Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 016 (The first six disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

3. Taalibaabhe arambhe bhen njeegoo (Yuuhanna 1:35-51)


YUUHANNA 1:35-39
35 Bimbi nden nyande kadi tawi Yaayaa no dhon, himo wondi e taalibaabhe makko dhidho; 36 O yi’i ka Iisaa feyyhata, o wi’i: E hino Baalun Alla kun. 37 Bhen taalibaabhe makko dhidho nani dhin kongudhi makko, jokki Iisaa. 38 Onsay Iisaa yeyyhitii, o tawi hibhe jokki mo, o wi’i bhe: Ko hondhun dhabbhoton? Bhen kadi jaabii: Rabbi (dhun no firi Karamoko’en), ko honto hodhudhon? 39 O jaabii, o wi’i : Aree yi’on. Bhe yahi, bhe yi’i ka o hodhi; nden nyande bhe woni takko makko dhon, tawi ko wa ka alansaraa.

Ko Almasiihu on woni Daaluyee Alla wontudho on bhandu, allankaaku ngun tigi, ngurndan dhan e bhundu ndaygu ngun. Ko non windoowo linjiila on sifoori fii makko. O sifino kadi fii golle e kuudhe annabi Iisaa dhen. Ko kanko woni Tagudho on e dandoowo on kala. O okkii en gandal kesal iwungal ka Alla wa Baaba yurmeteedho. «E hino Baalun Alla kun» no mottidiri ko annabi Iisaa wondi kon fow. ka aaya 14, o sifino fii makko e ka o iwi, e ka aayeeje 29 e 33, himo sifii golle dhe Almasiihu on wadhata dhen.

Almasiihu on wonti neddhanke fii no o wariree wa yedhaadho Alla, on okkudho Bhiddho mun on fii fawtanagol en junuubaaji men dhin, njattina en nyaawoore nden. Alla no faalaa on sadaka, o yedhii mo e hoore kadi o barkinii mo e o jabhanii mo. Puulusa wi'i: «Alla moyyhintinii hakkunde makko e aduna on rewrude e Almasiihu on, e bhaawo joganagol yimbhe bhen bonnereeji mabbhe dhin, o halfinii men menen kadi kongol moyyhintingol hakkunde yimbhe bhen e makko» (2 Korenti 5:19).

Weebhanaa en faamugol wi'ugol «Baalun Alla kun» ko fii jooni en warataa mummunteeji ko sottana en junuubaaji men dhin. Gando e noonee ittugol sadakaaji dhin ka Ahadi Hindi no faami sarti Alla on,e maanaa bhaawo hibbugol yhiiyhan yaafuyee hebhotaako. Hino nhaldhini tawde Alla donkintaa junuubaaji men dhin e fee hibbugol yhiiyhan men dhan enen tigi, kono o okkitir Bhiddho makko on fii dhun. Laabhudho on maayanii bhen murtirbhe wa men. Bhiddho Alla on waraama fii junuubaaji bombhe bhen fii wattugol bhe bhibbhe feewubhe bhe Baaba kammuyankeejo on. Rewen mo, mawninen manten mo, e nder humodiral e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho sottudho en on.

Taalibaabhe bhen faamaali kisan luggeendi wi'ugol ngol «Baalun Alla». Kono no bhe yi'iri non Iisaa e fee Lootoowo maande tuubuubuye on, bhe faalano andude on wonaynoodho Joomiraadho, Nyaawoowo on aduna on, e hoore dhun kadi sadaka Banii-Aadama'en on. Sugu dhin miijooji no heewunoo ka haqqile mabbhe fewndo ko bhe hedhitotonoo fota. Iisaa yiltaali taalibaabhe makko bhen bhaawo Yaayaa, kono ko kanko Yaayaa nabhi bhe ka annabi Iisaa. Taalibaabhe bhen jabhi on dhofteteedho keso.

Annabi Iisaa no andunoo ko bhe habbii kon e ko bhe woni e dhabbhude kon. Bhe yi'ii e annabi Iisaa giggol ngol e sulfu on, bhe nanii maakuuji makko arani dhin ko o wi'i bhe: «Ko hondhun dhabbhitoton?» Joomiraadho on rondaali bhe jandeeji teddudhi, kono o okkii bhe feere haalugol ko bhe miijii kon. Ko an yo musiddho, e ko hondhun dhabbhitataa? Ko hondhun dhabbhitoton ka ngurndan mon? Hidhon faalaa annabi Iisaa? E hara on jokkay Baalun kun? Jangee dhin goongaaji mawnudhi.

Taalibaabhe bhen dhidho landii annabi Iisaa newnagol bhe dhoftagol mo ka makko. Landeeji wondhi dhin ka nder bherdhe mabbhe no moyyhunoo haa ka bhe landoo dhun tawnde jamaa on fow no andora. Annabi Iisaa jaabii bhe, o wi'i: «Aree yi'on.» O wi'aali: «Aree jangidon e an» kono «Uddite gite mon dhen, on yi'ay no wa'u-mi non tigi, e kuudhe an dhen e bawgal an ngal, on taskoray mbaadi Alla ndin no hesiriri.» On mo bhattike Almasiihu on yi'iray aduna on gite kese, o yi'oyay kadi Alla wano o woniri non. Ko annabi Iisaa sutii kon no libhude noone miijo fewndinoongo ngon on saa'i. O wontoyay dayyhere miijo men ngon e dhabbhere tama'uuji men dhin. Aree yi'on, wano bhen taalibaabhe dhidho huuwirnoo non. Wondude e sahaabaabhe bhen, bhe qirritii dhun-dhoo: «Men punnike mangu makko ngun, ngun mangu ngu Bhiddho Bajjo on, heewudho moyyhere e goonga.»

Bhe luttidi e annabi Iisaa nyallal ngal fow. Emba ko saa'iiji labaadhi fotudhi wondudhi e sulfu bhe feyyhindinnoo nee! Windoowo Linjiila on no bhanginde wonde nden nyalaande barkinaade hittuno fota e makko. O faamii ko netti fii annabii Iisaa e tindinoore Ruuhu on, ko fii Joomiraadho makko on jabhuno gomdhinal makko ngal, o yedhi mo peewal e pellital wonandema ko kanko Iisaa woni Almasiihu fodanoodho on. E hara ndaygu Almasiihu on jalbuno ka nibhe wonkiiji mabbhe? E hara on jokkay mo saa'i kala?

TORAARE: Medhen mantude mawnina innde maa nden, men manta fii maa, yo Baalun Alla laabhukun. A ittii junuubu aduna on, moyyhintindhaa hakkunde amen e Alla. Hita a hawku men, kono newnan men no men jokkire. Yaafano men geddi amen dhin; immin teddungal maa ngal no men kurkorane e nder henyaare.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun taalibaabhe bhen dhidho jokkiri annaba Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)