Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 117 (Jesus appears to Mary Magdalene)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
1. Piiji feyyhunodhi dhin binde Juldeere Yawtaneede nden (Yuuhanna 20:1-10)

c) Fii no annabi Iisaa feenyirani Mariyama Magaduuna (Yuuhanna 20:11-18)


YUUHANNA 20:11-13
11 Tawi Mariyama Magaduuna no darii ka bhaawo yenaande no wulla. E nder ko o wullata kon, himo ugginii, himo ndaara nder yenaande nden. 12 O yi’i malaa’ikaabhe dhidho bhorniibhe daneeji no joodhii ka furee Iisaa on waalinoo dhon, goddho on telen ka hoore, oya on telen ka koydhe. 13 Bhen wi’i mo: Debbo, ko hondhun wullataa? Kanko debbo on o jaabii bhe, o wi’i: Ko fii bhe ittii dhoo Koohoojo an on, mi andaa ka o wadhiraa.

Bhayru hari alaa ko bhe wadha, taalibaabhe bhen dhidho yahi. Mariyama kanyun yiltitii ka yenaande kanko tun, himo jibhii fota fii ko mutini kon furee on. Hari himo catii e makko bhayru ko kanko woni tama’u makko on e doole makko dhen. Si o sutaaki furee on, haray tama’u makko on bonii few. Himo wulla fota.

Bhay annabi Iisaa yi’ii angal tama’u makko on, o imminani mo malaa’ikaabhe dhidho feenyanbhe kadi bheya rewbhe heddiibhe. O yi’i hibhe joodhii ka nder yenaande, hibhe bhornii daneeji, hibhe jalbini nokkuure nibbhitunde nden. Kono bhe waawaali yarlinde mo bhay ko annabi Iisaa tun waawunoo yarlinde mo. Bhernde makko nden no wulla, wi’a: «Ko honto Joomi an on woni?»

Ndun noddaandu deyyhundu no fewti en enen kadi. Ko hondhun faaaladhen? Ko fii hondhun faaliradhen ko dhabbheten kon? Ko piiji hondhi dhabbhudhen? Wano Mariyama non, hara miijo men ngon fow e faale men on fow ko fii no yi’iren annabi Iisaa? Hara bhernde mon nden no faalaa yi’ugol mo dhimmun?

YUUHANNA 20:14-16
14 E nder ko o wi’ata dhun kon, o yeyyhitiii, o yi’i Iisaa no darii, kono tawi o andaa wonde ko Iisaa non. 15 Onsay Iisaa wi’i mo: Debbo ko hondhun wullataa e ko hombo dhabbhitataa? Nde tawnoo himo sikka ko golloowo ka tutateeri, o wi’i mo: Koohoojo si tawii ko an nabhi mo, haray yeeto lan ko honto wadhudhaa mo, mi yahana mo. 16 Iisaa wi’i mo kadi fahin: Mariyama! Debbo on fewti mo, wi’i e haala Yahuudiyanke: Rabbunii! Ko woni firo dhun ko Karamoko’en.

Annabi Iisaaa hedhike wullaandu makko ndun. Ka tawi dhon bheya no weltii fii ko bhe yi’i kon yenaande nden no laabhi e ko bhe nani kon hito malaa’ikaabhe bhen, kanko Mariyama Magaduuna himo faalanoo yi’ugol annabi Iisaa. O feenyani mo wa aaden woo aaden hara o hippaaki meetelol jalbungol woo.

O jibhii, o anditaali hawa annabi Iisaa kan. O faamaali wonde himo dhon e on saa’i bhayru bhernde fesaynde ko karahan faamirta fii ko Almasiihu on wondi kon e mayre e ko karahan nde nanirta hawa makko wonduka kan e bhuttu. Yogaabhe e wonbhe bhen e dhabbhude Alla Tagudho on yiitaali mo sabu ko dhabbhere e toraare bhe yidhi bhuri Ngaynaako dhabbhoowo on.

Kono annabi Iisaa no andunoo giggol ngol Mariyama jogii ngol, o deyyhiniri mo kongudhi wondudhi e yurmeende. O noddiri mo innde makko nden, gollaynoodho ka tutateeri waawaano dhun. Himo andi fota wonde ko kanko woni jom faamu e Joomiraadho on. O noddiri Mariyama wano Ngaynaakoojo noddirta non dammi mun dhin, himo andiri dhi indhe majji dhin tigi. On yidhudho annabi Iisaa anday giggol ngol makko ngol, ootigi hendoto kadi yaafuyee junuubaaji makko dhin e yarlinande nde Ruuhu-Seniidho on yarlinta nden, Joomi on noddira mo innde makko nden. Annabi Iisaa ko innde mon nden noddirta on. Hara hidhon hedhaade hawa makko kan? Bugee bhaawo mon angal gomdhinal ngal wondudhon e mun ngal fow e junuubaaji mon dhin, yahon e makko.

Mariyama jaabii: «Karamoko’en!» Ndee halfere huutoraande «Rabbunii» no fewti on aaden andudho kala huunde e jogiidho on bawgal ngal fow. Mariyama andi wonde Karamoko makko no yedhude mo gandal makko ngal e doole makko dhen e hiwitorgo makko ngon e ngurndan poomayankejan dhan. Wano non, ko o nhaldhi kon no nandi e on nhalawu ko Moftal ngal nhaldhata kon nyande yhentineede maggal nden. Bhay o neebhii habbaade, o yi’oyay Joomi makko on no arda e duule iwrude ka kammu, o sujjanay mo e nder dhoftaare, o manta mo.

TORAARE: Iisaa Joomi, medhen sujjande ma an oo jaabindho ko Mariyama habbinoo kon ko feenyandhaa mo. A yarlinii mo e fee arugol maa ngol. Kongol maa ngol ko ngurndan. Udditu gite amen dhen e bhernde amen nden fii no bhernde amen nden hendora kongudhi maa dhin. Wallu men no men hoolora ma e nder weltaare.

LANDAL:

  1. Ko hadhi yo Mariyama ronku accude dhabbhitugol furee annabi Iisaa Joomi on haa ko on feenyani mo e ko o noddiri mo innde makko nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)