Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 040 (Feeding the five thousand)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

1. Ang Pagpakaon sa lima kalibo (Juan 6:1-13)


Didto sa Jerusalem si Hesus mipadayag sa iyang pagkadios sa Adlaw sa Igpapahulay pinaagi sa pagpanambal, gipakita ang dakong kalahian tali sa gugma sa Dios ug ang gitudlo sa mga nagsunod sa Balaod. Ilang nahukman nga siya patyon gumikan sa ilang kasilag. Ang Balaang Espiritu midala kang Hesus sa amihanan ngadto sa Galilea, diin didto natigayon ang pagtapos sa panagbingkil tali kaniya ug sa iyang mga kaaway. Didto sa amihanang dapit ang kadaghanan sa mga tawo gasunod kaniya bisan asa siya miadto.

JUAN 6:1-4
1 Human niining mga butanga, si Hesus milakaw palayo sa laing bahin sa dagat sa Galilea, diin usab gitawag ug Dagat sa Tiberias. 2 Ang Dakong panon sa katawhan misunod kaniya, tungod kay sila nakakita sa iyang mga milagro diin iyang gibuhat ngadto kinsa sa mga nagsakit. 3 Si Hesus misaka sa bukid, ug milingkod didto kauban sa iyang mga disipolo. 4 Karon ang Pasko sa Pagpasaylo, ang kapistahan sa mga Judio dool na.

Sukad si Kristo misaway sa mga Pareseo o Magbabalod sa Jerusalem, sila naglaraw batok kaniya ug naniid kaniya. Apan iyang oras wala pa miabot busa siya migawas gikan sa hurisdiksyon sa Sanhedrin balik ngadto sa Galilea. Sa atong nabasa sa una ka tulong ebanghelyo siya mibuhat ug daghang mga milagro didto. Dunay paghugyaw sa mga tawo sa dihang gibalita iyang pag-abot, apan si Hesus wala na disturbo o mitago kay Siya sayod nga ang iyang natagbo nga musupak sa sentro maghinayhinay ug dagayday ngadto sa mga hilit nga bario. Busa siya mibalik ngadto sa Golan, ang sidlakan sa Jordan, aron mag-inusara kauban sa iyang mga disipolo. Apan ang dakong panon sa tawo nga gigutom sa iyang mga pulong misunod ug gusto makasinati sa iyang mga kahibulungan. Nianang tuiga si Hesus wala mibalik sa Jerusalem alang sa Pista sa Pasko kay ang oras sa iyang kamatayon wala pa.Siya nagsadya sa kapistahan kauban sa kadaghanan palibot kaniya, isip pagsaulog sa Pista sa Pasko; busa kini gapunting sa langitnong bangkete diin ang Mangluluwas moapil sa iyang mga santos sa dakong kalipay.

JUAN 6:5-13
5 Busa niini si Hesus mibuka sa iyang mata, sa pagkakita niya sa dakong kadaghanan paingon kaniya, siya miingon kang Felipe, "Asa ta makapalit ug pan, aron ilang makaon?" 6 Kini iyang gisulti aron sa pagsulay kaniya, kay siya sa iyang kaugalingon kabalo na unsa iyang buhaton. 7 Si Felipe mitubag kaniya, "Bisan nagkantidad sa duha kagatos ka denireo nga pan dili sigo alang nilang tanan, aron matag usa nila makadawat ug ginagmay." 8 Usa sa iyang mga disipolo, si Andres, ang igsoon ni Simon Pedro, miingon kaniya, 9 "Adunay batang lalake diri nga adunay lima ka pan nga trigo ug duha ka isda, apan unsa man lang kini sa kadaghanan? 10 Si Hesus miingon, "Ipalingkod ang mga tawo." Dinhi adunay daghang sagbot sa maong dapit. Busa ang mga tawo milingkod, sila maihap sa lima ka libo. 11 Gikuha ni Hesus ang mga pan; ug human sa pagpasalamat, iyang giapod apod ngadto sa iyang mga disipolo, ug ang mga disipolo ngadto sa mga nagalingkod; ug mao usab sa isda sumala sa ilang kagustohan. 12 Sa dihang nabusog na sila, siya miingon sa iyang mga disipolo, "Tipoka ang tanang nabahin nga mga bilin, aron walay mausik." 13 Busa ilang gitapok kini, ug nakapuno sa dose ka bukag gikan sa mga ginagmay nga lima ka trigo nga pan, diin mga salin gikan ngadto sa mga nakakaon.

Sa dihang si Hesus nakakita sa duot sa kadaghan nga paingon niya, iyang gibuka iyang mata ngadto sa iyang langitnong Amahan ug nagpasidungog niya ug naghimaya ug gitugyan sa Dios ang mga gigutom. Ug niini ang kahubolongan nagsugod. Ang Amahan mihatag sa Anak sa tahas aron maabre ang mga kasingkasing.

Una, si Hesus misulay sa iyang mga disipolo aron makita kung mitubo ba ilang pagtuo o kung sila gapos gihapon sa mga materyal nga butang ug naghunahuna sa kinalibutang termino sa dihang iyang gipangutana si Felipe kon hain ang nagbaligya sa pan. Kita maghunahuna ug asa dapit paliton ang pan pero si Hesus naghunahuna mahitungod sa iyang Amahan. Kita gahunahuna sa kwarta ug sa kamahal sa panimuyo ug mga gastohon kaysa pagtagad sa pagtuo. Ang si bisan kinsa nga molantaw sa salapi pakyas nga makakita sa diosnong posibilidad. Makatarunganon ang pangisip sa mga disipolo mahitungod sa gasto: Walay buhatanan ug pan ug layo sa galingan sa trigo busa walay panahon sa paghimo sa pan. Apan ang mga tawo anaa na didto, gutom na human sa taas nga pakigpulong o pagpaminaw sa Ginoo.

Kalit ang Espiritu mitandog kang Andres kinsa nakabantay sa bata nga adunay lima ka pan ug duha ka isda. Iyang gitawag ang batang lalake, "Palihug ihatag unsay anaa kanimo nga pan ug isda." Si Andres nabalaka, sa pagkasayod nga ang kinahanglanon nga pagkaon dili sigo. Busa si Hesus midala sa mga disipolo sa pag-angkon sa ilang kapakyasan mahitungod unsay buhaton, o unsa ang kabubot-on sa Dios ug pagsayod unsay planong buhaton ni Hesus.

Mimando si Hesus sa mga disipolo nga pundokon kadtong mga tawo ug ipalingkod sama sa usa ka dakong panagtigom sa pagpangaon o bangkete.

Ang berde nga sagbot nagtabon sa yuta simbolo sa pagtuo sa mga tawo nga nagtubo. Lima ka libong lalake ug babaye ug mga bata maoy anaa didto. Kasagaran nila wala pa nakakita kang Hesus, ni sa iyang mga buhat, apan sila nanglingkod naminaw sa iyang pulong.

Kalma nga gikuha ni Hesus ang pan ug miresolba sa pagpakita sa iyang mamugnaong gahum niini nga okasyon. Iyang gibutang atubang sa iyang Amahan ang lima ka pan ug nagpasalamat Kaniya alang sa mga tawo. Siya nagtuo nga ang Dios mobendsiyon sa gamay nga kantidad ug mopadaghan niini nga magdagayday. Ang pagpasalamat sa gamay ug iyang pagpasidungog sa Amahan maoy sekreto sa kahibulongan. Imo bang gipasalamatan sa pagdawat ang gamay nga kantidad nga gihatag sa Dios o imo ba kining gikuha ug nagbagotbot? Imo bang gibahin ang gamay sa imong mga higala? Si Hesus dili hangolan; ang gugma sa Dios masunoron kaniya ug Siya mipasidungog sa Amahan ug miapod-apod sa bendisyon sa Dios sa tanan.

Kini nga kahibulongan nahitala sa upat ka ebanghelyo nga gisugilon sa walay pagpanghambog. Kadto lang nagalingkod duol kang Kristo ang nakabantay niini ug nakakita nga iyang gibahin ang pan aron modaghan, ug gikan sa tinubdan nga walay katapusan. Sila miadto ug mibalik sa pag-apodapod sa matag usa nga maka kuha sa kantidad nga ilang gikinahanglan. Kini ang simbolo sa grasya. Gidalit sa Dios ang pagpasaylo ug ang iyang Espiritu sa walay pagsukod. Kuhaa pilay imong makuha; tuo hangtud sa ang-ang sa imong matuohan. Ihatag ang bendisyon sa uban. Bendisyoni silang tanan sama nga ikaw nabendisyonan ug busa ikaw mahimong tinubdan sa bendisyon sa uban.

Sa Cana si Hesus miusab sa tubig ngadto sa bino, ug sa Golan iyang gihimo ang lima ka pan ngadto sa pagkaon nga nitukma sa lima ka libong tawo. Katingalahan nga daghan ang nahibilin sa katapusan sa pagpakaon kaysa gidaghanon sa sinugdanan! Ang kadaghanon sa bukag nga napuno sa mga salin miabot ug dose ug si Hesus mimando nga walay paga-usikan. Makauulaw nga karong panahona ang mga tawo milabay sa mga salin nga pagkaon ngadto sa basurahan, maski sila kabalo nga matag oras liboan ang mamatay sa kagutom. Ayaw pag usik-usik sa bendisyon nga gihatag kanimo pinaagi sa imong walay pagpakabana, apan tigoma ang mumho gikan sa grasya kay niini mas daghan imong makaptan nga ka-abunda gikan sa Dios.

Sulayi pagkulit sa imong imahinasyon ang gamay nga batang lalake sa dihang gikuha ni Hesus iyang pan gikan sa iyang kamot ug siya nakakita sa pan nga midaghan. Iyang mata siguro mibukad sa pagkatingala. Dili ni niya makalimtan nga kahibulongan.

PAG-AMPO: Salamat, Ginoong Hesus, sa imong pasensiya ug gugma. Pasayloa among kakulang sa pagtuo. Tudlo'e kami nga modangop kanimo sa mga pagsulay, ug dili magsalig sa among abilidad, apan mag-agad sa imong bahandi. Kami gapasalamat kanimo sa kabahandianon sa imong espiritu nga imong gipatuman kanamo, ug maski gamay ra ang mga materyal nga among na'angkon ug gikuptan. Imo kaming paga'bendesyonan sa adlaw sa among mapahiubsanong pag'angkon, ug tabangi kami nga dili magusik-usik sa bisan unsa o mosalikway sa imong gasa.

PANGUTANA:

  1. Unsay sekreto sa pagpakaon sa lima kalibo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)