Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 044 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

4. Fii no Iisaa subhiniri yimbhe bhen: «Bhe jabha maa bhe saloo!» (Yuuhanna 6:22-59)


YUUHANNA 6:41-42
41 Onsay Yahuudiyankeebhe bhen fuddhi nhunude fii makko, bhay hari o wi'ii ko kanko woni Bireedi Iwrudho ka kammu on. 42 Tawi hibhe wi'a: E hara hinaa oo woni Iisaa, bhiddho Yuusufu on, on mo andudhen yumma mun e ben mun? Ko honno non on wi'irta en ko ka kammu o iwri?

Windoowo on Linjiila on no noddirde yimbhe Jaliilu bhen Yahuudiyankeebhe, hay si hinaa e ngol lenyol bhe tawanoo. Kono bhay hibhe salanaade Ruuhu Almasiihu on, bhe bhuraano Yahuudiyankeebhe bhen e bhee bhe sengo nyaamo.

Jannoobhe fii sariya on hebhi lamitorgal no bhe bugitora fii Iisaa. Hibhe tanyininoo wonde miijooji mabbhe dhin e gomdhinal mabbhe feewungal ngal e faale waylirgol jikku mabbhe on hoore mabbhe yaadaa e giggol Iisaa ngol. Bhe Jaliilu bhen kan no fegaade ka Almasiihu on iwi dhon, sabu hibhe andunoo bheynguure makko nden: «ben makko» (Yuusufu minisiyeejo on) wuuriduno e mabbhe, o jogaaki dokkal fii hiitangol ko Alla longinta, maa goddhun goo kadi; yumma makko joganooki huunde ko sendi mo e bheya rewbhe hedditiibhe, si wonaa ko o woni kon keynguujo, dhun no holli wonde hari himo wondi e tikkere ka dewal makko. Wano non, bhe Jaliilu bhen gomdhinaali fii ko Iisaa woni kon bireedi iwrudho on ka kammu.

YUUHANNA 6:43-46
43 Onsay Iisaa jaabii bhe, wi'i: Wota on nhunu hakkunde mon. 44 Hay gooto waawataa arude e an si hina hara ko Baabaajo Nuludho lan on poodhi mo, mi immintinoya mo ka nyalaande sakkitorde. 45 No windii da defte annabaabhe bhen wonde: Alla jannay bhe fow. Kala on nanandho Baabaajo on jabhi gandal iwrungal ka makko ngal, aray e an. 46 Hay gooto yi'aali Baabaajo on, si hinaa on Iwrudho ka Alla, on kanyun yi'ii Baabaajo on.

Iisaa etaaki no o siforana bhen bugitotoobhe mo fii ko jibinande makko nden woni kon kaawake hawniidho, wurin bhe gomdhintaano dhun. En waawataa faamande hoore men fii ko Iisaa neddho on woni kon Alla, dhun ko e tindinoore Ruuhu-Seniido on tun faamorta. Si en gomdhinii mo, en yi’oyay mo, faamen fii on goonga hittudho.

Iisaa tonhani jamaa on ittugol bote e piiji dhi Alla feyyhini dhin. Ruuhu sattiniidho faamataa hay huunde ka laamateeri Alla. Kono on hittindho fii mayri, faami ko o hatonjini kon e dhun anday giggol Alla ngol.

E nder giggol makko ngol, Alla no ardaade yimbhe bhen e Iisaa Dandoowo on. Himo faalaa hentinangol bhe, o janna mo bee e mabbhe, wano annabi Yaramiiya holliri non ka deftere makko e simoore 31:3. Ka Ahadi Heyri, hinaa faale men on maa ruuhu men on fuddhinanta en gomdhinal ngal; kono ko Ruuhu-Seniidho on hentinanta en, o taga e men ngurndan Alla dhan. O wallitoo en no faamiren wonde ko Alla Jom-bawgaljo on woni tigi Alla men e Ben men. Kanko Alla, o jannay en, o jogitoo nabhidal hibbhiingal hakkunde men e makko. O wadha ka bherdhe men gomdhinal ngal rewrude e kuugal Ruuhu on. Hara on andii kuugal makko ngal ka nder fondo mon? Hara on weebhitike e ko giggol Alla ngol wadhata kon?

Ruuhu Baabaajo on no ardaade en ka Iisaa, himo poodhude en ka makko. Himo findinde e men dhonka men kan, haa nde fottudhen e makko woo, yidhen mo. Ko no wonirdhen non Iisaa jabhirta en, o hawkataa en. Himo yedhude en ngurndan poomayankejan dhan. Rewrude e bawgal ummutal makko ngal, hidhen naatude ka nder mangural Ben makko.

Kono hino woodi non ko sendi Iisaa e gomdhindho jibinaadho on kesun. Hay gooto yi’aali Alla, si wonaa Bhiddho on. Himo wondunoo e Baabaajo on gila ka fuddhoode, hari o yi’ii mo. Baabaajo on e Bhiddho on seedataa. Iisaa tawdano e bhuttu ngun ka kammu e ko Alla jogii kon fow.

YUUHANNA 6:47-50
47 Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, kala gomdhindho, haray hebhii ngurndan poomayankejan dhan. 48 Ko min woni bireedi Wurnoowo on. 49 Baabiraabhe mon bhen nyaamuno manna ka wulaa, kono bhe maayuno. 50 E hino dhoo Bireedi tippiidho iwrude ka kammu on, fii kala nyamudho mo wota maayu.

Bhay o lannii bhanginde fii humondiral wongal ngal hakkunde makko e Baabaajo on, e kuugal Ruuhu on ka bherdhe hedhotoobhe mo bhen, Iisaa no hollude bhe kadi ko o hombo no bhe hooloroo mo. O sifii ko rabbhidhi fii ko woni kon almasiiyaajo: kala gomdhindho Iisaa, wuuray haa poomaa. On goonga ko pellital ngal mayde nden waawataa bonnitude.

Iisaa no nandita e bireedi mo Alla yedhata on aduna on. Fewndo ko o wadhi kaawake hawniidho on ko o sowindiri bireediije dhen, bireedi on lannaano. Wano non, Iisaa no yonani ko yimbhe bhen hatonjini kon fow ka aduna e saa’iiji dhin fow, sabu rewrude e makko allankaaku Alla ngun fow no e makko. Rewrude e makko, hidhen hebhude tama’u e weltaare e baraaji. Rewrude e Daalol makko ngol, o yedhii aduna on ngurndan Alla dhan, aduna on jabbhaaki mo.

Hari manna on ko dokkal iwrungal ka Alla; on neema hari ko lannoowo si neebhii. Nyaamunoobhe mo bhen laawanooki mayde nden. Ko wano non wonirani kuudhe moyyhe dhen, nyeenyal ko yimbhe bhen hebhi kon e ko yimbhe bhen yiiti kon kesun, dhun ko sengo wallitarta en e ko rabbhidhi tun. Feere alaa no laaworen mayde nden, maa no fooliren junuubu on. Kono non, on mo jabhii Almasiihu on maayataa. Ko Almasiihu on dhabbhi ko arugol tabita ka mon. Himo faalaa kanko tigi tabitude tigi ka mon, wota ruuhu goo woo laamo on. Himo waawi jattinde on faaleeji bondhi dhin fow, o deyyhinana on kulol mon ngol, o tiidhina on kadi e nder lo’ere mon nden. Ko kanko woni bireedi iwrudho on ka kammu mo muuyanadhen on. Nyaamee, wuuron, fii wota on mulire wano bheya junuubankeebhe muliranoo non.

LANDAL:

  1. Ko honno Iisaa jaabornoo ko hedhotoobhe mo bhen nhurnhurtata kon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)