Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 072 (Jesus meets Martha and Mary)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
4. Fii no Laazaru wurnintiniraa non e battane mun ɗen (Yuuhanna 10:40 – 11:54)

b) Fii no Iisaa fottiri non e Mariyama e Mariyatu (Yuuhanna 11:17-33)


YUUHANNA 11:17-19
17 Ɓay wonii Iisaa hewtii, o tawi Laazaru heɓii balɗe nay ka yenaande. 18 Tawi hakkunde Betanii ɗon e Yerusalaam yonaa kiloometerji tati leydi. 19 Tawi Yahuudiyankeeɓe buy no ari ka Mariyatu e Mariyama fii yarlingol ɓe mayde bandiraawo maɓɓe on.

Hari balɗe nay feƴƴii gila ko Laazaru maayi; ɲannde Iisaa humpitii wonde Laazaru no nawni, hari o maayiino ontuma. Hari alaa ko o hawjana. Mayde nden hari laatinoke sikke woo alaa e mun.

Betanii, ko kilooji 3 wooɗi hakkunde ɗon e Yerusalaam, ka fello Zaytuuni ngon woni ɗon fewtodirɗun e Yurdayniwol ngol, meeterji 1000 hella ley ton. Maayo ɗaaniingo ngon no yeeso ton ka woɗɗi.

Yiɓɓe faatiiɗo on buy hari no ari ka makko, hiɓe wulla, hiɓe tappitoo ka ɓernde. Hari ko wulletee kon no e kene, sabu ko kanko Laazaru wonunoo tambitiiɗo on ɓeynguure nden. Hari ɗowdi mayde nden no ɗiɓɓini mottodiral ngal.

YUUHANNA 11:20-24
20 Ɓay wonii Mariyatu humpitike wonde Iisaa no arude, o yahi fottugol e makko, Mariyama kaɲun lutti jooɗaade ka suudu. 21Mariyatu wi’i Iisaa: Koohoojo, si tawno hiɗon ɗoo, bandiraawo an on maayataano. 22 Kono haa-jooni miɗo andi kala ko toriɗon Alla, Alla waɗanay on. 23 Onsay Iisaa wi’i mo: Bandiraawo maa on immitoto. 24 Mariyatu jaabii mo, wi’i : Miɗo andi o immitoyto ka ummutal, ɗun ko ka ɲalaande sakkitorde.

Ɓayru Mariyatu nanii wonde Iisaa no arude, o dogi o fotti e makko himo wulla hoore himo miijotonoo wonfe si tawno himo ɗon nun ado nii, o yi’ataano oo tanaa. Hari himo hollude ko o gomɗini kon bawgal ngal alaa ngal kattudi. O habbaaki fii hollugol muuseendi makko ndin, kono o holli hoolaare makko e ko jogii bawgal ngal kon e hoore mayde nden; o andaano ko honno, kono himo gomɗini bawgal makko moolanaangal ngal e ko humodiri kon e Alla, jaabinoowo on toraare Ɓiɗɗo makko on e saa’iiji ɗin fow.

Iisaa jaaborii ɗon e ɗon gomɗinal makko ngal e nder fodugol mo fodaari tiiɗundi: «Bandiraawo maa on immitoyto.» O faamaali tigi ko honɗun konguɗi Iisaa ɗin firi, kono o ƴettiri ɗi wa fodaari fii ummutal sakkitiingal fii makko. Tama’u no heddornoo mo, himo andi wondema hinaa mayde nden woni lannoode nden. Gomɗinɓe ɓen no habbii ummutal ngal fii ngurndan ɗan.

YUUHANNA 11:25-27
25 Iisaa kadi wi’i mo: Ko min woni ummutal ngal e Ngurndan ɗan. Kala gomɗinɗo lan wuuray, hay si o maayii non. 26 Kala wurɗo gomɗinɗo lan maayataa han. Hiɗa hoolii ɗun? 27 Mariyatu wi’i mo: Eyyo, yaa an Koohoojo, miɗo gomɗini ko an woni Almasiihu on, Ɓiɗɗo Alla, haanuɗo arude ka aduna on.

Iisaa wi’i Mariyatu tawnde taalibaaɓe ɓen: «Pellet ummutal ngal no arude, hingal ɗoo e an. Hinaa ɲannde ummutal ngal Laazaru immitotoo, kono ko hannde sabu ko o woni kon ɗon. Ko min woni Tagoowo on; miɗo okkude on Ruuhu-Seniiɗo on. Mi maayay lonto mon fii ittugol junuubaaji ɗin, fii yeɗugol on ngurndan iwuɗan ɗan ka Alla. Mayde nden alaa bawgal e hoore mon. Ko ɓooyaa, mi fellintinanay on ummutal mon ngal rewrude e ngal an ngal. On surrete, artidon e an ka ngurndan e rewrude e gomɗinal ngal. Mayde an nden ko mayde mon nden, ngurndan an ɗan ko ngurndan mon ɗan. Miɗo wuuri, on wuuray rewrude e an.»

Ko landaɗon kon fow no hendoron ngurndan Almasiihu on ɗan ko ahadi tippudi e gomɗingol ngol Iisaa. Doole ngurndan makko ɗan ilataa immorde ka makko haa hewta ka men si humodiral alaa hakkunde men e makko. Ko gomɗinɗen kon Almasiihu on yaajinay no faamirɗen non Baabaajo on e ngurndan poomayankejan ɗan. Giggol makko yaajungol ngol hebbiniray en weltaare e ɓuttu e giggol. Aaden heewuɗo giggol Almasiihu on maayataa ɓay Ruuhu Alla on ko poomayankeejo. Ruuhu on tabitay e nder ɓerɗe ɓen gomɗinɓe Almasiihu on.

Iisaa waɗaali yewtere fii feɲɲingol polgal ngal o heɓata ngal e hoore mayde nden en nder ko Laazaru immintintee kon. O fodi ɓen wuuruɓe ka nder Ruuhu makko wondema mayde nden heɓaata han kadi doole e maɓɓe, sabu ɓe tawdaama e ummutal makko ngal. Hara on faamii doole ndin fodaari makko ndi landaaki hay huunde? Si on gomɗinii mo, on maayataa han kadi. Hita on miijoo fii mayde mon nden, maa fii gayka mon kan; fewtinee gite mon ɗen e Iisaa. Jarnee mo fii on anniye, ko fii himo moƴƴinande on wonunde ka nder ngurndan poomayankejan ɗan.

Musiɗɗo tedduɗo, hiɗon gomɗini Iisaa okkoowo on ngurndan ɗan? Almasiihu on njattinii on bawgal mayde nden, o njattinii en bone junuubu on? Si tawii on andaali fii ngal ummutal ruuhuyankewal, meɗen fellintinande on wondema Jom Ngurndan ɗan on no fontande on jungo mun ngon. Gomɗinee giggol makko ngol e bawgal makko ngal. Jogitee jungo makko ngon, o yaafanto on junuubaaji mon ɗin, o naɓay on ka nder ngurndan poomayankejan ɗan. Ko kanko tun woni Dandoowo mon on.

Mariyatu jaɓi fodaari Almasiihu on ndin. O anduno fii ngurndan poomayankejan ɗan, o andi kadi okkoowo on ngurndan ɗan on. O gomɗini wonde ko Iisaa woni Almasiihu fodaaɗo on, jogiiɗo on bawgal immintingol mayɓe ɓen. Himo jogii bawgal ɲaawugol ɲaawoore sakkitorde nden. O andi bawgal makko ngal e makko, ngal findini mo ngal laɓɓini mo. O heɓi cuucal seeditagol fii gomɗinal makko ngal ka hoore laawol, hay si tawii himo andunoo wonde Yahuudiyankeeɓe ɓen anniyinoke fiɗugol Iisaa on ɓanginooɗo ko kanko woni Ɓiɗɗo Alla on. O hulaali mayde nden, kono o yiɗi Dandoowo makko on: debbo mo cuucal mun ngal hersini yimɓe ɓen. Hoolaare makko nden no mawnidude e giggol makko ngol nde wootere.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, hiɗa mawni haa poomaa. Mayde nden jogaaki doole woo e hoore maa. A maayii lonto amen, a immintinirii men ummutal maa ngal. Meɗen rewude ma, men jarna maa. A sendodii e amen ngurndan maa ɗan fii hita mayde nden heɓu kadi doole e hoore amen. Meɗen yiɗu maa, jarnu maa fii ko njattinɗaa men kon happande nden e kulol ngol e mayde nden.

LANDAL:

  1. E hara ko honno immintinirte ɗen hannde hakkunde mayɓe ɓen?

YUUHANNA 11:28-31
28 Ɓay kanko Mariyatu o wi’ii ɗun, o yiltitii, o noddoyi Mariyama miɲɲiraawo makko on, o wi’i: Karamoko’en no ɗoo, hiɓe noddude ma. 29 Nde Mariyama nanirnoo ɗun, o hawtii nde wootere, o yahi e makko. 30 Tawi hari Iisaa naataali taho ka nder hoɗo, himo e nden nokkuure ka Mariyatu fottunoo e makko ɗon. 31 Yahuudiyankeeɓe wondunooɓe e Mariyama ka suudu ɓen fii yarlingol mo yi’i himo hawtoo tun yalta, ɓen kadi jokki mo, ko fii hari hiɓe sikka himo yahude wulloygol ka yenaande.

Iisaa landii Mariyatu yo o yahu o ɗabɓita Mariyama no ɓe yarlinirira mo hara hinaa takko sonkooji wullooɓe ɓen, o newnana mo no o ɓeydora ka gomɗinal makko rewrude e giggol ngol. Iisaa no ɗaɓɓirɗe polgal rewrude e doole gomɗinal ngal, hara hinaa miijooji niɓɓituɗi e gonɗi. Himo faalanoo addude Mariyama ka ndaygu e yeeso Alla ngon no o wuurira e no ruuhu makko on findiniree.

Hari Mariyama nanaali taho no haalee fii arugol Iisaa ngol. Ɓay o hendorii nelal ngal bandiraawo makko on, o immorii hawjere o yahi fii fottoygol e Joomiraaɗo on. Hawjere makko nden nhalɗini yimɓe wonunooɓe ɗon ɓen, ɓen sikki ko ka qaburu o woni e yahude. Ɓe immii, ɓe jokki mo, mbaadi ngurndan neɗɗanke sutaniiɗan ɗan hayrande nden, ɓe yollii e nder basal e niɓe niɓɓituɗe. Ka tawi ɗon jooma faamu’en e diinaaji’en waawataa okkude jaabawol timmungol fii ndee toɓɓere sattunde fii ngurndan ɗan e mayde nden, ka nder mayde tama’u mo Iisaayankeejo on wondi on ko goonga yaltirɗo wa ɲalorma wondude e ko yarluyee on tiiɗi kon ka makko.

YUUHANNA 11:32-33
32 Ɓay wonii Mariyama hewtii ka Iisaa woni ɗon, o yi’ii mo, o yani e ley koyɗe makko, o wi’i: Koohoojo, si tawno hiɗon ɗoo, bandiraawo an on maayataano. 33 Ɓay Iisaa yi’ii himo wulla, awa kadi Yahuudiyankeeɓe ɓe o ardi ɓen kaɲun kadi no wullude, ɗun yurmi mo ka wonkii haa ɓernde makko jiɓii.

Mariyatu yi’i Iisaa, o diwni, o yani ka koyɗe makko e nder ruuhu yankiniiɗo. O qirritii gomɗinal makko ngal e hoore pellital himo waawi huuwude kaawakeeji hawniiɗi. Si tawno himo ɗon ɗun tun, bandiraawo makko on maayataano. Ɓeynguure nden fow no gomɗini ko tiiɗi wondema Alla no e Almasiihu on. Kono hari mayde nden honkiino ngal gomɗinal, bandiraaɓe rewɓe ɓen no aani fota.

Ɓay Iisaa yi’ii gomɗinal wondugal ngal e ande ka taalibaaɓe makko laaɓuɓe ɓen kaɲun e angal gandal ko jamaa on wondi kon e mun, o jiɓii. O faamii wonde ɓe fow ɓe yaniino e battane mayde nden. O aani fii ko o yi’i kon on no wulla, o faami wonde aduna on no e ley bawgal Ibuliisa ngal. O faami kadi wonde dongal junuubaaji tedduɗi aɗuna on no ka balbe makko; rewrude e Ruuhu on, o yi’i ko leggal altidiraangal ngal hatonjinaa kon e mun e ko qaburu on udditotoo kon wa feere wajere no o foolirta sugu ndee tampere. Hari himo filliti fii ummutal waɗoyayngal ngal. Ko ɲaawoore timmunde nden fii mayde nden e angal gomɗinal ngal e baasal ngal.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)