Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 090 (Abiding in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

1. En rimii woo si en humike e Almasiihu on (Yuuhanna 15:1–8)


YUUHANNA 15:1-2
1 O wi’i bhe kadi: Ko min woni dayyhere tigi-tigiire nden, ko Baaba an woni Tutudho on. 2 O tayha kala salndu wondu e an ndu rimataa, o feppita rimooji dhin fow haa dhi laabha fii yo dhi bhurtu rimude.

Bhay bhe lannii hirtaade, annabi Iisaa e taalibaabhe mun bhen rewri ka naatirgal saare nden, bhe yahi ka fello Zaytuuni ka hella ngese wiinyu. Ka hoore laawol, annabi Iisaa no sifanaade bhe no laabhiri ko woni firo gomdhinal e fii giggol makko ngol. Himo yhetta misal ngal e hoore wiinyu on.

Himo siforde fii Alla wa Tutudho on, on tutudho caldhi dhin e nder aduna on. Wondu e majji ko jamaa on ka Ahadi Hindi, wano Zabuura 80:8-16 on e deftere annabi Isaaya 5:1-7 nden holliri non. Hari Allaahu on weltoraa dhin caldhi makko sabu dhi alaano rimude bhibbhe wiinyu. O tuti non salndu heyru: bhiddho makko on ko Ruuhu on jibiniraa. O wontoyay salndu haqiiqaaru ndun, o jibina ko hesidhi e fewndo jamaanu hesidhungu hara ngun dhon ko laabhungu, rimoongu bhibbhe ruuhuyankeebhe dhuudhubhe. Ko annabi Iisaa sifii fii ndee tobbhere wi’eteende bhibbhe Ruuhu Seniidho on e nder banii-aadama’en, bhibbhe hittudhe wadhooje piiji ruuuhuyankeeji moyyhi. Himo andunoo wondema jande neddhanke nden ko majjinoonde, kullii no e nder neddhanke, habbiingii yo goddho findingil fii no ngil muncira bheya yimbhe, modha bhe. Ko annabi Iisaa fuddhii jande makko nden, ko kanko tun waawunoo addande Alla bhibbhe jabheteebhe, ko kanko woni addoowo on bhuttu ngun e sincudho on Moftal ngal.

Annabi Iisaa fuddhori hollugol tobbhe kaanudhe wondhe dhen e ndin mbaadi: Allaa tayhay e dayyhere nden on mo udditaaki e giggol ngol maa on mo rimataa bhibbhe ruuhuyankeebhe wa salndu ndu aldaa e nafa. Si tawii Allaahu on yi’aali bhibbhe Linjiila dhen e mon, maadhun si o yi’aali batte nafa mayde Almasiihu on nden e ummutal makko ngal e mon, o tayhay on ka dayyhere Bhiddho makko on.

Kono non, no o yi’iri Ruuhu Seniidho on no golla e mon, o mawniniray on wano mbaadi salndu sinhiindu ndun e dayyhere nden mawnirta non. kaaki suppitoto, dhi rima bhibbhe. Tutudho on soppitay nokkeeli dhi aldaa e nafa dhin fii no dhi bhurtira kadi hebhude bhibbhe. Hinaa onon jeyi bhen bhibbhe, ko Almasiihu on jeyi bhe. Ko en kurkotoobhe bhe aldaa e nafa, ko Almasiihu on woni fow, woni e fow. Hara hidhon andi wonde ngesa wiinyu mban no haanaa feppiteede dungu kala? Ko wano non Allaahu on huuwiranta en. O ne’ay en o ittana en ellaaji men dhin fii no seediren e yoorere men nden e no maayiren e telen-ma e junuubu on. Ko non ngurndan Almasiihu on dhan mawnirta e mon no woniron mokobaabhe. Joomiraadho on no jogii pehe buy no o andira en ka kisiyee. Piiji feyyhaydhi dhin e nawnaaje dhen e woppitandhe mon dhen hibboto e mon no woniron yankiniibhe. Hita on wuuran hoore mon, kono wuuranee Joomiraadho on. Onsay on wonay aaden wondudho e giggol rewrude e bawgal makko ngal.

YUUHANNA 15:3-4
3 Dhun-le wuren on wonii laabhubhe wabu kongol ngol mi fennyinani on ngol. 4 Awa duumee e humagol e an, wano min kadi mi duumori e humagol e mon non. Ko fii salndu tun waawataa rimude, hara ndu sinhaaki e dayyhere nden. Onon kadi wano non, si on humaaki e an, haray on waawataa rimude.

Annabi Iisaa no wakkilinde en. Allaahu on tayhirtaa en wa salndu sabu bonki ki jibindinadhen e mun kin e ko wondudhen kon e junuubaaji dhuudhudhi. Annabi Iisaa yedhii en laabhal timmungal gila nyande gomdhindhen. Hita on wi’u: «Nyande goo, men wonay laabhubhe tippude e no men wadhirta non dewe men dhen e no men juulirta non.» O labbhiniidho en. O yaafanike en nde wootere fii fow, o labbhinii en ka leggal altidiraangal. Linjiila on ko bawgal laabhal ngal foofirta. Awa hinaa wakkilaare men nden maa tampereeji men dhin maadhun mokobankaaku men ngun labbhinta en, kono ko Daaluyee Allaahu on. Wano Tagudho on tagiri non aduna on e fee huutorgol daalol makko ngol, ko wano non Almasiihu on tagiri laabhal ngal e men, si tawii en wadhii uddital e on daaluyee makko. Hinaa kuudhe dewe lootaande maande kisiyee nden maa nafakka Joomiraadho on labbhinta en, kono ko ko gomdhindhen kon annabi Iisaa. Jangugol Deftere nden wallitoto en no lugginiren gomdhinal men ngal. Wakkilee no jangiron nyande kala Daaluyee Alla on, sabu e bhaawo nyaametee ruuhuyankeejo on, on pottitoto takko Alla.

Annabi Iisaa no tentinde fii TABITUGOL ngol. Ko e nden halfere mawnugol men ngol e rimugol men ngol fawii e mun. Firooji buy no waawaa yaltineede e nden halfere fillitaade ko bhuri laabi sappo e ndee simoore 15: en humondiray e makko, o humondira e men; ko e fee humondiral ngal laatotodhen laabhubhe; bawgal makko ngal e endhan makko dhan ilay e meedhen. Fow ko ka makko iwata, awa hidhen haani humaade e makko. Si en seedii e makko, onsay bawgal makko ngal waawataa han-kadi ilude e meedhen. Si salndu tayhaama, hay si ko ko bhuri e fandhude, ko yoorugol ndu sakkitorta. Hara hidhon andi mofte maydhe e yoorudhe? Dhun no woodi! Si ko en gomdhinbhe, hidhen haani toraade Alla yo o wallu en no humondiriren e makko. Wano non, o huuway soono kala e men o wallitoo en no mawniren e no rimiren e no huuwiren. Ko bhuri dhun, o aynay en jemma e nyalorma e innde makko nden. Humondiral ngal hinaa e men tippi, kono ko e moyyhere iwaynde nden e juudhe Ruuhu-Seniidho on. Gooto gaynantaa hoore mun humaade e Almasiihu on. Jarnen mo fii dokkal ngal, torodhen mo yo o duumo humondirde e men e no wobbhe goo kadi humondirira e makko.

TORAARE: Iisaa Joomi, ko an woni dayyhere Alla laabhunde wonde e amen nden. Ko e juudhe maa, men hendotoo jikkuuji moyyhi dhin fow. Ko bhernde men nden woni bhundu piiji bondhi dhin fow. Men weltanike ma fii ko labbhinirdhaa men kon Linjiila on. Hiwir men innde maa nden, fii no bawgal Ruuhu maa Seniidho on rimira bhibbhe giggol ngol. Bhaawo humagol e maa, men waawataa hay huunde. Tiidhin anniye musibbhe amen bhen no bhe wuurira hara hinaa fii hoore mabbhe e nder lo’ere nden, kono yo bhe humondir e maa.

LANDAL:

  1. Ko honno annabi Iisaa wontiri dayyhere tigi-tigiire nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)