Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 076 (Jesus anointed in Bethany)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - Fii ko feyyhi kon ado yontere laaLAAɓunde nden (Yuuhanna 11:55 - 12:50)

1. Fii ko Iisaa maandiniraa kon nebban ka wi’etee ɗon Betanii (Yuuhanna 11:55 – 12:8)


YUUHANNA 11:55-57
55 Tawi juldeere Yahuudiyankeeɓe, ɗun ko Juldeere Yawtaneede nden, ɓadike. Buy e yimɓe leydi ndin yahi Yerusalaam fii yo ɓe laɓɓino ado Juldeere Yawtaneede nden hewtude. 56 Tawi mo bee e maɓɓe no ɗaɓɓa Iisaa ka juulirde mawnde, wi’a: Ko sikkuɗon? E hara o arataa ka juldeere few? 57 Tawi non hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen e Fariisiyaaɓe ɓen yamiriino wonde, si tawii goɗɗo no andi ka o woni, yo o wowlu fii no ɓe nangira mo.

Ko juldeere Yawtaneede nden woni juldeere mawnde nden fewndo saa’i Ahadi Hindi ndiniHinHI. Hari ko fii andintingol fii ko Yahuudiyankeeɓe ɓen njattinaa kon tikkere Alla nden. Hari hiɓe wuuri e ley hiwirtorngo Baalun Alla ebɓanaakun kun fii maɓɓe. Ko waretenooɓe, kono gomɗinal ngal hisini ɓe.

Hitaande kala, Yahuudiyankeeɓe ɓen yahayno ka saare Yerusalaam fii yettugol Alla fii ko on hisini ɓe kon tikkere makko nden. Ɓe warayno baaloy buy, ɓe ɲaama. Woɓɓe goo nun no woowunoo yahugol Yerusalaama law fii laɓɓinagol e fee tuubuubuyeee on, ɓe jebbiloo no ɓe nanditira e Baalun Alla kun. On meemunooɗo furee no haani rewrude e nooneeji buy fii laɓɓintinagol yeru balɗe jeeɗiɗi no o waawira naatirde ka nder juulirde Alla (Adadu 19:11).

Hajjunkeeɓe ɓen no jogii lande fewtuɗe annabi Iisaa, mo Naasirata on wano ɗee ɗoo: «E hara o aroyay? E hara en yi’oyay mo? » Hiɓe humpitinoo wonde dental fewjooɓe ɓen ƴettiino feere e gundoo fii warugol mo. Hari yimɓe buy no imminanoo fii tefugol Iisaa ɓe tooɲa mo no ɓe nangira mo. Hari penaali mayde nden no omboo tun e makko.

YUUHANNA 12:1-4
1 Balɗe jeegoo ado Juldeere Yawtaneede nden, Iisaa ari ka wi’etee ɗon Betanii ka Laazaru, oo mo o immintinnoo e hakkunde mayɓe ɓen. 2 Ɓe moƴƴinani mo ɗon nafakka. Tawi ko Mariyatu wonnoo ɓannude, awa kadi Laazaru ko goɗɗo e wonnooɓe ɲaamidude e makko ɓen. 3 Mariyama kadi ƴetti wa feccere liitir angiri laaɓundi, satta-cogguuri, no wi’ee naar, o juuri ka koyɗe Iisaa, o fittiri koyɗe on ɗen sukundu makko ndun, suudu ndun heewi urngol angiri ndin.

Hari annabi Iisaa hulaa ƴoyre ayɓe makko ɓen, o jokki laawol makko ngol fii yahugol Yerusalaam no yaadirnoo non e faale Ben makko on. O ɗaɓɓaali no o wonira feere, kono o yiltii Yerusalaam yontere adii waɗugol juldeere nden. O lumbi ka wi’etee Betanii ɗon, ɗun ko kilooji 2 ado hewtugol ka saare mawnde. O naati ka nder suudu ka o hollunoo ɗon bawgal makko ngal e ka o darjini ɗon Ben makko, ɗun ko ko o foolunoo mayde nden. Hari Laazaru no wuurunoo e on saa’i; himo ɲaama, himo yara, e himo yaha ka maakiti. Yimɓe ɓen no ndaara mo hoore hiɓe ŋalɗi; hari hiɓe huli yi’ugol mayde nden e mbeeluuji ɗin.

Mariyama, Mariyatu e Laazaru hari ɓe andiino fii mangu mawngu Alla ngun, hiɓe seeditaade fii maggu, ɗun e tawde dental fewjooɓe ɓen no jokki kambangol yimɓe ɓen. Laazaru jaɓɓii Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen, o waɗani ɓe peepalawil e nder welo welo moolanaango. Hari ko o weldiɗɗo Iisaa, o jooɗii takko on immintinnooɗo mo hakkunde mayɓe ɓen. E hara ndin mbaadi wallitotaako en no sutoren seeɗa aljannaaru ndun? Alla woɗɗitoytaako ontuma; en jooɗoday e makko e nder mangu mawngu ngun.

Mariyatu, ko debbo nder suudu timmuɗo, on udditi suudu mun ndun, o weeɓiti ko e jeyi kon fow, ɓayru himo andi ko Iisaa woni Almasiihu tigi-tigiijo on, fooluɗo on mayde nden.

Mariyatu, on ɓurɗo luggude ka baŋŋe dewal, teddiniri Iisaa no o waawiri non, o addi biiniiri angiri satta-cogguuri fottayɗun e njoddi hitaande fow. Himo faalanoo okkitirde Iisaa ko o ɓurnoo kon e yiɗude. Kono hari o miijaaki himo rinɗani juurugol nebban ka hoore makko; o juuri nebban ɗan ka koyɗe makko ɗun ko keyee makko on fow. Giggol aɲantaa, kono ngol okkitiray hoore maggol hara hinaa etugol. Onsay debbo on fittiri koyɗe makko ɗen sukundu makko ndun. Ngal kuugal wondugal e giggol nunɗugol e laaɓungol, hebbiniri suudu ndun urngol moolanaangol angiri ndin. ɓen wonunooɓe ɗon fow anduno urngol sadaka mo Mariyama waɗi on.

YUUHANNA 12:4-6
4 Onsay goɗɗo e taalibaaɓe makko ɓen, ɗun ko Yudaasi Iskariiyu, ɗun ko oo janfoytooɗo mo, wi’i: 5 Ko fii honɗun o yeeyaali ndii angiri yeru dinaruuji teemeɗɗe tati, okken miskimɓe ɓen? 6 Tawi o wiraali ɗun wa si tawii himo aanannoo miskimɓe ɓen, kono ko ɓay hari ko o ngujjo, awa kadi ko kanko joginoo bonfo on, o ƴettayno ko waɗaa ton woo.

Yudaasi no yiɗunoo kaalisi ɓuri annabi Iisaa, himo suɓii jawdi ndin ɓuri gomɗinal laaɓungal ngal. Ko ɗun si o fuɗɗii yewtirde fii sadaka on wa yewtoowo fii kaalisi, o andaa fii baraaji ruuhuyankeeji humiiɗi e mun ɗin. Hari o alaa faamude fii firo dewal ngal Mariyama waɗi ngal e fii moƴƴere nde on anditi nden fii mun e ko on watti kon hoore mun e juuɗe Almasiihu on. On mo yiɗii kaalisi, bonay. Hino ŋalɗini fii ko o suuɗi kon ngayngu ngu o joganii ngun Iisaa himo suuɗi ɗun e ley dewal fenaadewal, wa si tawii ko faabagol miskimɓe ɓen o faalanoo. Hari ɓen aaninaano few, huunde o faalanooka okkugol ɓe kadi. Ko fii makko o faalano marande kaalisiiji ɗin. Hari giggol ngol no buumiraa nguynka. O nunɗaano ko ɓuri e fanɗude, ko wujjoowo tun.

Hari annabi Iisaa alaano ndaarude ko honno o woni e huutorde kaalisiiji ɗin. O ronditii mo haa ka sakkitorun fii kala himo andi nguynga on kan e kuuɗe makko bonɗe ɗen. Hari Yudaasi ko ngujjo e janfotooɗo, yiɗuɗo kaalisi e maccuɗo majji. Musiɗɗo, on gasataa kurkanaade Alla kurkanoɗon kaalisi. Si on aɲii oya, on yiɗay oya. Hita on ɗaynito. Ko Alla wonɗon e ɗaɓɓude kaa ko ngurndan weluɗan fii?

YUUHANNA 12: 7-8
7 Kono Iisaa wi’i: Terto mo, ko fii ɲande mi surretee o marirnoo ndii angiri. 8 Miskimɓe ɓen kan, hiɗon wondi e maɓɓe soono woo, kono min, on wondataa e an soono woo.

Alla wi’aali en yo en feƴƴintin keerol, hibben biiniije angiri mo kala e hoore oya, kono ko yo en wattan yili e miskimɓe wonuɓe ɓen takko men. Mottodiral woo mottodiral, diina woo diina maa miijooji yeddataa wondema miskimɓe ɓen wondoyay e men soono woo. Ngaɲaneendi men ndin no ɗuuɗi, giggol men ngol no fanɗi. Sendodal jawle ɗen ka baŋŋe ruuhu waawataa gasude ka hoore leydi ɗoo; hay e gooto waawataa hewtitaade oya ka dokke e ka heɓugol jawdi e teddungal. En fottay e tampuɓe e bugitaaɓe e hawkaaɓe, woni funnaange woni hirnaange. Si ko ka saare maa ka fulawaari hoɗuɗon, ɗaɓɓitee tampuɓe ɓen, on yi’ay e maɓɓe yeeso Iisaa ngon.

Iisaa no andunoo wondema ɓernde yimɓe ɓen no sattiri wa hayre, e hinde ɓuuɓiri wa gilaasi. Ko kanko ardi e nguleendi giggol ngol fii maayangol ɓe. Himo andunoo kadi ko Ruuhu Seniiɗo on tindini Mariyama fii yo on juuru nebban ɗan e makko fii ko o wattintee kon. Nde giggol Alla ngol naati e ɓerɗe ɗen, Ruuhu Seniiɗo on waɗay no ɓe huuwira piiji labaaɗi hawniiɗi ɗi habbaaka. Hari Mariyama eɓɓaniino fii darjingol koɗo iwuɗo on ka Alla, wano non Ruuhu on ardike mo no o juurira nebban ɗan ado saa’i on hewtude. Almasiihu on fuɗɗike moƴƴintinde hakkunde aduna bonɗo on e Alla moƴƴo jogiiɗo sulfu on.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, meɗen yiɗu maa sabu a immintinii Laazaru hakkunde mayɓe ɓen. A ɗenƴitaaki yeeso qaburu on. Jannu men no men okkira maa ɓernde amen nden e jawle amen ɗen no men kurkorana ma wondude e ko men jeyi kon fow. Njattin men e nder giggol kaalisi kaɲun e naafigiyaagal. Hebbin men giggol maa ngol, ardoɗaa men e laawol sadakawol ngol hara meɗen wonan-maa anditooɓe.

LANDAL:

  1. Ko fii honɗun Iisaa newnani yo Mariyama maandinir mo nebban?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)