Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 116 (Peter and John race to the tomb)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
1. Piiji feyyhunodhi dhin binde Juldeere Yawtaneede nden (Yuuhanna 20:1-10)

b) Fii no Petruusu e Yuuhanna yahiri ka yenaande (Yuuhanna 20:3-10)


YUUHANNA 20:6-8
6 Sim’uunu Petruusu iwtirnoodho bhaawo makko on kanyun kadi hewti, o naati ka nder yenaande, o haynii kasannge on no waalii dhon, 7 e lefol wadhanoongol ngol ka hoore Iisaa ngol, tawi ngol wondaa e kasannge on, kono tawi hingol taggaa, hingo feere. 8 Onsay oya taalibaajo, adinoodho hewtude ka yenaande kanyun kadi naati, o yi’i, o hoolii.

Hari Yuuhanna no habbi yo Petruusu artu, seedee ko o teddini kon heccudho mo on. Yuuhanna tosooko on dimbii bhay o yi’ii hayre nden tallaama, yenaande nden no udditii, furee on alaa nder ton. Liccoy koy no joddhiniraa no haaniri. Miijooji makko dhin jillondiri ka nder wonkii makko. O torii Joomiraadho on yo o labbhinan mo fii kon ko feyyhi.

Petruusu naati kisan ka nder yenaande. Dhun no firi wonde furee on wujjaaka bhayru fokkitande makko nden feyyhirii no haaniri e no deyyhiri.

Petruusu naatiri wa tefoowo, kono o faamaali ko seedeeji laabhudhi dhin firi kon. Yuuhanna yidhudho on diina no miijitaade, himo toraade, o hebhaali tama’u. Bhay o nootike noddaandu Petruusu ndun, wonkii makko kin jalbi, o fuddhii gomdhinde fii ummutal Almasiihu on ngal. Hinaa fottugol makko e Immintinaadho on fudhini gomdhinal ngal e makko, kono ko tawi kon furee on alaa ka nder yenaande e ko tawi kon liccoy kon no sowaa sowande moyyhere.

YUUHANNA 20:9-10
9 Tawi hari bhe faamaali taho ko bindi dhin wi’i kon wonde himo haani immitaade e hakkunde maybhe bhen. 10 Onsay kambhe taalibaabhe bhen bhe yiltitii ka mabbhe.

Annabi Iisaa luttaali ka nder yenaande wano faamubhe goo e annabaabhe goo e junuubankeebhe bhurbhe bhen non, kono o immintinaama, o seediri e mayde nden wano goddho ittirta non conci mun dhin. Laabhudho on luttii wonude mo aldaa e junuubu. Mayde nden hari jogaaki doole woo e hoore makko. Giggol Alla ngol hinaa woopayngol.

Aybhe Almasiihu on bhen waawataa wi’ude wonde furee annabi Iisaa on lancitike ka yenaande bhayru o alaano nder ton. Almasiihu on dogaali, goddho sottinaali mo, bhayru nokkuure ka o belnanoo dhon dillaali e huunde dirtinaaka. Yuuhanna faami wondema annabi Iisaa seedii e conci makko adunayankooji dhin, o handaa han kadi e majji. Ko ka conci boobo ka dingiraa o fuddhii yaadu makko ndun ka hoore leydi, himo lannitorde ndun yaadu makko adunayankooru hara himo wondi e conci mayde nden ka kasannge makko. E fee ummutal ngal ko lowre heyre ngurndan makko dhan woni e fuddhaade ka bannhe kammuyankeeje. Hay si tawii himo huutorde mbaadi ndi banii-aadama ndin en mari ndin.

Dhin miijooji no haylaade ka wonkii Yuuhanna ka hoore laawol ko o artaynoo. E hin-le non, o mantoraali kon ko o yi’i, kanko adiidho on andude polgal Bhiddho Alla on ka ummutal, kono himo qirritaade wonde ko ko netti o gomdhini on kaawake hawniidho hay si tawii Deftere nden bhanginaniino bhe dhun tigi ko neebhi. Gite makko dhen no ombii yeeso kon ko o janguno fii mayde e polgal Jiyaadho Alla on ka Deftere annabi Isaaya ka simoore 53, hari o faamaali kadi ko annabi Daawuuda hiitii kon fii nden tobbhere (Luuka 24:44-48; Sahaaabaabhe 2:25-32; Zabuura 16:8-11).

Bimbi nyande juldeere mawnde nden, taalibaabhe dhidho hooti ka mabbhe, hibhe jibhii, kono hibhe wondi e tama’u, hibhe wondi e hoolaare e hoore hibhe jogii landhe dhuudhudhe fewtudhe annabi Iisaa, on yaltudho ka yenaande hara andaa ka o yahi.

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, men weltanike ma sabu a foolii bherdhe taalibaabhe maa bhen, addudhaa bhe no bhe gomdhinira ummutal maa ngal hakkunde maybhe bhen. A yedhii men tama’u keldhudho fewtudho ngurndan poomayankejan dhan. Medhen sujjande ma sabu ko an woni Alla Poomayankeejo on, awa ko men wuuraybhe poomaa sabu moyyhere maa nden. Hisin yibbhe amen bhen e juudhe mayde nden, yedhaa bhe ngurndan poomayankeja dhan sabu ko bhen gomdhinta kon sadaka mo wadhudhaa on.

LANDAL:

  1. Ko hoolaare honde Yuuhanna joginoo fewndo ko o naati ka nder yenaande?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)