Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 098 (Christ predicts the joy of the disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

5. Almasiihu on no hiitaade fii ko taalibaabhe bhen weltoytoo kon nyande ummutal ngal (Yuuhanna 16:16-24)


YUUHANNA 16:16-19
16 Si bhurii nii seedha, on yiitataa lan han kadi, onsay si nettii seedha, on yiitoyay lan kadi, bhay midho yaarude ka Baabaajo on. 17 Onsay wobbhe e taalibaabhe bhen wi’indiri : Ko hondhun oo woni e wi’ude : si bhurii nii seedha, en yiitataa mo hande kadi, e hoore dhun si nettii seedha en yiitay mo, e himo yaarude kadi ka Baabaajo on? 18 Tawi ko bhe woni wi’ude: Ko hondhun o wi’i dhoo: Si bhurii nii seedha? En andaa ko hondhun o woni wowlude. 19 Bhay Iisaa andii wonde hibhe faalaa mo landaade, onsay o wi’i bhe: Hidhon landondira fii koo ko mi wi’i: Si bhurii nii seedha on yiitataa lan han kadi, awa kadi si nettii seedha on yiitay lan.

E nden kiikiidheere, ko laabi tati on nii ka annabi Iisaa woni e yewtude fii iwugol makko ngol ka aduna. Dhun jibhi taalibaabhe bhen bhayru bhe faamaano anniye makko on. Kono o fodii kadi o artoyay: aranun ummutal makko ngal naynnde Juldeere Yawtaneede nden. Si feyyhii e dhun nde o feenyannoo nden taalibaabhe bhen ko o naatiri ka maadi, hari ko fii waynagol bhe, yhewtagol bhe ko rabbhidhi ka hoore laawol fokkitugol makko ka Ben makko.

Bhay annabi Iisaa fennyinanii bhe dhin piiji fow ko o fokkiti ka hoore fello Zaytuuni, taalibaabhe bhen faamaano dhun tigi. Ko feyyhunoo, o yewtuno bhe fii yiltagol makko ka kammu. Kono jooni ko fii ko bhe seedata kon ko bhooyaa o woni e yewtude fii mun. Bhe jabhi wonde dhen ebbhooje e dhen pehe no diwi bhe. Hibhe aani, hibhe jibhii, miijii ko bhe wadha.

YUUHANNA 16:20-23
20 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, on wulloyay feson, aduna on kanyun weltoo, wonoyon e nder annde, kono annde mon nden wattoyte weltaare. 21 Nde debbo no jibina, haray himo e annde, ko fii haray saa’i muuseendi hewtanii mo. Kono si o jibinii, haray o anditoytaa hande kadi fii ndin muuseendi makko, sabu weltaare ko o jibini boobo on kon. 22 Onon kadi hidhon mari annde jooni, kono mi yiitidoyay e mon kadi, bherdhe mon dhen weltoyto. Onsay hay gooto ittoytaa weltaare mon nden. 23 E nder nden nyalaande, on landotaako lan fii hay huunde hande kadi, ko fii, ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, Baabaajo on okkay on kala ko toridhon e innde an.

Annabi Iisaa yaltintini e hawa toowuka miijooji dhi taalibaabhe bhen mari dhin. Kono o deyyhinaali kulol mabbhe ngol, o dhaatinaali kadi ande mabbhe nden, kono o bhurti tentinde fii tampereeji dhin e gondhi dhin e woytannde nden ko rewoyta kon e hoore mabbhe ka nder ngurndan mabbhe. Nde landho moyyho faatii, yimbhe bhen wullay, bhe lelliree tama’u. Onsay taalibaabhe bhen wulloyay, aybhe mabbhe bhen weltoyoo. Fii aybhe bhen, annabi Iisaa ko fii aduna on woni e haalude si en yhettii mo o fow, wonaa hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen tun toddhaa. Dendaangal bhen bhe tawaaka ka Moftal Almasiihu on ko ka nder majjere aduna tawaai, hibhe sendaa e Alla e ko bhe aybhe Ruuhu-Seniidho on.

Ko bhuri dhun, annabi Iisaa fodii taalibaabhe bhen wonde bhe hebhoyay weltaare moolanaande. Saa’iiji gondhi dhin e heynagol ngol rabbhidhay wano muuseendi nhatta nangirta non neeneeyo. Neeniraabhe bhen no yhettiri ndin muuseendi feyyhitundi keerol wa ko ebbhidirtee e weltaare tambagol ngol boobo on ka nder juudhe mabbhe.

Ka ummutal, sikkitaare nde taalibaabhe bhen jogii nden fow ittoyte. Dhee lande fii bonnereeji men dhin lannaama taskeede fii mun, satteende nde mayde wondi nden foolaamaa, laamu Ibuliisa ngun muncaama awa kadi tikkere Alla nden yanataa e mabbhe han kadi. Geddi mabbhe dhin e kulol mabbhe ngol e sikkitaaare mabbhe nden ronkinaali ummutal annabi Iisaa ngal e yaafuyee makko on laataade. Yahuudiyankeebhe bhen waawaali nangude mo e nder pirci mabbhe dhin bhayru Joomi on no reeni bhe. Wano non, sikkitaare e jibhilibhi ko bhe wondi kon fow hebhuno jaabawol e lekki nyawdayki nyande ummutal makko kanko Aaden Imminintinaadho on.

YUUHANNA 16:24
24 Ko fii haa jooni on toraaki hay huunde e innde an. Toree, on hebhay, fii no weltaare mon nden timmira.

Annabi Iisaa no wakkilinde taalibaabhhe mun bhen yo bhe toro kala ko bhe faalaa, o wadhay dhun tigi fii no Baabaajo on mawniniree (Yuuhanna 14:13). Dhii toraareeji fii darnugol Moftal ngal e fennyingol Linjiila on bhayru annabi Iisaa no faalaa yo dhuudhubhe naatu e nder humondiral giggol woodungal ngal ka Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on. E hino ko o tindini en kon: «Dhabbhee taho laamu Alla ngun e peewal makko ngal, dhin piiji fow bheydanoyte on.» Annabi Iisaa no fodi wonde Alla jaabinay torareeji dhin woni piiji wondhi dhin ka kammu woni piiji wondhi dhin ka hoore leydi, e hin-le kammuyankeeji no bhuri adunayankooji dhin hittunde.

Ko hondhun woni lande e toraareeji dhi jogidhon dhin ka nder bhernde mon? Hara hidhon hattonjini e kaalisi e cellal e polgal? Hara hidhon toroo Alla fii no hakkunde mon e yimbhe bhen moyyhira? E hara sikkitaare no yani e hoore mon e fee ko Alla woodi kon e yurmeende makko nden? Hara ko on lelliraabhe sabu ko Ruuhu on alaa kon ka nder bhernde mon? E hara hidhon rondii dongal bonnere e hidhon tampude sabu ndarndeeji e boneeji e andeeji? E hara ruuhuuji bondhi dhin diwninay on? Hara hidhon habbii ardu Almasiihu on ndun e ko laamu makko bhuttu ngun layyata kon? Ko lande hondhe aanini wonkii mon kin e ruuhu mon on e bhandhu mon ndun? Hara ko on lugga miijo kaa ko on rabbhidha miijo? Ko ko bhawli tun suti dhon hidhon sutii kadi? Hara ko on joyubhe gacce? E hara hidhon toraade Joomi on yo o hebbin on Ruuhu-Seniidho on?

Toree fii kala satteende fewtunde on. Udditanee Baabaajo wondho on ka kammu bhernde mon nden. Hita on yewtu ko woni woo, miijitee ado on memminde dhengal ngal. Fewtinon lande mon dhen annabi Iisaa tigi. Aranun dhun miijitee fii dokke e nyeenyal ko annabi Iisaa okki on kon, jarnon mo. Onsay qirritodhon junuubaaji mon dhin. Sabu lellireede gomdhinal ngal, giggol ngol dhuytoto e tama’u seedhaajo mo marudhen on no lo’i yeeso Alla. Toree Alla fii yaafuuyee junuubaaji mon dhin, torodhon mo yo o hollu on ko hondhun o habbori on fii wota on toro fii piiji lorraydhi on. Toree mo moyyhere makko nden, gomdhinon wonde himo fadii on. Wota on yejjita wonde Alla ko giggol himo faalaa barkingol kadi bheya hedditiibhe. Toree Allay yo o barkin yibbhe mon bhen e aybhe mon bhen. Hinaa non onon tun tampi. Yimbhe bhen fow ko lowre wootere mari. E nder hebhugol miijo ngo dullaa e yidhungo qirritagol, wattee e juudhe makko muraadhi mon dhin e torndeeji dhi faaladhon toranaade dhin fow bheya yimbhe. Onsay on faamay ko hondhun woni gundoo toraare laabhunde wadhaande e innde annabi Iisaa nden.

Toraare haqiiqaare nden ko yewtidugol e Alla, sujjana mo, yetta mo, landoo mo ballal. Wota on dhabbha kalfe luggudhe. Yewtee ko miijidhon kon hara ko no faamorta wa si ko musiddho mon wonudhon e yewtidude. Yhantoowo sagalle on ka juulirde jabhanano ko o wonno e sowdaade wi’a: «Yaa an Joomiraadho, yurminan, min oo junuubankeejo. » Baabaajo wondho on ka kammu immintinii Laazaru hakkunde maybhe bhen ka tawata dhon kanko Almasiihu on o landi mo tun yo o artir Laazaru o itta mo ka mayde o adda mo ka ngurndan. Ko gomdhinal ngal addata kisiyee on e ballal ngal e polgal ngal. Wonee suusubhe torodhon Alla sabu moyyhere makko nden e hoore wonugol anditoobhe. Ko on faybhe makko, yewtiree mo weltaare wano faybhe bhen yewtirta non, hita on suudhu mo hay huunde.

Almasiihu on no faala hebbingol on weltaare, hara hinaa sabu ko torortodhon mo kon tun, kono ko tipppude e humondiral ngal marudhon ngal hakkunde mon e Alla e Bhiddho on. Ko hondhun bhurani on hittunde: ko dokkal ngal kaa ko jom dokkal ngal? Joomiraadho on yedhay on ko heewi, kono anditee wonde ko kanko woni hebbeendi ndin. Annabi Iisaa no faalaa yo weltaare mon nden timmu. Weltaare men nden bheydoto nde yi’udhen annabi Iisaa no jaabina torndeejii men dhin dhun e tawde hinaa en timmubhe. O du’anike wobbhe, o hisinee bhe sabu tornde nde wadhandhen bhe nden. Weltaare men nden wontay wello welo nde yi’oyten annabi Iisaaa no arta e duule iwrude ka kammu. Artugol Almasiihu on no hawnorii non ko dhun woni tobbhere bhurnde nden hittunde e nder torndeeji men dhin?

TORAARE: Baaba kammuyankeejo, men jarnirii ma bhernde amen nden fow sabu ko addudhaa kon Bhiddho maa on ko danda aduna on. Yaafano men fii ande amen nden, wallitodhaa men no men faamira hitteendi leggal altidiraangal ngal. Jattin men ardodhaa men no men juulira e maa, men yewte wano faybhe bhen yewtirta non mawbhe mun bhen, hara ko no weebhiri fota. Sottu men e juudhe aybhe amen bhen bhen wonubhe e nder tampere sabu dongal junuubu ngal, bhen bhe gayngu ngun woni e lettude lette mayde. Hettin bhe e nder kabbhi mabbhe dhin no bhe andira weltaare wonde nden yeeso maa.

LANDAL:

  1. Ko honno Alla Baabaajo on jaabinirta torndeeji dhi fewtindhen mo dhin e innde annabi Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)