Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 057 (Overcoming Revenge)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese? -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
1. Fii ko waddhii en kon telenma yimbhe bhen (Matta 5:21-48)

d) Fii ko mewaare nden foolata kon yagginannde nden (Matta 5:38-42)


MATTA 5:38-39
38 On nanii kadi wi'aama wonde: ko yiitere yobhirtee yiitere, nyiire yobhiree nyiire. 39 Kono min mi wi'ay on, wota mo dartoo bondho, awa kadi mo bantike ma e wabbhugo nyaamo, tudhan mo ngoya kadi.

On sariya neebhudho hari ko tugalal ngal nyaawoobhe Yahuudiyankeebhe bhen sinci. Hibhe haanunoo donkinde goddho si tawii tere goddho tayhaama fii hulbhingol faaleteebhe bhen bonnande nyokondo mabbhe on e senngo goo e fii dhuytugol yottagol bonnere nde wadhadhen nden e goya. Bhe donkintaano donkinande yawtude, ko fii windanooki wonde: «ngurndan ko yiitere yobhirtee» maa «teral ko nyiire yobhitirtee». Kono mo kala no haani teddinde keerol sincaangol ngol «yiitere e yiitere». Ahadi Hindi ndin (Adaaduuji 35:31) no bhangini wondema bondho no waawi sottireede kaalisi, bhayru himo labbhini wonde «sottande alanaa ngurndan ittudho hoore haanaadho wareede on». Hidhen waawi miijaade wonde yobbhitirgol kaalisi no newnaa si tere dhen aru e tayheede.

Almasiihu on, on wondho zaati goonga on, ko kanko woni giggol e goonga wontugol ngol neddho. Yahuudiyankeebhe bhen e julbe Lislam bhen waawataa hadhude goddho yottagol bhayru sariyaaji mabbhe dhin no yamiri bhe wadhugol dhun tigi. Si bhe yaafani hoore mabbhe, haray ko junuubu bhe wadhi. kono, Ahadi Heyri ndin no yhettiri yottande kala wa junuubu, bhayru Almasiihu on ronditanike junuubankeejo kala lette makko dhen. Himo waawunoo fennyinde sariya giggol kesol ngol, on tambitiidho feere nde okkadhen nden fii yaafagol, himo okki en doole no neworen fii no yejjitiren e hoore anniye piiji dhi jogitidhen dhin. Yhiiyhan annabi Iisaa dhan deyyhinay ko sariya on ka Ahadi Hindi landii kon fow: yaafuyee alaa bhaawo hibbugol yhiiyhan! (Yahuudiyankeebhe 9:22). Bhayru Bhiddho Alla on aldaa e junuubu o maayanii en ka hoore leggal altindiraangal, yottagol ngol haanaa han-kadi. Annabi Iisaa jattinii en e kon ko sariya Muusaa on landii kon.

Ruuhu-Seniidho on no tonhani en huuwirgol nyaande ko handudhen e mun kon e faaleeji men dhin. O newnanaa en huntirgol faaleeji men dhin e fee rewugol e dhate aaliidhe. Alla ko giggol, o newnataa angal dhoftaare. Ruuhu makko on no tippirde e ebbhooje yhettaadhe dhen fii yottagol. Himo jannude en munyal e yaafuyee. Hidhen habbii non faabo Alla ngon e hidhen dhoftii mo e nder ko o ardotoo en kon no haaniri. LANDAL no woodi non: «E hara on jikku hinaa lo’ere non e woopital yeeso faale neddhanke dhen e yawitagol ko o landii kon, ko dhun udditata baafal no bonki kin bheydora?»

Hinaa non! Newiidho on no bhuri jogaade doole si tawii himo dhoftii Alla, kono yottotoodho on no bhuri lo’ude bhayru himo accude ngayngu ngun ardoo bhernde makko nden. On mo yottorii bone bone no hunnyiri no ganyo makko on hunnyiri non, kono on jaabordho bonki kin giggol hebhay polgal e hoore nganyaneendi makko ndin. Tippirooji dhin e yeddodire dhen darnataa jamaa, naaday tooke e makko, kono giggol ngol e hoolaare nden e neweede nden e anniye e munyal udditay baafal tama’u on.

Almasiihu on hinaa yo en dhofto no windori non soono kala habborii en fewndo ko o maaki wonde: «Mo bantike ma e wabbhugo nyaamo, tudhan mo ngoya kadi.» Ko bhe bantinoo annabi Iisaa fewndo ko o nyaawetee yeeso yottinoowo mawdho sadaka wi’eteedho on Hannaana, o wi’aano kurkaadu ndun yo on banto mo e wabbhugo dhimmo ngon (Yuuhanna 18:22 e Kuudhe Sahaabaabhe 23:2). Almasiihu on no hollude en wondema hoyere gacce men nden no haani dhuytaade fes fii no waawiren naatirde ka laamu kammu ngun. Wano non, hawkee ko jeyudhon kon, hita on hiwitoo ko feyyhiti keerol. Dhoftee Joomi on, o fattanto on. Ruuhu-Seniidho on foolay fideendi wondi e immaade e mon ndin. Si goddho bantike ma e wabhugo, jaabee mo wonde: midho handi e ngon banto sabu junuubaaji heewudhi dhi mi wadhi dhin. Mi weltanike Joomi an rondaniidho lan on ka leggal altindiraangal bhuri bante muusudhe dhe bantaa mi dhen.

TORAARE: Baaba an wondho ka kammu, ko an woni Goonga heewa giggol on. E bannhe peewal maa ngal, hidha haani donkinde kala junuubu e kala junuubankeejo, kono a yidhii men haa a okkii men Bhiddho maa on fii no o ronditorana men junuubaaji amen dhin fow e no o maayirana men. A jattinii men donkinande nden, a yaafanike men kadi junuubaaji amen dhin. Bhiddho maa on yobhii, o maayanii men. Wano non, medhen waawi menen kadi yaafanaade aybhe amen bhen bhayru Almasiihu on jattinii bhe kambhe kadi junuubaaji mabbhe dhin e donkinande mabbhe nden. Wallito men no men wonira yaafotoobhe hara sendondiral alaa fii no men sellira miijooji wondudhi e ngayngu telenma bonnanaybhe men bhen.

LANDAL:

  1. Ko honno Almasiihu on jattiniri en e juudhe sariya yamirdho on yottagol e donkingol?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)