Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 035 (God works with His Son)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO

2. Ang Dios mitrabaho uban sa Iyang Anak (Juan 5:17-20)


JUAN 5:17-18
17 Apan si Hesus mitubag nila, "Akong Amahan gatrabaho pa, busa ako gatrabaho pod." 18 Sa niining hinungdan busa ang mga Judio nangita sa tanan ug labaw pa nga mopatay kaniya, tungod kay dili lamang niya gisupak ang Adlaw sa Pagpahulay, apan iyang gitawag ang Dios nga iyang kaugalingong Amahan, nagapahimo kaniya nga sama sa Dios.

Sa wala pa ang pagpanambal sa Bethesda, ang mga misupak kang Hesus gamay lamang. Apan human sa maong higayon kini midako. Iyang mga kaaway desidido sa pagpatay kaniya. Busa ang kahibulongan maoy nakapautro sa relasyon tali kaniya ug mga Judio. Si Hesus gilutos ug gikapungtan. Unsay rason sa maong kabag-ohan sa panghitabo?

Ang panag-bangga nahitabo tali sa gugma ni Kristo batok sa otoridad sa hugot nga Balaod. Sa Daang Testamento ang mga tawo nagapuyo susama sa mga binilanggo. Daghang paghukom gipagawas sa pag-awhag sa mga tawo aron musunod sa balaod ug ang pagkamatarong gituho-ang meresulta gikan sa maayong buhat. Matinahurong nga mga tawo miamping nga dili makalapas sa gagmayng kasugoan ug makaangkon sa diosnong pabor. Ang pagsunod sa balaod nahimong unang pulong sa pagka-ako-akohon ug walay gugma. Sukad ang nasod nagpuyo sa pakigsaad sa Dios ug gihiusa, ang mga tigpalabi naningkamot nga ipamugos sa tanan nga tumanon ang daghang balaod. Ang pinaka importante mao ang Adlaw sa Tigpahulay nga gidili ang pagtrabaho. Sa dihang nagpahulay ang Dios sa ika-pitong adlaw gikan sa Iyang pagtrabaho sa pagbuhat, maski ang mga tawo gidid-an sa pagbuhat sa bisan unsang trabaho sa maong adlaw sa pagsimba, kay pagasilotan sa kamatayon ang makalapas.

Busa ang Adlaw sa igpapahulay nahimong simbolo subay tali sa mga Judio ug sa ilang Dios, ug kini nakita sa Iyang presensya taliwala nila, sama nga walay sala nga nabuhat pinaagi nila batok sa Dios pagmarka niining kahamugaway.

Si Hesus adunay simple nga tubag sa mga Pariseo kinsa nagprotesta batok sa iyang pagsupak sa Adlaw sa igpapahulay, ang desidido nga "Dios nagtrabaho". Kita nakabasa sa pulong nga "trabaho" ug iyang pasabot, sama sa pagtrabaho sa pito ka higayon sa pulong ni Hesus ngadto sa mga Pariseo. Iyang tubag sa ilang hugot nga legalismo mao ang pagpadayag sa mahigugmaong buhat sa Dios. Unsaon sa Dios pagpahulay hangtod karon gikan sa Iyang mamugnaong buhat, apan karon Siya nagtrabaho ug padayon? Sukad ang sala misulod niining kalibotan, ug kamatayon nanglimbong sa tanang binuhat, ug ang kalibotan nabahin sa duha ka tinubdan, ang Dios nahimong makagagahum nga naningkamot sa pagluwas sa mga nasaag, ug midala balik sa mga masupakon ngadto kaniya. Ang atong pagkabalaan mao Iyang tumong, pag-angkon sa Iyang gugma ug kaputli.

Ang pagtambal sa Adlaw sa igpapahulay usa ka hulagway sa buhat sa Dios. Si Hesus nagsangyaw sa grasya ug midala sa mahigugmaong buhat, bisan pa man iyang buhat morag misupak sa Balaod, Ang gugma maoy katumanan sa Balaod. Ang pagpang-ayo sa Adlaw sa Tigpahulay pagpadayag batok sa pagpakaron-ingnon nga pagkadiosnon apan walay gugma.

Ug ang mga Judio misinggit, "Si Hesus miguba sa Adlaw nga igpapahulay! Tabang! Ang mga haligi sa Kasulatan gakadugmok. Kining kaaway sa Balaod nagbiaybiay, ug mibutang sa iyang kaugalingon nga bag-ong mihatag sa balaod, peligro sa atong nasod."

Wala nila hatagi ug bili ang gugma ni Kristo sa mga alaot, o ilang nakita ang iyang kadaugan sa kalibotan. Sila nagpabilin nga buta sa ilang pagkapanatiko. Ayaw katingala kung karon ang mga tawo napakyas sa pag-angkon kang Hesus isip Mangluluwas, tungod kay sila pig-ot ug pangisip.

Ang mga Judio napungot kang Hesus usab tungod sa mabiaybiayon nga ilang gihunahuna sa ilang nadungog nga ang Dios mao iyang Amahan. Kini law-ay sa ilang pagdungog. Busa sila misinggit, "Ang Dios Usa; Siya walay Anak. Giunsa ni Hesus ug tawag sa Dios nga iyang Amahan?"

Kining baroganan nagpadayag sa ilang pagka ignorante; sila wala nagpuyo sa inspirasyon sa Espiritu, o nagtuon sa Kasulatan. Kay anaay mga talagsaon nga gitagna sa pagkaamahan sa Dios. Ang Dios mitawag sa mga tawo sa Kasulatan nga "Akong anak" (Exodu 4:22; Hosea 11:1). Samtang ang nasod mitawag sa Dios nga "Amahan" (Deuteronomio 32:6; Salmo 103:13; Isaias 63:16; Jeremias 3:4, 19 ug 31:9). Ang Dios mitawag sa Iyang magtutuong hari "Akong anak (2. Samuel 7:14). Apan walay ni usa ka miyembro sa nasod nga pakigsaad nga mahatagan sa maong titulo nga tawagon ang Dios ug "Amahan". Kini imposible sa mga hunahuna sa mga Judio nga napuno sa pagka arogante. Ang mga Judio sayod sa saad ni Hesus, ang Mesias, mahimong diosnong tinubdan, ang tigdala sa kinabuhing walay katapusan. Ilang kasilag kang Hesus nagpakita sa ilang walay pagtoo sa iyahang pagkamesias.

Si Hesus mitubag sa mga kahadlok sa mga Judio sa iyang pulong pinaagi sa klaro nga pag-ingon nga siya nagtrabaho pareho sa iyang Amahan nga adunay kaalam ug gugma. Gipamatuod ni Hesus nga siya makabuhat sa tanang butang ug kapariha sa Dios. Ang mga Judio misamot kasuko pagkadungog niini. Bisan kinsa mopataas sa iyang kaugalingon sama sa Dios ilang patyon. Ang mga Judio nasilag kang Hesus isip mabiaybiayon busa angayan sa kamatayon.

JUAN 5:19-20
19 Si Hesus busa mitubag nila, "Sa pagkatinuod, ako magasulti kaninyo, ang Anak walay mabuhat sa iyang kaugalingon, apan unsa iyang makita sa gibuhat sa iyang Amahan. Kay bisan unsa nga butang iyang gibuhat, mao usab ang buhaton sa iyang Anak. 20 Kay ang gugma sa Amahan alang sa Anak, ug maipakita kaniya ang tanan nga iyang gibuhat. Siya usab mopakita sa mas labaw nga buhat kay niana,ug mahibulong kamong tanan.

Si Hesus mitubag sa kalagot sa mga Judio nga anaay gugma, ug iya giatubang ilang kasilag pinaagi sa pagtudlo sa buhat sa gugma sa Dios. Tinuod, ang Anak gabuhat sama sa gibuhat sa Amahan. Si Hesus wala nagbuhat sa iyang kaugalingon kay Iyang pakighiusa sa Dios duol sama sa bata gatan-aw sa iyang amahan sa haduol, naglantaw sa iyang kamot aron makita unsa iyang gibuhat; pagbuhat sa insakto sama sa iyang amahan. Busa siya nagpahiubos sa iyang kaugalingon ug mibalik sa himaya sa Amahan. Iyang gipasidunggan iyang Amahan. Atong sud-ongon nga kita dili maayo nga mga sulogoon, gitawag sa pagbalaan sa ngalan sa atong Amahan sama kang Hesus.

Sa paglimod sa kaugalingon ug pagpahiubos, si Hesus nakaangkon sa gahom sa pagbuhat sa buhat sa iyang Amahan. Kining mga kinaiya, ngalan ug buhat sa Amahan iyaha usab. Siya ang tinuod nga Dios, walay katapusan, gamhanan, mahigugmaon ug mahimayaon. Ang iyang pagka-usa sa Dios hingpit.

Ang Dios nga Amahan naghigugma kang Kristo sa iyang paglimod sa kaugalingon, walay gitago gikan kaniya. Iyang gigahin Iyang katungod, plano ug buhat sa iyang Anak. Sa niining pagpadayag atong nakita ang pinakaklaro nga pagmatuod sa pagkahiusa sa Usa ka Dios ug tulo ka persona – panaghiusa sa gugma ug buhat. Sukad sa sinugdan ang Amahan, Anak ug Balaang Espiritu miuyon sa tanang butang, kita nahupay sa kaalam nga ang buhat sa Balaang Usa ka Dios ug tulo ka persona walay katapusan –pagtapos sa tanang panag-away, kasilag ug pig-ot ug pangisip sa kalibotan. Unsa kadako ang kalainan tali sa pagkahiusa sa gugma ug buhat, ug sa walay pagpakabana sa mga legalista.

PAG-AMPO: Langitnong Amahan, kami gapasalamat kanimo sa pagpadala sa imong Anak kanamo. Sa iyang buhat imong gipakita kanamo unsa imong gibuhat, ug kinsa ka. Ipahigawas kami gikan sa balaod aron mopili sa buhat sa gugma. Unta kami maghinulsol sa among pagka-panatiko, ug mangaliya kanimo kadtong mga buta sa espiritu aron sila makakita sa kalibre sa imong gugma, ug motugyan kanimo sa maaghop nga pasunod.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ug ngano ang Dios mitrabaho kauban sa Iyang Anak?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)