Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 024 (The cross)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
2. Iisaa no yewtidude e Nikodiyuusu (Yuuhanna 2:23 – 3:21)

c) Ko leggal altidiraangal ngal woni keri jibintinegol ngol kesun (Yuuhanna 3:14–16)


YUUHANNA 3:14-16
14 Wano Muusaa townirnoo mboddi ndin non ka wulaa, ko bee Bhii-Aaden on kadi towniree non, 15 fii kala gomdhindho mo yo hebhu ngurndan poomayankejan. 16 Ko fii hakkee ko Alla yidhi aduna on, o yedhii mo Bhiddho makko bajjo on, fii kala gomdhindo mo wota halko, kono yo ontigi hebhu ngurndan poomayankejan.

Iisaa jokkitii jannude Nikodiyuusu, o fellintini mo wonde jibintinegol ngol ka ruuhu timmii wo si tawii ootigi tuubii ko laabhi, miijo ngon wattitaama, ootigi gomdhina ko Iisaa maayani en kon. Annabi Iisaa sifanii Nikodiyuusu dhin sartiiji e fee misangol mo ko feyyhunoo ka nder taarika Israa’iilayankeebhe bhen.

Bhee wonunoobhe aagude ka wulaa Sinaa’i no nhurnhurtana Alla murtanana mo sabu ko o ardiibhe kon (Addadu 21:4-9). Fii no o donkinira sattere bhernde mabbhe nden, Alla addi bolle jogiidhe tooke ko nhata bhe, Israa’iilayankeebhe buy maayi.

Wobbhe e mabbhe faami fii junuubu mabbhe on, bhe torii annabi Muusaa fattanagol bhe ka Alla no o pottinirana bhe dhen bolle. Alla yamiri Muusaa yo o townu mboddi sila, ko wona maande nyaawoore Alla nden. Annabi Muusaa wengii ndin mboddi dow jamaa on; seedee tikkere Alla nden ittaama. Ndaaroowo on nden maande bhanginde ko tikkere Allan nden iwi kon, hara himo gomdhini moyyhere Alla nden, sellinte tooke warooje dhen.

Gila ko Hawaa jarribaa, mboddi ndin wontii maande bonki kin. Fewndo ko annabi Iisaa ari, o ronditino junuubu Banii-Aadama’en on. Ko non mo wondaa e junuubu on wontiri junuubu fii men. Annabi Iisaa no nandita e mboddi sila ndi aldaa ndin e tooke e nder rondinagol en junuubu men on.

Bhiddho Alla on ardaali ka aduna e mbaadi jalbeendi, kono ko e nder yankinaare, wa Bhii-Aaden on, fewtudho on barmeeji e muuseediiji dhin, ronditiidho on kuddi sariya on. E fee mbaadi banii-aadama ndin, o waawi maayande en. Ko ‘Bhii-Aaden on’ woni maande sendidirde mo nden. Wano mboddi ndin sinhorii non ka leggal ndi woni maande iwugol tikkere Alla nden, ko wano non Almasiihu fempaadho ka leggal altidiraangal on wontiri maande nde bhuttinde nden tikkere Alla nden. Junuubaaji men dhin fow fawaa e Bhiddho makko on, no o jattinira en rewrude e tampere makko tiidhude nden.

Kala mo mboddi soppunoo, si bhantike, ndaarii mboddi sila ndin e nder gomdhingol fodaari Alla ndin, sellinte. Hoolagol ngol nden maande maandinde moyyhere nden okkoray on gomdhindho ngurndan e kisiyee. On ndaarudho leggal altidiraangal ngal catii e Fempaadho ka leggal altidiraangla on hebhay ngurndan poomayankejan. Puulusa no windi dhun dhoo: «Mi fempidaama e Almasiihu on. Hinaa min tigi wuuri jooni, kono ko Almasiihu on wuuri e an» (Galaasi 2:20). Mayde makko nden wontii nde an nden, ngurndan makko dhan kadi men. Kala on jabhudho ko Almasiihu on maayani mo kon, haray o fewnaama, o wuuridii e makko poomaa. Ngal humodiral wallay mo kadi no o tawiree ka ummutal makko.

Wano happirana dhen non, si en ndaari Iisaa, en hisay. O tagay e men jibinande heyre nden. Laawol woo hebhotaako hewtinayngol en ka Alla si wonaa en rewu e Fempaadho ka leggal altidiraangal on. Ko dhun wadhi si Ibuliisa no cukkii fota dhen tobbhe dhidhi fewtudhe kisiyee on: Ko o iwi kon ka Alla e ko o fempaa kon ka leggal altidiraangal. Kisiyee aduna on-le ko e dhin piiji dhidhi tippi.

Alla ko giggol; yurmeende makko nden no nandita e baharu yaajudho on haa ka kattudi alaa. E nder giggol makko ngol, o bugitaaki aduna men aaliidho on, kono giggol ngol o joganii mo ngol alaa tayhodirde. O bugitaaki junuubankeebhe murtubhe bhen, kono himo hollude bhe yurmeende. Sadaka Bhiddho on timminii ko peewal ngal landii kon fow fii kisiyee men on. Kisiyee alaa bhaawo Bhiddho on.

Musiddho, hara hidhon jebbilii sakkagol mbuudhi mon seedha no hisiniron weldiddho mon? E hara hidhon jebbilii kasegol lonto makko? Maa maaya lonto makko? No gasa si hidhon yidhi mo. Kono si ko ganyo mon, mi hoolaaki. Dhun no holli ittiri ko giggol Alla ngol mawni kon, on sakkaniidho en Bhiddho mun on enen bhee hunyhubhe no hisiren.

Almasiihu on timminii kisiyee aduna on ka hoore leggal altidiraangal. En fow hidhen hatonjini e on sadaka makko, si ko en jangubhe maa bhe jangaa, jogiibhe needi maa bhe jogaaki, aldhuhe maa bhe aldhaa, feewubhe maa bhoyliibhe. Feewudho woo alaa. Almasiihu on moyyhintinii hakkunde Baaba makko e aduna on.

Hino nhaldhini ko tawi kon yimbhe bhen faamaali on goonga, yawti gomdhinbhe bhen Fempaadho ka leggal altidiraangal on. Ko si ko nabhidudhon kon e Dandoowo on wondii e hoolaare, si waawon hisude. Si on gomdhinaa, tikkere Alla nden duumoto e hoore mon. Kuudhe mon dhen no yhettiraa wa aaliidhe e bondhe yeeso ko laabhal Alla ngal ndaygini kon. Nikodiyuusu, jannoowo on sariya on e feewudho on, hari bee hedhoo dhin kongudhi, wurin dhi sattanno mo.

Kala on jabhudho kisiyee on ka leggal altidiraangal, gomdhini Bhiddho bhantaadho on ka leggal hersiniingal, ootigi wuuray, huunde fallataa nabhidal makko ngal e Alla. Hara hidhon weltanaade Alla fii yaafuyee makko on? E hara hidhon watti ngurndan mon dhan fow e juudhe makko no woniranon mo jiyaabhe laabhubhe?

Kala gomdhindho wuuray; kala tabitudho e Almasiihu on maayataa han kadi. Kala fewtindho gite mun dhen e Almasiihu hebhay tama’u ngurndan poomayankejan dhan. Gomdhinal ngal fellintinanay en ko tabitidudhen kon e Ruuhu Seniidho on. Si on faamii luggeendi ko dhen aayeeje 14 e 16 firi kon, on yiitay tigi dakanme Linjiila on e nder ngol bindol gootol.

TORAARE: Baaba amen wondho ka kammu, medhen rewude ma fii giggol maa ngol lannataa ngol. A okkitirii Bhiddho maa bajjo on ko maayana men. O ronditike junuubaaji amen dhin e donkinande amen nden, a jattinii men tikkere maa nden. Ko hoolaare e dewal e andital men woni e ndaarirde leggal altidiraangal ngal. A yaafanike men junuubaaji amen dhin a moyyhintinii hakkunde maa e aduna on. Wallito men no men hollitira ngal nelal bheya yimbhe no bhe hebhira ngurndan poomayankejan dhan immorde e ko men seeditotoo kon.

LANDAL:

  1. Ko honno Almasiihu on nandiri e mboddi sila ndin?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)