Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 041 (Jesus withdraws from the clamor for his crowning; Jesus comes to his disciples in distress)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

2. Mipalayo si Hesus gikan sa mga gusto nga siya koronahan (Juan 6:14-15)


JUAN 6:14-15
14 Sa dihang ang mga tawo nakakita sa mga milagro nga gibuhat ni Hesus, sila miingon, "Kini tinuod nga propeta kinsa mianhi sa atong kalibutan." 15 Busa si Hesus, sa panglantaw nga sila moabot ug mokuha niya pinaagi sa pwersa, aron mohimo niya ug hari, siya usab mipalayo ngadto sa bukid nga naginusara.

Si Hesus mianhi sa kalibutan aron madaog ang katawhan. Human sa iyang pagpakaon sa lima ka libo, ang mga tawo nagtapok palibot kaniya nga madasigon. Sila mipakpak ug misayaw sa paghatag ug respeto kaniya isip hari. Ilang nabati nga kining tawo nga taga Galilea gikan sa Dios; ang tingog sa Dios miistorya pinaagi kaniya, ug ang gahum sa Pinakataas mihimaya kaniya. Kay bisan ang kinaiyahan mutuman kaniya. Siya mihatag nila ug pan sama sa gibuhat ni Moises sa kamingawan. Siya ang gisaad nga propeta nga magdala sa makauolaw nga katawhan ngadto sa kamatuoran (Deuteronomio 18:15). Sila usab nakahunahuna nga kung si Hesus nahimong ilang hari, sila dili na kinahanglan nga magtrabaho o maghago alang sa ilang kaugmaon. "Kita adunay oras sa pagtuon sa Kasulatan ug mag-ampo, ug siya maghatag ug libreng pagkaon. Ang maong hari mahimong gamhanan nga makapildi sa mga armadong taga Roma. Siya mumando paubos gikan sa langit ug kalayo aron muhurot nila. Busa ato siyang koronahan ug e-proklama nga hari." Silang tanan naglaum niya isip tigpas-an sa ilang mga abaga. Sila naglaum nga siya mohatag kanila sa gikinahanglan nila nga pagkaon.

Unsay baroganan ni Hesus mahitungod niini nga mga kalihokan? Siya ba nagmaya ug nagapasalamat nila sa ilang pagsalig kaniya? Siya ba mitugyan sa temtasyon ug nagtukod sa iyang Gingharian sa tabang sa dili magtutuo o siya ba misupak sa ilang plano? Dili, wala siyay gisulti nga pulong, apan mipalayo ngadto sa kamingawan. Wala siya mangandoy nga ituboy pinaagi sa tawo; siya kuntento kay ang Dios nagtuboy kaniya. Si Hesus sayod sa estado sa ilang kaikag; nasubrahan sa kalipay mao nga sila dili na makapaminaw sa iyang tambag. Ang Ilang plano politikanhong katuyoan gipasibu niini nga kalihokan.

Si Hesus wala nangandoy nga magbuhat ug kalibotanong gingharian, apan aron Iyang dalhon matag usa nila sa paghinolsol ug pagkatawo ug usab. Walay makasulod sa Gingharian gawas pinaagi sa ikaduhang pagkatawo. Ang kadaghanan napakyas sa pagsabot sa tumong sa kahibolongan ug mga milagro. Ilang gihunahuna ang kinalibutang pan; apan siya nagpasabot sa Balaang Espiritu nga maoy magtagbaw sa kagutom. Sila naglantaw sa kinalibutang gingharian uban ang lumalabayng himaya; apan siya mipili sa krus isip basehan sa iyang Gingharian. Kon walay paghinolsol uban sa ikaduhang pagkatawo nan dili nimo matagamtaman ang pag abot ni Kristo.

Si Hesus wala nagkinahanglan sa pagdayeg sa kadaghanan. Wala niya gidawat ang himaya sa katawhan, apan sa pagpaminaw sa tingog sa iyang Amahan. Iyang gisira iyang kasingkasing sa temtasyon ni Satanas. Siya mihawa aron mag-ampo, aron magpasalamat sa Amahan ug maghangyo nga ang mata sa buta maabre pinaagi sa Espiritu. Dili siya mouyon nga koronohan sa katawhan, sa pagkabalo nga sila mosingit ug 'Hosana' usa ka adlaw, ug mosingit usab ug 'ilansang siya' sa sunod. Sayod si Kristo sa atong mga kasingkasing ug dili mailad.


3. Si Hesus miduol sa iyang mga disipolo nga adunay kaguol (Juan 6:16-21)


JUAN 6:16-21
16 Sa pagabot sa gabii, iyang disipolo nangadto sa dagat, 17 ug sila misakay sa baroto, ug mitabok sa dagat sa Capernaum. Ngitngit na karon, ug si Hesus wala miuban nila. Niadtong panahona dagko ang balod tungod sa hangin nga mihuyop. 19 sila nakabugsay na sa gilayong lima o unom ka kilometro, ilang nakita si Hesus galakaw sa dagat, ug mipaduol sa ilang baroto; ug sila nahadlok. 20 Apan siya miingon nila, "Ako kini". Ayaw kahadlok." 21 Busa niini gusto nila nga musakay siya ngadto sa baroto. Dalidali nga ang baroto miabot sa yuta nga ilang pagaadtoan.

Sa dihang si Hesus anaa sa panag-inusara sa hataas sa Golan, iyang nakita sa layo iyang disipolo nga gikapoy samtang sila gapanglimbasog batok sa bagyo. Sa nagpaduol ang kangitngit siya miapas paingon sa iyang mga tinun-an nga naglakaw sa mga balod sa lawa. Wala niya biyae sila nga nag inusara aron mabutang sa peligro, apan ilang nasaypan siya nga kalag ug nahadlok. Ang mga mangingisda usahay magdamgo nga nakakita ug kalag kay sila nagahin ug dakong oras sa gabii sa ibabaw sa tubig. Si Hesus miabot ug misulti sa nilahi apan malumo nga mga pulong, "Ako kini." Kini nga pulong nahimong basehan sa pagtuo sa mga apostoles. Atong nakita sa Daang Testamento ang kabug-aton nga ipasabot sa "AKO KINI" nga nagsimbolo sa presensiya sa Ginoo kauban ang mga magtutuo. Gibati sa mga disipolo nga si Hesus nagkupot sa tanang gahum ibabaw sa kalibutan; ang pan midaghan sa iyang kamot, siya milakaw sa dagat, ang unos milurang sa iyang mando. Taliwala niini sila nagmahadlokon gihapon. Busa siya nagtanyag nila nga dili mahadlok. Kini nga mando, ‘AYAW KAHADLOK” alang sa iyang mga sumusunod sa tanang panahon ug Makita kini sa kasulatan 365 ka higayon, busa usa matag adlaw sa tibuok tuig. Pagsalig sa presensiya ni Kristo nakapildi sa atong kahadlok. Bisan unsa imong kahimtang o maski unsa ka dako imong problema, si Hesus mi’ingon, “Ako Kini, ayaw kahadlok.”

Sa dihang naka-ila ang mga disipolo kang Hesus sila nakurat ug ilang gidapit siya ngadto sa baroto. Nakaabot dayon sila sa daplin. Kini ang ikatulong kahibulongan sa maong adlaw. Si Hesus ang Ginoo sa Lugar ug Panahon nga magdala sa simbahan taliwala sa mga bagyo ug magtudlo asa ang padulngan. Si Hesus nahigugma sa mga tinun-an ug mutabang alang sa ilang kalisod apan gipangayo niya ang ilang pagsalig. Iyang lig-onon ang ilang pagsalig diha kaniya bisan sa ngitngit nga pagsulay aron ang kahadlok mawala ug sila musalig lamang kaniya.

PANGUTANA:

  1. Sa unsa nga rason nga si Hesus nagdumili nga koronahan nga hari pinaagi sa kadaghanan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)