Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 043 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:4
4 Yoomubhe bhen ko malaabhe, bhay bherdhe mabbhe bhuttinoyte!

Noddaandu dhimmuru ndu giggol Alla ko yoomubhe bhen fewti. Almasiihu on no yurmaa bhe: «Hita on wulla, ko fii duubhi kesi no fuddhaade. Rewrude e sadaka an on, mi foolii ko woni sabu angal tama’u on e wullaandu ndun. Ruuhu Allaahu on aroyay e mon, o tiidhinoya on. Ko kanko Ruuhu-Seniidho on woni bhuttu mon ngun e tama’u mon on.» Ko bhernde mon nden wullata kon, si ko buy maa seedha, foolaama sabu weltaare e wakkilaare nden immorde ka kammu. Almasiihu on yedhay aduna tampudho on tama’u. Awa weltee, wonon anditoobhe fii kisiyee mon on. Beyti men dhin e jaarooje men dhe anditirten dhen moyyhere nde wadhanadhen nden fooloyay ande bhurnde luggude nden. Habbee ko saa’i arugol Joomi on bhadii fii timmingol ontuma tama’u men mawdho on. Allaahu on fittanoyay en kala gondhi wondhi ka gite men (Fennyinannde 7:17; 21:4; Isaaya 25:8; Efeesi 1:14).

Maloore nden ka kammu ko ko bhernde men nden hebhata kon bhuttu timmungu e ngu lannataa. «Weltaare heewaynde haa hibba no yeeso maa, moyyhereeji poomayankeeji dhin no ka sengo maa nyaamo» (Zabuura 16:11). Jebbiliibhe bhen weltoyto cowanle dhidhi weltaare. Tampubhe bhen ka aduna wontoyay malaabhe ka kammu. Ko weltaare bhe sonyoyta bhayru «Bhen wulloobhe nde no aawa sonyoyay hara hibhe wondi e beyti weltaare» (Zabuura 126:5-6). Laawol gondhi men dhin ko ka fello weltaare ardorta en (Zabuura 30:5).

MATTA 5:5
5 Newiibhe bhen ko malaabhe, bhay bhe ronoyay leydi ndin!

Newiibhe bhen hebhoyay bhuttu. Hibhe halfini hoore mabbhe Allaahu on, hibhe dhoftii Alla e Daaluyee makko on, ne’anii mo. Hibhe jokki tindinoore makko nden, hibhe teddini muydhe makko dhen. Hibhe newanii yimbhe bhen, ko ronditotoobhe aybineede, hara bhe tikkaali. Ko yo bhe deyyhu, maa bhe jaabora doy. Nde bhe monii woo, bhe huutortaa kuugal bhoyliingal. Bhe fiidataa ka yimbhe bhe fow monotoo dhon. Munyal mabbhe ngal wallay bhe no bhe waawira hoore mabbhe, hara hibhe tampa no bhe wondira e heddiibhe bhen. Ko karahan e no sattiri newiibhe bhen dhabbhitirtee, kono deyyhingol no yaawi. Yaafagol yennooje noogay no bhurani bhe yottande wootere, wano fondo mabbhe ngon tindinirta bhe non.

Newiibhe bhen ko malaabhe tigi, hay ka aduna gaa. Ko barkinaabhe bhayru hibhe jokki annabi Iisaa on maakudho: «Jabhee yankinanagol ko mi fawi on kon, jabhon janndeeji an dhin. Ko fii min ko mi newiidho, yankiniidho kadi e bhernde» (Matta 11:29). Hibhe nyembude Almasiihu on, on waawudho tikkere mun nden, on mo hunnyeendi woo alaa e mun. Ko barkinaabhe e malaabhe, ko fii hibhe hendaade soono kala weltaare immorde Joomi mabbhe. Hibhe hettii e nder nabhidal mabbhe ngal, no bhe fewndori woo maa mo bhe wondi woo. Hibhe hebhude nafa ngurndan dhan, kono hibhe hebulii maayugol.

Kono hooreebhe jogiibhe doole bhen e mawnintiniibhe bhen wulloyay nde Almasiihu on artoyi. Tama’u boniroyaybhe ko fii bhe anditaali sariiyaaji ka sariya Alla on tippi dhon, hibhe bonnude yamirooje dhen. Bhe lettoyte lette sattudhe e waraydhe. Almasiihu on rodhidoyay leydi ndin e bhen jabhanbhe mo e bhen hawkubhe mbaadi mun hunnyundi ndin, lontiniri neweede.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun newiibhe bhen ronirta leydi ndin, hara wonaa hunnyubhe bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)