Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 102 (Jesus intercedes for his apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
E - Fii toraare nde annabi Iisaa fattorani en nden (Yuuhanna 17:1-26)

3. Fii no annabi Iisaa fattorani non sahaabaabhe mun bhen (Yuuhanna 17:6-19)


YUUHANNA 17:9-10
9 Ko bhen mi woni toranaade. Hinaa aduna on mi woni toranaade, kono ko bhe yedhudhaa mi bhen, bhay ko bhe maa. 10 Wano tawiri non kala ko mi jeyi ko an jeyi, awa kadi kala ko jeyudhaa ko min jeyi, e hoore dhun ko e mabbhe mangu an ngun feenyiri.

Annabi Iisa no toranaade bhee gomdhinbhe Alla Baabaajo humondirdho on e Bhiddho on haa poomaa. Hinaa fii yimbhe aduna on fow annabi Iisaa arani, bhayru yimbhe bhen bugitike Ruuhu Joomiraadho on, bhe subhii nyaawoore nden. Giggol annabi Iisaa ngol ko Moftal ngal addanaa wondude e subhaabhe Alla bhen. Almasiiyaagal ngal jabhaali Moftal aduyankewal mottidirayngal yimbhe bhen fow bhayru Moftal subhaangal ngal hakkunde leyyhi dhin fow ko sertungal e bhurnaangal. Hingal yaadi e ko mayde Iisaa nden fuddhii kon rimude.

Annabi Iisaa wi’aali wonde himo jogii goddho maa goddhun, kono himo bhangini laabiiji buy wonde taalibaabhe makko bhen ko bhe Baabaajo on, hay si tawii on lanniino yedhude bhe mo. Bhiddho on no yankinii tun, dhoftii Baabaajo on e nder toraare makko nden.

Annabi Iisaa jabhii wonde o mawninanoo-ma rewrude e gomdhinbhe mo bhen ka tawata dhon hidhen wi’a wonde juulirdhe men dhen no lo’i e hidhe tiwude annabi Iisaa. Kanko himo sutii ka luggi bhuri dhun. Baabaajo on ko ndaygu leggal altidiraangal sutorii en. O tippini e gomdhinbhe bhen Ruuhu makko on sabu Bhiddho on. Ko juurande ruuhu on woni seedee ko leggal altidiraangal ngal hitti kon. Hinaa meere Almasiihu on maayani, kono Ruuhu Seniidho on wallitoto en no rimiren ko dhuudhi. Wano non, kala jibinande heyre manwinay Almasiihu on.

YUUHANNA 17:11
11 Hande kadi mi alaa e oo aduna. Kambhe hibhe ka aduna, min midho yahude ka maa. Yaa Baabaajo Seniidho, hiwir bhe innde maa nde okkudhaa mi nden, fii no bhe wonira gooto wano wonirdhen gooto non.

Almasiihu on no andunoo wonde o yiltoto ko bhooyaa ka Ben makko, hay si tawii janfotoodho on no arude wondude e suufaabhe bhen fii nangugol mo. Annabi Iisaa no waawunoo yi’ude mangu Ben makko ngun bhaawo mayde makko nden, ko dhun si o hiitanii dhun dhoo: «Hande kadi mi alaa e oo aduna», fii kala himo ka nder aduna haa-jooni.

Annabi Iisaa no ebbhindirde aduna on e caangol yaajungol ka ndiyan dhan cipporta no yaawiri, haa dhan wonta jurnde. Hari Almasiihu on no fubbaade no woopodiriri no ndiyan dhan illirta non, himo wattitude dogudu aduna on ndun. Himo gelinoo wonde taalibaabhe makko bhen hebhataa doole no bhe dartora bone on. O torii non Ben makko yo on hiwir yidhaabhe makko bhen innde makko nden.

E nder tornde makko ndenaare makko nden, annabi Iisaa no huutorde ndee innde dhoo «Baaba Seniidho». Ko o tiindondiri e bone hulbhiniidho wondho on ka aduna, Bhiddho on no seeditaade fii ko Baabaajo on woni kon Seniidho e ko o aldaa kon e ella e junuubu. Alla Baabaajo on ko seniidho e laabhudo. Ko laabhal makko ngal woni dolokke giggol makko ngol, mangu makko ngun no layirde rewrude e ko giggol makko ngol jalbata kon.

Wanon non, innde Alla laabhunde nden ko fatttorde ka taalibaabhe bhen hebhata hiwitorgo yeeso bhittande jarribotoodho on. On wuurudho e nder humondiral e Almasiihu on no wuuri ngurndan humiidhan e Baabaajo on. On humondirdho e Bhiddho on no humondiri e Baabaajo on. Alla Baabaajo on no fodi hiwugol faybhe bhen ka muydhe makko e ka dhowdi makko. Ibuliisa waawataa bhe ittude e juudhe Baabaajo on.

No bhe hendora ngon hiwitorgo, bhe haanaa wuurude e nder ngayngu, kono ko yo bhe yaafodiran soono kala e hoore giggol. Neddho on jibindinaaka e ngol giggol, kono on tabitudho e giggol Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder gooto on hebhay doole e munyal e giggol fii bheya yimbhe. Almasiihu on torike Ben makko yo o hiwu en e nder ko humondirdhen e makko kon fii no woniren gooto wano o woniri non gooto kanko e Ben makko. Nden yewtere hinaa miijo iwungo e faamuuji neddhanke non maa sifande fii goddhun e haala tun fii nabhidal men ngal e Alla, kono ko fii Baabaajo on jaabinii toraare nde annabi Iisaa torii nden. Gomdhinal men ngal hinaa gundoo maadhun mawnintinaare. Gomdhinal men ngal ko iwungal e toraare nde annabi Iisaa toraanii en nden e tampereeji dhi o tampani en dhin.

YUUHANNA 17:12-13
12 Fewndo mi wondi e mabbhe, mi marirno bhe innde maa nde okkudhaa mi nden, mi hiwi bhe. Hay gooto e mabbhe majjaali, si hinaa muuyanaadho hayrugol on, fii no ko hiitanoo ka defte kon laatora. 13 Jooni non midho yahude ka maa. Ko mi yewtiri dhun ka aduna dhoo, ko fii no weltaare an nden timmira e mabbhe.

Rewrude e munyal e duncande, annabi Iisaa no hiwude taalibaabhe bhen jarribuyeeji Ibuliisa dhin hara himo wattani yila e ko jikkuuji mabbhe dhin serti kon. Annabi Iisaa maakani Sim’uunu : «Ibuliisa torike hendagol on, wesira on wa nendi. Kono mi toranike ma fii wota gomdhinal maa ngal hayru.» Awa gomdhinal men ngal tiidhay tiidhunde sabu ko o fattanii en kon, en hisiniraa ma tippude e sulfu on.

Yudaasi hebhaali nden hiwande dhon sabu o dhoftike ruuhu lancoowo on, o dartii Ruuhu wondudho e Goonga on. O wontii biddho muuyanaadho hayrugol on. Ben men wondho on ka Kammu karhataa gooto yo o jabhu dokkal makko wadhungal en ngal bhibbhe makko. Himo andi ko woni kon ka bherdhe yimbhe bhen, himo andi ko feyyhi kon e ko fewndii kon e ko arata kon. Ko non janfa Yahuuda kan hiitoraa ka Ahadi Hindi duubhi guluuji adalde dhun. Kono non ko kanko Yahuuda woni sabu bugitagol makko Almasiihu on. Alla men jom bawgaljo on hinaa laamoraydho hippagol e doole, kono ko o Baabaajo jom-faamu. Sobbhundu giggol makko ngol goo ko ko o okki kon yimbhe bhen feere no bhe subhoranoo hoore mabbhe, wano baabiraabhe bhen ka aduna okkirta non bhibbhe mabbhe hellifaabhe bhen hettaare.

Hari annabi Iisaa no yhettiri laawol makko hammaygol ngol ka Baabaajo on wa laawol jalbungol ka tumbo nibhe. Ibuliisa woo mayde nden woo waawataano hadhugol yiltitagol makko ngol ka Alla. Bhiddho on ko laabhudho gila poomaa e himo heewi weltaare. Hari junuubu on alaa gollude ka hakkile makko. Kulol ngol alaano addude niwre woo ka torndeeji makko. Hari Bhiddho on no hettii, Baabaajo on no hiwi mo e nder dhoftaare nden. Ko Alla men on woni Alla welo welo e newaare. Annabi Iisaa no fattaade Ben makko yo o hebbin bherdhe taalibaabhe makko bhen weltaare. O faalanooka yo bhe aanu, himo faalanoo yo bhe hebhu weltaare wonde nden ka kammu e nder ko bhe wuuri kon e nder oo aduna ka nibhe e ka angal tama’u on woodi ton. Weltaare fii yaafuyee on e andital ngal fii ka woneten dhon ka nder bheynguure Alla ko ko iwata e ko Almasiihu on fattanii en kon.

TORAARE: Iisaa Joomi, men jarnii ma fii ko fattanidhaa men kon ka Baabaajo on. Men mantii ma fii ko hiwudhaa men kon ka gomdhinal rewrude e torndeeji maa dhin. Medhen rewu maa e fee yidhi maa on e amen. Ko wondigal maa ngal e wondigal Ruuhu Baabaajo on yedhata bhen ngalu ruuhuyankewu ngun, dhun wonana men baraaji dhi lannataa. Men yettii ma fii ko toranidhaa men kon! Ko ko fattanidhaa men kon wadhi si medhen wuuri.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni firo ko hiwadhen kon e innde Baabaajo on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)