Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 071 (Jesus across the Jordan)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
4. Fii no Laazaru wurnintiniraa non e battane mun ɗen (Yuuhanna 10:40 – 11:54)

a) Fii no Iisaa lumbiri non Yurdayniwol ngol (Yuuhanna 10:40 – 11:16)


YUUHANNA 11:11-16
11 Ɓawto ɗin konguɗi o wi’i ɓe: Laazaru, giɗo men on, ɗaanike, kono miɗo yahude fii findingol mo. 12 Taalibaaɓe ɓen wi’i mo: Koohoojo, si tawii o ɗaani, o ndikkay. 13 Tawi Iisaa ko yewti ko fii mayde Laazaru nden, kono kamɓe ɓe sikki ko fii ɗoyngol tun o wowli. 14 Onsay Iisaa laaɓani ɓe, o wi’i ɓe: Laazaru maayii. 15 Kono miɗo weltii fii mon tawde hari mi alaa ton fii no gomɗiniron. Jooni yahen ka o woni ton. 16 Onsay Tooma jammaaɗo Siwtaaɗo on, wi’i taalibaaɓe ɓen: Mahen enen kaɗi, maayiden e makko.

Laazaru no siforaa wa «weldiɗɗo» maɓɓe. Hari Laazaru werniino Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen laabiiji heewuɗi. Hari ko o weldiɗɗo taalibaaɓe ɓen fow. Hiɗen waawi yi’irde ɗun wano annabi Ibraahiima noddiraaɗo on «giɗɗo Alla».

Iisaa no hollude wonde Laazaru ɗaani fii jannugol ɓe wondema hinaa mayde nden woni lannoode ngurndan ɗan. Ɓalli men ɗin no mulude, kono wonkiiji men ɗin luttoyay. Fowtaare men nden ko ka Joomiraaɗo on rewrude e gomɗinal ngal. Hiɗen haari hiɗen ɓuttini ka nder ngurnɗan makko ɗan, hoore hiɗen andi en tawdete e ummutal Joomiraaɗo on ngal. En wuuroyay haa poomaa.

«Mi imminay mo», Iisaa yewtiri ɗun hoolaare. O wi’aali wonde: «Toroɗen fii andugol ko honɗun Alla faalaa yo en waɗu, e ko honno yarlinirten ɓeynguure nden.» Hinaa non, Iisaa hari yewtidiino e Ben makko, afo o hendaade nelal ngal fii ko giɗo makko on maayi kon. Himo fellitunoo wonde ummutal Laazaru ngal jokkodiray e ummutal makko ngal kanko tigi e nder mangu ngun. On kaawake hawniiɗo tiiɗinayno gomɗinal taalibaaɓe makko ɓen, wonana ayɓe makko ɓen seedee wondema ko kanko tun woni Almasiihu on. Iisaa faamini wondema o immintinay giɗo makko on. Hari himo yewtira ɓe wa neeniraawo wi’oowo: «mi findinay ɓiɗɗo an on; ko saa’i fokkitugol ngol ka duɗal.» Iisaa hollaali meema hitta ko ɓuri e fanɗude, ko kanko woni ngurndan ɗan tigi e laamiiɗo on mayde nden. Gomɗingol Iisaa njattinay kala kulol, tentinana en e nder ngurndan ɗan.

Taalibaaɓe ɓen waawaali faamude firo polgal Almasiihu on ngal fewndo on saa’i. Hari hiɓe miijoo wonde Laazaru no ɗaani, ɓe alaa e yi’ude dalil woo ko ɓe yahana ka makko, hara fii weeɓitugol wonkiiji maɓɓe ɗin kan haalaaka.

Iisaa haalaaɗi ɓe ko laaɓi wondema Laazaru maayii. Ngal nelal jiɓi taalibaaɓe ɓen, kono Iisaa deƴƴintini ɓe, o wi’i: «Miɗo weltii.» Ko nii Ɓiɗɗo Alla on jaaborii mayde nden. Himo sutii polgal ngal e ummutal ngal. Mayde nden hinaa huunde andaynde ninse, kono ko weltaare, sabu Iisaa fodii taalibaaɓe makko ɓen ngurndan ɗan. Ko kanko woni ngurndan ɗan; on mo gomɗinii mo sendoday e makko ngurndan makko ɗan.

Iisaa ɓeyditi, o wi’i: «Miɗo weltii fii mon, sabu mi alaanno ɗon fewndo ko o maayi, mi sellinaano mo ɗon nun. Mo bee e men ko mayde nden sakkitorta. Kono non on gomɗinɗo fuɗɗoto ngurndan kesan. Yahen ka makko.» Mayde nden ko firi ka yimɓe ɓen ko wullugol woywoytoo, kono fii makko kanko Iisaa, hinde firi ummutal ngal. En jarnii Alla fii ko Iisaa yewtoyta kon ɲande wallinaɗen ka nder qaburu: «Yahen ka makko.» Arugol makko ngol naaday en e nder hettaare e ngurndan ɗan e ndaygu ngun.

Oo sahaabaajo wi’eteeɗo Tomaa no yiɗunoo Iisaa, ko o aaden wakkiliiɗo. Ɓay o faamii ko Almasiihu on anniyii kon yahugol ka qaburu, hoore o andaa ko Iisaa faalaa ko fii sortugol mayɗo on e nder mayde nden, Tooma yewtiri wondiɓɓe makko ɓen yewtere holniinde: «En accitataa Iisaa; hiɗen yiɗi Joomiraaɗo men on, en ɗowtay mo haa ka mayde. En fow ko en humodirɓe e makko.» Tooma feɲɲini non laaɓal ngal haa ka lannoode.

LANDAL:

  1. Ko fii honɗun Iisaa ardiri wa fooloowo fii njattingol Laazaru?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)