Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 017 (The first six disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

3. Taalibaabhe arambhe bhen njeegoo (Yuuhanna 1:35-51)


YUUHANNA 1:40-42
40 Tawi oo neddho wi’eteedho Andaraawu, dhun ko oo musiddho Sim’uuna, ko o goddho e bhen dhidho nanubhe kongudhi Yaayaa dhin e jokkubhe Iisaa bhen. 41 Kanko Andaraawu o adii yiidude e Sim’uuna neene-gooto makko on, o wi’i mo: Men yi’oyii Almasiihu on (dhun no firi Toddhaadho on). 42 Onsay o addi mo e Iisaa, Iisaa ndaari mo, wi’i: Ko an woni Sim’uunu mo Yuunusa, jooni ko Petruusu noddetedhaa (ko woni firo dhun ko fetere).

Andaraawu, musiddho Petruusu on, ko yungotoodho liyyhi ka wi'etee dhon Bayti-sa'iida ka sera weendu wondu ndun Tibariyiisu. O aruno e Lootoowo maande tuubuubuyee on no o hebhira yaafuyee junuubaaji makko dhin e no o habbora ardu Almasiihu on. Andaraawu jabhuno seeditoore Lootoowo maande tuubuubuye on, o jokki annabi Iisaa. Hari bhernde makko nden no wondi e weltaare; hari o waawataa marande fii hoore makko tun kon ko o yi'i, o yahi o holliti dhun neene-gooto makko on, hara hinaa woddhitiibhe mo bhen. E hino no Andaraawu hollitiri mo kibaaru Moyyho on: « Men yi'oyii Almasiihu on, Dandoowo on e Joomiraadho on e Baalun Alla kun.» No gasa ka Petruusu hebhunoo sikkitaare. Kono Andaraawu fellintini mo. Ka sakkiturun, Petruusu dhowti mo ka annabi Iisaa, himo jibhii seedha.

Ko Petruusu naati ka nder suudu, Iisaa noddiri mo innde makko nden. Himo jangaynoo miijooji mabbhe dhin. O okki mo innde heyre, nden ko «Petruusu». Annabi Iisaa no andunoo kala ko feyyhi e ko fewndii e ko saati ka nder ngurndan Petruusu e cuucal makko reedu ngal. Annabi Iisaa no andi bherdhe udditaniidhe mo dhen. Petruusu faami o jabhi kisan tindinoore annabi Iisaa nden. Annabi Iisaa fuddhii wattitirgol seedha seedha on yungotoodho liyyhi fidduno, watta mo fetere tiidhunde. E yubbhodiral e Almasiihu on, o wonti tugalal Moftal ngal. E sengo goo, Andaraawu wonti taalibaajo arano on.

Hino wooduno kadi Taalibaajo goo mo neene-gooto mun goo huutornoo: Yaayaa ardino neene-gooto makko wi'eteedho on Yaaguuba, fii kala o suudhuno indhe dhen dhidhi ka Linjiila makko, seedee yankinaare makko nden. Tigi tigi, Andaraawu e Yaayaa wonuno taalibabhe dhidho adinoobhe bhen fottugol e annabi Iisaa.

Ko dhee aayeeje hunitordhe labaa kon no humii e ko dhe nandi kon e pudhal naange ngen, ka kesun dhun fuddhotoo dhon fudhude. Bhen gomdhinbhe wuddaa, bhe ardii musibbhe mabbhe bhen ka Almasiihu on. Fewndo dhon dhun, bhe aalano jokkude laawi njandhudhi e dhate majji fii fennyingol fii Kibaaru Moyyho on, kono hibhe wakkilanaade fota musibbhe mabbhe bhen no bhe ardoroobhe ka Almasiihu on. Bhe aalano iwtirde bhaawo sikkitiibhe bhen e jogitiibhe bhen laamu ngun, kono hibhe dhabbhitude welaabhe bhen fii Alla e ninsa bhernde'en e tuuboobhe bhen.

Wano non, hidhen ekkitaade ko honno hewtinirten kibaaru moyyho sulfu on, hara hinaa huutorgol wakkilaare feyyhitude keerol, kono hara hidhen wondi e weltaare sabu ko yubhodirten kon e Iisaa. Bhen taalibaabhe arambhe jangaali e dudhe diina, bhe windaali kadi taariika ngurndan mabbhe dhan, kono ko bhe feyyhini kon bhe seeditorii kongudhi mabbhe dhin. Bhe yi'uno annabi Iisaa bhe hedhitii mo, bhe meemi juudhe makko dhen, bhe hoolii mo. Ko ngal humodiral hibbhiingal woni bhundu hoolaare mabbhe nden. Hara on fottii e annabi Iisaa e fee ko taskidhon kon Linjiila on? E hara on ardike weldibbhe mon bhen ka Almasiihu on hoore bhuttu e pellital?

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen jarnu maa fii ko weltindhaa kon bherdhe amen dhen. Newnan men no newori ardagol wobbhe goo ka maa. Yedhu men faale fennyinirgol Kibaaru Moyyo on giggol. Yaafano men fii ko men huli kon e ko men woni kon e diwnude, no men waawira seeditorde e innde maa e nder wakkilaare.

LANDAL:

  1. Ko honno taalibaabhe arambhe bhen andiniri fii innde annabi Iisaa nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)