Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 034 (Description of the Days of the Patriarchs)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)
21. స్తెఫేను రక్షణ (అపొస్తలుల 7:1-53)

a) గోత్ర జనకుని దినాల వివరణ (అపొస్తలుల 7:1-19)


అపొస్తలుల 7:1-8
1 ప్రధానయాజకుడుఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 2 అందుకు స్తెఫను చెప్పినదేమనగాసహోదరు లారా, తండ్రులారా, వినుడి. మన పితరుడైన అబ్రాహాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడ 3 నీవు నీ దేశమును నీ స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపింపబోవు దేశమునకు రమ్మని అతనితో చెప్పెను. 4 అప్పుడతడు కల్దీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను. అతని తండ్రి చనిపోయిన తరువాత, అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమున్న యీ దేశమందు నివసించుటకై దేవు 5 ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత భూమినైనను స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యక, అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని స్వాధీనపరతునని అతనికి వాగ్దానము చేసెను. 6 అయితే దేవుడు అతని సంతానము అన్యదేశమందు పరవాసు లగుదురనియు, ఆ దేశస్థులు నన్నూరు సంవత్సరముల మట్టుకు వారిని దాస్యమునకు లోపరుచుకొని బాధ పెట్టుదురనియు చెప్పెన 7 మరియు దేవుడుఏ జనము నకు వారు దాసులై యుందురో ఆ జనమును నేను విమర్శ చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచ్చి ఈ చోటనన్ను సేవింతురనియు చెప్పెను. 8 మరియు ఆయన సున్నతి విషయమైన నిబంధన అతని కనుగ్రహించెను. అతడు ఇస్సాకును కని ఆ నిబంధన చొప్పున ఎనిమిదవ దినమందు అత నికి సున్నతిచేసెను; ఇస్సాకు యాకోబును యాకోబు పన్నిద్దరు గోత్రకర్తలను కని వారికి సున్నతి చేసిరి.

స్తెఫేను సమాజపు మందిర విచారణ కమిటీ ముందు నిలబడినాడు. ఆయన తన పితరుల నమ్మకములో తన విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. విచారణకర్తలు ప్రతి మాటను జాగ్రత్తగా విన్నారు, ప్రతివాది అతను పాత నిబంధనలో స్థాపించబడినా లేదా వెంటనే రాళ్ళతో రాబట్టబడటానికి అర్హుడైన దేవునిపై దూషకుడా లేదో తెలుసుకోవాలనే కోరికతో అతను నొక్కిచెప్పిన విషయాలపై శ్రద్ధ చూపించాడు (లేవీయకా 24:16).

ప్రధాన యాజకుడు స్తెఫేను మీద వ్యక్తిగత ఫిర్యాదును నమోదు చేయలేదు. ఎందుకంటె అతనితో మాట్లాడిన వారు దైవదూషణకు పాల్పడినవారే.: "ఫిర్యాదుదారులు చెప్పేది నిజమేనా?" అని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ ఆరోపణలను సంక్షిప్తంగా ప్రశ్నించారు:

స్తెఫేను తన సోదరులకు పూర్తి గౌరవంతో సమాధానమిచ్చాడు, "సోదరులు మరియు తండ్రులు" అనే శీర్షికతో వారు పవిత్రాత్మ అభిషేకము పొందలేదు. అతను దేశం యొక్క అత్యధిక మత సంస్థకు గౌరవంగా గౌరవించాడని చూపించాడు. అతను వారి దృష్టిని కోరుకున్నాడు మరియు విశ్వాసం యొక్క సాక్ష్యానికి తల్లితండ్రులతో సహనంతో వినుమని వారిని వేడుకున్నాడు. అతను అరామిక్ లేదా హిబ్రూలో ప్రావీణ్యం పొందలేదు, దాని నుండి పాత నిబంధన యొక్క గ్రీకు రూపం అనగా బైబిల్ యొక్క ప్రాచీన భాషాంతరము అనువదించబడింది. స్తెఫేను తన విశ్వాసాన్ని ధృవపరి, ఈ విస్తృతంగా తెలిసిన అనువాదానికి అనుగుణంగా లేఖనాలను పేర్కొన్నాడు, ఇది హిబ్రూ వచనం నుండి కొన్ని వ్యక్తీకరణల్లో తేడా ఉంది, ఇది హృద్యంగా పూర్వకముగా న్యాయమూర్తులందరికీ తెలుసు.

అబ్రాహాముకు చెందిన ఒక మహిమాన్విత దేవుడు తన బంధువుళ్ళతో ఉన్నప్పుడు నివసిస్తున్నాడని స్టీఫెన్ సాక్ష్యమిచ్చాడు. ఆయనను ఎన్నుకొని, ఆయనను గొప్ప జనముగా చేసికొనెను. విశ్వాసుల పితామహుడు దేవునితో కలుసుకోవడానికి అర్హుడు కాదు, ఎందుకంటే అతడు ఇతర పురుషుల కంటే ఎక్కువ నీతిమంతుడు కాడు. ఇది దేవుని స్వేచ్ఛా ఎంపిక, ఈ స్థిరమైన భూ నివాసిని ప్రయాణిస్తున్న దేశదిమ్మిరిగా మార్చింది. అతను తన భూమి, ఆస్తి, మరియు జీవితం యొక్క సుఖాంతము నుండి అతనిని తొలగించాడు మరియు అతనికి తెలియని ప్రదేశానికి పంపించాడు, అతను అన్ని సమయాల్లో అతనిని మార్గనిర్దేశం చేస్తానని అతనికి హామీ ఇచ్చాడు.

మన పఠన పాఠంలో తొమ్మిదవ క్రియలు గమనించండి, ఎందుకంటే వారు దేవుని వాస్తవమైన పనిని స్పష్టం చేశాయి. అలా చేస్తున్నప్పుడు మీరు పేర్కొన్న ఖాతాలను మానవ మూలానికి చెందినవి కావు, కానీ దేవుని పని యొక్క చరిత్రను సూచిస్తాయి. జీవముకలిగిన ప్రభువు మన భూమి నుండి దూరంగా ఉండలేదు. అతను జోక్యం చేస్తాడు మరియు పురుషుల నడకలో పాల్గొన్నాడు. అతను ఒక మనిషి ఎంచుకున్నాడు, మరియు అతని విమోచన ప్రణాళిక ప్రారంభంలో అతనిని నియమించారు. పాత నిబంధన చరిత్రలో ఉద్దేశ్యం అబ్రహం యొక్క దైవత్వం లేదా అతని ప్రార్ధన కాదు, కానీ దేవుని విమోచన సంకల్పం మరియు దీవెనలు.

అబ్రాహాము దేవునికి విధేయుడయ్యాడు. అతను తన దేశం వదిలాడు, కానీ తన తండ్రిని కానీ లేదా సహోదరుడైన లోతును కానీ తన మేనల్లుడును వదలలేదు,, అందువలన దేవుని ప్రయోజనాల ఆలస్యం. కొంతకాలం తర్వాత అతను కనాను బంజరు పర్వతాలు మరియు సారవంతమైన లోయలు చేరుకున్నాడు, అక్కడ శీతాకాలం చాలా చల్లగా ఉంటుంది, వేసవి చాలా వేడిగా ఉంటుంది. అబ్రహం విస్తారమైన భూభాగాలతో స్వర్గం కనుగొనలేదు, ఇరాక్ లోఉన్నట్లు, కానీ అక్కడ శిలలు మరియు ఎడారులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అతను స్వాధీనం చేసుకునే ఏ ఆస్తిని కనుగొనలేకపోయాడు కనుక ఈ పర్వతాల మధ్య చెదిరిపోయాడు. దేవుడు అతనికి వాగ్దానం చేశాడు, దేవునిగా తనకు, తన పిల్లలకు ఉంటాడని, ఈ సందర్భములో అతడికి ఇంకా పిల్లలు లేరు అయినప్పటికీ ఆయన ఈ వాగ్దానం చేశాడు. ఈ పద్ధతిలో, తన భూమిని తొలగించి పిల్లలను కోల్పోయిన వ్యక్తి నిరంతర నిరీక్షణలో జీవించడానికి నేర్చుకుంటాడు. ఈ విశ్వాసం నీతినిబట్టి ఆయనకు లెక్కించబడింది. దీర్ఘకాలం పాటు, రహస్యంగా కనిపించే, కనిపించని ఫలితాలు లేకుండగా దాచిన దేవుడిపై అతని నమ్మకం, ఆయనకు విశ్వాసులకు ఒక ఉదాహరణగా చేసింది.

విశ్వాసం మానవుడికి దేవుని పిలుపు మరియు ఎంపికకు ప్రత్యేకమైన సమాధానం అని అభిప్రాయపడుతోంది. మీరు క్రీస్తు రూపంలో దేవుని స్వరమును విన్నారా? మీరు మీ ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని నమ్ముతున్నారా, అయితే మీరు ఏ ఆశీర్వాదాలను గ్రహించలేదు, లేదా ప్రత్యక్ష ఫలితాలను చూడలేదా? నమ్మకమైన దేవుడు, మిమ్మల్ని పిలుస్తాడు మరియు మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు. కనుక మీరు మీ నిరంతర విశ్వాసం ద్వారా ఆయనను గౌరవించవచ్చు.

చివరికి అబ్రాహాము దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానంపై తన విశ్వాసం, తనకు భూమిని ఇవ్వడం, తన జీవితకాలంలో, లేదా అతని కుమారుని జీవితకాలంలో కూడా గ్రహించలేదని దేవుని నుండి వచ్చిన ప్రకటనను అందుకున్నాడు. అతని వంశీయులు ఐగుప్తులో నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా బానిసత్వాన్ని కొనసాగించారు. ఈ సుదీర్ఘ కాలం గురించి మీరు ఆలోచించండి. దేవుడు అబ్రాహాము వంశీయుల బానిసత్వం యొక్క కాడి కింద పడిపోవటానికి అనుమతి ఇచ్చాడు, చివరికి దానినే వారు ఎంచుకున్నారు. ఏదేమైనా, ఆయన తన వాగ్దానాన్ని రద్దు చేయలేదు.

పరిశుద్ధుడు అబ్రహాముకు, ఆయన సంతతివారికి సున్నతి చేయటానికి ఒడంబడిక చేసుకున్నాడు. అబ్రాహాము సంతతివారు అందరూ ఈ ఆశీర్వాదంలోకి ప్రవేశించారు, ఎందుకంటే అబ్రాహాము ఇస్సాకు, ఇస్సాకులు ఒడంబడికకు వాగ్దానం చేయటానికి వారిని ప్రోత్సహించటానికి వచ్చారు. దేవుని ఆజ్ఞ చట్టం యొక్క ఆదేశాలు ఉంచడం ద్వారా ఎంపికచేయబడినది కాదు, అయితే అతను తన కృప ద్వారా ఎంచుకున్నది.

ప్రార్థన: పవిత్ర దేవుని, క్రీస్తులో మనల్ని ఎన్నుకున్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు. నీ ఏకైక కుమారుని రక్తము ఆధారంగా నీ క్రొత్త నిబంధనలో నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మమ్ములను స్థాపించుము. నీ రాబోయే రాజ్యం కోసం మేము వేచి ఉండాలనే విశ్వాసం, మరియు నీపై నమ్మకం మాకు నేర్పండి.

ప్రశ్న:

  1. అబ్రాహాము జీవితంలో మర్మము ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)