Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 045 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

4. Si Hesus mitanyag sa katawhan sa pagpili, “Pagdawat o Pagsalikway!” (Juan 6:22-59)


JUAN 6:51
51 Ako ang buhing pan diin minaog gikan sa langit. Kung bisan kinsa mokaon niining pan, siya mabuhi sa kahangturan. Tinoud, ang pan diin Akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod.”

Nakakita ka naba ug pan nga milihok o mi-istorya? Si Hesus mitawag sa iyang kaugalingon nga Pan sa Kinabuhi, ang buhing pan - siya gaistorya dili sa materyal nga pan gikan sa langit, kondili ang espirituhanon ug diosnong pagkaon. Wala siya gapasabot kanato nga mokaon sa iyang unod kay dili kita mga kanibal.

Wala dangtig dugay, si Hesus nagsugod ug sulti sa iyang kamatayon. Dili iyang pagka espirituhanon ang makatubos sa katawhan, apan ang iyang pagpakatawo. Siya nahimong tawo aron mohatag sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala. Iyang tigpaminaw na-insulto; siya murag ordinaryo lamang nga tawo, gikan sa mapaubsanong pamilya. kon aduna pay anghel gikan sa langit nga maoy mipaila-ila kaniya ngadto sa mga tawo, nan sila unta nagpakpak nga midawat kaniya. Gipasabot ni Kristo nga ang iyang himaya ug espiritu dili maoy motubos nila, apan ang iyang lawas diin gitagana alang sa katawhan.

JUAN 6:52-56
52 Busa niini ang mga Judio nagkalalis sa matag usa, miingon, “Giunsa niining tawhana nga mihatag sa iyang unod aron kaonon?” 53 Busa niini si Hesus miingon ngadto nila, “Sapagkatinuod Ako gasulti kanimo, gawas kon ikaw mokaon sa unod sa Anak sa Tawo ug mo-inom sa iyang dugo, wala kay kinabuhi sa imong kaugalingon. 54 Siya kinsa mokaon sa akong unod ug mo-inom sa akong dugo adunay kinabuhing walay katapusan, ug Ako mobuhi kaniya sa katapusang adlaw. 55 Kay ang akong unod pagkaon, ug ang akong dugo mainom sa pagkatinuod. 56 Siya kinsa mokaon sa akong unod ug mo-inom sa akong dugo mabuhi kanako, ug Ako kaniya.

Taliwala sa mga Judio adunay mga ningtutuo ug adunay mga misalikway kang Hesus. Ang duha ka grupo nanaglalis. Ang mga kaaway ni Hesus napungot sa hunahuna sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Si Hesus mipadali sa pagbulag sa duha ka partido aron matin-aw kadtong misalig kaniya. Iyang gisulayan ang gugma sa ningtuo ug gipakita ang pagkabuta sa mga misalikway. Siya miingon, “Sapagkatinuod, sapagkatinuod, Ako gasulti kanimo, gawas kung mokaon ka sa akong unod ug mo-inom sa akong dugo, walay kay kinabuhi nga hangtud sa kataposan. Gawas kung ikaw makig-ambit kanako, ikaw magpabilin sa kamatayon ug sala hangtud sa kataposan.” Kini nga mga pulong mibagting sa ilang mga dalunggan ug mitingog nga murag biay-biay. Daw susama nga ang tawo nga si Hesus mihagad nila, “Patya ug kan-a ako, kay sa akong kaugalingon Ako ang kahibulongan. Akong lawas ang pan, ang diosnon nga kinabuhi nga gihalad kanimo.” Ilang dugo mibukal ug sila naglagot. Apan, kadtong misalig kaniya miduol pinaagi sa Balaang Espiritu, mituo sa dili katuohan, misalig kang Hesus aron mangita ug paagi aron magbuhat ug maayo ang iyang mga pulong. Kon ila lang untang nahunahunaan, niadtong Pista sa Pasko, ang pagpapamatuod ni Juan nga Magbubunyag, nga mitawag kang Hesus nga Karnero sa Dios: Ang tanang Judio nga miapil sa Pista sa Pasko, mikaon sa unod sa karnero nga gipatay sa maong okasyon. Kini aron mosagang sa kapungot sa Dios pinaagi sa pag-ila kauban sa sakripisyo. Gitudlo ni Hesus nga siya mao ang tinuod nga Karnero sa Dios kinsa nagpas-an sa sala sa kalibutan.

Karong panahona kita nahibalo nga ang simbolo sa Panihapon sa Ginoo nagatimaan nga ang unod ni Kristo nahimong kabahin kanato, ug iyang dugo galimpyo kanato gikan sa sala. Kita gapasalamat niining grasya. Ang mga taga Galilea sa maong hugna wala kabalo niining misteryo ug iyang pulong nakapakurat sa ilang hunahuna. Si Hesus misulay sa ilang pagtuo, apan ang ilang kagahi sa ulo nagdila-ab nga nanlugwa.

Kita gasimba kang Kristo sa kalipay ug pagpasalamat kay iyang gipasabot ang Panihapon sa Ginoo kanato pinaagi lang sa simbolo, ug giunsa niya pag-anhi kanato pinaagi sa iyang Espiritu.Kung walay iyang sakripisyo dili kita makaduol sa Dios o mopuyo Kaniya. Ang hingpit nga pagpasaylo sa atong sala nahitabo sa iyang pag-anhi kanato. Ang pagtuo kaniya gadala niining kahibulongan ug gahimo kanato nga magpa-ambit sa iyang mahimayaong magkabanhaw. Kita gasimba sa Karnero tungod sa pagtubos kanato. Si Hesus wala nahimuot nga mamatay alang kanato sa krus, apan iyang kagustohan nga mopuno kanato, ug busa kita nahimong buhing santo hangtud sa kahangturan.

JUAN 6:57-59
57 Ingon nga ang buhing Amahan mipadala kanako, ug Ako nabuhi tungod sa Amahan; busa siya kinsa nagkaon kanako, siya usab mabuhi tungod kanako. 58 Kini ang pan nga gikan sa langit – dili sama sa atong katigulangan nga mikaon sa mana, ug namatay. Siya kinsa mikaon niining pan mabuhi hangtud sa kahangturan.” 59 Iya gisulti kining mga butanga sa sinagoga, sa dihang siya gatudlo sa Capernaum.

Si Kristo misulti kanato sa kinabuhi sa makagagahum nga Dios kinsa ang buhing Amahan. Siya gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan nga Amahan sa tanang gugma. Si Kristo nagapuyo sa Amahan ug wala nabuhi sa iyang kaugalingon katuyoan apan alang sa Amahan. Iyang kinabuhi nakakita sa gipasabot dili pinaagi sa pagtagbaw sa iyang kaugalingong pangandoy, apan pinaagi sa bug-os nga pagsunod ngadto sa iyang Amahan, kinsa alang kaniya. Ang Anak ga serbisyo sa Amahan, samtang ang Amahan naghigugma sa Anak ug nagabuhat sa Iyang kabog-os pinaagi sa Anak.

Gipadayag ni Hesus ang kahibolongan sa iyang pakighiusa sa Amahan una sa mga napungot nga masupakon. Siya mihatag nila sa hataas nga pagpadayag, “Sa dihang Ako nagpuyo alang sa Amahan ug Kaniya, mao usab ako gahandom nga magpuyo alang sa inyong katuyoan ug kaninyo. Aron kamo magpuyo alang kanako ug diha kanako.” Hinigugma kong igsoon, andam naba ikaw nga ihikot uban kang Kristo? Imo bang dawaton siya sa tanang tumong ug kusog sa imong pagkatawo o dili? Imo bang gihandon nga mamatay sa kaugalingon, aron ang Ginoo magpuyo kanimo?

Si Kristo wala mianhi nga anaay praktikal nga kabago-han, o siya mipadala kanato sa bahandi aron tabangan atong kaugalingon. Wala Siya nagplano alang sa lungsudnong kalamboan. Dili kana mao! Iyang usabon ang kasingkasing aron ang katawhan maypuyo sa diosnong kinabuhi hangtud sa kahangturan. Iyang gitanyagan ang mga magtutuo sa parte sa iyang pagka diosnon. Busa siya nagbuhat ug bag-ong dili mamatay nga tawo, kini nga tawo mabuhi, maghigugma ug magserbisyo. Tumong niya mao ang pag-alagad sa Dios.

Sa bag-ong unom ka mga kapitulo, dayon ihapa kon kapila si Kristo naglitok sa tulo ka pulong, “Amahan”, “Kinabuhi” ug “Pagkabanhaw” ug hain sila magsumikad. Dali nimong makab-ot ang gipasabot sa ebanghelyo ni Juan. Ang magtutuo kang Kristo nagapuyo sa Espiritu sa Amahan, galihok paingon sa pagkabanhaw sa himaya.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu Kristo, kami gapasalamat kanimo sa pag-anhi kanamo, ug paghatag kanamo sa kinabuhi sa Amahan sa bug-os nga kalipay. Pasayloa kami sa among mga sala ug paskari kami, aron kami magserbisyo kanimo nga mapasensiyahon ug mahigugmaon, ug mosunod kanimo, ug dili alang sa among kaugalingon.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Hesus miingon ngadto sa iyang mga tigpaminaw nga sila mokaon sa iyang lawas ug mo-inom sa iyang dugo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:01 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)