Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 068 (Our security in the union of Father and Son)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
3. Fii Ngaynaako Moƴƴo on (Yuuhanna 10:1–39)

ɗ) Fii ko hiwete ɗen e nder humondiral men e Baabaajo on e Ɓiɗɗo on kon (Yuuhanna 10:22-30)


YUUHANNA 10:22-26
22 Tawi juldeere fii anditugol laɓɓintineede juulirde mawnde nden no waɗude Yerusalaam, ɗun hawrondiri ko dabbunde. 23 Tawi Iisaa no jinda ka Tungaaru Sulaymaana, ɗun ko ka juulirde mawnde. 24 Onsay Yahuudiyankeeɓe ɓen hundi mo, ɓe wi’i mo: Ko haa honde tuma humpintaa men? Si tawii ko an woni Almasiihu on, laaɓan men. 25 Iisaa kadi jaabi ɓe, wi’i: Mi yeetike on, kono on hoolaaki. Kuuɗe ɗe mi woni waɗude ɗen e innde Ben an no seeditii fii an. 26 Kono on hoolotaako, ɓay wonaa on baali an.

Juldeere fii anditugol laɓɓintineede juulirde mawnde nden ko saa’i weltaare fii anditugol ko juulirde nden moƴƴintinanoo kon ɓawto egginegol maɓɓe ɓe naɓee e leydi Baabilon ndin e ndee hitaande 515 adii. I.-A. Ɓee Makkabeeɓe darnituno juulirde nden e ndee hitaande 165 ɓawto. I.-A. Hari juldeere nden ko fuɗɗoode lewru porto deesaambur ndun waɗaynoo, ɗun ko fewndo ndungu ngun e jaangol ngol, sabu saare Yerusalaam nden ko meeterji 750 wontiri ka sengo dow maayo ngon.

Fewndo ontuma, Iisaa, cukkaaɗo on, arti ka juulirde o waajii ka ley tungarru Sulaymaana. Hari feƴƴooɓe ɓen no heɗaade mo. Ndun tungarru ndu funnaange no sifaa kadi fii mun ka deftere Sahaabaaɓe ɓen ka simoore 3:11 e ka 5:12.

Yahuudiyankeeɓe ɓen no eɓɓidanaade no ɓe yanira e hoore Iisaa. Hari hiɓe faalaa yo o hollitu yeeso jamaa on si ko kanko woni Almasiihu habbaaɗo on e si wonaa. Kon ko o haali kanko tigi fii makko e piiji makko moƴƴi ɗin yaadaa e ko jamaa habbornoo kon Almasiihu on, yaadaa kadi e ko ɓe ɗaɓɓata kon. Awa hari ɗun ko sabu feggande non. Woɓɓe goo non gomɗini wonde ko kanko Iisaa woni Almasiihu on, sabu no o woniri non e bawgal ngal e kuuɗe makko ɗen no mari batte.

Ɓe faalaa karhugol Iisaa no o waɗira noddaandu, o moƴƴina mottodiral fedde Iisayankeeɓe ka leƴƴol makko. No woniri woo hari juldeere nden ko fii anditugol ko Makkabeeɓe ɓen murtunoo kon waɗanaa. Hiɓe taɲininoo wonde o landoto yeeso fow no o laamora leydi ndin, o wi’ay kadi jamaa on yo ɓe ƴettu aalaaji haɓirɗi. Hari hiɓe iwtirgol ɓaawo makko ka hare, ɓe itta hersa laamu roomu ngun e hoore maɓɓe. Hari kanko Iisaa himo mari eɓɓooje goo ɗun: yankinaare e giggol e wattitande ruuhuuji ɗin. O wi’aali Yahuudiyankeeɓe ɓen ko kanko woni Almasiihu on, o wi’uno non debbo Samariyankeejo on ko kanko woni on. O qirritanino kadi aaden heɓidaaɗo e mbunɗan on mangu Alla ngun aroyaygu ngun. Yahuudiyankeeɓe ɓen ko ko faalanoo ko Almasiihuujo suusuɗo jogiiɗo eɓɓoore laamagol ka fondo makko; hari Iisaa ko sottoowo ka bannhe ruuhu e yurmeteeɗo. Hari yimɓe ɓen no faalanoo laamu e hettaare e teddungal haa feƴƴiti keerol. Iisaa wakkilinno cuucal e tuubaande e heyɗitande nden. O feɲɲini ko o mawni kon, kono ɓe faamaali ɗun, ko fii hiɓe landaade hound nde o wondaa e mun. Ruuhuuji ɗin fottaano, hari gomɗinal ngal no lelli ka nder ɓerɗe maɓɓe. Ɓe udditaali ɓerɗe maɓɓe ɗen e Ruuhu Iisaa on. Kaawakeeji makko ɗin timmi e innde Ben makko nden dartantooɗo mo wa ardotooɗo e nder polgal ngal.

Hari Yahuudiyankeeɓe ɓen no waɗi e ɗiɗi fii nanugol ko woni hakkunde Ɓiɗɗo on e Baabaajo on wa tugalal jamaa maɓɓe on. Ko gere e kaalisi e yaajeendi maɓɓe ɓe faalanoo.

YUUHANNA 10:27-28
27 Kono baali an ɗin kan heɗoto lan, min miɗo andi ɗi ɗi jokkay lan kadi. 28 Mi yeɗay ɗi ngurndan poomayankejan ɗan, hara ɗi mulataa han kadi, awa kadi hay gooto ittataa ɗi e juuɗe an.

Ko Iisaa woni Baalun Alla kun; himo noddude baali makko ɗin e baaloy makko koy yo ɓe jokku mo, ɓe ɓornoo mbaadi makko ndin. Huunde moƴƴere aranere nde ɓe jogii nden ko heɗagol ngol, sabu Ruuhu-Seniiɗo on udditii ruuhu maɓɓe on e ɓernde maɓɓe nden, no hawa Iisaa ngon e faale makko on naatira no luggiri, ɓe tagitee tagudi heyri. Fewntingol ngol ɓernde men nden ko ɗun woni fuɗɗoode jannegol fii taalibayaagal men ngal.

Almasiihu on no andi kala ɓen marooɓe kongol makko ngol; himo yiɗi ɓe, himo andi gundooji maɓɓe ɗin, himo andi ko honno o wattitirta ɓe. Iisayankooɓe tigi-tigiiɓe ɓen jaɓataa jokkude ngurndan ɗan hikkaaki nokku e ɗan fokkitaaki nokku. Hiɓe andaa, inɗe maɓɓe ɗen no windii ka kammuuli. Mo bee e maɓɓe ko kaawake, tagudi heyri ndi Alla jeyi.

Iisaa no wa’i wa Ngaynaako Moƴƴo; baali makko ɗin no wowti hawa makko kan, ɓe jokkay laawol ngol o tiddini ɓe ngol, ɓe wona e ley sookeeje makko, hara hiɓe weltii. Ko ko Ngaynaako maɓɓe on faalaa kon tun ɓe faalaa. Miijo ɓoyliingo kala heɓataa werde ka ɓerɗe maɓɓe; ko ɓe baaloy newiikoy.

Nden wattitande no gasirta laataade ko rewrude e kuugal ngal Almasiihu on huuwata ngal e majji. O okkii ɗi giggol Alla ngol e bawgal foolugol mayde nden e junuubu on. Ɗi maayataa kono ɗi wuuray haa poomaa, sabu hiɗi mari ngurndan ɗan e majji. Ɗi njattinaa ma ɲaawoore nden e mayde poomayankeere nden; ɗi fewniraama ƴiiƴan Almasiihu on ɗan.

Kala baalun sottiraakun ƴiiƴan Almasiihu on ɗan mulataa. O iwii e mangu ngu kammu ngun fii dandugol banii-aadama, o tampii fii yeɗugol ngurndan ɗan. O anniyike hisingol ɓe ko coggu ngun satti woo. Hara hiɗon jogii hoolaare e juuɗe Joomi mon on? Hara hiɗon wondi e doole Almasiihu on e bawgal makko ngal? Si on wuuraa ka nder aduna junuubu e nder aagugol, haray ko on rinɗuɓe ɓe Alla rinɗini, ɓe Alla jaɓiri sabu Almasiihu on. Ko Joomi on hiwi on kon no mawni ɓuri kuuɗe men ɗen, hino yawti ka gite men ɗen hatti ɗon. Hiɗen takko marɗo polgal on.

YUUHANNA 10:29-30
29 Ben an, on Yeɗuɗo lan ɗi, no mawni ɓuri fow, awa hay gooto waawataa ɗi ittude e juuɗe Baabaajo on. 30 Min e Baabaajo on ko men Gooto.

Gomɗinɓe goo no hutitii fii ko Iisaa waawi kon hisinde en mayde nden e Ibuliisa e tikkere Alla nden. Ɗun no feƴƴiti faamu maɓɓe ngun. Ko ɗun waɗi si Iisaa weeɓitani taalibaaɓe mun ɓen Baabaajo on e doole on ɗe alaa kattudi ɗen. Ko Alla suɓutoo kala taalibaajo Iisaa keso. Gooto jokkataa Iisaa si wonaa e faale e cuɓal Alla ɗun iwi.

Alla Baabaajo on no fawtii kala ɓen humiiɓe e Ɓiɗɗo makko on. Baaba Jom-ɓural on no mari doole ɗen fow. Iisaa hinaa faale makko on o ɗaɓɓi, kono himo ɗoftii Ben makko.

Rewrude e on sadaka, heewendi Alla ndin no e makko. Woɓɓe no sikka Almasiihu on hewtaa Baabaajo on. Kono Bindi ɗin no wi’I wondema kala on mawnintiniiɗo jippinoyte, awa kadi kala jippinɗo hoore mun mawninoyte. Sabu Iisaa wattii darja makko on fow e juuɗe Ben makko, himo waawi wi’ude wonde: «Min e Baabaajo on ko men Gooto.» Hari himo pottinde e nder ɗun yewtere ndee ɓee wi’uɓe ɓen wonde hiɗen ɓeyditude goɗɗo goo e Alla. Hinaa allaaɓe tato men woni e rewude, ko gooto. Ɓen ɓe jaɓaali ngal humondiral timmungal woodungal hakkunde Almasiihu on e Ben makko ko mawnintiniiɓe non ɓe faamaali wonde laawol mawninayngol ngol ko ka yankinaare fuɗɗotoo.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, ko an woni Ngaynaako Moƴƴo on. A okkitirii ngurndan maa ɗan fii baali ɗin. A yeɗii men ngurndan ɗan, awa men maayataa. Meɗen weltani maa; hiɗa dandude men mayde nden e Ibuliisa e tikkere Alla nden. Hay gooto jattataa men e juuɗe maa. Jannu men yankinaare no men andira Baabaajo on rewrude e maa, no men maayinira fii hoore amen. Yo bawgal maa ngla feeɲu e nder lo’ereejji amen ɗin.

LANDAL:

  1. Ko honno Almasiihu on ardorta wuro ngon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)