Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 085 (Christ predicts Peter's denial; God is present in Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
B - MGA PANGHITABO HUMAN SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 13:1-38)

4. Si Kristo mitag-an sa paglimod ni Pedro (Juan 13:36-38)


JUAN 13:36-38
36 Si Simon Pedro miingon kaniya, "Ginoo, asa man ikaw paingon?" Si Hesus mitubag kaniya, "Asa ako paingon dili pa ikaw makasunod kanako karon; apan makasunod ka ra unya." 37 Si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nganong dili man ako makasunod kanimo karon? Ihalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang kanimo." 38 Ug si Hesus mitubag kaniya, "Ihalad mo ba diay ang imong kinabuhi sa pagpakamatay alang kanako? Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga ang manok dili motogaok hangtud ikalimod mo ako sa makatulo.

Si Pedro nahasol ug wala maminaw kang Hesus mahitungod sa gugma. Ang iyang nahibaloan nga ang ilang Ginoo mubiya na gumikan sa nagsingabot nga paglutos ug pagluib. Si Pedro misalig lamang sa iyang kaugalingong pagkaningkamot. Siya mipasalig kang Hesus nga andam siyang musonod bisan unsa pay dangatan. Wala niya Makita ang iyang kakulangon ug ka inotel, apan hugot nga nagtuo nga matuman niya iyang mga gipanghinambog. Gumikan kay mainiton man siyang nagsunod kang Hesus andam siyang makig-away ug magpakamatay kaniya.


C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (JUAN 14:1-31)

1. Ang Dios ana-a kang Kristo (Juan 14:1-11)


JUAN 14:1-3
1 "Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako. 2 Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan; kon dili pa, moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna lang kaninyo? 3 Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako atua usab kamo.

Ang mga tinun-an nahasol sa balita nga si Hesus mubiya kanila ug kon hain kini padulong dili sila maka-adto. Si Hesus usab mitag-an nga si Pedro mulimod kaniya samtang kini nagpasulabi nga dili motalikod ug muonong kayod. Sa niining bahina, daghan sa mga tinun-an nga naghunahuna kon waba sila masayop pagsunod kang Hesus nga diay mamatay raman o kaha mubiya man. Si Hesus misagang sa ilang mga kasubo uban sa lig-ong kamanduan. Salig lamang sa Dios kay kaniya ang patukoranang malig-on, kaniya lamang ikaw di matarog bisan ang tanang matarog pagatay-ugon. Iyang gibadlong atong mga kabalaka. Ang kahadlok nagpasabot sa kakulang sa pagtuo. Ang imong langitnong Amahan dili manlingla o kaha musalikway nimo. Imong pagtuo maoy maghimo nimong magmadaugon diri sa kalibotan.

Si Hesus nangayo ngadto sa iyang mga sumusonod sa samang sukod sa pagtuo uban sa pagsalig ug pag-ampo nga angayan ihatag ngadto sa Amahan. Si Hesus usa lamang diha sa Amahan. Ingon nga ang Amahan nagarantiya sa atong ugma, ang Anak usab naghatag kanato sa iyang kasigurohan. Kay diha sa Anak ang Amahan anaa sa kalibotan. Ang iyang gugma angayan natong tuhuan ka yang iyang kamatuoran kasaligan.

Si kristo mibutyag ug butang ngadto sa iyang mga tinun-an nga mahitabo human siya mamatay ug pagabayawon, kay diha sa Dios adunay mga mansion dagko ug nindot pa kay sa gipanag-iya sa mga adunahan diri sa kalibotan. Ang palasyo sa Dios sa langit dunay kamay-ong sa dagkong mga syudad apan kini lapad ug dako nga kapuy-an sa tanang santos sa Dios. Ang palasyo nga gipanag-iya sa Amahan dunay daghang mga lawak ug dako kaayo kini nga puy-anan. Siya nag-andam kanimo ug nindot kaayo nga puy-anan kay ikaw gidapit nga magpuyo uban sa imong Amahan hungtod sa kahangturan.

Ang Dios gayod nahigugma sa mga magtutuo ni Kristo ug Siya nag andam ug balay alang kanila. Sa dihang si Hesus mibalik sa langit iyang gisusi kining mga mansion ug iyang gipanindot. Apan siya nakahukom nga muoban kanato kay wala siyay tuyong magpalayo, hinuon siya mubalik aron kitang mga sumusonod iyang kuhaon ngadto uban kaniya. Si Hesus nahigugma kanato ingon nga ang pamanhunon nahigugma sa iyang pangasaw-onon. Busa iyang tuyo nga ipresenta niya iyang Iglesia, ang iyang pangasaw-onon, atubang sa iyang Amanhan ingon nga kabanayan nga magpuyo sa kalangitan hangtud sa hangtud. Kita mapuyo na uban niya, binantayan ug kanunay nagsimba sa iyang kaayo.

JUAN 14:4-6
4 Ug kamo nakatultol na sa dalan sa akong pagaadtoan." 5 Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ikaw paingon; busa, unsaon man namo sa pagkatultol sa dalan?" 6 Si Hesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.

Si Hesus misugilon sa iyang mga tinun-an, “Nasayod kamo asa ako padulong ug nasayod kamo sa dalan padulong sa Dios.” Apan si Tomas mitubag, “unsaon namo pagkasayod niana nga dalan kon wala kami kahibalo asa ka padulong sa umalabot?” Sa iyang kaguol dili niya Makita ang padulngan. Ang kahadlok maoy naghari kaniya hinungdan nga nawala ang iyang panlantaw sa unahan.

Ako ang dalan ngadto sa Dios, akong gugma ug kamatuoran maoy tinuod nga balaod nga magdala ngadto sa langit. Ako ang sukod nga gamiton sa Dios kon siya muhukom sa katawhan. Ayaw sukda ang imong kaugalingon sa tawhanong sukod pinaagi sa kawalay alamag. Pabilin sa dalan nga iya sa Dios. Duol kanako ug itandi inyong kinabuhi kanako ug inyong masayran nga kamo dautan ug makasasala.

Si Kristo dili mupasagad kanimo gikan sa nagkada-iyang kakuyaw ug mga kasakit. Kon madagma ka niining kinabuhi, iyang kamot itunol aron luwason ka dayon ingon, “karon gihatagko ang bag-ong kamatuoran, and daan milabay na. namatay ako kanimo ug gidala kona ang bag-ong kasabotan pinaagi sa gracia. Ang imong mga sala mapasaylo; imong pagtuo maoy makaluwas nimo. Pabilin kanako aron matuman diha kanimo ang pagsagop. Kanako imong madawat ang kamatuoran apan kon wala ako malaglag ka.”

Tingali moingon ka, “Nabati ko kini apan kulang ang akong pagtuo, gahom, pag-ampo ug katarong.” Si Hesus mutobag, “Ako maghatag ug kinabuhing dayon; Ako ang tinubdan sa kinabuhi. Paghupot sa pagtuo ug ikaw makadawat sa Balaang Espiritu. Kay niini ikaw pakakaplag sa kinabuhing madagaya.” Kinsa kadtong musalig ni Kristo mabuhi hangtod. Ayaw palayo kaniuya;Siya ang imong kinabuhi. Magpabilin kabang patay sa imong sala o mabuhi diha ni Kristo. Walay tunga-tunga kay si Kristo ang kinabuhi sa mga magtutuo.

Tanan nga nahigot kang Kristo muatubang sa Dios ug Makita nga Siya ang maluloy-ong Amahan.Walay relihiyon, pilosopia, balaod o siyensya nga maghatud nimo sa Dios. Si Kristo lamang ang Anak sa Dios makahimo niini; kaniya ang Amahan nagtindog atubang kanimo. Si Hesus ang hingpit nga pagpadayag sa Dios. Walay naka-ila sa Amahan gawas niya. Diha kaniya duna kitay pribilihiyo nga maila ang Dios; Ato siyang maabot kay si Kristo gugma, ug gihimo kitang mga anak sa Dios.

JUAN 14:7
7 Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya."

Ang mga anak sa kalibotan nahilayo sa Dios tungod sa sala. Walay tawo ga makaila sa Dios sa iyang kaugalingon lamang. Walay usa nga nakakita sa Dios apan ang iya lamang bugtong Anak nga gikan sa sabakan sa Amahan. Siya misugilon: Kon imo akong naila nan naila mo usab ang Amahan. Apan walay nasayod niini. Ang kahibalo dili lamang pinaagi sa pagsabot ug gikan sa siyensya apan pinaagi sa kausaban ug pagkapukaw. Niini ang kahibalo sa Dios natawo kanato, gipakita sa kinabuhi. Ayaw pagkalinlang ang pagtuon sa relihiyon dili ipasabot nga niini maila mo ang Dios. Hinuon ang pagtugyan ngadto sa kahayag gikan sa ebanghelyo maka-usab kanimo ug ikaw mahimong kahayag.

Sa takna dihang si Hesus gibudhian siyang mi-ingon sa iyang mga tinun-an, “Sukad karon naka-ila na kamo kanako. Dili lamang ako madaugon sa gahum, kaalam ug himaya apan karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibotan. Sa akong panghimayad nga kamatayon, ang Dios mipadayag ingon nga Amahan nga nakig-uli kay dili siya gusto nga musilot nimo sa iyang kasuko, o mulalag kanimo apan kanako misilot, iyang Anak, aron ikaw makalingkawas ug mabalaan, ug maka ambit kaniya isip iyang anak.”

Didto sa krus, ang Dios mipakita sa Iyang kaugalingon ingon sa Amahan. Ang Mahimayaon Usa wala nagpalayo kondili siya ang gugma, kaluoy ug kaluwasan. Ang Dios maoy imong Amahan. Kadtong ningtuo kaniya nasayod sa kamatuoran sa Dios. Kini nga kahibalo magdala kanimo sa praktikal nga pagkinabuhi kalabot sa mga maayong batasan ug hiyas.

JUAN 14:8-9
8 Ug si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kana kanamo." 9 Si Hesus mitubag kaniya, "Kadugay ko nang pagkig-uban kaninyo, ug wala ka pa diay makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, `Ipakita kanamo ang Amahan?"

Sa dihang si Hesus mi-ingon, “Nakita ninyo ang Amahan ug nailhan ninyo siya.” Si Felipe nakurat ug hapik maka ingon, “wala uy, wa mi kakita niya” apan siya naulaw sa mahimayaong Ginoo busa ang iyang gi-ingon, “Ginoo ipakita kanamo ang Amahan ug kini igo na kanamo.” Kini nga tubag nagpakita nga siya nakasabot sa misterio sa gahom ni Hesus. Kana nga sekreto anaa sa iyang pagkausa sa Amahan. Kon si Hesus man mubiya kanila tukma gayud nga iyang ipakita kanila ang Amahan bisan sa hamubo lang aron nga sila binlan ug kamanduan ingon nga siya gisangunan ug giampingan sa makagagahum. Busa ang mga tinun-an nakakita sa Dios ug naka dawat ug gahum sa pagpanambal ug pagpalayas sa daotang mga espiritu.

Sa niining hangyo ni Felipe, iyang gidawat nga wala niya maila ang Amahan o ang Anak. Pakyas siya nga maila ang pagkadios ug kamatuoran ni Hesus.Si Hesus wala mubadlong niini apan maluloy-on nga mipahibalo niadtong kataposan panihapon sa dakong kamatuoran, “kinsa ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.” Niini nga pulong si Hesus migisi sa tabil nga nagtabon sa mata sa mga tinun-an. Walay damgo o panan-awon nga magbutyag sa kamatuoran sa Dios; kon dili si Hesus Kristo lamang ang makapadayag niini. Kay dili lamang siya ang labing labaw nga tawo kon dili diha kaniya atong Makita ang Dios. Karong panahona, ikaw makakita ug panan-awon sa Dios kon maila ug makita mo si Hesus. Si Tomas nakadungog niini nga mga pulong apan napakyas pagsabot sa kabililhon niini. Apan human sa pagkabanhaw ni Hesus siya miluhod sa iyang agalon ug mityabaw, “Ginoo ko ug Dios!”

JUAN 14:10-11
10 Wala ka ba diay magtoo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulot-an; hinonoa ang Amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. 11 Toohi ako ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako; o, kon dili man, toohi, ako ninyo tungod sa moong mga buhat.

Mahimo tingali sa usa ka tinun-an nga masag-ulo ang ebanghelyo ug makita si Hesus apan dili masabot ang sentro niini kong walay kausaban sa iyang kasingkasing pinaagi sa Espiritu. Si Hesus midala kang Felipe sa pangutana nga magdala ngadto sa laum nga pagtuo sa iyang pagkadios, “Wala kaba mituo nga ako anaa sa Amahan? Ang sentro sa akong kinabuhi mao ang paghimaya sa Amahan. Ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania sa akong lawas. Ang kahupnganan sa pagkadios ania kanako. Ako natawo pinaagi sa Balaang Espiritu ug nagpuyo kauban kaninyo nga walay sala. Nakaila ako sa Amahan gikan sa eternidad ug kini nga kahibalo natawo dinhi kanako. Diri kanako iyang gipadayag ang Amahanong kaayo ug Kaluoy.”

“Duna koy proyba niini nga pagtestigo: Ang akong gamhanang mga pulong ug diosnong buhat. Kon maglisod kamog tuo sa Amahan dinhi kanako nan paminaw sa akong pulong diin ang Amahan nakigsulti pinaagi kanako. Kay kini nga mga pulonga maghatag kinabuhi, gahum ug kaisog. Kon wala ka makasabot sa akong pulong tan-awa akong mga gibuhat; Ang Dios mismo maoy nagbuhat niining mga milagro. Kamong mga nawala giluwas kamo niya pinaagi kanako. Karon Makita ninyo ang dakong milagro sa Dios sa takna nga ako ilansang sa krus kay niini iyang ipasig-uli ang katawhan ngadto kaniya pinaagi sa akong kamatayon. Abrihi imong mga mata, ayaw tabuli imong dalungan kay imong maila ang Dios sa gilansang. Kini ang tinuod nga Dios nga dili muhokom apan mulowas kanimo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu Kristo pinaagi sa gracia ako musolti, “Akong Ginoo ug Dios!” Pasayloa ako sa akong kakolang sa pagtuo ug gugma. Abrihi ang akong mata pinaagi sa Espiritu aron akong Makita ang Amahan diha kanimo ug mabag-o diha sa gugma aron pinaagi sa imong kaalam magmadagaya ang kinabuhi kanako. Ipadayag imong himaya ngadto sa mga wala pa ningtuo aron makakita sila kinabuhi pinaagi sa pagtuo.

PANGUTANA:

  1. Unsay relasyon tali ni Kristo ug Dios Amahan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)