Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 010 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:6-9
6 Yassaa’u jibini Daawuuda landho on, oo wonnoodho Uriyaa jibinani mo kanko Daawuuda Sulaymaana. 7 Sulaymaana jibini Rahabaama, Rahabaama jibini Abiiya. Abiiya jibini Asaa, 8 Asaa jibini Yuhusaafata, Yuhusaafata jibini Yuuraama, Yuuraama jibini Uziiya, 9 Uziiya jibini Yotaama, Yotaama jibini Ahaaza, Ahaaza jibini Hazikiiya.

Ko annabi Sulaymaana woni paykun, ko yottinoowo sadaka ne’i mo. Ko e nder dewal o mawni, o torii Alla yo o yedhu mo bhernde dhoftiinde heewunde faamu. Bhay o wonii landho, o darni juulirde mawnde labaande ka saare Yerusalaam, ko dhon wonunoo fottitirde gande e faamu Yahuudiyankeebhe bhen ko timmata duubhi teemeddhe teemeddhe. Fii darnugol nden juulirde, o ittuno leddhe no wi’ee balanje Libaana, o landii jamaa on sagalle sattudhe. Jamaa on tampi sabu ngurndan makko heewudhan dhan piiji labaadhi satta cogguuji e sabu sagalle dhuudhudhe dhe o yobhinaynoo dhen yimbhe bhen. Hari himo resi rewbhe 700 kanyun e taaraabhe 300. Hino yurmi non ko tawi kon o newnii yo bhen rewbhe jananbhe addor ka makko sanamuuji mun dhin. Annabi Sulaymaana sakkitori rewugol dhi no o weltinira suddibhe makko bhen (1 Lambhe 11).

E saa’i annabi Daawuuda e annabi Sulaymaana en, jamaa Israa’iila on hebhuno doole. Kono ko duubhi 100 feyyhi, e hitaande 932 adii. I.-A., leydi ndin senditii. Bolondaaji sappo mottondiri, dhi sinci laamateeri Israa’iila heyri ndin, Samariiya wontani bhe saare mawnde nden. Kono non bolondaa Yahuuda on luttuno humaade e suudu laamu annabi Daawuuda ndun e ndu «Rahabaama» ndun, bhiddho bondho annabi Sulaymaana on. Ko on bolondaa wonunoo ka saare mawnde Yerusalaam. Indhe lambhe tawaabhe bhen e taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin ko bhen laamiinoobhe laamateeriwun wonkun kun ka saare mawnde Yerusalaam e nokkuuji wondhi takko dhon dhin.

E saa’i wadhugol sendigal ngal, Allaahu on immini annabaabhe ka Laamateeri wontirdi ka sengo Nano wano annabi Iiliya e annabi Amuusi e annabi Husaa’a. Ko Alla imminnoobhe fii accingol yimbhe bhen rewugol sanamuuji dhin, hari bhen no woowi wadhugol dhun e nder laamateeri ndin, e maanaa accingol Israa’iila’en rewugol nandollaaji e leddhe e ittugol faybhe sadaka. Hari annabaabhe bhen no bhanginde wonde sanamuuji dhin fow ko huunde meerenteere non, hibhe bhanginde fii Alla Jom-bawgaljo on. Hari hibhe catii e sifagol ko Alla woni kon gooto. Hari dhuudhere geddi dhin no muusa bhe, hibhe waajoo yimbhe bhe wondaa bhen e kulol Alla fii nyaawoore nden e yottande makko nden. E nder dhun kadi, hibhe bhanginde no Alla feenyiroyta non e nder yankinaare e peewal, on aroowo mottindirgol musibbhe dhidho sendaabhe bhen, o tabintina bhuttu ngun ka saare Yerusalaam.

E hin-le non dhii bolondaaji wontirdhi ka sengo Nano dhoftanooki annabaabhe bhen. Bhe jokki rewugol sanamuuji dhin e wadhugol juldeeje hersiniidhe dhen, battane mun geddi dhin e jiibholdu ndun wontiri yeeso. Allaahu on newni yo Assiriyankeebhe bhen yanu e mabbhe e nder huutorgol doole. Assiriyankeebhe bhen hunditi leydi ndin, bhe lanci Samariiya. Bhe nangi aldhubhe bhen e lambhe bhen, bhe egginaa bhe nabhaa ka wi’etee dhon Mesopotamii ka woddhodiri e ka mabbhe kilomeeterji 1500. O saakiti bhe hakkunde leyyhi dhin, taariika Israa’iila kan lanni e ndee hitaande 722 adii. I.-A. Assiriyankeebhe bhen joddhini bhe wonaa Yahuudiyanke bhen e nder leydi Jaliilu ndin e leydi Samariiya ndin e leydi Palestiini ndin ka sengo nano fii ko lontoo egginaabhe bhen. Hippiibhe bhen leydi ndin jillondiri e jamaa Israa’iila hedditiidho on. Yahuudiyankeebhe bhen resi rewbhe bhe andaa Alla, dhun addi diina jilluka. Bhe tuunini hoore mabbhe yeeso Yahuudiyankeebhe wontirbhe bhen sengo nyaamo, bhen bugitii bhe, yawitii bhe. Ndee yewtere wi’ude «Yuuraama jibini Uziiya» firaa wonde ko Yuuraama woni baaba Uziiya. Nden yewtere ko firi ko wondema Uziiya ko e nder jurriya Yuuraama on yalti. Ko lambhe nayo laaminoo hakkunde Yuuraama e Uziiya, kono indhe mabbhe dhen lintaaka ka taariika fii iwdi ndin (1 Fillande Taariika Aranere 3:11-12). Bhen ko Akaziiya e Yu’aasi e Amatisiiya. Ko indhe bhen lambhe tato tayhaa kon no yaadi e muydhe Alla dhen tippude e fodaari wondi ndin ka deftere Eggudu 20:3-5 e ka deftere Yannyannde Sariyaaji dhin 29:18-20. Jamaa on jabhaano laamu mabbhe ngun, bhe wari bhen lambhe. Bhe wattinaa ka lambhe bhen wattintee dhon (Fillande Taariika Dhimmere 22:8-9; 24:25; 25:27-28) bhe ittaa ka lintande ka maamiraabhe lambhe bhen lintaa dhon. Matta kadi wadhi sugu dhun ka deftere makko bhayru yewtere makko nden ko Yahuudiyankeebhe bhen fewti. Ko indhe mabbhe dhen tawnaaka kon addaali sikkitaare fii ko taariika fii iwdi ndin woni kon haqiiqa. Yahuudiyankeebhe bhen no woowunoo ronkude lintude indhe goo ka taariikaaji fii iwdi mabbhe (ebbhindiree Asraa 7:1-5 e Fillande Taariika Aranere 6:3-15).

Annabi Iisaa no yidhi yimbhe bugitaabhe bhen, ko Naasirata o mawni ka Laamateeri hikkorndi sengo Nano. Ko sabu dhun Yahuudiyankeebhe bhe Yerusalaam bhen bugitorii mo. E saa’i annabi Iisaa, Heroodu landho on immintinno juulirde mawnde nden, ko dhimmun dhun non ko nde immintinaa ka nder taariika Yahuudiyankeebhe bhen. Almasiihu on e sahaabaabhe makko bhen bugitaaki nden juulirde mawnde darniraande kaayhe. Bhe noddi jamaa mottodiraynoodho on ka juulirde mawnde yo bhe weebhitano Alla goongaajo on bhe kurkorana mo wa kaayhe wuurudhe mahindiraadhe fii darnugol suudu ndu Ruuhu-Seniidho on ndun (dhun-le ko kambhe tigi). Alla hodhay hakkunde men, enen rewirdu makko ruuhuyankeeru ndun rewrude e Ruuhu makko on.

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, laamateeri maa ndin hinaa jeyaandi e oo aduna. Ko an woni landho tigi-tigiijo yankiniidho on. Bheya lambhe fow wadhii junuubu, bhe wadhii hareeji, bhe hibbii yhiiyhan, bhe moobhindirii jawle. Kono an a wuurii ngurndan laabhudhan. A maayii e innde goonga on fii jattingol lan e nder hersa an kan. Mi torike ma yo a jabhan, hebbiniraa lan Ruuhu maa on fii no suudu an ndun laatora laabhundu fii Alla haa poomaa.

LANDAL:

  1. Ko honde tuma jamaa on ka Ahadi Hindi senditii? Ko fii laamateeri hondi annabi Iisaa tippanii?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 01:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)