Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 023 (Need for a new birth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
2. Iisaa no yewtidude e Nikodiyuusu (Yuuhanna 2:23 – 3:21)

b) Hidhen hatonjini e jibintinegol kesun (Yuuhanna 3:1-13)


YUUHANNA 3:6-8
6 Ko jibiniraa bhandu kon ko bhandu, ko jibiniraa kadi Ruuhu Alla on kon ko ruuhu. 7 Wota a nhaldhu fii mi wi'ii ma bee jibintinedhon kesun. 8 Ko fii hendu ndun no wifirde ka faaliraa woo, hidha nanude hawa kan, kono a andaa ko honto ndu iwri maa ko honto ndu fewri. Ko nii kadi fii kala hebhiraadho Ruuhu Alla on.

Annabi Iisaa holli Nikodiyuusu wondema aaden kala no hatonjini e wattiteede o fow e makko. Nden wattitande no mawniri wano bhandu ndun e ruuhu on seediri non. Ka Ahadi Heyri, ndee halfere «bhandu ndun» no fewti e mbaadi banii-aadamaari yanudi ndin e sendaandi e Alla ndin; bombhe bhen ko mayde nden fokkitani. Nden halfere no hundi bhandu ndun, hinde hundi kadi wonkii kin e ruuhu murtubhe bhen. Ko non bonki kin dhuudhiri dhuudhude, wano annabi Iisaa holliri non: «Ko fii ko e nder bhernde neddho miijooji bondhi dhin yaltata.» Hay e gooto rindhanaa naatugol ka nder Laamateeri Alla. Neddho no boni gila ko o jibinaa o wonti bhundu raabhayndu.

Ndee halfere «Ruuhu» no yaadi e Ruuhu-Seniidho on, e maanaa Alla tigi, heewudho on goonga e laabhal e bawgal e giggol. Alla bugitaaki bombhe bhen, kono o foolii laamu «bhandu ndun» rewrude e Almasiihu on. Dhun no yaltintini ko jibinande heyre nden faalaa huuwude kon. Ruuhu on e men bonnay mbeleedhe bhandu dhen no wuuriren no yaadiri e noddaadu men ndun. E hara on jibintinaa-ma kesun, on jattinaama hunyheendiiji bhandu dhin?

Annabi Iisaa wi’i Nikodiyuusu dhun dhoo: «An e tawaabhe bhen fow ka dental fewjoobhe bhen, wondude e zurriya annabi Ibrahiima on fow, bee jibintinedhon kesun.» Ko huunde nde woopataa non, ko farilla laabhudho. Medhen fellintinande on, yo musibbhe, oo «bee tun» ko annabi Iisaa maaki ko yamiroore non. Si en heydhintinaaka en fow e men, en waawataa andude Alla, en waawataa fes kadi naatude ka nder Laamateeri makko.

Hara on nanii ka hendu immotoo? Jibinaadho on kesun no nandi e hendu wondu immaade ndun. Hendu ndun no wa’ita wa si hindu yaltitu e huunde meerenteere ndu yiltitora ton. Wano non, faybhe Alla bhen ko jibinaabhe immorde ka dow, hibhe yiltaade ka Baaba mabbhe. Hito hendu ndun no holli ka ndu fokkitiri.

Maande laabhude hollude nden ko en jibinaabhe kesun ko ko hawa Ruuhu-Seniidho on yewtata kon e mabbhe. Hinaa hawa yimbhe bhen bhe yewtirta. Ruuhu-Seniidho cippiidho on ka kammu no hebbinde bhe, o wonta hawa bawgal iwungal ngal ka Alla e mabbhe. E hara o jippike e bhernde mon nden?

YUUHANNA 3:9-13
9 Nikodiyuusu yhetti haala kan kadi, wi'i: dhun ko honno gasirta wonirde? 10 Iisaa jaabii, wi'i: Ko a jannoowo Israa'iilayankeebhe bhen e a andaa dhun! 11 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, ko ko men andi men wowlata, awa kadi ko ko men yi'i men seeditotoo, kono onon on jabhataa seeditoore amen nden. 12 Si on gomdhinaali fii piiji adunayankooji dhi mi yewti on fii mun dhin, haray ko honno gomdhinirton piiji kammuyankeeji dhi mi yewtoyta on fii mun dhin? 13 Hay gooto yhawaali ka kammu si hinaa Iwrudho ka kammu on, dhun ko Bhii-Aaden wondho ka kammu on.

E nder ko Almasiihu on sifii kon, Nikodiyuusu no andude ko Ruuhu-Seniidho on wifata kon. Bhernde makko nden jaabii ko Alla poodhi mo kon. Kono hari ruuhu makko on waawaali andude, maa o faamaali ko on goonga luggi kon. O nhurnhurti, o wi’i: «Mi andaa ko honno sugu nden jibinande gasirta wonirde.» E fee nden qirritande, o jabhii ko o lelliraadho kutu. Annabi Iisaa bheyditi: «Hii-hii, ko a jannoowo teddinaadho, a fewtii lan, kono bheya hino hoolii haqqile mun dhen haa feyyhiti, hibhe townitanii arugol yewtida e an. A bhurii bhe, hay si a andaano tigi ko Ruuhu-Seniidho on faalaa kon. Dewal maa ngal fow e dokke maa dhen fow e wakkilaare maa nden fow fii no dhoftoraa Sariya on nafataa huunde. A humpitaaki fii sariyaaji bhurdhi dhin e fandhude ka Laamateeri Alla.»

Ka tatabhun, annabi Iisaa yewti kongol hittungol: «Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma.» Soono kala nden yewtere no jokkodiri e ko goddhun fennyintee. Annabi Iisaa tentini fii dhun fota ko fii ruuhu banii-aadama on no nennanii faamugol.

Ko hondhun hikkudhoo e nder ko Nikodiyuusu jannaa kon? Almasiihu on iwi ka halfere gootel «min» o hewtani ndee halfere dhuudhoral «men», himo humodirde e hawa Ruuhu on. Almasiihu on e Baabaajo e Daaluyee makko wontudho on bhandu ko bhe gootun. Annabi Iisaa no jannude goonga mo yogaabhe waawaali faamude. Himo seeditaade fii piiji dhi o renti, e nder humondiral e Ruuhu on. Hidhen haani jabhude nden seeditoore gomdhidhen nde.

Ko hondhun annabi Iisaa andi ko bheya heddiibhe andaa? Himo andi Alla, himo noddirde mo Baaba. Si Ruuhu on tawaaka, on gundoo luttayno suudhanaade jogiibhe haqqile fewdiidhe dhen e yaasi laamu fewndinoongu ngun. Almasiihu on arii immorde ka Baaba makko, o yiltitorii ka Baaba makko, o jippike immorde ka kammu, o yhentike dow ton kadi. Seedigal woodunoongal hakkunde Alla e yimbhe bhen lannii fewndo ko Ruuhu Alla on wonti bhandu e Iisaa, o foolii kan ngayka. Joomiraadho on woddhitaaki en han-kadi, himo bhattii en e himo newanaade en. Hino nhaldhini ko tawi kon yimbhe bhen faamaali nden seeditooree on goonga immorde ka Alla. Bhe faamaali ngal humodiral wongal ngal hakkunde on jibiniraadho Ruuhu on e Baaba makko, ko fii bhe jabhaali gomdhinde, bhe qirritoo junuubaaji mabbhe dhin. Bhe yi’aali ko he hatonjini kon e heydhintinegol ngol, kono hibhe fellitani hoore mabbhe ko bhe moyyhubhe e jogiibhe haqqil. Hibhe hanunoo andude wondema weltorgol hoore mun tun addataa bhe no bhe faamira yubbhodiral wongal hakkunde Tatoobhe Laabhubhe bhen.

TORAARE: Baaba, Bhidho e Ruuhu-Seniidho, medhen rewu-maa; a heydhintinii men, a wattii men faybhe goonga maa on e nder ko giggol maa ngol okkori men kon hoolaare. Yo goonga maa on e Ruuhu maa on wutte e hoore leydi amen ndin no dhuudhubhe hisiniree, e no seeditoore nde Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on seeditanaade nden hewtine e nokkuuji dhin fow e no dhun andiree e dhengal ngal men muyni ngal.

LANDAL:

  1. Ko seedeeji hondhi yaltintini jibinaabhe kesun bhen ka gomdhinbhe bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)