Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 050 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

b) Fii ko jamaa on e dental fewjoobhe bhen yeddondiri kon fii Iisaa (Yuuhanna 7:14-53)


YUUHANNA 7:21-24
21 Onsay Iisaa jaabii bhe, wi’i: Mi wadhii kuugal gootal, on fow on nhaldhii. 22 Muusaa yamirii on sunningol, hay si tawii non dhun wonaa e makko iwri, kono ko e maamaabhe mon bhen. Kono onon hidhon wadhude dhun e nyalaande fowteteende nden. 23 Si goddho sunninaama e asewe, fii tun wota sariya Muusaa on bonne, haray ko fii hondhun seytinanton mi fii midho sellini goddho o fow e makko e asewe, dhun ko nyalaande fowteteende e mun nden? 24 Awa accee nyaawirgol ko sikkudhon kon tun, kono nyaawee nyaawoore feewunde.

Iisaa jaabaaki dhon kisan Yahuudiyankeebhe wonubhe bhen toonyude mo wi’a himo wondi e ruuhu bondho, kono o holli wonde happaneede waregol ko bhe faalaa kon wadhande mo hinaa ko feewi. O anditini bhe wonde ko o happanaa kon no jokkodiri e ko o sellini kon maaya-bhanduujo on ka wi’etee Betesada dhon e nyalaande fowteteende nden. Nden nyande, Iisaa yamiri aaden sellinaadho on, yo o yhettu dankun makko kun, o hoota ka makko. Ko kaawake hawniidho o wadhi dhon, on kaawake hawniidho haanaaka toonyeede dhen toonye.

Awa kadi Iisaa bhanginii wonde jangubhe bhen fii sariya on teddinaano sariya on no haaniri. On sariya no wondi e piiji liddodirdhi: ko sunninegol ngol woni maande ahodagol ngol e Alla, kono nyalaande fowteteende nden no yewtude fii humondiral woodungal ngal e nden nyalaande fowteteende laabhunde. Hari yimbhe bhen no haani sunninde faybhe mabbhe bhen e nyalaande jeetabhere nden bhawto firtagol ngol wadhude, dhun hawrodirayno e nyalaande fowteteende e mun nden. E si goddho sunninaama non, hara hinaa kuugal non?

Bhayru nawnaare nden no yhettiraa wa battane junuubu on, sellinegol ngol no yaadi e ko bhandu ndun e wonkii kin e ruuhu on dandaa kon. Iisaa no poodhude yimbhe bhen yo bhe miijito fii ko sendi kon golle bhangindhe dhen yurmeende nden e sunnineede nden e nyalaande fowteteende nden. Ko hondhun bhurnoo hittunde? O tippi onsay e faamu ngun no o faaminira bhe ittiri giggol makko ngol e bawgal makko ngal e kisiyee makko on, kono o waawaali. Noppi mabbhe dhin no uddii, ruuhu mabbhe on no sattinii – bhe waawano faamude no bhe yhettira feere moyyhunde, bhe nyaawa kadi nyaawoore feewunde.

YUUHANNA 7:25-27
25 Tun wobbhe e hodhubhe Yerusalaam bhen woni e wi’ugol: E hara hinaa oo wonaa dhabbheede fii waregol? 26 E hino ka o woni wowlude e kene voici, o alaaka wi’eede hay huunde! E tawi hara yeesoobhe bhen fottii wonde ko oo woni Almasiihu on? 27 E hin-le hidhen andi oo dhoo ko mo o honto, kono nde Almasiihu on ari, hay gooto andataa ko mo o honto.

Ko ko yimbhe bhen fow ndaaraynoo kon Iisaa metti bhe Yerusalaam bhen, sabu himo yahude ka o faalaa woo, dhun e tawde yamiroore no yaltinaa hollitaa yimbhe bhen wi’ude yo o wadhe e joge.

Yimbhe bhen ka saare mawnde no jalude Dental fewjoobhe bhen ko bhe ronki kon jogitaade moyyha muraade ndun. Romiyankeebhe bhen jattiino hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen sariya newnandho bhe on nyaawugol goddho happana mo yo o ware. Yimbhe bhen no jala, hibhe wi’a: «Neddho wonaadho dhabheede on no haylaade ka saare, himo waajaade ka tata juulirde mawnde e nder hettaare fow. Ardotoobhe bhen maraa doole no bhe tonhirana mo. Julnoobhe bhen waawataa mo fankinde hara ko yewtere maa yeddodiral bhe huutori.»

Wobbhe goo no wi’a: «On alaa e faamude, no gasa hara wobbhe e fewjoobhe bhen goo gomdhinii ko kanko woni Almasiihu on.» Ko non bhe wonnoo siforde fii ko bhen dhenyii kon nangugol Iisaa. Jamaa on sendii pecce pecce sabu makko.

Hari haala goo kadi no saakiteede: «Si tawiino non ko kanko tigi woni Almasiihu on, mangu makko ngun jalbay, o nandataa e aaden woo aaden. Oo suka ko minisiyeejo iwrudho e kodholun wonkun e fello. Almasiihu on tigi ko immorde ka kammu cipporta, o haylortaa wa aaden yawniidho.

YUUHANNA 7:28-30
28 Onsay Iisaa ewnii fewndo ko o jannata ka juulirde mawnde, o wi’i: Hidhon andi lan, hidhon andi ko mo mi honto. E hara-le wonaa hoore an mi arani, kono Immindho lan on ko o goonga, onon-le on andaa mo. 29 Min non midho andi mo, bhay ko ka makko mi iwri, ko kanko nulimmi. 30 Onsay bhe woni e dhabbhugol no bhe nangira mo, kono laatii hay gooto fawaali mo jungo, ko fii hari saa’i makko on hewtaali taho.

Iisaa nani fii ko bhe yeddodirta kon fii makko fii ko o woni kon iwudho ka aduna gaa, o ewnii, o wi’i: «Hara hidhon andi lan tigi? Ko honto mi iwi? Nyaawooje mon dhen ko foygitiidhe, on alaa dhabbhude tigi no andiron mi. Hedhee lan, taskodhon Ruuhu an on. On andoyay ontuma ko mi hombo e ko honto mi iwi.»

Iisaa hinaa hoore mun arani; ko o woodinaadho, ko Ben makko nuli mo. Kanko e Ben makko ko mbaadi wootiri bhe mari, hibhe humondiri soono kala. O bheyditi: «Hay gooto e mon andaa Alla. Hidhon sikka non himo ka juulirde mawnde dhoo. Yottinoobhe mon sadaka bhen ko bumbhe; bhe sutaaki Alla, bhe hedhotaako tigi hawa makko kan. Ko hoore mon wondhon dhaynude.»

O jokkitii, o wi’i: «Min, midho andi mo.» Galu ngun fow ka Linjiila no e dhee kalfe tati dhoo: Iisaa no andi Alla, e himo fennyinande en innde Baabaajo on e giggol makko ngol. Jeyaadho Naasirata on wondaano e junuubi, himo wuuri ngurndan humodirdhan e Ben makko ko jokkondiriri. Ka tawata dhon hedhotoobhe bhen fow sendaama e Seniidho on sabu junuubaaji mabbhe dhin.

Nde tawi hedhotoobhe goo faamii ko dhin kongudhi Iisaa nyaawaydhi bhe teddi kon, bhe ewnii, bhe wi’i: «O yennii juulirde mawnde nden, o yhettirii en wa bhe gomdhinaa.» Bhe etii ontuma no bhe wadhira mo e joge. Kono gooto e mabbhe suusaali bhadagol Bhiddho Alla on, wa malaa’ikaabhe no hundi mo. Saa’i happaadho ka o seeditotoo dhon seeditoore sakkitorde nden ka aduna hewtaali taho. Hari Ben makko no happi saa’i hawrudho nde Almasiihu on sottoyta nden yimbhe bhen. Gooto ka hoore leydi waawaano dirtinde maa yiltita on saa’a.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen rewu maa, sabu hidha andi Alla e a fennyinanii men Baabaajo on. Medhen kurkanaade ma e medhen rewirde ma hoore weltaare. Ko fennyinaa kon wattii men faybhe Alla. Medhen wondi e weltaare rewrude e ko men wondi kon e maa, medhen mantude ma mawnina innde maa nden wondude e jibinaabhe bhen kesun bhen fow. Medhen toraade fota yo a fennyinan huloobhe Alla wondibbhe amen bhen Baabaajo on, fii no bhe yiltora bhaawo diina mehidhuka kan e welsidaare mabbhe nden.

LANDAL:

  1. &item value=54% Ko fii hondhun Iisaa wonirani kanko tun andudho tigi Alla on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)