Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 015 (Testimonies of the Baptist to Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

2. Seeditooje meemooje bherdhe dhe Yaayaa Lootoowo on maande tuubuubyee seeditanii dhen Almasiihu on (Yuuhanna 1:29-34)


YUUHANNA 1:31-34
31 Min hari mi andaa mo, kono ko fii bhanginangol jamaa Isra’iila on fii makko wadhi si mi ari lootirgol ndiyan. 32 Kanko Yaayaa o seeditii kadi dhundhoo, o wi’i: Mi yi’ii Ruuhu Allaahu on no iwra ka kammu tippora wa gabooru, wona e hoore makko. 33 Kono min hari mi andaa mo, kono Nuludho lan yo mi lootir ndiyan on daalanii lan: On mo yi’udhaa Ruuhu an on no tippoo wona e mun woo, haray on ko Ruuhu Seniidho on lootirta. 34 Min non mi yi’iii, mi seeditike kadi, ko on woni Bhiddho Alla on.

Alla noddi Lootoowo maande tuubuubuyee on hari himo jogii duubhi 30 fii fertanagol Almasiihu on laawol ngol, o andina jamaa on fii makko. Dhun ko lootugol ko Yaayaa lootaynoo yimbhe bhen kon laatori, wattita yimbhe tuububhe bhen, bhe wonta jebbiliibhe jabbhagol Almasiihu on. Alla fodi Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on, o hollay mo ko gooto yi'aali haa-hande, jippagol Ruuhu Seniidho on e hoore Almasiihu on. Ruuhu on jipporii e makko no woowiraa. Annabaabhe bhen ka Ahadi Hindi ardorano Ruuhu on saa'iiji seedhaaji tun, kono Almasiihu on no heewi Ruuhu on soono-woo. Wano cukkankaaku ngu lannataa, Ruuhu on hebbiniray gomdhinbhe bhen bawgal iwungal ngal ka Alla.

Iisaa e Yaayaa no darodunoo nokkun gootun ka sera Yurdayniwol; kammuuli dhin udditii ontuma, Yaayaa yi'iri Ruuhu Seniidho on wa gabooru raneeru ka kammu buluwu – mbaadi bhuttu e newaare.

On Ruuhu hinaa e Lootoowo maande tuubuubuyee on jippii, maa e hoore tuububhe bhen, kono ko e hoore Iisaa o jippii kisan, seedee bhangandho Lootoowo maande tuubuubuyee on wondema oo suka jeyaadho Naasirata no bhuri annabaabhe bhen fow e tageefo ngon fow mawnude. Lootoowo maande tuubuubuyee on no andunoo ko Alla darii yeeso makko, Joomiraadho habbanoodho on.

Pellet Lootoowo maande tuubuubuyee on hewuno mantoore e weltaare, wano fewndo ko Yumma Mariyama yahunoo kodhagol ka dendhu makko Eliisabaatu. Hari Yaayaa no ka teege yumma makko, o memminii weltaare ka teege yumma makko (Luuqa1:36-45).

Lootoowo maande tuubuubuye on faami wonde ko Almasiihu on woni sendoowo Ruuhu on. A maranaali hoore makko kanko tun kon ko o yiiti, kono o hollituno dhun jamaa on, himo wi'a: «Joomiraadho on arii; himo dhoo, hinaa non fii nyaawugol, kono ko fii fennyingol giggol makko ngol e yurmeende makko nden. Hinaa o aaden wondho woo wondho, kono ko Bhiddho Alla heewudho Ruuhu on. On mo jabhii ko Iisaa woni Ruuhu Alla on, haray ootigi qirritike ko o woni kon Bhiddho Alla.» O sifike fii ko o addi kon Almasiihu on: lootirgol tuububhe bhen Ruuhu Seniidho on. Alla ko Ruuhu, Bhiddho makko on ko Ruuhu, Alla wontudho on bhandu. Hino wela mo hebbinirgol taalibaabhe makko bhen ko iwi kon ka Alla: Alla ko giggol.

Musiddho teddudho, hara on hebbiniraama Ruuhu Seniiidho on? Hara on andii bawgal Almasiihu on ka nder ngurndan mon? Nden huunde moyyhere immorde ka Alla wontay keyee mon saa'i nde jabhudhon yaafuyee junuubaaji dhin rewrude e gomdhingol sadaka Almasiihu on. On mo jabhii yaafuyee Baalun Alla kun hebbinte Ruuhu-Seniidho on. Bhiddho Alla on no hebulii senditangol dokke makko dhen gomdhinbhe bhen fow.

TORAARE: Bhiddho Alla, medhen rewude maa medhen mantude ma. A yankinike fii amen, a ronditike junuubaaji amen dhin. Medhen weltani maa fii yaafuyee mo yedhudhaa men on ko hibbudhaa yhiiyhan maa dhan ka leggal altidiraangal. Medhen weltani maa kadi fii bawgal Ruuhu Seniidho maadha on mo hibbudhaa on e hoore amen wondude e kala yidhudho ma. Findin dhaaniibhe bhen fow ka nder bonnereeji e junuubaaji mabbhe. Heydhintin men hebbiniraa men goonga maadha on.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun annabi Iisaa wonirani sendoowo Ruuhu Seniidho on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)