Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 037 (Christ raises the dead and judges the world)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
A - Fii ko Almashiihu on yahi kon Yersusalaam dhimmun (Yuuhanna 5:1-47) -- Fii yeddodiral immiingal ngal hakkunde Iisaa e yahuudiyankeebhe bhen

3. Almasiihu on no immintinde maybhe e himo nyaawude aduna on (Yuuhanna 5:20-30)


YUUHANNA 5:25-26
25 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on,, saa'i araynoodho on ko fewndo dhoo, nde maybhe bhen nani hawa Bhiddho Alla on, bhen nanubhe wuura. 26 Ko wano non, nde tawnoo ko Baabaajo on woni bhundu ngurndan, ko wano non kadi o yedhiri Bhiddho on wonugol bhundu ngurndan.

Annabi Iisaa holli no laabhiri, o wi’i: «Ka haqiiqa haqiiqa, mi andinii on». O timminii ko hiita kon fii arugol makko ngol tentinii ka wi’aa dhon wonde jamaa on ka Ahadi Hindi miijotanooko dhun. O immintinay maybhe hande e jango. En fow ko en maybhe sabu junuubaaji men dhin, en bonii fes. Kono ko Iisaa woni Laabhudho on, Bhiddho Alla wontudho on aaden, o foolii junuubu on ka nder bhandu makko; fii no hebhiren gebhal e ngurndan makko dhan rewrude e gomdhinal ngal. On hittindho fii Linjiila hisinoowo on, o faamay, o humoo e Iisaa, o hendoo ngurndan Alla dhan. Gila ko o immintinaa, hidhen andi wondema gomdhinal men ngal wontii gomdhinal ngurndan dhan, kono ngal humaaki e diina kan e mayde nden, hay si en lannaano faamude fii dhun. O wadhii e mabbhe no bhe hedhora moyyha, kongol wadhaygol ngol kaawake laatike e mabbhe. Maydho immintintaa hoore mun maa jentanoo hoore mun, ko Iisaa woni yedhugol bhe ngurndan dhan no bhe waawira hedhitaade mo moyyha.

Ngurndan men dhan ka hoore leydi ko lannaydhan, kono ngurndan iwudhan dhan ka Alla, dhan okkadhen dhan hinaa lannaydhan. Ko dhun Iisaa maaki dhoo: «Ko min woni Ummutal ngal e Ngurndan dhan. Kala gomdhindho lan wuuray, hay si o maayii non. Kala wurdho gomdhindho lan maayataa han kadi.» (Yuuhanna 11:25-26).

Almasiihu on no waawi yedhugol on ngurnda kesan, ko fii Baabaajo on okkirii mo no heewiri ngurndan poomayankejan dhan. Almasiihu on no nandita e bhundu ka ndiyan dhan ilata dhon hara tayhodirtaa. E juudhe makko, en hendoto ndaygu e hoore ndaygu, giggol e hoore giggol, goonga e hoore goonga. Bonki e niwre e miijooji bondhi alaa ka makko. Himo heewi giggol wano Puulusa holliri non: Almasiihu on ko yurmeteedho, giddho nawlataa, mawnintintaako; o dhabbhataa nafa makko, sogitotaako bone; weltortaa angal peewal. himo hennya ko woni woo, yaafoo ko woni woo, rondoo ko woni woo; giggol ngol mulataa haa poomaa. Ko Ruuhu on okkorta en dhun. Newnen wattiteede, nanden e bhulli ilaydhi ngurndan.

YUUHANNA 5:27-29
27 O yedhi mo kadi bawgal wadhugol nyaawoore nden, bhay ko kanko woni Bhii-Aaden on. 28 Wota dhun nhaldhin on, ko fii saa'i no arude mo tawata wonbhe ka genaale bhen fow nanay hawa makko kan, bhe immitoo. 29 wadhunoobhe ko moyyhi bhen immitoto ummutal ngurndan, wadhunoobhe ko boni bhen immitoo ummutal nyaawoore.

Ko fii aaden jokkowo on mbeleedhe bhandu ndun maayii sabu junuubu makko on. On mo anyii Alla, haray ko hoore mun happani. Kongudhi Almasiihu on dhin ko wondudhi e giggol, dolnudhi e laabhudhi. Kala hedhitiiidho, wuuray. E nder mun kadi, kongudhi makko dhin e jikku makko on ko tindinooje wurnaydhe en. Alla wattii nyaawoore nden e juudhe makko; ko o laabhudho, o ndarndoraa ma wa men kono o wadhaali junuubu. Neddho woo hebhataa ka lamitora ka nyaawirde Alla. Ko Almasiihu on tun woni aaden handudho e ardagol nyaawoore aduna on fow. Himo waawi haalude ko hondhun yimbhe bhen wonoyta. Malaa’ikaabhe bhen e ko tagaa kon fow no rewude mo.

Ummutal ngal woopataa, e yamiroore Iisaa. Noddaandu makko ndun tufay ndelo men ngon; maybhe bhen nanoytaa noddaaduuji dhi bhe woowi nanude dhin. Kono hawa Bhiddho on dinbay leydi ndin. Wonkiiji dhaaniidhi dhin findinoyte, dhi yaltoya ka genaale majji. Kaawake on e nder kaawakeeji dhin fow, wonkiiji goo immintinte, kono goddhi goo wa’ay wa si ko maydhi. Ko ummunte dhidhi wadhata, ummutal ngurndan e ummutal nyaawoore. On saa’a no marani en ko en habbaaki: wobbhe wonay e nder ninse, hara hidhen jogornoobhe wa ndayguuji jalbudhi. Wobbe goo kadi jalbiroyay wa naange ngen, hara ko bhe yawitinodhen e bhe en hittinaano fii mun!

Yeeso Alla, yimbhe moyyhubhe bhen bhuraa bombhe bhen. Kono wobbhe goo yaafanaama sabu Almasiihu on, bhe anditanii mo bhe jarnii mo fii mun. Bhe wuuririi bawgal wongal ngal ka Linjiila. Ngurndan mabbhe dhan rimii ko moyyhi immorde e Ruuhu-Seniidho on. Iisaa montii bonnereeji mabbhe dhin fow sabu yhiiyhan makko hittudhan dhan. Nden moyyhere hewtii ka mabbhe sabu gomdhinal ngal.

Kono non, on miijiidho wonde kuudhe mun dhen yonanay mo yeeso Alla nanoyay ndee nyaawoore dhoo: «An oo anyandho, ko fii hondhun maapaninodhaa no hisirta an tun, kono a hollaali aybhe maa bhen giggol? Ko hadhuno maa jabhude moyyhintinde hakkunde maa e Alla rewrude e ko Fempaadho ka leggal altidiraangal on timmini kon? Ko fii hondhun bugitani-dhaa ngurndan makko poomayankejan dhan? Mawnintinaare maa nden addii ma subhagol mayde nden, jokkaa dhun non hara a wondaa e moyyhere nde yedhadhaa nden.» Maayidubhe bhen e junuubaaji mun dhin immintinoyte fii nyaawoore sattude, bhe nana kala ko bhe haali e ko bhe huuwi e ko bhe miijii. Hara non on bhadordho mangu mawgu Almasiihu on rewrude e gomdhinal ngal no hebbinaa giggol makko ngol. Himo kurkoraade weltaare, seedee ngurndan poomayankejan dhan.

YUUHANNA 5:30
30 Min non, mi waawataa wadhude hay huunde immorde e an min tigi, ko ko mi naniri Alla kon mi nyaawirta. Nyaawoore an nden-le ko feewunde, ko fii hinaa faale an on mi woni wadhude, kono ko faale Nuludho lan on.

Almasiihu on timminii golle bhurdhe sattude dhen; ko kanko woni Nyaawoowo poomayankeejo on. Hari Almasiihu on no andi bawgal ngal o halfinaa ngal. Kono hari himo yankinii, haa o wi’i: «Mi waawataa wadhude hay huunde immorde e an min tigi.» E maanaa, mi waawataa nyaawude e miijaade e yidhude e foofude immorde e an min tigi. O jonniti Baabaajo on teddungal ngal.

Hari Iisaa no humodiri e Baabaajo on soono-kala. Ngal humodiral wa’ugal wa telefon tayhodiraali haa-hande hakkunde mabbhe dhidho. Hawa Alla kan humpitay mo ko woni kon ka miijooji yimbhe bhen. Ruuhu Alla on no sutii aduna on, himo ndarndaade bherdhe mabbhe dhen, o fennyina miijooji mabbhe dhin ko bhe suudhi yimbhe bhen kon. On Ruuhu wondho e Almasiihu on nyaaway on nyawoore feewunde. Si hawrii on qirritanike Alla junuubaaji mon dhin, on jabhii yaafuyee Fempaadho ka leggal altidiraangal on, on wonay barkinaabhe. Innde mon nden windete e nder deftere ngurndan nden. Iisaa wi’oyay feewubhe bhen: «Aree, yo bhe Ben an barkini, hendodhon ndondi laamateeri ebbhananoondi on ndin gila ka fuddhoode aduna on» (Matta 25:34).

Almasiihu mo goonga on fenataa; himo andi ko wondudhen e mun kon. Himo andi piiji dhi ronudhen dhin maamiraabhe men bhen, o nyaawirtaa henyaare. O habboto e nder munyal yo junuubankeejo on tuubu. Mbaadi makko laabhudi ndin sendindiray wontubhe yurmeteebhe bhen e bugitiibhe bhen ruuhu makko on, bhen daakiibhe e nder sattere bherdeyaagal mabbhe ngal.

Almasiihu on fennyinii bhuttu makko ngun kanyun e yankinaare makko nden. Himo watti fow e juudhe Baabaajo on. ko wano non Almasiihu on timminiri faale Ben makko ka kuudhe e ka kongudhi, haa ka leggal altidiraangal. Bhay saa’i on hewtii, o torii: «Wota faale an on wadhu, kono ko yo faale maa on wadhu.» O nyaaway non nyaawooje Alla dhen fow.

No dhen golle siforaa non e ngal humodiral hakkunde Baabaajo on e Bhiddho on no windoowo linjiila on hewtiniri dhun non hollay en woni no hebhiren didoodi ka gomdhinal e nder humodiral e tatoobhe bhen gooto. Ko Baabaajo on e Bhiddho on jogodii bawgal immintinayngal ngal maybhe bhen. Alla hollii mo kuudhe makko dhen fow, alaa ko o ronki fennyinande Bhiddho on. Hawa Almasiihu on immintinoyay maybhe bhen; himo jogii saabiije mayde e jahannama dhen. Gomdhinal ngal no wonani jooma haqqil’en gundoo; ko nde giggol Almasiihu on ngol hebbiniri en newaare makko nden woo faameten fii gomdhingol ngol e tatoobhe bhen e nder Alla gooto on no hisiniredhen.

LANDAL:

  1. Ko nabhidal hongal woodi hakkunde Baabaajo on e Bhiddho on e nder ko Iisaa sifii kon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)