Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 03 First Commandment: You Shall Have no Other Gods Before Me
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Baoule -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

03 - UNANG SUGO: AYAW PAGBATON UG LAIN DIOSEXODO 20:3
“Dili ka magbaton ug laing Dios gawas kanako!”


03.1 - Pagsimba ug mga diosdios sa atong panahon

Kon kita anaa nagpuyo sa nasud nga milambo pinaagi sa industriya dili na halos kita makakitag mga tawo nga nagsimbag larawan sa kahoy, bato o bulawan. Apan kon muadto kita sa bahin sa Asia ug Africa makita nato ang daghang mga larawan nga gisimba sa mga tawo uban ang kahadlok.

Sa usa ka hulagway makita sa magazine nga iya sa India Airlines, si Durga ang diosa sa gubat, duna siyay unom ka mga kamot maoy mopatay si bisan kinsa niyang kaaway. Makita usab ang mga kalabira nga nagkatag palibot ni Durga. Banggi-itan siya diha sa gubat, kay si bisan kinsa nga mudool kaniya masunog sa kalayo nga ibuga sa iyang baba. Nagpahiyom lamang siya samtang gipamatay niya ang iyang mga kaaway.

Imong makita ang kinulit nga estatuwa sa mga elepanti sa India nga maghulagway sa diosdios nga si Ganahati. Matag karon ug unya, maghalad ug bulak ang mga Hindu alang kanila. Sa ilang pinasahi nga pista, ang higanting elepante gikwentasan ug mga bulak isip dayandayan sa mga idolo. Samtang ang mga katawhan nagsunod niini nga larawan ingon nga prosesyon diha sa dalan hangtod kini ilang ilabay sa suba o dagat sa pangandoy nga ang pagpangisda mulambo ug ang ilang dapit malikay sa makalilisang nga mga baha.

Dunay bahin sa pista nga libuan ka nga baka ang ilang dalhon sa mga templo ug sabligan ug mga sagradong tubig aron sila magpabiling mapiskay. Ilang mga sungay pintalan sa dan-ag nga bolok isip ilhanan sa pagtugyan.

Kon kita mobisita sa walog saLadakh unahan sa mga bukid sa Himalaya, o atong suroyon ang nasud nga Buddisht ang relihiyon, atong makita ang dagkong bulawan nga estatuwa ni Buddha nga nagngisi samtang ang mga tawo nagluhod niini sa tumang pagsimba. Kadaghanan sa mga katawhan hangtud karon nagsimba pa gihapon ug mga larawan busa ilang gisupak ang unang kasugoan. Kini nga mga magsisimbag dios-dios mituo sa gahom niining mga estatuwa ug sa pagtuo niining walay kataposang pagkahimugso ug pagkamatay. Kadaghanan sa mga katawhan sa Africa ug Indonesia nagapos niini nga mga custombre. Ang uban usab nagsimba sa ilang mga katigulangan. Kon ilang buot masinati ang gahom ni Hesus gikinahanglan nga sila makalingkawas gikan sa kahadlok sa mga espiritu ug pagsimbag mga diosdios ug mga pagpangbarang. Sa ingon, dili na sila magkinahanglan sa mga habak nga gamhanan ug ila nang isalikway ang patay nga mga diosdios kay sila makabaton niining taming batok sa tanang daotang espiritu.

Ang atong langitnong Amahan nagluwas kanato gikan sa tanang mga kahadlok bisan batok sa gahom sa mga espiritista, kay iya kitang giluwas gikan sa gahom sa mga salamangkiro. Kay ang dugo ni Hesu Kristo, ang Anak sa Dios, maoy atong taming gikan sa tanang gahom sa mga daotan. Bisan unsa nga tunglo nasulat o gipamulong gikan sa gahom sa kangitngit dili mo apekto niadtong mga nagsunod kang Ginoong Hesus. Kay Siya mao ang kusgan nga manalipod niadtong mga miduol Kaniya.


03.2 - Mga Moderno nga diosdios

Pagkadimalas, kay dunay migawas nga bag-ong pagsimbag diosdios nga nahitabo sa mga nasod nga naglambo pinaagi sa industriya. Ang mga estatuwa gipulihan lamang ug mga kotse, mga telebisyon ug mga sikat nga mga tawo. Ang tawo nisalig na pag-ayo sa mga moderno nga teknolohiya inay sa buhing Dios. Sila sutoy nga magmaniho sa ilang mga kotse diha sa mga aspalto nga dalan. Busa ang kotse nahimo nilang mga modernong diosdios. Sakay sakay sila niini ug nagsalig sa gahom niini. Sa dihang nagtuyoktuyok ang mga Israelita sa bulawan nga Baka, sama pod ang modernong katawhan nga mi tuyoktuyok usab sila sa mga bag-ong modelo sa kotse. Ang mga nanag-iya magtigom ug magsakripisyo aron ipalit ug kotse; ilang hugasan,pasinawan ug atimanon ang makina labaw kay sa mga tawo sa ilang palibot. Mas mogahin siyag panahon ug kwarta alang niini labaw kay sa iyang ihatag sa mga kabos. Nahimo nabang ulipon ang tawo sa moderno nga teknolohiya? Mabagang duot sa katawhan ang maghuot diha sa estadium aron lantawon ang mga lumba sa kotse ug mga indigay nga sports. Pero gamay lamang ang mosimba ug muapil sa panagtigom nga iya sa Ginoo.

Nagbaod na si Hesus mahitungod sa paghigugma ug kwarta. Siya misulti, “walay si bisan usa nga maka alagad ug Dios ug kwarta, kay iyang higugmaon ang usa ug kasilagan ang usa o isalikway ang Dios ug mugakos ngadto sa salapi.” “ ang paghigugma sa kwarta maoy tinubdan sa tanang daotan” kining Sosyalismo ug kapitalismo mao rag katuyoan kay bisan dato ang kapitalista, ang sosyalista usab buot nga madato gamit ang kabangis ug pagmaniubra. Ang mga tawo sa atong panahon nagsayaw atubang sa bulawan nga baka. Ayaw pagka-ilad, ang Dios dili mo mabiaybiay. Walay usa nga mag alagad sa Dios ug Kwarta. Si Hesus kabos apan kontento. Siya nagbaod sa iyang mga sumosunod batok sa bahandi. “Si bisan kinsa nga buot madato mahulog hinuon sa mga temtasyon ug mga lit-ag” (1 Timoteo 6:9; Mateo 6:24; 19:24).

Apan ang dominanting diosdios nga naghari ibabaw sa mga kultura ug relihiyon mao kining gitawag ug super-ego(ang pagka-ako-akohon). Matag tawo naghunahuna nga siya ang pinakalabaw, pinaka matahom, pinaka importante sa tanan. Kon wala man nila kini gihunahuna, apan satago buot gayod niyang maangkon ning mga butanga. Matag usa buot nga maoy sentro sa kalibotan. Usaka batang babaye nga nag-edad ug tris anyos gipangutana, “Unsay gusto mo inig dako nimo?” “Estatuwa” iyang tubag. “ngano man?” “aron ang tanan maghangad nganhi kanako” Ang garbo ug pagka-ako-akohon nagdagayday sa atong dugo. Kini maoy sukwahi sa mapaubsanong batasan ni Kristo. Si Hesus misulti, “Unsaon man ninyo pagtuo kon pagdayeg gikan sa tawo lamang ang tuyo ninyo, apan wala mangita sa pagdayeg nga gikan lamang sa Dios?” “Pagkat-on kamo kanako, kay malumo ako ug mapainubsanon ug ikaw makakaplag ug kapahulayan sa imong kalag. Kay ang akong yugo sayon ug akong pagtulon-an sayon sundon.” “Sibisan kinsa nga molowas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon apan sibisan kinsa ang mutogyan sa iyang kinabuhi alang kanako makakaplag niini.” “Magtingoha ka pa ba sa mga dagkong butang? Ayaw na!” (Juan 5:44; Mateo 11:29-30; 16:25-26; Jeremias 45:5).


03.3 - Pagsumpo niining pagsimbag diosdios

Ngano kaha nga ang pagdili ug simbag laing mga diosdios, gawas sa matuod nga Dios, maoy unang Sugo? Ang matuod adunay usa lamang ka Dios. Ang tanang gipasidunggan dinhi sa katibotan lumalabay lamang. Ang Dios lamang ang way kataposan. Siya ang nagbuhat kanato busa kaniya ang dungog ug himaya. Siya maoy sentro sa tibook yuniberso. Kinahanglan ang atong pagka-ako-akohon mamatay matag adlaw aron kita maghinulsol ug mag alagad sa Dios uban ang kalipay. Kinahanglan atong gitugyan atong kaugalingon ngadto sa pagbuot sa Dios. Dili ang atong gideposito sa banko, atong mapiskay nga lawas, o atong talinto maoy himoong basihan sa atong pagkinabuhi.

Si Abraham nagmahal sa iyang anak nga si Isaac, iyang manunonod ug dugay nang gihulat nga anak. Napuno siya sa pag-atiman niini nga murag mas bug-at pa kay sa Dios. Busa gisulayan sa Ginoo ang Iyang alagad. Iyang gimanduan nga ihalad kining hinigugma niyang anak aron sunogon ngadto sa Dios. Bisan pa niini, si Abraham buot nga mutoman niining daw imposible, ang paghalad nga sinunog sa iyang anak ug paghimaya sa Dios lamang. Apan ang Dios nagdumili nga ipadayon ni Abraham ang pagpatay sa bata nga Iyang saad, hinuon siya mitanyag ug karnero isip hulip nga halad.Taliwala niini nga kahasol, ang Dios nahimaya sa dihang si Abraham andam nga mutogyan bisan sa iyang kaugalingong anak. Iyang namatud-an nga mas gihigugma niya ang Ginoo labaw sa iyang anak.

Busa matag karon ug unya, atong eksaminon atong mga kaugalingon kon duna bay dagko o gagmay nga diosdios nga nagbabag kanato tali sa Ginoo. Tingali kini mga libro, alahas, kagahapon, mga hilig, mga dula, kwarta, balay ug uban pa. Ngani adunay mga tawo nga maoy naghupot sa atong mga kasingkasing.

Ang kagustohang magsimbag diosdios makita sa mga tawo nga gipakadios nila ang ilang mga pangulo. Sama sa mga tawo nga nalupig ni Napoleon, Ataturk, Hitler, Nasser, Khomeine ug uban pa. Apan sa dihang sila nangamatay na ang ilang mga libro ug mga kabilin dipanglabay ug ang uban gisunog. Si propeta Jeremias nagbaod sa mga tawo kalabot sa paghigugma sa tawo ug pagsalig sa tawhanong kusog. “Alaot kadtong tawo nga nagsalig sa tawo, ug nagsalig sa tawhanong kaalam ug kusog.” (Jeremias 17:5).

Mga tawo kananay nag idolo sa mga bituong artista ug mga kampeon sa sport isip mga diosdios. Sila gilamat busa nagdangoyngoy atubang sa ilang mga idolo samtang nag-apil sa mga konserto niini. Klarohon ta kini. Dili sala ang pagrespeto ug pag alagad sa tawo. Apan usaka espirituhanong pagluib sa Dios kon misalig kita ug mas nahigugma kanila labaw sa Dios. Kay wala ba diay kita mahikot ngadto sa walay kataposang pakigsaad sa Dios? Di katingad-an nga gitawag ni Kristo ang mga tawo, “dautan ug mananapaw nga katawhan”, Kay wala sila mahigugma sa Dios sa tibuok nilang kasingkasing, ni kaniya lamang magsalig.

Ang pagsimbag diosdios mahitabo sa lainlaing paagi sa atong panahon ingon nga resulta sa kalaay gikan sa pagtalikod sa Dios. Ang Ginoo uboghoan nga Dios, ug buot nga Siya lamang ang manag-iya sa atong kasingkasing. Dili igo kaniya nga atong ihatag ang tipik sa atong gugma ug pagsunod. Buot Niyang manag-iya kanato sa hingpit ug sa walay kataposan. Busa kining mga karaan ug modernong mga diosdios kinahanglan nga mawagtang sa atong kinabuhi ug atong bag-ohon ang atong pagtugyan sa atong langitnong Amahan. Pangutan-a ang imong kaugalingon, unsa man ang tinagong diosdios sa imong kinabuhi ug unsay imong buhaton aron kini mawala sa hingpit?


03.4 - Ang Kristohanong pagtuo misumpaki ba kini sa Unang Sugo?

Ang mga Judio ug Muslim magka-uyon sa pagsabot sa Napulo ka Sugo hangtod niini nga punto. Apan sila mipasangil sa mga Kristiano nga nakalapas sa Unang Sugo gumikan sa ilang creedo. Matod pa nila “kamong mga Kristiano mga dili magtutuo kay gilapas ninyo ang pinaka dakong sugo.Inyong gibiay-biay ang Dios kay niangkon kamog tulo ka mga diosdios ug usa kanila namatay sa krus.” Mga Judio ug Muslim mipasangil sa mga Kristiano sa salang pagbiay-biay kay sila mituo sa balaang Trinidad.

Giunsa ni Hesus pagtubag niana nga mga pagpasangil? Si Hesus nag-atubang sa maong mga ataki gikan sa mga gahigkasingkasing nga mga tawo matag-adlaw. Gitin-aw ni Hesus ang Iyang pagkahiusa sa Dios: “Ako ug ang Amahan usa ra” (Juan 10:30). Wala Siya mi-ingon, “Ako ug ang Amahan duha,” apan Usa! Human niini Siya mi-ingon pa gayod “Ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania sulod kanako.” Sa wala pa gidakop, Siya nag-ampo uban sa iyang tinun-an, “Nga unta sila maghiusa sama nga Kita usara.” (Juan 17:22). Kini nga mga pulong nagtistesgo sa pagkahiusa sa balaang Trinidad. Ang plural gipasabot isip usara.Si Hesus misaksi sa Iyang hingpit nga paghiusa uban sa Amahan. Kini nga kamatuoran dili masabot pinaagi sa tinawhanon. “Walay bisan usa nga makasugid Ginoo si Hesus gawas pinaagi sa Espiritu Santo” (1 Corinto 12:3).Kini ang way kataposang kamatuoran. Kon kita dili abri sa espiritu sa Dios dili nato masabot ang espirituhanong kamatuoran.

Si Hesus miingon, “Si bisan kinsa nga mahigugma kanako, iyahang sundon ang akong pulong; ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, Kami musolod kaniya ug magpuyo diha kaniya” (Juan 14:23). Gisaad ni Hesus ngadto sa iyang mga sumosunod nga ang Espiritu Santo magpuyo sulod kanila. Sa maong higayon gipaniguro usab ni Hesus nga hingpit siyang nakighiusa sa langitnong Amahan, ug nga sila dungan nga magpuyo sulod sa kasingkasing sa iyang mga sumosunod.

Ang mga kristiano wala mituo sa tulo ka nagkalahi-lahi nga dios, apan sa usaka Dios nga mipadayag sa iyang kaugalingon ingon nga Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Pinaagi sa pagsugid sa panaghiusa sa Trinidad, wala nato gilapas ang unang sugo apan ato kining gituman. Ang Espiritu sa Dios gibubo sa atong kasingkasing resulta sa atong pagkig-uli sa Dios diha sa kamatayon ni Hesu Kristo. Ang mahigugmaong Espiritu nagdasig kanato pagtawag sa Dios Amahan ug pagbalaan sa Iyang pangalan. Kita nagtuo usab kang Hesus ug ato Siyang higugmaon sa tibook kasingkasing kay, “Ang gugma sa Dios gibubo sa atong kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato” (Roma 5:5). Kinahanglan atong masabtan nga ang pagkahiusa sa balaang Trinidad gitago niadtong wala matawo pag-usab sa Espiritu Santo ug wala nangita sa mahimayaong kamatuoran.

Ang Quran wala nakigbatok sa Trinidad nga gituhoan sa mga kristohanon. Hinuon nakigbatok kini sa usaka sekta nga wala gidawat sa mga Kristohanong simbahan. Kay ang Quran nakig-away batok sa Trinidad nga Amahan, Inahan, ug Anak (Sura al-Maida 5:116).Supak usab ang Quran sa pagtuo nga Dios si Hesus ang anak ni Maria(Sura al-Maida 5:17,72) o usa lamang sa tulo(Sura al-Maida 5:73). Apan ang tukma nga pagsabot sa Balaang Trinidad diha sa kasulatan mao nga ang Dios nahiusa sa way kataposang panaghiusa sa Trinidad sa Amahan nga nakigsulti pinaagi sa Iyang Pulong ug namuhat diha sa Iyang Espiritu. Kita misalikway sa Trinidad nga naglangkob sa unod tali sa amahan, inihan ug anak sama usab sa giangkon nga ang Dios mao si kristo ang anak ni Maria. Ang atong gisugid mao nga Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo ingon nga usa lamang ka Dios.


03.5 - Unsay gisulti sa Daang Tugon mahitungod sa Trinidad?

Ang Daang Tugon adunay bug-at nga paghisgot mahitungod sa pagkahiusa sa Dios diha sa Balaang Trinidad. Ngani dili kini malimod sa Quran.

Sa Salmo 2:7,12 atong mabasa ang gipadayag sa Dios mahitungod kang Hesus liboan ka tuig sawala pa Siya matawo, “Ikaw ang akong anak, karong adlawa imo na akong Amahan.” Siya usab mibaod sa iyang katawhan, “Yukboi ninyo ang Anak aron dili masuko ug dili kamo mangalaglag.”

Sa Isaias 7:14 gisulti 700 ka tuig wala pa mahimugso si Kristo, “Busa ang Ginoo gayod mismo maghatag ug timaan: Ang usaka batan-ong dalaga mangamkon ug manganak ug batang lalaki ug Siya tawgon sa pangalan nga Immanuel [ buot ipasabot ang Dios ania nakig-uban kanato].

Sa Isaias 9:6 gidala ang dakong saad, “Kay nganhi kanato adunay matawo nga bata, nganhi kanato adunay Anak nga lalaki nga ihatag; ug ang pangagamhanan maanaa sa iyang abaga. Ang iyang pangalan gitawag, Maalamon, Magtatambag, Gamhanang Dios, Amahan hangtod sa kataposan, Prinsipe sa Pakigdait.” Kini nga mga diosnong pulong sa Daang Tugon nagtistego sa pagka Dios ni Hesus ug Iyang hingpit nga paghiusa sa Amahan.

Sumala sa 2 Samuel 7:12-14, Si Haring David gisaaran nga usa sa iyang mga anak “gikan sa iyang unod” mamahimong Anak sa Dios. Sukad niadto nahimong sahi nga pangalan sa Mesias o Anak ni David mao ang Anak sa Dios.

Diha sa Salmo 110:1 atong mabasa, “ Ang Ginoo miingon sa akong ginoo, lingkod diri sa akong tuo hangtod himoon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway” duna ba diay duha ka ginoo? Dili kana mahitabo busa kini nga mga bersikolo nagtug-an sa hingpit nga panaghiusa sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sukad sa sinugdan, ang Dios nakigsulti gamit sa plural bisan sa iyang kaugalingon, “Buhaton ta ang tawo sama sa atong dagway, sumala sa atong panagway” (Genesis 1:26).

Kini nagpakita kanato sa testimonya nga ang panaghiusa sa Balaang Trinidad dili kini tumotumo sa mga Kristiano. Hinuon kini kamatuoran nga gipadayag sa Dios liboan ka mga katuigan sa wala pa matawo si Kristo. Kinsa ba ang makabarog batok sa gipadayag sa Dios?


03.6 - Ang Pagka Dios ni Kristo sumala sa Quran

Dili lamang ang lima ka libro ni Moises, ang mga Salmo ug mga propeta nagtistego sa panag-hiusa sa Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo apan ang Quran adunay mga mabasa nga mupalig-on niining giangkon sa mga Kristiano. Kon ang matag muslim magbasa sa Quran nga abri ang hunahuna, nan siya maka-amgo pinaagi sa mga bersikolo kalabot sa pagkatawo ni Hesus pinaagi ni Berhin Maria. Si Hesus nahimugso nga Pulong ni Allah walay sagul nga tawhanon. Si Allah ang mihuyop sa Iyang Espiritu kang Berhin Maria busa gihimugso si Hesus(Suras al-Anbiya 21:91 and al-Tahrim 66:12).

Makita usab sa Suras Al Imran 3:45, al-Nisa 4:171 ug Maryam 19:43 diin pinasahi niini nga gibutyag nga si Hesus mao ang Pulong ni Allah gipakatawo ug espiritu gikan Kaniya. Kini nga mga nasulat gikan sa Islam nitukma sa Ebanghelyo ni Juan, “ Ug ang Pulong nahimong tawo ug nagpuyo uban kanato ug nakita namo ang Iyang himaya” (Juan 1:14).

Diha sa Suras al-Baqara 2:87,352 ug al-Maida 5:110, atong mabasa nga si Kristo adunay gahom sa Espiritu Santo busa Siya magbuhat ug langam gikan sa lapok ug huyopan niya kini aron mabuhi. Siya nanambal ug mga buta ug sanlahon ug gibanhaw ang mga minatay pinaagi sa pagtugot ni Allah.Buot ipasabot nga kining panag-uyon nga gibuhat ni Allah, kang Kristo, ug Espiritu Santo tataw nga gipadayag sa Quran. Ngano man kaha nga ang muslim nagsupil man batok sa Dios ug sa Iyang Mesias?

Diha usab sa Sura Maryam 19:21 atong mabasa, “ Ato siya gihimong timaan alang sa katawhan ug kalooy gikan kanato.” Katingad-an nga ang Allah sa Quran nakigsulti sa plural nga pagamit, ug mitawag kang Kristo nga Kalooy gikan sa Maluloy-on. Nagpasabot nga Siya ang unod gikan sa Dios.

Dunay daghang mga nasulat sa Daang Tugon ug sa Quran nga miangkon sa pagkahiusa sa Trinidad. Ngani Kita gidasig nga musalmot sa mga anghel aron dayegon ang Dios, “Santo, Santo, Santo ang Ginoo nga labing gamhanan, ang tibuok yuta napuno sa iyang himaya!” (Isaias 6:3). Ang pagsubli “Santo” sa makatulo ka higayon nagpasabot nga ang Amahan Santo, ang Anak Santo ug ang Espiritu Santo, Sila usa ra sa kinatibok-an.


03.7 - Pagka Dios ni Kristo sumala sa mga Kristiano

Dili pagpasulabi ang gihimo sa mga apostol ni Kristo sa dihang tanan sila miangkon nga Dios si Kristo. Bisan sa kakuyaw sa kamatayon, Si Pablo dayag nagsangyaw, “Si Kristo ang imahe sa dili Makita nga Dios” (Colossas 1:15). Si Juan miangkon, “Ang Pulong nahimong tawo ug nakig-uban kanato ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya sa bugtong gikan sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran” (Juan 1:14). Si apostol Pedro mitestigo, “Ikaw ang Kristo nga Anak sa buhing Dios” (Mateo 16:16).

Ang koseho sa Nicaea misumada sa Kristohanong pagtuo, “Si Kristo Dios nga Dios, kahayag nga kahayag, Dios gayod nga Dios gayod, nagsumikad, apan wala gimugna, gikan sa Amahan kinsa kabahin siya kaniya.”

Ang mga Muslim ug Judio naglimit sa pagkagamhanan sa Dios pinaagi sa ilang hugot nga doktrina. Kinsa ba ang angayan nga musalikway sa gipadayag sa Dios mahitungod sa iyang Kaugalingon? Kinsay dunay katungod nga magdumili sa Makagagahom nga magbaton ug Anak ug iyang ihalad alang sa kaluwasan sa kalibotan? Ang Dios gawasnon! Si Kristo anaa nang daan wala pa gibuhat ang kalibotan. Nahimo siyang tawo alang sa pakig-uli sa kalibotan ngadto sa Dios ug ibalik ang langitnong kalinaw. Si Kristo natawo aron luwason ang kalibotan. Nagpabilin siyang walay sala aron iyang kuhaon ang mga sala sa kalibotan. Si Juan nga Magbubunyag mitawag kaniya sa langitnong pangalan. “Tan-awa! Ang Karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibotan!” (Juan 1:29). Busa kita nahimong mga sinagop ug nagtawag sa Dios nga atong Amahan nga langitnon, kay napasaylo naman kita. Si Kristo nagtukod ug dako nga kaluwasan alang sa tanang tawo dili lamang sa mga kristiano. Ang iyang kaluwasan alang sa mga Hindu, Buddhist, Judio, Muslim ug mga dili mutuo nga adunay dios. Siya maghatag ug kinabuhing dayon niadtong si kinsa nga mosalig kaniya ug modawat kaniya ingon nga Ginoo ug Manluluwas. Ang Anak nagdala kanato ngadto sa Amahan ug ang Amahan naghigop kanato ngadto sa Anak. Ang Dios mipadayag sa Iyang kaugalingon didto sa pagbunyag ni Hesus sa suba Jordan, “Kini ang Akong pinangga nga Anak diin ako nahimoot kaniya” (Mateo 3:17).Kinsa man ang makapakgang sa tingog gikan sa langit?


03.8 - Unsa man diay ang katuyoan sa Unang Sugo?

Ang katuyoan sa unang sugo mao nga higugmaon ang Dios. Gipamulong ni Moises kining pinaka importante nga sugo, “Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing,kalag ug kusog” (Deuteronomeo 6:5). Ang atong kahimtang nia niining duha: gihigugma nato ang Dios ug nagpuyo kita sa pakigdait sa Iyang Espiritu o nasilag kita Kaniya ug nagpuyo supak sa iyang kabubot-on. Kon gihigugma ta ang Dios, nan Siya ang atong gihunahuna, gipaminaw, gibuhat unsay makahimoot Niya, nagkinabuhi alang kaniya ug naghandom sama sa pangasaw-onon ngadto sa iyang pamanhunon nga nagsige ug basa sa iyang mga sulat. Apan kadtong garboso ug gilantaw nila ang ilang kaugalingon nga daw dios, mitalikod sa matuod nga Dios ug sa Iyang Pulong hangtod mitig-a ang ilang kasingkasing hinungdan sa ilang pagkahagbong ngadto sa kapungot sa Dios.

Apan kadtong nahigugma kang Kristo abri sa Espiritu sa Dios. Ilang nadawat ang kapasayloan sa tanan nilang mga sala ug naglakaw sa gahum sa Santo Espiritu.Nangabag-o sila ngadto sa panagway sa ilang Amahan kay sila nangamuyo matag adlaw nga ang pangalan sa Amahan mabalaan sa ilang kinabuhi ug sa ilang banay. kon kita matuod nga nahigugma sa Dios, muduol kita ngadto kaniya ug dawaton ta ang pilo-pilo niyang grasya. Nahinloan ang atong konsyensya matag adlaw, nagpuyo nga gawasnon ingon nga mga anak sa Dios ug nagsalmot alang sa iyang bulohaton. Kadtong matuod nga nahigugma sa Dios musalikway sa mga diosdios sa ilang kinabuhi ug mubarog sa bag-ong kasabotan diin ang misterio niini gipadayag diha sa tema atong mga pagtuo ug pagkinabuhi: “Ang Dios gugma,siya kinsa nagpabilin sa gugma nagpuyo sa Dios ug ang Dios anaa kaniya” (1 Juan 4:16).

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)