Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 086 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
C - Fii waynodiro waɗungo ngon ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 14:1-31)

2. Fii ko Laaɓuɓe tatooɓe e nder gooto on tippotoo kon e hoore gomɗinɓe ɓen rewrude e Ballo on (Yuuhanna 14:12–25)


YUUHANNA 14:12
12 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, kala on gomɗinɗo lan, kaɲun kadi waɗay kuuɗe ɗe mi waɗata ɗen, o waɗa ko ɓuri mawnude, ko fii miɗo yaarude ka Baabaajo on.

Gandal Alla ngal hinaa gandal faamu maa miijo feewungo. Gandal kala ɲuufinay mawnintinaare men nden, kono ko gandal fii giggol Alla ngol e kisiyee Ɓiɗɗo makko on. Kangal ko landiingal hettaare e nder kurkanagol. Almasiihu on yamiri taalibaaɓe makko ɓen yamiroore heyre: «Huutoree giggol iwungol ngol ka Alla e nder ko huuwoton e ko waɗoton kon e nder juulugol.»

Taalibaaɓe ɓen landii Iisaa yo o hiwu ɓe o okkora ɓe gandal Alla luggungal fewndo ko ɓe faami wonde o sertay woni e maɓɓe. Kono Almasiihu on tabitintini ɓe e Baabaajo on no ɓe feɲɲinirana aduna on kibaaru Moƴƴo on.

Ko hittunoo kon hinaa ko o hiwata ɓe kon seeɗa, kono ko eɓɓindingol ɓe fii golle Alla ɗen. Andugol Ɓiɗɗo on e Baabaajo on njattinay en gaɲaneendi adda en no kurkoriren yankinaare. Iisaa wi’i: «On mo halfinike e an, huuway, o yaarataa nii tun, kono o jokkay laawol sadakawol ngol. Ka gomɗinɗo on hayfinta ɗon hoore makko o mawnina fii Almasiihu on, Immintinaaɗo on huuway e makko, yeɗa mo baraaji ɗin. Rewrude e sugu ngal gomɗinal e ɓawto Ruuhu on tippineede, Sahaabaaɓe ɓen waawuno sellingol ɓe yaafoo junuubaaji ɗin hay wurnitugol mayɓe ɓen e innde Iisaa nden. Ɓe hayfini hoore maɓɓe, Almasiihu on wuuri e maɓɓe. Hiɓe yiɗirnoo mo yeru maɓɓe on fow, hiɓe mawnina mo e nder kuuɗe maɓɓe ɗen.

Takko ɗen golle laaɓuɗe, Iisaa immino ɓe fii timmingol golleeji ɗi waawano ɗin timminde fewndo ko o wonunoo ka hoore leydi ko raɓɓiɗi. Ɓawto o ƴentineede, o immini Ruuhu-Seniiɗo on, heewuɓe hendii ngurndan kesan ɗan rewrude e waaju maɓɓe ngun. Haa-hande ɓeynguure Alla nden no ɓurta tun yaajude. Huunde labaaka ɓuri seeditoore nde seeditaniɗen nden Almasiihu fempaaɗo on e immintinaaɗo on. E nder ko hoolotoɗen kon nden seeditoore, yimɓe ɓen hendoto ngurndan poomayankejan ɗan. Ruuhu-Seniiɗo on tippoto e hoore ɓen humiiɓe e Almasiihu on, o watta ɓe fayɓe Alla fii no ɓe mawninira Ben maɓɓe fannii hiɓe wuuriri no feewiri.

YUUHANNA 14:13-14
13 Awa kala ko toriɗon e innde an, mi waɗay, fii no Baabaajo on mawniniree immorde e Ɓiɗɗo on. 14 Si on torike goɗɗun e innde an, mi waɗay ɗun.

Hara hiɗon toroo Alla? Yeru ko torotoɗon kon ko torndeeji jelu fewti andeeji mon ɗin e junuubaaji mon ɗin? Ko saa’iiji jelu wonoton e mantugol Alla kurkanoɗon ɓeya? Hara ko on aɲanɓe e nder torndeeji mon ɗin kaa hiɗon heewi giggol fii Alla e fii majjuɓe ɓen?

Giggol Alla ngol waylii torndeeji mon ɗin? Hara on wonii e barkingol ayɓe mon ɓen? Hara kisiyee Almasiihu on wattii on faabotooɓe heewuɓe e innde makko? Hara torndeeji mon ɗin no yaadi e ‘tornde Joomiraaɗo on nden’? Kaa hiɗon jokki aɲugol woɓɓe goo wano wi’uɗo on hiɗen yaafanaade ɓeya ellaaji maɓɓe ɗin?

Si tawii hiɗon toraade e innde Almasiihu on nden, on wuuray on miijoray wano Ruuhu makko on, no o faaliraa non, ɓernde mon nden hebbinte miijooji wonduɗi e yurmeende.

Almasiihu on no fodi fodaari moɓɓidirndi doole ɗen e baraaji ɗin ka kammu. Himo humi ndin fodaari e huunde wootere: «Si tawii on udditanii ɓernde mon nden konguɗi an ɗin, onsay ɗi wattitay on, mi tiiɗoya mi mawna e mon, mi hisinoya ɗuuɗuɓe e ko boni kon rewrude e ko ɓe gomɗinta mi kon e ko ɓe torotoo kon. Si tawii hiɗon toraade e tindinoore Ruuhu Seniiɗo on, hiɗon gomɗinin mi, mi jaabinanay on ontuma.»

Musiɗɗo, miijito e nder anditugol fii saabiwal ngal Iisaa waɗi ngal e juuɗe mon. Yaltinee keyeeji wonɗi ɗin ka kammu rewrude e toraare nden. «Mi cippoyto ka kawtalɓe mon ɓen e ka yiɓɓe mon ɓen wondude e baraaji e kisiyee e gandal e tuubuubuyee e ballal an ngal. Toree waɗon ɗun ko jokkodiri e nder yankinaare no o suɓora jiyaaɓe ka leydi mon o watta ɓen fayɓe Alla. Hita on ronku e nder toraare nden; ko gomɗinal mon ngal Alla huutorta fii hisingol heewuɓe. Hoolee jaabawol ngol weltanoɗon mo adii o jaabinande on. Lande musiɓɓe mon ɓen yo ɓe tawtu on e nder ko torotoɗon kon rewrude e gomɗinal ngal. Hita on ronku e nder mantooje ɗen e sujjugol ngol. Yo Alla juuru e mon Ruuhu wallitotooɗo on e nder tornde nden!

Si on andii wonde Iisaa alaa e jaabinande on ko torotoɗon kon, tuubee qirritoɗon junuubu mon on, lancee piiji heedindinɗi ɗin ka nder toraareeji mon no o laɓɓinira on. O yeɗay on pellital no cippiniron kammu ngun ka hoore leydi no heewiri. Nde hiɗon naatana toraare rewrude e gomɗinal ngal e nde hiɗon seeditoo, haray on mawninay woni Baabaajo on e Ɓiɗɗo on e Ruuhu Seniiɗo on.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, yeɗu men Ruuhu wallitotooɗo on e nder toraare nden, kulol hita men miijito tun fii amen men yejjita yimɓe hedditiiɓe ɓen. Waɗu men yimɓe torotooɓe no men addira kisiyee on ka mawɓe amen ɓen e ka yiɓɓe amen ɓen. Meɗen mantude ma; a udditanii men kammu ngun fii no juuriranaa men dokke maa ɗen e moƴƴereeji maa yaajuɗi ɗin. Yo innde Baabaajo on mawnine rewrude e ko fayɓe heewuɓe jibintee kon ka baŋŋe ruuhu. Yo innde maa nden laɓɓine rewrude e jikku amen on e nder laaɓal e bawgal ko Ruuhu on okkata kon.

LANDAL:

  1. Jonnee sarti gooto hittuɗo wallitotooɗo no Alla jaabinirana en toraare men nden!

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)