Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 115 (Mary Magdalene at the graveside; Peter and John race to the tomb)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
1. Piiji feyyhunodhi dhin binde Juldeere Yawtaneede nden (Yuuhanna 20:1-10)

a) Mariyama Magaduuna no darii ka binde yenaande (Yuuhanna 20:1-2)


YUUHANNA 20:1-2
1 E alat, dhun ko nyallal aranal e nder yontere nden, Mariyama jeyaadho Magaduuna dawi bimbi law ka yenaande, tawi hentaaki taho. 2 Onsay o dogi, o tawoyi Sim’uunu Petruusu e oya taalibaajo mo Iisaa yidhunoo, o wi’i bhe: Bhe ittii Kohoojo on ka yenaande, men andaa ko honto bhe wadhi mo.

Taalibaabhe bhen e rewbhe jokkunoobhe bhen annabi Iisaa hari no boniraa hakkil sabu piiji feyyhudhi dhin e on juma. Hari rewbhe bhen no darii ka woddhi no ndaara ko honto bhe belni furee annabi Iisaa on. Onsay bhe fow bhe hooti ka mabbhe fii wota bhe fawe bonnugol nyalaande fowteteende e mun nden, dhun ko aseweere nden, nde naange ngen no waaloo dhun ko ka saa’a 6.

Juldeere Yawtaneede nden ko aseweere hawri, gooto suusataano yahude ka yenaande. Ka tawi dhon jamaa on no weltii miijo ko Alla e jamaa on moyyhintinta kon rewrude e maande baaloy itteteekoy koy sadaka, hari Almasiiyaabhe bhen kambhe hibhe huli, hibhe hibba gondhi. Hari tama’u mo bhe marunoo on e juudhe Joomi mabbhe on tayhirii bhe.

Nyande weetay asewe on, rewbhe bhen hari yaltaali ka saare bhe soodaali tiiri e urngallooji ko bhe fulla e furee on. Hari hibhe habborii hawjere alat on. Windoowo Linjiila on no sifaade fii ko Mariyama yahi kon ka yenaande, kono himo sifaade kadi fii rewbhe goo e fee huutorgol ndee halfere «men». Saliimatu, yumma Yuuhanna e wobbhe goo yahi ka subaka hibhe wulla fii maandingol furee on.

Tawi weetaali taho ko bhe bhadii ka yenaande, hibhe sikka hinde ombiraa maande, hibhe miijii ko honno bhe pottinirta hayre nden. Tama’u mabbhe on hari lannii bontirde bhe, hibhe jibhii. Hari ndaygu ummutal ngal jalbaali taho e mabbhe, ngurndan poomayankejan dhan kadi ndayginaali ruuhu mabbhe on.

Bhe tawi yenaande nden no udditii. Ko kaawake arano wadhudho on non ka nyallal aranal, seedee wonde yeeso andeji men dhin e angal gomdhinal men ngal wondema Almasiihu on no waawi pottinde kaayhe muncaydhe dhen bherdhe men dhen fow. On mo gomdhii hebhay faabo ka Alla. Gomdhinal ngal no mari jango keldhudho.

Yuuhanna yewtaali huunde fii ko malaa’ikaabhe bhen feenyi kon. Mariyama Magaduuna feyyhitii weldibbhe makko bhen, o hawjiri ka yenaande. O yiitaali furee on. O huli, o dogiri ka taalibaabhe bhen. Hari himo hollitude hooreejo mottodiral sahaabaabhe bhen wondude e taalibaabhe bhen. Fewndo ko Mariyama Magaduuna hewti ka Petruusu e ka wondiddho on on, o haaci, o wi‘i: «Furee koohoojo on ittaama ka yenaande.» Ko hunyeendi goo bheyditii. Dhun no holli wonde ruuhuuji taalibaabhe bhen e Mariyama Magaduuna ko ruuhuuji nibbhitudhi bhayru hibhe miijii wonde goddho suusii wujjude furee on. Bhe miijaaki wonde Joomi on immintinaama hakkunde maybhe bhen bhayru ko o Joomiraadho.


b) Fii no Petruusu e Yuuhanna yahiri ka yenaande (Yuuhanna 20:3-10)


YUUHANNA 20:3-5
3 Onsay Petruusu e oya taalibaajo yalti, yaari ka yenaande. 4 Bhe dhidhoo no bhe dogi, kono oya taalibaajo dogi bhuri Petruusu, o adii hewtude ka yenaande. 5 O ugginii, o yi’i kasange on ka waalii, kono o naataali.

Ko dogudu giggol fokkitanaa. Mo bee no faalaa adaade oya wonugol takko annabi Iisaa. Petruusu, ardotoodho moftal ngal ko karahan jokkitiri tosooko on ka duubhi, e maanaa Yuuhanna. Bhe dhidhoo non bhe yejjitiino kulol ngol bhe huliri ngol tefoobhe bhen e aynoobhe bhen, bhe yalti ka saare. Bhay Yuuhanna hewtii ka yenaande, o naataali sabu teddungal ngal. Ka nder niwre, o yi’i lincoy kasannge radhehoy hundunookoy koy furee on, hikoy waalori dhon wa nde gilgii fuddhii waylaade mbaadi mun ndin. Hari lincoy koy yanaali ka leydi, kono hikoy woni ka furee on wallinanoo dhon. Ko kaawake hawniidho tammo wadhunoodho on non ka ummutal. Almasiihu on seekaali lincoy wadhanookoy ka kasange makko koy, kono o sorti e ley makkoy. Malaa’ikaabhe bhen suusaali pottinde hayre nden fii wallitagol annabi Iisaa no o yaltira, kono ko fii no rewbhe bhen e taalibaabhe bhen naatira. Joomi on no waawunoo rewrude ka fetere fii no o yaltira.

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, men jarnii ma fii ummutal maa ngal. A foolii kala bonki a udditanii men laawol hewtinayngol ngol ka Alla. Hidha wondi e amen ka aynde mayde nden woni dhon, a tertaaki men. Ko ngurndan maa dhan woni dhan amen dhan. Bawgal maa ngal wadhii men timmubhe ender lo’ereeji amen dhin. Medhen sujjande ma, medhen yidhu maa, sabu a yedhii gomdhinbhe bhen fow tama’u.

LANDAL:

  1. Ko hondhi e seedeeji tati seeditii fii ummutal Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)