Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 055 (Forbidding Adultery)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
1. Fii ko waddhii en kon telenma yimbhe bhen (Matta 5:21-48)

b) Fii ko jinaa on tonhaa kon no firi yo en dhabbhu laabhal (Matta 5:27-32)


MATTA 5:31-32
31 Wi'aama kadi, kala on accitudho bheyngu mun haray yo o wadhan mo kaydi sertigal. 32 Kono min mi wi'ay on, kala on accitudho bheyngu mun, si hinaa hara on jeenu, haray o wadhii mo jeenoowo. Kala non kadi yhettudho debbo seedaadho haray ondhon kadi jeenii. 32 On nanii kadi wonde maamaabhe men bhen wi'ano: Wota mo firta woondoore, hunnu woondooje dhe woondandhaa Joomiraadho on dhen

Si neddho sertii e debbo makko on ko woni sabu sertigal mabbhe woo (si wonaa wadhugol jinaa), haray ootigi bonnii yamiroore jeedhidhabhere nden, o udditii kadi baafal jinaa goo. Annabi Iisaa maaki: «Wi’aama wonde»; o wi’aali wano wi’iranoo non aranun: «On nanii wonde mawbhe bhen wi’anoo-ma.» Ndee yamiroore hinaa wa dheya hedditiidhe, wano Fariisiyaabhe bhen wonunoo e faaminirde non, ko dunhayee non.

Yamirooje goo ka Ahadi Hindi no yamiri wondema neddho haanaa sertude e debbo makko on e nder tikkere. Himo haani wadhirde dhun haqqil e no sariya on tindiniriri non e hoore bindol, hara seedeebhe no woodi. Si tawii o helii dewgal ngal, himo haani wadhirde dhun no laabhiri hara hinaa e gundoo. Wano non, sariyaaji goo no faalaa tonhude yo yimbhe bhen helir dewgal ngal e nder hawjere. Fewndo on saa’i, hari Yahuudiyankeebhe bhen woowaa windugol. Kaydi sertigal ngal dhuudhetanooke huutoreede. Kono no saa’iiji dhin yaaraynoo non, bindol ngol bhurtaa huutoreede, wano non sertigal bhurti bheydaade fota hara dalil alaa.

Tippude e yurmeende makko nden, Allaahu on hattini rewbhe yhetteteebhe bhen e debbo gooto. O ebbhi no mo kala e yhettidirbhe bhen kurkorana oya hoore giggol sellungol e teddungal. Gundoo dewgal tiidhungal hinaa wontugol ngol tun bhandu wooturu, kono hino yaadi kadi e teddungal e giggol ko yhettidirbhe bhen jonnidirta kon. Ruuhu-Seniidho on labbhinay humondiral ngal hakkunde yhettidirbhe bhen si tawii hibhe selli-finde e daaluyee wondho on ka Linjiila hakkundeeji mabbhe.

Si tawii goddho e mabbhe wadhii jinaa, dhun no waawi wonude sabu sertigal ka bannhe ruuhu ko neebhi hakkunde mabbhe. Hoolaare nden e teddungal ngal e okkitirgol ngol hoore mun e jentodiral ngal hakkundeeji maabhe bontiriino bhe. Kono si tawii hibhe wuurude e nder dewal, giggol Allaahu on barkinay giggol mabbhe ngol, ngol tabintina bhe e nder yubbhondiral ngal e bhuttu ngun. Si tawii hinaa Almasiihu on woni Joomi ahadi dewgal mabbhe ngal, jinaa on wonanay dewgal mabbhe ngal bone tiidhudho. Almasiihu on tambitoto dewgal ngal, si tawii yhettidirbhe bhen no humondiri e makko, ko fii o jannay on yaafuyee e munyal e sattinaare.

Almasiihu on, ko kanko mangu wonani, o okkaali feere no heliren dewgal wano dhiya diinaaji newniri dhun non. Si dewgal helaama, sabu ko woopodiral wadhi ka bannhe ruuhu maa sabu angal giggol, hara yimbhe bhen anniyaaki han kadi yaafodirde, awa wobbhe goo no jabhi yo sertigal ngal wadhu, kono dhun no woopodiri e ko Almasiihu on yamiri kon. Hibhe wi’i wondema sertigal ngal no bhuri moyyhande bhe bhe dhidho kulol hita tippiro e bone aru wadhude. Bhen yimbhe majjubhe faamaali fii bawgal giggol ngol immorde ka Alla wondude e moyyhintingol ko Almasiihu on wadhi kon ka leggal altindiraangal.

Sertigal woo sertigal (si wonaa jinaa wadhi) no fota e wadhugol jinaa. Battane mun, wota neddho sendindira ko Alla hawtindiri kon. Humondiral ka dewgal hinaa ka bhandu tun laatorta, kono kadi ko ka wonkii. Debbo on no humondiri e moodibbo makko arano on hay si tawii goddho goo yhettitii mo. Bone wonanii on mo yaafanaaki mo o yhettidiri on, o serta e makko bhaawo miijitagol! On ko wadhoowo junuubu. En fow hidhen wondi e tuundi junuubu ndin, hidhen handi soono kala e yaafuyee Allaahu on e laabhineede nyannde kala ka miijooji men iriidhi. Ruuhu-Seniidho on no waawi sellinande en nawnaaje dhe en andaa fii mun dhen, o watta en laabhubhe. Bhaawo Ruuhu Almasiihu on, en waawataa hebhugol dewgal sellungal e laabhal duumingal bhayru on ruuhu no teddini Tagoowo on, o yeddataa piiji haanudhi dhin.

TORAARE: Iisaa Joomi, medhen sujjande ma bhayru a wuurii hakkunde amen hoore ko a laabhudho e cendhe dhen fow. Ruuhu maa Seniidho on marii bhandu maa ndun e nder laabhal timmungal. Yaafano men faaleeji amen aaliidhi dhin e kuudhe amen bondhe dhen, tagu e amen laabhal immorde e Ruuhu-Seniidho on fii no men laatora yankiniibhe e yaafantoobhe feggiibhe bhen e amen wano yaaforandhaa men non. Wallito men no men yaaforana jinoobhe bhen edii yo men nyaawu bhe.

LANDAL:

  1. Tippude e sariya Almasiihu on, ko hombo woni wadhoowo jinaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)