Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Romans - 056 (The Absolute Necessity of the Testimony of the Gospel)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMAWA - Ubangiji Ne Nu Dama
Nazarin a cikin wasika Bulus zuwa ga Romawa
SASHE NA 2 - Adalcin Allah Ne Immovableko Bayan Hardeningdaga Cikin 'ya'yan Yakubu, Nuna Zaɓaɓɓun A (Romawa 9:1-11:36)
4. Adalcin Allah ne kawai yake samuwa ta wurin bangaskiya, ba bisa ƙoƙarin kiyaye Shari'ar (Romawa 9:30 - 10:21)

c) Dalili mai muhimmanci na shaidar bishara a tsakanin 'ya'yan Yakubu (Romawa 10:9-15)


ROMAWA 10:9-15
9 cewa idan ka furta tare da bakinka Ubangiji Yesu kuma ka gaskanta a zuciyarka cewa Allah ya tashe shi daga matattu, zaka sami ceto. 10 Gama tare da zuciya daya ya yi ĩmãni da adalci kuma tare da bakin furci aka yi wa ceto. 11 Gama Nassi ya ce, "Duk wanda ya gaskata da shi, ba za a kunyata ba." 12 Gama babu bambanci tsakanin Bayahude da Helenanci, domin Ubangiji daya a kan duk yana da wadata ga dukan waɗanda suke kira gare shi. 13 Gama "Duk wanda ya yi kira da sunan Ubangiji zai sami ceto." 14 To, yaya za su yi kira ga wanda ba su gaskata ba? Kuma yãya zã su yi ĩmãni da Shi, waɗanda ba su taɓa ji ba? Kuma yaya za su ji ba tare da mai wa'azin ba? 15 Kuma yaya za su yi wa'azi sai dai idan an aiko su? Kamar yadda yake a rubuce cewa, "Ƙafafun waɗanda suke yin bisharar salama suna da kyau, waɗanda suke kawo albishir mai kyau!"

Manzo Bulus ya fara ci gaba da yaƙi na ruhaniya da Ikilisiyar Kirista na asalin Yahudawa a Roma. Ya bayyana musu cewa wa'azi yana da matakai da abubuwa daban-daban. Gaskiyar bangaskiya ta fara da zuciya, domin mutum ya gaskanta cikin zuciyarsa. Wannan bangaskiya yana nufin cewa mai bi shi ne gaba daya kuma mai haɗa kai da juna kuma an haɗa shi da wanda ya gaskata.

Bugu da ƙari, bangaskiya, dole ne a yi shaidar shaida, domin gaskiyar dole ne ya watsar da duhu. Bangaskiya da shaida suna tare tare. Shaidar tana magana game da bangaskiya domin, a daya hannun, masu sauraro zasu iya fahimta, kuma, a wani gefen kuma, shaidar da kansa zai iya samun ƙarin tabbacin bangaskiyarsa.

Tabbatar bangaskiya, wadda Bulus da kansa da sauran shaidun Almasihu suka gabatar, yana da wasu ka'idoji da koyaswar:

1. Yesu shine Ubangiji. Ya mallaki duniya, kuma an ba shi dukkan iko. Dauda ya shaida a fili: Ubangiji ya ce wa Ubangijina: "Zauna a damana har sai na sa makiyanka su zama ƙafafunka" (Zabura 110: 1). Manzo Yahaya ya rubuta cikakken Ɗan Rago na Allah wanda yake zaune a kan kursiyin (Ru'ya ta Yohanna 5: 1-14); kuma Bulus ya shaida a cikin ɗaukakarsa game da maƙaryata wanda ya tashi daga matattu, cewa a cikin sunan Yesu duk gwiwa zai durƙusa, da waɗanda suke a sama, da waɗanda suke a duniya, da waɗanda ke ƙarƙashin ƙasa, da kowane harshe ya kamata ya furta cewa Yesu Almasihu Ubangiji ne, don ɗaukakar Allah Uba (Filibiyawa 2: 5-11).

Bayanan sirri "Yesu Ubangiji ne" shine kashin bangaskiyar Krista. Yana nufin cewa Yesu Kiristi gaskiya ne cikin dayantakan Triniti Mai Tsarki. Yana rayuwa kuma yana mulki cikin cikakken jituwa da Ubansa na samaniya.

2. Wannan ɗaukakar Almasihu an kafa ne akan gaskiyar cewa Allah ya tashe shi, wanda aka gicciye kuma ya mutu, daga mutuwa zuwa rai. Tashi daga matattu shine Almasihu na biyu na bangaskiyar Krista; Don in an ba da Ɗan Mutum ba, to, jikinsa ya ɓace. Amma ya tashi daga kabarinsa, yana tafiya cikin duwatsu da ganuwar da jikin ruhaniya. Yesu yana da rai, alhali dukan masu kafa wasu addinai sun mutu tare da jikin marasa tausayi. Tashin Almasihu shine tabbaci na amincinsa, nasararsa, ikonsa, da cetonsa cikakke.

3. Duk wanda ya gaskata waɗannan gaskiyar a cikin zuciyarsa, kuma ya tabbatar da abin da ya tabbatar da shi, an sami ceto. Wannan tabbacin ya jagoranci mai bi ya shaida da ƙarfin zuciya da farin ciki cewa Yesu shi ne nasara. A cikin shaidarsa ya rabu da rai, Ruhu, da salama na almasihu. Wanda aka kafa a kan Almasihu, kuma ya dogara gare shi, ba zai kasa ba.

4. Game da wannan tabbacin, Bulus ya ce wanda ya gaskanta da Ubangiji Yesu Almasihu ya sami barata ta wurin Allah mai tsarki, ya yantu daga dukan zunubansa, ya ƙetare a cikin shari'a ta karshe, kuma ya yarda da zama memba cikin cikin ruhaniya na ruhaniya na Allah, haɗe shi cikin jikin ruhu na Almasihu. A takaice dai, mai bi ya haɗa kansa da tabbaci kuma har abada tare da Yesu. Cikakken ceto da gaskatawa suna samuwa ta wurin shaidar bangaskiya, cewa shi mai zunubi ne mai adalci wanda ya yarda da Allah. Shaidar ba wani dalili na ceto ba ne, domin gaskatawar da ta dace ita ce kawai ta hanyar bangaskiya. Maimakon haka, shaida ta fahimta kuma ta zurfafa irin wannan gaskatawa da aka ba wa mai bi don cetonsa zai iya kasancewa sosai kuma ya zama mai girma. Gaskiya da ceto sun samo daga almasihu, kuma ana samun su tawurin shaidar mai bi don ceton Ubangiji.

5. Bayan wannan nuni na bangaskiya cikin Sabon Alkawari, da kuma gaskatawa ta hanyar alheri, Bulus yayi burin: babu bambanci tsakanin Bayahude da Krista idan sunyi imani da Kristi kuma an sabunta ta alherinsa. Akwai Ubangiji guda ɗaya, ɗaya Mai Ceton, kuma ɗaya fansa ga su duka. Yahudawa basu sami ceto ta Ibrahim ko Musa ba, amma ta wurin Yesu kadai. Ceton Kristi, ikonsa, rayuwa, da ƙauna sun shafi Yahudawa da Krista iri daya. Babu wani wanda aka gicciye wanda ya ba da kansa a matsayin fansa ga dukan jiki, banda Ɗan Rago na Allah wanda ya ɗauke zunubin duniya.

6. Bulus ya bayyana a bayyane cewa Yesu mai wadata ne, kuma yana sa dukan waɗanda suke rokonsa abokan tarayya cikin wadatar ruhaniya (Romawa 10: 12-13). Ya ba da Ruhu Mai Tsarki, ikonsa na Allah, da ƙaunarsa na har abada ga duk wanda yake addu'a gare shi, yana zubo zuciyarsa a gaban Yesu Almasihu mai rai a jiki, ba tare da samun ceto ga tsarkaka ko budurwa Maryamu ba. Ba tare da addu'arka ba don ceto, tsarkakewa, da fansa, babu abin da ya ɓoye maka. Alheri yana samuwa ga kowa, amma dole ne mu nemi shi (Johanna 3: 5). Ta wurin addu'a, muna jin muryar Ruhu Mai Tsarki a cikinmu yana cewa: "Abba, Uba" (Romawa 8: 15-16).

ROMAWA 10:15
15 Kuma yaya za su yi wa'azi sai dai idan an aiko su? Kamar yadda yake a rubuce cewa, "Ƙafafun waɗanda suke yin bisharar salama suna da kyau, waɗanda suke kawo albishir mai kyau!" 16 Duk da haka ba su yi biyayya da bisharar ba. Domin Ishaya ya ce, "Ya Ubangiji, wa ya gaskata labarinmu?"

Wannan Ruhu ya koya mana mu furta laifuffukan mu ga Ɗan Rago na Allah, muna gode masa saboda mutuwarsa, tashinsa daga matattu, da kuma shirye-shiryensa don ceton mu daga fushin Allah mai zuwa.

Ruhun da yake cikinmu kada mu kasance da son kai. Wanda ya gaskanta da Almasihu yayi addu'a ba don kansa kadai ba, har ma ga dukan wanda Ruhu mai ta'aziyya ya gabatar a gabansa. A farkon Kristanci, 'ya'yan Yakubu sun yi addu'a a wannan hanya ga waɗanda suka ɓace daga cikin al'ummai; kuma a cikin wannan hanya dole ne mu yi addu'a a yau domin Yahudawa da Musulmai. Manufar Ruhu shine wa'azin wa'azin da ke fitowa daga Dan Rago na Allah (Ayyukan Manzanni 1: 8, Rev 5: 6).

7. Manzo Bulus ya bayyana wa masu bada gaskiya cikin Almasihu na 'ya'yan Yakubu a Roma yadda za a yada bishara a aikin, yadda za a magance tunanin su na zama mutane zaɓaɓɓu, da kuma yadda Ruhu Mai Tsarki yake jagorantar su don yin aiki da hankali.

Yaya Ubangiji yake kiran masu kafirta idan basu gaskanta da shi ba? Ta yaya suke gaskanta da shi idan basu ji labarinsa ba? Ta yaya suke ji game da shi ba tare da mai wa'azin gaskiya ba? Ta yaya mai wa'azi yayi wa'azi idan Almasihu bai aiko shi ba? Ba wai kawai masu kafirci blama ba ne, amma wadanda ba su gaya musu gaskiyar ceto ba, wanda kansu suka samu. Bulus ya yi kuka kamar yadda yake magana da maganar Ubangiji zuwa ga Ishaya cewa: "Ƙaƙƙwan ƙafafun mutumin da ke kawo bishara mai kyau a kan duwatsu, wanda ke yin shelar salama, wanda yake kawo bishara ga abubuwa masu kyau, wanda yake shelar ceto" (Ishaya 52: 7).

Wannan labari mai kyau, a cewar Bulus, ya ƙunshi furci cewa Yesu yana zaune da mulki, kuma cewa cetonsa yana yadawa. Mulkin Allah a cikin Yesu Kristi shine dalilin farin ciki na mai bi. To, wanene yake farin ciki a yau yana gaskanta cewa almasihu yana mulki kuma yana cike da nasara? Shin dukkanmu mun zama masu laushi da gajiya a bangaskiyarmu? Wane ne ya yi imani a yau da amsawar takarda kai, "Mulkinka ya zo", ya ce: "Ya Ubangiji, bari mulkinka ya zo a ƙasata"?

ADDU'A: Ya Uba na sama, muna bauta maka domin ka daukaka Yesu zuwa sama, ka sanya shi Ubangijin iyayengiji, kuma Sarkin sarakuna. Ka taimake mu mu furta, a fili da kuma hikima, tashinsa daga matattu, kuma yana zaune tare da ku, cewa hasken rai na har abada zai iya shiga zukatan masu sauraro.

TAMBAYA:

  1. Mene ne dangantaka tsakanin bangaskiya da shaida?
  2. Ta yaya bangaskiya da shaida suke ci gaba da cigaba bisa ga manzo Bulus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 09, 2021, at 07:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)