Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 038 (Four witnesses to Christ's deity)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
A - Fii ko Almashiihu on yahi kon Yersusalaam dhimmun (Yuuhanna 5:1-47) -- Fii yeddodiral immiingal ngal hakkunde Iisaa e yahuudiyankeebhe bhen

4. Fii seeditooje nay seeditiidhe dhen fii allankaaku Almasiihu on ngun (Yuuhanna 5:31-40)


YUUHANNA 5:31-40
31 Si ko min woni seeditanaade hoore an, haray seeditoore an nden wonaa goonga. 32 Ko goddho goo seeditanii lan. Midho andi non kon ko o seeditii fii an ko goonga. 33 Onon on nelii wobbhe e Yaayaa, o seeditanii goonga on. 34 Min non mi hattonjinaa yo neddho seeditano lan. Ko mi wowliri fii seeditoore Yaayaa nden, ko fii yo on dande. 35 Yaayaa hari ko lampu hubbhudho ndaygudho, faaladhon weltorde ndaygu makko ngun e nder saa'ihun. 36 Min midho mari seedee bhurdho mo Yaayaa on mawnude, ko fii kuudhe dhe Baabaajo on jonni fii laatingol dhen, ko dhen kuudhe tigi woni seeditanaade lan wonde ko Baabaajo on nuli lan. 37 On non Baabaajo Nuludho lan, kanko tigi o seeditike fii an, haa hande o nanaali hito makko, maa yi'on mbaadi makk, 38 awa kadi daaluyee makko on tabitaa e mon, ko fii on gomdhinaali mo o nuli on. 39 Hidhon taskoo bndi dhin, bhay hidhon sikka ko kanji hebhirton ngurndan poomayankejan, e hin-le ko dhin seeditii fii an. 40 E hara-le on faalaaka arude e an fii hebhugol ngurndan dhan!

Iisaa no hollitude aybhe makko bhen wonde himo jogii kala bawgal fii huuwugol kuudhe Almasiihu fodaadho on. Hibhe anyi on neddho wondho e jiibhidirde mottodiral mabbhe ngal e sariyaaji mabbhe dhin. Bhe landii mo seedeeji no bhe ndartira yewtere makko nden. Iisaa jabhi jaabaade ko bhe landii mo kon e nder hollugol bhe seedeeji. Enen tigi, hidhen sikka en hewtii ka en hewtaali. Iisaa yewti yewtere wondude e goonga hara fenaande wo alaa nder ton. Seeditoore makko nden ko goonga hay si sariya on jogitaaki seeditoore nde aaden gooto seeditii fii mun. Almasiihu on jabhi: «Si ko min woni seeditanaade hoore an, haray seeditoore an nden wonaa goonga.» O hatonjinaa dandude hoore makko ko fii Goddho goo seeditaninoke mo dhun, Ben makko kammuyankeejo on, on tambitordho mo seedeeji nay waaliidhi e kene.

Alla imminii Lootoowo maande tuubuubuyee on fii fennyingol wondema Almasiihu on no wondi e mabbhe. On wonoowo yeeso seeditanike Almasiihu on fii golle makko dhen wa Almotoodho mawdho e wa nyaawoowo on. Kono non, Hooreebhe dental ngal bhen hoolaaki Yaayaa, bhe bugitii seeditoore makko nde o seeditanii nden Iisaa (Yuuhanna1:19-28). Hinaa seeditooje Yaaya dhen e ko on wahayinaa hittunoo yeeso Iisaa, kono ko ko o woni kanko e ko o wonunoo kon gila ka fuddhoode. Ko tawi kon yimbhe bhen ko majjubhe, Iisaa jabhi seeditoore Lootoowo maande tuubuubuyee on fii tanbitagol goonga makko on. Lootoowo maande tuubuubuyee on alaano feyyhintinde keerol nde o siforii fii Iisaa wa Baalun Alla kun e wa okkoowo Ruuhu on.

Lootoowo maande tuubuubuyee on ko lampu ndaygudho ka nder nibhe. O mottidiri taalibaabhe bhen, o labbhinani bhe. Kono nyande Naange ngen immii e hoore Iisaa, lampu on nafataa. Ko Iisaa tun woni ndaygu aduna on, wondude e doole dhe lannataa dhen. Wano naange ngen okkirta non ngurndan nge fuddhina kala ko ko woni ka hoore leydi, ko wano non Iisaa okkirta ngurndan ruuhuyankejan dhan e giggol ngol. Ko o sellinta kon e ko radhotoo kon jinnaaji dhin no holli polgal makko ngal e hoore nibhe dhen. Ko o deyyhini kon kenii ngin e ko immintini kon maybhe bhen no holli ko o Alla. Kuudhe makko dhen no yaadi e dhen dhe Baabaajo on no haaniri. Ko ka leggal altidiraangal o lannitorii golle makko dhen. Bhawto immintinegol makko, o addani sahaabaabhe bhen Ruuhu-Seniidho on e himo addande mo kadi hande torotoobhe mo bhen. Kuudhe Alla dhen timmoyay nyande Almasiihu on artoyi, nyannde ummutal maybhe bhen e nyaawoore aduna on. Huunde sendaali Baabaajo on e Bhiddho on ka kuugal mabbhe: ko Baabaajo on wadhi kon fow haa-jooni, Bhiddho on kadi wadhii dhun.

Alla tigi ewnike no naniren ndee yewtere andaande dhoo: «Ko oo woni Bhiddho an Yidhaadho, mo mi weltori on» (Matta 3:17). Hay e gooto hebhaali sugu nden seeditoore yawti annabi Iisaa, on wuurudho soono woo on no welirta Alla. Bhiddho Yidhaadho on no heewi giggol laabhungol e haqiiqawol.

Iisaa no felude Yahuudiyankeebhe bhen sabu ko bhe andaa kon Alla. Bhe waawaali hedhitaade hawa makko kan ka nder sariya, maa ka annabaabhe bhen. Bhe anditaali mo e nder fennyinandhe dhe bhe fennyinanaa dhen e koydhi dhi hoydhi dhin. Ko fennyinanoo kon fow adii dhun ko lelludhun sabu junuubaaji mabbhe dhin no sendunoobhe e Seniidho on. Bhay o yi’ii kombi dolokke Joomiraadho on ka juulirde, annabi Isaaya ewnii, o wi’i: «Bone wonanii lan! Mi najii, sabu ko mi aaden mo toni mun dhin tuuni» (Isaaya 6:5). Seedee ko ruuhu mabbhe on uddii kon e ko bhe lelliraa kon faamu ko bugitagol mabbhe ngol Almasiihu on, Daaluyee Alla wontudho on bhandu. On sikkudho no faami Daaluuyee Alla on, hara himo bugitaade Iisaa Daaluyee Alla on, haray hollii e nder dhun o hendaaki fennyinande haqiiqaare nden maa o faamaali nde.

Jamaa on ka Ahadi Hindi no taskaade Bindi dhin, hibhe tanyinii hendagol ngurndan poomayankejan dhan. Ko bindol warayngol ngol ka sariya bhe yiiti, bhe woopitani fodaariiji toddhiidhi dhin Almasiihu on, dhun e tawde ko heewudhi ka nder Ahadi Hindi. Bhe subhii miijooji dhi bhe sincani dhin hoore mabbhe, e faamu mabbhe ngun e tindinoore mabbhe, bhe ronki andude wonde ko Almasiihu on woni Daaluyee Alla wondho dow fow on hakkunde mabbhe.

Iisaa holli bhe ko addi kon salaare mabbhe nden – ko saliibhe jabhude Alla no o woniri non. Hibhe anyunoo Almasiihu on, bhe woopi ngurndan poomayankejan dhan, bhe woopiti fii ko woni kon fii gomdhinal ngal e moyyhere nden.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko yidhudhaa kon aybhe maa bhen. A tampii sabu ko bhe gomdhinaali kon. O hollitii bhe seedeeji holludhi dhin nay ko wondhaa kon Alla. Wallu men no men taskora defte dhen ka Linjiila e dhiya Bindhi heddiidhi no men yi’ire, men yiitaa allankaaku maa ngun, men hooloo kuudhe maa dhen, men hendoo ngurndan poomayankejan dhan. Udditu noppi ujune ujune yimbhe uddaniidhi haa-han hawa maa kan.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni seeditooje dhen nay e ko hondhun e seeditoore dhe seeditii?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)