Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 010 (The fullness of God in Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)

3. Ang kapuno sa Dios gipakita sa iyang pagkatawo (Juan 1:14-18)


JUAN 1:17-18
17 Kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moises.Ang grasya ug kamatuoran natuman pinaagi kang Hesu Kristo. 18 Walay usa nga nakakita sa Dios bisan unsang panahona. Ang usa lamang ka Anak, kinsa anaa sa sabakan sa Amahan, siya mipadayag kaniya.

Ang kalainan tali sa Daan nga Testamento ug sa Bag-ong Testamento masuta sa kalainan tali sa katarong pinaagi sa Balaod ug pagkamatarong pinaagi sa Grasya. Gihatag sa Dios kang Moises ang Napulo ka Sugo, ang balaod kabahin sa dugo ug sakrepisyo ug ang balaod nga nagdala ug sugo ngadto sa kinabuhi. Siya kinsa mitago niining sugo naghatag ug bili sa kinabuhi. Apan bisan kinsa nga molapas batok sa usa nila angayan sa kamatayon. Sa niining paagi ang balaod manghuhukom ngadto sa kamatayon, tungod walay tawo nga perpekto. Ang pinakamaayo nga matinahuron tawo nabuak sa paghinolsol ug pagbasol sa nawong sa imposibleng tahas nga pagsunod sa tanang Balaod. Ang taphaw nga mga tigulang, mitagad sa ilang mga kaugalingon nga maayo. Susama nga ilang kinabuhi makapahimuot sa Dios. Kini nag-giya nila sa pagkamagarbohon, ug panatiko sa balaod. Ilang nakalimtan ang gugma ug naghinambog sa pagkamatarong sa ilang kahangol nga buhat. Sa tinud-anay, ang maong Balaod balaan tungod kay kini gapakita sa kabalaan sa Dios. Apan atubangan sa matag usa makita ang kada-otan nila. Sa niining paagi ang Balaod gadala kanato sa pagkaalaot ug kamatayon.

Niining bahina nga gaalisbo sa kamatayon, si Juan nga ebanghelista naghisgot ni Hesu Kristo sa unang higayon sa iyang Ebanghelyo ingon nga maoy mulowas gikan sa kaalaot ug Mangluluwas gikan sa kapungot a Dios. Ang tawo nga si Hesus gikan sa Nazaret maoy gisaad nga Mesias nga gisantalanahan sa kabug-os sa Balaang Espiritu. Siya ang Hari sa tanang hari, ang Pulong sa Dios ug ang Pinakataas nga Pari. Siya ang kalangkuban sa tanang posibilidad sa paglaum ug kaluwasan.

Si Kristo wala mianhi kanato dala ang bag-ong pamalaod, apan siya mitubos kanato gikan sa tunglo sa Balaod. Sa iyang pinakalabawng gugma, iyang gituman ang tanang kagustohan sa balaod alang kanato. Iyang gidala atong mga sala ug ang paghukom batok sa kalibutan diha sa iyang abaga, mao nga nakig-uli na kanato ang Dios. Ang Dios dili na atong kaaway tungod sa atong mga sala, apan kita naka angkon sa kalinaw sa Dios pinaagi kang Hesu Kristo atong Ginoo. Ang tawo nga si Hesus misaka sa langit sa iyang langitnong Amahan ug mibobo sa iyang Balaang Espiritu kanato. Siya mipamatngon sa Balaod sa atong kasing-kasing, mipuno sa kinahiladman sa atong gibati sa putli, matinud-anon ug madung-ganong panghuna-huna. Kita wala na nabuhi ubos sa Balaod, apan Siya anaa kanato. Sa niiining paagi ang Dios naghatag kanato ug gahum nga matuman ang kagustohan sa iyang gugma.

Sa pag’abot ni Kristo, ang panahon sa grasya nagsugod ug kita mipuyo niini. Ang Dios wala nangayo sa atong paghalad, serbisyo o sakripisyo aron malig-on atong kaugalingong katarong, apan iyang gipadala iyang Anak nga naghatag kanato sa diosnong katarong. Siya kinsa nga mituo kaniya hingpit nga gimatarong.Tungod niini kita nahigugma ug nagpasalamat kaniya ug atong gihalad atong buhing sakripisyo ngadto kaniya nga mihugas kanato.

Si Kristo wala mibiya kanato nga mga ilo apan nagpabiin kanato, ug mibubo sa iyang gasa kanato. Dili kita angayan sa kapasayloan sa atong sala, o pakiglambigit sa Espiritu sa Dios. Dili kita angayan hatagan ug gasa o bendisyon gikan kaniya. Ang tanang grasya gikan kaniya.Tinood, kita angayan nga kapungtan ug laglagon dayon. Apan sa pagsuma sa atong hingpit nga pakig-usa kang Kristo pinaagi sa pagtuo, kita nahimong mga anak sa Dios kinsa siya mihatag sa iyang grasya. Nakita ba nimo ang kalainan tali sa ulipon sa sala ug mga anak sa grasya?

Kini nga grasya dili emosyonal nga pagbati sa kasingkasing sa Usa ka Balaan. Apan, kini gugma nga basi sa mahukmanongng katungod. Ang Dios dili makapasaylo sa dinali-dali lamang, tungod kay ang sala sa tawo nagkinahanglan sa iyang dinaliang kamatayon. Apan, ang paglansang ni Kristo sa atong dapit mipuno sa tanang gikinahanglan sa pagkamatarong. Busa ang grasya nahimong katungod alang kanato ug ang kalooy sa Dios matuod nga dili matay-ug. Ang grasya ni Kristo maoy atong legal nga katungod sa atong pagkinabuhi sa Dios.

Ikaw mangutana: Kinsa kining Dios, gawasnon sa pagbuhat, apan obligadong ipatuman ang hustisya? Kami magtubag kanimo: Daghang relihiyon nga seryoso ug hugot nga misulay sa pagsabot sa Dios. Apan sila murag mga hagdanan nga gibutang sa kalibutan nga dili maka-abot sa langit. Apan si Kristo sama sa diosnong hagdan nga minaog gikan sa langit, maoy tulay sa kalibutan padung sa langit. Atong pagtagbo sa Dios pinaagi kaniya naghatag ug paglaum sa tanan.

Walay tawo nga nakakita sa Mangbubuhat nga walay singudanan o katapusan, tungod atong sala milain kanato gikan sa Usa ka Balaan. Ang tanang panultihon kabahin sa Dios mga espekulasyon lamang sa tawo. Apan si Kristo Anak sa Dios, kaniya uban sa walay sinugdan ug katapusan, kabahin sa pagka-Trinidad sa Dios. Busa ang Anak nasayod kinsa ang Amahan.Tanang nangaging gipadayag dili hingpit. Apan si Kristo mao ang bug-os nga Pulong sa Dios, ang kalangkuban sa tanang kamatuoran.

Unsay padulngan sa mensahe ni Kristo?

Siya nagtudlo kanato sa pagtawag sa Dios sa pag-ampo sama niini, “Among Amahan kinsa anaa sa langit”. Sa niining batasan sa pakigpulong sa Dios iyang gipadayag kanato nga ang unod sa Dios mao ang pagka amahan. Ang Dios dili diktador, o mangbihag o mangdaot, O siya walay pagpakabana ug mangil-ad. Siya gaamping kanatong tanan sama sa amahan nga gahunahuna sa iyang anak. Kung ang kining anak mahulog sa lapuk, iya kining birahon, limpyohan ug dili na biyaan aron dili mawala sa kalibutan sa sala. Sukad kita nakaila sa Dios nga atong Amahan, ang atong mga kaguol hinungdan sa atong mga kabalaka ug atong sala, gikuha na niya. Kay sa atong pagbalik ngadto sa atong Amahan kita naka-angkon sa kalimpyo ug iya kitang gigakos ug giabi-abi. Kita magapuyo uban sa Dios hangtud sa kahangturan. Ang dakung kausaban sa relihiyon nga milugwa sa atong kalibutan dala ang pangalan Amahan mao ang bag-ong Kristiyanong pagtuo nga gidala ni Kristo. Kining inamahan nga ngalan sumada sa kinatibuk-ang gitudlo ug gibuhat ni Kristo.

Sa wala pa siya magpakatawo si Kristo anaa sa iyang Amahan.Kining malumo nga imahe nagklaro sa iyang mahigugmaong relasyon tali kang Kristo ug sa Dios. Human sa pagkamatay ug pagkabanhaw, ang Anak mibalik ngadto sa Amahan. Wala lamang siya naglingkod sa tuong kamot sa Dios apan sa dughan sa Amahan. Kini gapasabot nga siya, usa kaniya, siya anaa kaniya. Busa ang tanang panultihon ni Kristo bahin sa Dios matuod. Kang Kristo atong nakita kinsa ang Dios. Sama sa Anak, mao usab ang Amahan, ug sama ang Amahan, mao usab ang Anak.

PAG-AMPO: Amahan Namo nga anaa sa langit kami gadayeg ug gapasalamat kanimo, tungod kay imong gipadala kanamo si Kristo nga imong mahigugmaong Anak. Kami gayukbo kanimo kay imo kaming giluwas gikan sa daotang damgo sa Balaod ug gitanom nimo kanamo imong diosnong katarong. Kami gapasalamat kanimo sa matag espirituhanong gasa, ug gipadako nimo tungod sa katungod nga among giangkon sa ngalan sa imong amahan.

PANGUTANA:

  1. Unsay bag-ong huna-huna nga gidala ni Kristo sa kalibutan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 09:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)