji mabbhe dhin, labbhinana bhe fondo mabbhe ngon. O wallay en no bhattoren Alla. Ko fii Joomiraadho on wontii Ben mabbhe fewndo ko bhe jibintinaa kesun. Ko ko jibintina dhen kesun kon woni battane ko jogoradhen kon wa feewubhe.

E hara on andii fii ndin fodaari keldhudi ndi Almasiihu on fodi en ndin? On jattinaama e mayde nden e kulol mayre. On wuuririi haa poomaa sabu moyyhere Almasiihu on. Tikkere Alla nden yanataa e mon hande kadi.

Ko gomdindhon kon Almasiihu on wattitii on, on hebhii jooni ngurndan laabhudhan e poomayankejan. Ko humodirdhen kon e Iisaa hinaa ka haqqile tun woni, kono ko ka jikku, ko ngurndan e haqiiqindhun. Kisiyee mawno alaa bhuri humodirgol e Almasiihu on. Hunjee aaya 24, maron mo ka bhernde mon, puddhodhon Iisaa, dhun en yiitidoyay ka lannataa ton.

TORAARE: Medhen rewude ma an yo Baaba, Bhiddho e Ruuhu Seniidho. A yaafanike men junuubaaji amen dhin, a yhettirii men wa feewubhe. Men nyaawoytaake, ko fii a jattinii men tikkere nden. Medhen rewude ma sabu ko ngurndan maa dhan juuraa kon hoore amen, mayde nden lamaaki men han-kadi. Ko fii maa men wuuranta haa poomaa. Tiidhin men no men mantire men mawnina innde maa nden.

LANDAL:

  1. Ko golle dhidhi hittudhe hondhe Baabaajo on halfini Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)