Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 009 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:3-5
3 Yahuuda kadi jibini Faarisa e Zaaraha, tawi yumma bhen no wi’ee Tamaaru. Faarisa jibini Hasruunu, Hasruunu jibini Araama. 4 Araama jibini Ammiina-Daada, Ammiina-Daada jibini Nashasuuna, Nahasuuna jibini Salmaana. 5 Raabi jibinani Salmaana Bo’aaza, Rugiyata jibinani Bo’aaza Obiida, Obiida jibini Yassaa’u, 6 Yassaa’u jibini Daawuuda landho on, oo wonnoodho bheyngu Uriyaa jibinani mo kanko Daawuuda Sulaymaana.

Deftere Matta nden ka Linjiila no linti rewbhe nayo tawaabhe e nder taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin. Dhen indhe imminii jiibhaare buy e hersa ka fensitoobhe bhen fii defte dhen ka Ahadi Hindi. Menen men sappotaako gooto, ko men sutii ko ko neddhanke yidhi kon wadhugol junuubu, medhen faalaa wondude e ruuhu wallitotoodho men on no men tuubirana hoore amen junuubaaji amen dhin.

Matta fillaaki fii innde Saarata nden maa fii indhe rewbhe goo nantubhe innde bhe Yahuudiyankeebhe bhen fow mantori. Ko o linti ko indhe rewbhe addanaynoobhe Yahuudiyankeebhe bhen hersa: Innde «Tamaaru» nden ko lintanaa ko fii hollugol wonde kisiyee Allaahu on ko ebbhanaadho fii junuubankeebhe bhen (Fuddhoode 38:11-14). Innde «Raabi» nden ko lintanaa ko fii hollugol wondema ko sabu gomdhinal ngal junuubankeebhe dandirtee (Yaasuwa 2; Yahuudiyankeebhe 11:31). Ko innde «Rugiyata» nden lintiraa ko fii hollugol wonde ko sulfu tun kisiyee on hendortee hara sariya on tawaaka (Yannyannde Sariyaaji dhin 23:3; Roomu 3:21:30); e «Bate-Sebaa», on ko yumma annabi Sulaymaana e on wonunoodho on bheyngu Uriyaa, ko innde makko nden lintiraa ko fii hollugol wonde kisiyee Allaahu on ko sulfu on hendortee, kisiyee on ko kisiyee duumiidho haa poomaa (2 Samu’iila 11 et 12; Zabuura 23:3; Yahuudiyankeebhe 10:38-39).

En humpitaaki fii taariika indhe tawaabhe bhen fow ka iwdi annabi Iisaa. Kono non hidhen humpitii fii Raabi debbo cagaajo on, ko on wernunoo Yahuudiyankeebhe, o dandi arunoobhe bhen fii tefugol leydi ndin. Allaahu on fennyinanno mo fii ko o watti kon saare Yeerikoo nden e juudhe yanaybhe bhen e mayre. Bhawto saare nden hendeede, goddho e arunoobhe bhen fii tefugol leydi ndin resuno mo, o wonti maamiraawo Almasiihu on. Tamaaru naadi yhiiyhan dhan wonaa Yahuudiyanke ka nder taariika fii iwdi annabi Daawuuda ndin e ndi Almasiihu on ndin, wano Raabi e Rugiyata, bhayru Ruuhu Allaahu on no faalaa jonnude seedee wondema hinaa e lenyol gootol tun o hattata, kono himo faalaa kadi yo junuubankeebhe rewoobhe bhen sanamu hebhu kisiyee on (Yaasuwa 2:1-21; Yahuudiyankeebhe 11:31).

Bo’aaza hari ko neddho feewudho. O huutoraali satteende nde Rugiyata wondunoo nden, e maanaa keynguyaagal on ngal. O yamiri jiyaabhe makko bhen nde hibhe wa’a yo bhe accan mo cawti gawri ko o hocca. Hari o naniino fii sella-finde makko on e fee esiraawo makko debbo on. Awa o resi mo dhun e tawde on ko janano. O wonti yumma soro annabi Daawuuda. Hari himo yhettiraa wa aaden tuunudho tippude e sariya Yahuudiyankeebhe bhen, kono yeeso Alla yimbhe bhen no fota (Rugiyata 2:4).

Ko junuubu mo annabi Daawuuda wadhi on bhuri junuubaaji maamiraabhe annabi Iisaa bhen fow hulbhinaade. O himmani debbo Uriiya on, goddho e suufaabhe makko bhen, fewndo ko on debbo loototonoo hari kanko annabi Daawuuda himo ka dow suudu makko. O immini yimbhe ko addana-mo on debbo ka suudu laamu makko. Onsay o landii hooreejo konu makko ngun yo on wattir Uriiya ka yiite ngen bhuri wulude dhon ka hare no on luttira e no o suudhira hersa makko kan kanko landho on. Kono Alla nangi annabi Daawuuda, o faamini mo fii jinaa mo o wadhi on e wonkii ki o itti kin. Wurin o kambi warugol annabi Daawuuda. Ko sabu tuubande makko laabhude nden e yaawude nden o dadhiri, o gomdhini sulfu Alla on wonande yankiniibhe e tuuboobhe bhee (Zabuura 51). O seedaali e yurmeende makko nden. O resi Bate-Seedaa dewgal laabhungal, Allaahu on yedhi mo bhiddho jogiidho faamu wi’eteedho Sulaymaana, tawi dewgal ngal jabhiraama sabu tuubuubuyee laabhudho on.

TORAARE: Baaba kammuyankeejo, mi yettii ma sabu a bugitaaki lan. Ko mi bondho e jinoowo, kono a imminii bhiddho maa on fii an fii no mi yi’ira rewrude e jikku makko on misal laabhungal fii ngurndan an dhan. Mi jabhii sadaka maa on. Mi laatike laabhudho e nder bawgal Ruuhu maa Seniidho on, midho wuurude e nder yankinaare e fee kurkanagol muydhe maa dhen.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Matta windudho Linjiila on lintiri suddiibhe nayo tawaabhe e taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin? E ko honno bhe wi’etee?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 01:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)