Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 087 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 14:1-31)

2. Ang balaang Trinidad mikanaug ngadto sa magtutuo pinaagi sa Magdadasig (Juan 14:12-25)


JUAN 14:15
15 "Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.

Ang pagsangyaw sa ebanghelyo pagpasalamat sa gihimo ni Kristo sa Kalbaryo.Kinsa kadto dili maghimo niini wala maka-ila sa kagawasan diha kang Kristo.Kon para nimo walay bili ang pagsangyaw ug pag-ampo nan eksamina imong kaugalingon kon nagsunod kaba sa gugma ni kristo o ang sala maoy babag niini. Paghinolsol kang Hesus aron walay babag sa panalangin diha kanimo. Ang Ginoo naghatag kanato ug daghang mando: Higugma-a imong kaaway, pagtukaw ug pag-ampo aron i-iway ka sa temtasyon, paghingpit sama sa imong Amahan sa langit nga hingpit, duol kamong tanan nga gikapoy ug nabug-atan kay papahulayon ko kamo. Kini nga kamandoan gisumada sa gisulat: Higugma-a ang usag-usa ingon nga ako nahigugma kanimo. Kini nga sugo dili lisod apan makatabang sa pagkinabuhi ug kini tulay sa pagtuo ug gugma.

Kay kinsa kadtong nakasinati sa kaluwasan dili na magpuyo sa iyang kagustohan apan mag alagad na ni Kristo nga manluluwas niya.

JUAN 14:16-17
16 Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan, 17 nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo.

Kapakyasan lamang ug kasubo ang dangatan niadtong kinsa musonod kang Hesus apan magkinabuhi sa iyang kaugalingong paningkamot. Busa gani si Hesus nagpataliwa sa Dios ug iyang gipadala ang Magtatambag o Magdadasig ang Balaang Espiritu. Siya daghang mga buhaton, gitawag nga Espiritu sa kamatuoran kinsa motug-an kanato kon kita makasala. Ug siya magpakita kanato sa gilansang nga si Hesus aron mahinumdom kita nga kini ang Anak sa Dios nga nagpasaylo kanato, naghimo kanato nga matarong pinaagi sa gracia diha sa Dios. Ug kini pud nga Espiritu ang naghimo sa bag-ong pagpakatawo. Iyang ablihan atong mga baba aron motawag kita sa Dios nga Amahan aron kita makasiguro nga tinuod nga mga anak kita sa Dios pinaagi sa pagsagop kanato sa Espiritu. Kataposan, Ang Espiritu atong manlalaban. Siya nagbarog tupad kanato aron kita lig-on gikan sa mga pagpanaway ni Satanas mahitongod sa atong kaluwasan. Dili gayod kita malig-on sa mga pagsulay ug makadawat sa kalipay dinhi sa yuta gawas lamang sa ihatag nga Pagtambag ug pagdasig sa Espiritu nga gipadala ni Hesus.

Walay tawo nga naka-angkon sa Espiritu pinaagi sa kaalam, pagtuon, o iyang ba kahang nasunod sa iyang ginikanan. Kay ang Espiritu gamhanan ug muabot lamang kini niadtong nituo sa dugo ni Kristo. Kadtong wala mahigugma kang Hesus og wala midawat kaniya wala usab kaniya ang Espiritu sa Dios. Apan kadtong nahigugma kang Hesus ug midawat sa kaluwasan makasinati sa kalipay. Uban ang Balaang Espiritu, siya maka sinati sa gahom taliwala sa iyang mga kahuyang. Gipaniguro ni Hesus nga kini nga Magdadasig dili mutalikod kanimo sa panahon sa kamatayon ug paghukom kay Siya ang kinabuhing dayon.

JUAN 14:18-20
18 "Dili ko kamo pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo. 19 Hamubo na lang ang panahon, ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra unya kanako. Tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. 20 Niadto unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa akong Amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo.

Sa dihang si Judas milakaw na, si Hesus misulti nga siya mubiya na ug sila dili maka uban kaniya. Apan siya misaad nga mubalik. Sayod si Hesus sa ilang mga kabalaka busa ang iyang gipanulti duhay ipasabot: Una ang pag-abot sa Balaang Espiritu ka yang Ginoo Espiritu man. Ikaduha, ang umalabot nga himaya sa kataposang panahon. Niining duha ka rason siya mobiya ug moadto sa Amahan. Kon wala pa kini mahitabo nan ang Espiritu dili muanhi kanato.

Kini ang Espiritu nga mag-abri sa mga mata ug kasingkasing. Kita sayod nga si Hesus wala magpabilin sa lubnganan apan buhi ug kauban sa Amahan. Ang iyang kinabuhi maoy patukoranan sa uniberso ug sa kaluwasan ta kay iyang gilupig ang kamatayon ug naghatag kanatog kinabuhi aron usab kita makalupig sa kamatayon pinaagi sa pagtuo ug pagpuyong matarong diha ni kristo. Ang atong relihiyon puno sa kinabuhi ug paglaum.

Ang tigdasig mao ang Espiritu gikan sa Dios nga mipuyo sulod kanato ug nagtug-an kanato nga ang Amahan anaa sa Anak ugang Anak anaa sa Amaha ug usara Sila.Kini nga kaalam sa Balaang Trinidad di sama sa pagtuon sa Mathematics apan nahimugso diha sa magtutuo aron kita mahiusa sa Dios sama kang Hesus. Kini nga misterio milapas sa tanang panabot.

Kay si Hesus wala misulti nga magpuyo kanato nga halayo apan “ako musolod kanimo”. Ang Kristiano dili lamang templo sa Espiritu apan siya bato nga kabahin sa palasyo sa Dios. Tanang magtutuo anaa niini nga pagpuyo. Kay kini nga saad alang sa tanan, “Ako anaa kanimo ug ikaw anaa kanako.” Ang panag ambit sa mga santos maoy dapit nga magpadayag si Hesus sa iyang kaugalingon. Kabantay kaba nga ang Ginoo mitugon nga “Higugma-a ang matag usa ingon nga ako nahigugma kanimo?” Dili lamang ang usa nahikot kang kristo apan kitang tanan kay napuno kita sa iyang kabug-os.

PAG-AMPO: Kami nayukbo kanimo, balaan nga Karnero sa Dios kay sa imong kamatayon among nadawat ang kinabuhing dayon. Pasayloa ang kakulang sa among pagtuo,ug kahibalo aron wala babag kanamo diha kanimo. Amo untang Makita ang imong nawong sa among mga kasakit. Salamat ka yang Magtatambag og Magdadasig miabot, ang Espirtu sa kamatuoran nga nagbantay kanamo sa kahangtoran.

PANGUTANA:

  1. Unsay mga gawi nga Makita sa Balaang Espiritu?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)