Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 083 (The traitor exposed and disconcerted)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
B - MGA PANGHITABO HUMAN SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 13:1-38)

2. Ang mubodhi nailhan ug kining tawhana nagsalimu-ang (Juan 13:18-32)


JUAN 13:21-22
21 Ug sa nakasulti na si Hesus niini, siya naguol diha sa espiritu, ug nagpanghimatuod siya nga nag-ingon, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako."22 Ug ang mga tinun-an nagtinan-away ang usa sa usa, nga walay katinoan kon kinsay iyang gipahinungdan niini.

Si Hesus misugilon sa iyang tinun-an mahitongod sa gugma ug pagsilbi. Siya mipakita ug modelo sa pagpaubos ug kaaghop kay iyang gitag-an ang iyang umalabot nga kamatayon, apan bisan pa niini musobang ang iyang himaya ug ilang makita ang iyang pagka Ginoo, ang tigmugna ug naghan-ay sa panghitabo taliwala iyang kaugalingong kamatayon. Subay niini nga pagtin-aw, gibulgar ni Hesus ang pagluib ni Judas aron dili siya muhimo sa iyang kaugalingong kagustohan apan musobay sa kagustohan sa langit.

Gitug-an ni Hesus sa iyang mga tinun-an nga usa kanila nakahukom nga siya itugyan ngadto sa konseho sa mga Judio. Kini nga pagtahu atol gayod sa pagsaulog sa pista sa pasko( kasaulogan sa paglabay sa anghel). Wala kini gisulti ni Hesus nga daw baliwala lang, apan gumikan sa iyang kahasol sama sa iyang gibati sa dihang didto siya sa lubong ni Lazaro. Si Hesus nahasol gayod pag-ayo sa hunahuna nga ang iyang Amahan mutalikod kaniya. Si Hesus nahigugma kang Judas ug nagpili kaniya, murag lisod sabton nga ang piniling higala maoy muluib sa Anak sa Dios. Hinoon ang kasulatan nagtumbok niini sa Salmo 41:9, “Siya kinsa nakigsalo kanako sa pagkaon maoy miunay pagtamak sa iyang tiil batok kanako.”

Niini nga bahin ang iyang mga tinun-an nagtinan-away nagpangutana sulod sa iyang pangisip “kini kaha siya ang maluibon?” Naglibog sila kon makahimo ang si bisan kinsa kanila sa maong pagluib. Matag usa naghunahuna nga mubiya kon ang ilang agalon pakaulawan na ug isalikway, ilang nakita nga sila mabulgar atubang kaniya ug maulaw nga dili nila madaug ang maong pagsulay.

JUAN 13:23-30
23 Usa sa iyang mga tinun-an, siya nga hinigugma ni Hesus, nagpauraray sa dughan ni Hesus. 24 Ug si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon kaniya, "Tug-ani ta kinsay iyang gipahinungdan." 25 Busa sa nagpauraray siya sa dughan ni Hesus, siya nangutana kaniya, "Ginoo, kinsa man?" 26 Ug si Hesus mitubag, "Siya mao kadtong pagatunolan ko niining pan tapus ikatuslob ko kini sa panaksan." Ug sa gikatuslob na niya ang pan, kini iyang gitunol kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27 Sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya gisudlan ni Satanas. Ug si Hesus miingon kaniya, "Ang imong pagabuhaton, buhata sa madali." 28 Sa mga nanambong sa kan-anan walay bisan usa nga nahibalo nganong iyang gisulti kini kaniya. 29 Dihay nanaghunahuna nga tungod kay si Judas mao man ang magtitipig sa panudlanan sa kuwarta, si Hesus nag-ingon kaniya, "Pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa fiesta"; o, nga pahatagan kaniya ang mga kabus. 30 Ug sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya migula dihadiha. Ug kadto gabii.

Taliwala sa kagubot bunga niining umalabot nga pagluib, atong mabasa ang nindot nga testimonya sa paghigugma. Si Juan misandig sa kilid ni Hesus. Ang ebanghelista wala mosulat sa iyang ngalan niini nga bahin sa ebanghelyo apan iyang gihisgutan ang iyang pagkasuod kang Hesus ilhanan sa paghigugma. Wala siya laing prebelihiyo gawas lamang nga gimahal siya ni Hesus. Niini nga bahin wala niya gisukip iyang pangalan aron mahimaya ang Anak sa Dios.

Si Pedro naulaw nga mangutana kang Hesus kong kinsa kining muluib kaniya apan wala siya kapugong busa misinyas kang Juan aron maoy mangutanan kon kinsa ang traydor. Si Juan misandig kang Hesus ug nangutana, “kinsa ang muluib kanimo?”

Si Hesus mitubag niini nga pangutana sa hilom, wala mihisgot sa pangalan sa traydor, apan hilom nga misinyas. Dili buot ni Hesus nga hinganlan kinsa ang traydor ngadto sa kadaghanan niining panahona. Dunay posibilidad nga masuko si Judas kon hinganlan siya busa si Hesus mipikas sa pan simbolo sa iyang pakig-usa kanila ug gitunlob kini sa ilimnon dayon gitunol kang Judas. Kini gibuhat aron malig-on kini nga tinun-an ngadto sa kinabuhing dayon.Apan si Judas buot gayod nga muluib, walay epekto ang pan nga gitunol ngadto kaniya hinuon misamot siyag kagahi. Sirado ang iyang kasingkasing sa gracia busa si Satanas misulod kaniya. Pastilang kuyawa! Pinaagi sa iyang diosnong pagbuot gipagahi ni Hesus ang kasingkasing nga kanunay nagmagahi. Sadihang gitunol ni Hesus ang pan, si Satanas nagdula sa utok ni Judas. Human niya madawat ang pan, ang Panuway misulod kaniya. Ang hukom ni Hesus sa maluibon maoy nagtugyan kaniya kang Satanas.

Kalitlamang, nakita ni Judas nga siya nabulgar sa dihang mikaun siya sa pan. Unya nakurat si Judas sa hari-anon nga mando ni Hesus, “Ayaw paglangan paghimo sa imong dautang katuyoan, buhata kini aron matapos ang tuyo sa dautan apan hinuon maayo ang igadulot niini.”

Ang mga tinun-an wala kasabot nganong mi-ingon si Hesus kang Judas nga pagdali.Kasagaran mangud si Hesus musugo kang Judas nga mupalit ug pagkaon alang nilang tanan. Si Juan wala malimot sa kuyaw nga nawong nga gipakita ni Judas sa dihang milabay diha sa kahayag sa presensya ni Kristo ngadto sa mangitngit nga dapit.

JUAN 13:31-32
31 Ug sa paghigula na si Judas, si Hesus miingon, "Karon gikapasidunggan na ang Anak sa Tawo ug diha kaniya gikapasidunggan ang Dios. 32 Kon ang Dios pagapasidungan diha kaniya, ang Dios magapasidungog usab kaniya diha sa iyang kaugalingon, ug magapasidungog kaniya dihadiha.

Unsang paagi nga si Hesus nahimaya niining pagluib? Giunsa nga mamungag maayo ang dautang buhat?

Si Hesus nagsakit kon ang iyang pinili mutalikod kaniya. Napabilin ang iyang mahigugmaong panlantaw kon mubalik ba si Judas. Apan nagdali kini si Judas aron muadto sa konseho sa mga Judio dala ang mga sundalo aron dakpon si Hesus niadto gabihona.

Si Hesus misupak sa yawan-ong temtasyon nga mahimong mesias pina-agi sa politikanhong gahum human iyang gisugo si Judas nga ipadayon ang iyang pagluib. Iyang gipili nga mamatay ingon nga Karnero sa Dios aron luwason ang katawhan pinaagi sa kaaghop ug pagpaubos, ang iyang kamatayon maoy halad nga gugma diin maoy nahimong sentro sa iyang himaya.

Si Hesus wala mangita sa iyang kaugalingon himaya apan ang himaya sa Amahan diha sa iyang pagkamatay. Ang Amahan mipadala kaniya sa kalibotan sa pagluwas sa mga nangawala. Ang Anak nagtinguha nga ibalik ang imahe sa Amahan ngadto sa mga nahulog sa salangkatawhan. Niini nga katuyoan si Hesus mipadayag sa Amahan ug mimatuto kanila ngadto sa pagtuo sa kaayo sa Dios-Amahan. Ang pagtudlo dili pa igo niini kayang sala mingdaghan ug nahimong babag tali sa Dios ug sa iyang mga nilalang. Ang Anak gikinahanglan mamatay aron kining babag kanato sa Dios maguba ugang gikinahanglan alang sa pagkamatarong sa tawo matagbo. Ang kamatayon ni Kristo maoy yawi sa paghimaya sa ngalan sa Amahan. Kon wala ang kamatayon walay matuod nga kahibalo sa Amahan, walay pagsagop ug tinuod nga kausaban.

Sa dihang gilimod ni Kristo iyang kaugalingon sa kamatayon hinungdan nga nahimaya ang Amahan, iya usab nga gisibya nga ang Amahan mibubo ug himaya kaniya busa siya ang tinubdan sa tanang mahimayaong gasa. Sa wala pa siya dakpa ug gilansang, si Hesus nagtag-an sa iyang himaya ug pagbayaw sa trono. Si Kristo namatay aron musulod sa iyang himaya.

Bisan si kinsa nga mulimod nga ang pag-antos ug kamatayon ni kristo, o kaha mulantaw niini nga ilhanan sa kahuyang napakyas pag sabot sa katuyoan sa Dios nga gitataw diha sa krus ug ang pagkabalaan sa Anak sa dihang gilupig niini ang lubnganan. Iyang gipakita ang himaya sa altar sa Dios dihang siya namatay alang sa tanan aron kon si bisan kinsa nga mutuo kaniya mahimong matarong.

PAG-AMPO: Amahan, Anak ug Balaang Espiritu amo kang gisimba kay kanimo ang kaluwasan, pagpaubos, pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Kami nagtuo nga gilukat kami sa dugo ni kristo. Gihimaya ka namo tungod sa gahum sa imong Espiritu. Imo kaming gi-iway sa mga kadaut og mga kakuyaw. Ang kinabuhi nga imong ihatag dili matapos kami nagatuo nga ang Anak mubalik sa dili madugay uban sa iyang himaya. Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang himaya nga gipakita ni Hesus sa dihang si Judas mibiya?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)