Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 011 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:9-11
9 … Uziiya jibini Yotaama, Yotaama jibini Ahaaza, Ahaaza jibini Hazikiiya, 10 Hazikiiya jibini Manase, Manase jibini Amuunu, Amuunu jibini Yuusiya, 11 Yuusiya jibini Yeekoniya e musibbhe mun bhen fewndo egginegol nabhee Baabiila.

Laamateeri Assiriyankeebhe bhen no joodhii fota e nder nokkuure wi’eteende nden Tumbo-Funnaange maa Moyen-Orient. Hari hindi fuddhii Hiddaaqiluwol yahi haa e Niiluwol ngol. Laamateerihun tosokun Yahuudiyankeebhe bhen takko Yerusalaam imminayno tikkere hippiibhe bhen leydi ndin. Wano non Assiriyankeebhe bhen fuddhii hunditude saare nden e hitaande 701 adii. I.-A. Joomiraadho on itti njaggu ngun no hawnorii e fee libhugol albala’u e hoore konu oo wi’etedho Sankeriiba, on albala’u woni sabu yo wonkiiji suufaabhe 185.000 saamu.

Fewndo on saa’i, landho huloowo Alla wi’eteedho Hazikiiya no wuurunoo ka saare Yerusalaam. Himo gollida e annabaajo teddudho wi’eteedho Isaaya. Jom-Bawdhe on feenyani annabi Isaaya, o immini mo yo o yahu o nodda landho on e yimbhe leydi ndin ka tuubuubuyee e ka gomdhinal sellungal fewtungal ngal Bhurdho-Toowude on. Jamaa Yahuudiyankeebhe bhen diwni, kono bhe wattitaali jikku mabbhe on. Bhe lutti jokkugol ngurndan puydan e townitaare.

Duubhi teemedere bhawto on kaawake immorde ka Alla, Yuusiya oo huloowo Alla taaranaa meetelol laamu ngun. O fuddhii wattitude piiji dhin ka dewal e ka jamaa wattitande timmunde. O nodditi jamaa on, o jangani bhe Deftere Sariya on, nden nde o yiitunoo ka juulirde mawnde. O moyyhintini juulirde mawnde Joomiraadho on nden, o joddhintini golle wadhetee dhen fii dewe dhen fii no jamaa on laatora tigi laabhubhe fii Alla. Kono bhay sariya on gaynataa foolude junuubu on, hari bonki kin no luggi bhuri no ki yaltitirnoo non ka yaasi.

Allaahu on immini non annabaajo tiidhudho maaketeedho Yeremiiya (626-580 adii I.-A.) on waajii jamaa makko on wondema Laamateeri wontirdi ndin sengo Nyaamo muloyay. Noddaandu tiidhundu ndu o noddi en ndun fii yo en tuubu no meemude en haa-hande. Annabaajo on tampuno fota sabu cukke dhe lambhe bhen cukkii mo dhen bhayru o hiitino fii lannoode laamateeri ndin, o noddi bolondaa makko on no bhe hebhira hakkil e no bhe dhoftora ganyo on.

Fewndo on saa’i, Assiriyankeebhe bhen foolano Mesopotamii. Baabilon hendike gebhal andal bhurngal ngal dhuudhude e keyeeji Assiriyankeebhe bhen, bhe yobhiniri doole bolondaa Yahuuda on sagalle sattudhe fii landho keso mo Baabilon on. Fewndo ko Yahuudiyankeebhe bhen murtani bhe Baabilon bhen e hitaande 597 adii I.-A., koneeli Nabukonatassaaru dhin yani kisan e Saare Yerusalaam nden, bhe jogitii nde. Landho on yarlanii Yahuudiyankeebhe teddubhe bhen, bhe egginaa bhe nabhaa. Heddinoobhe bhen hakkee ko bhe majji ka bannhe ruuhu bhe ndartaali no bhe fewndori non ka dewal e ka laamu. Bhe wadhi murtaldu e hitaande 587 adii I.-A. fewndo saa’i Sedekiyaasi. Dhun woni sabu yo saare mabbhe nden lance, bhe fow non jooni bhe egginaa bhe nabhaa.

Nyaawoore Alla nden accataa subhaabhe bhen si tawii kambhe tigi hibhe jokki bonki e si bhe woddhitike Alla fii wota bhe tuubu. Ko sabu giggol ngol o donkinirta bhe fii no o addira bhe e tuubuubuyee on e no o jattinira bhe e nder maccangaaku ngun e no o heydhintinira bhe.

TORAARE: Joomi an, yaafano lan sabu ruuhu an faadhudho on. Wattitan kulol hita mi lontinir Alla kaalisi e neweede e jogaaji. Hebbiniran Ruuhu-Seniidho on, on labbhinoowo lan e on walloowo lan no mi hebhira jikku moyyho e nder goonga on e laabhal ngal e giggol ngol e sadaka on hara ko misal Almasiihu on woni ko mi nyembi. Yo laamu maa ngun feenyu, yo faale maa on wadhu ka nder ngurndan an wano woniri non ka kammu.

LANDAL:

  1. Ko honno Alla hiwiri Laamateeri wontirdi ndin ka sengo Nyaamo? E ko honno o jattiniri bhe e nder njaggu ngu bhe njaggaa ngun?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 01:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)