Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 02 Introduction To the Ten Commandments: God Reveals Himself
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

02 - PASIUNA SA NAPULO KA SUGO: ANG DIOS MIPADAYAG SA IYANG KAUGALINGONEXODO 20:2
Ako mao ang imong Ginoo nga Dios, kinsa midala kanimo pagawas gikan sa yuta sa Ehepto, pagawas gikan sa balay sa pagkaulipon.

Ang Napulo ka Sugo wala ipatuman sa mga tawo pinaagi sa legalismo nga sistema o komplikado nga pagtulon-an dala sa Anghel. Hinuon, pinaagi niini ang Dios nakig estorya sa katawhan. Ang Magbubuhat mipaduol sa iyang mga binuhat ug ang Balaang Usa miduol ngadto sa Iyang masalaypong katawhan.


02.1 - Ang Persona sa Dios

Ang unang pulong sa Napulo ka Sugo mao ang “Ako”. Ang buhing Dios nakig estorya kanato sa persona, dili ingon nga way klaro nga kilat o multo nga madungog gikan sa layong dapit. Ang iyang linguahe sayon sabton. Siya buot nga magtukod ug personal ug kasaligan nga relasyon tali kanato. Siya nakigsulti kanato pinaagi sa grasya, dili sa balaod o kasuko. Pagka hayahay nga prebilihiyo kanato nga Siya miduol diha sa kaayo ug gugma!

Ang tawo tingali nagmagahi ug misalikway sa Gamhanang Dios ug mipalayo gikan sa Iyang kaayo. Bisan pa, ang balaan Dios nakakita kanato bisan hain kita nahimotang. Dili kita makatago gikan sa kaniya. Mao gani nga matag maalamon nga tawo gikinahanglan mutobag sa iyang mga gipamulong. Sapagkamatuod nga ang Dios miingon “Ako” nagpasabot nga kita gituboy sa ang-ang ngadto sa “Ikaw”, ug kita hahimong makigsulti ngadto kaniya isip mga binuhat nga dunay kaugalingon pangalan.

Sumala niini, tataw kaayo nga dili kita makaduhaduha nga ang way kataposang Dios, ang tigpadayon sa tanang butang, ang way kataposang maghuhukom, nakig estorya kanato diha sa iyang pagka siya. Busa kita maminaw kaniya, ug sundon ta iyang mga pulong uban ang kalipay ug kasadya.


02.2 - Adunay Dios

Ang Dios mipadayag sa Iyang pagka siya ngadto kanato sa dihang Siya miingon nga “Ako mao”. Nan unsaon pagsulti sa mga tawo nga walay Dios? Tanang maglimod mahitungod sa Dios mahugno tungod niini nga testimonya sa Dios gumikan kay ang pulong “Ako mao” nagpasabot sa hinungdan sa atong pagtungha dinhi sa kalibotan. Anaay Dios! Tanang butang mulabay lamang apan Siya magpabiling walay kataposan. Kaniadto hangtud karon ang tawo musupak batok sa iyang Magbubuhat ingon nga daw misupil lamang ug gamhanang bukid. Apan ang matuod dili magbasi sa unsay gisulti sa tawo mahitongod sa Dios o unsay gisulat sa mga sayantipiko mahitungod kaniya. Ang Dios maoy kamatuoran ug Iyang gipuno ang yuniberso. Daghang mga tawo ang minghimakak niini 3,000 na ka tuig ang milabay niadtong panahon ni David, ug sila misulti nga walay Dios (Salmo 14). Busa gitawag sila sa salmista nga mga buang-buang kay ilang gisalikway ang kamatuoran ug gibaliwala ang Dios kinsa maoy nag-amuma sa yuniberso. Kining mga mihimakak ug miingong walay Dios nagkinabuhi nga mga makasasala ug walay mga konsensya.

Kining tistemonyo sa Dios mahitungod sa iyang Kaugalingon nakigsumpaki sa relihiyon nga gitukod ni Buddha. Kini nagbaliwala sa pagtuo sa gitawag ug Nirbana, kay kining pagkab-ot sa Nirbana nagtudlo aron ilimod ang kaugalingon ug puhoon ang tanang pangandoy aron ang kalag mawagtang ug hingpit nga mawala. Apan ang Dios buot nga mabuhi ang tawo kay Siya buhi ug nasulti nga “Ako mao”. Ang pagkamatuod nga anaay Dios naghatag ug katuyoan sa atong pagpakabuhi. Siya buot nga kita mabuhi sama Kaniya. Ang iyang tuyo nga dili kita mapuho o mangawala sa hingpit.

Ang tistemonyo usab sa Dios mihimakak sa pagtuo mahitungod sa materyalismo. Pagka mubo sa panan-aw niadtong tawo nga muhimakak sa espirituhanong kalibotan. Ngani sama siya sa bato nga nagpabilin sa yuta samtang ang mga langgam nanlupad. Ang Dios buhi ug Siya nakig estorya kanimo. Nakigsulti Siya sa mga tawong nagtuo sa materyalismo, sa mga dili motuog Dios, sa mga komunismo aron ang tanang igdulongog maminaw kaniya ug sila mamahimong maalamon. Si bisan kinsa nga dili maminaw ug magpagahi siya mahisama sa buta nga musolting walay adlaw kay dili man niya makita kini.


02.3 - Kinsa kini si Yahweh?

Ang Dios misulti kang Moises, “Ako mao ang Dios.” “Ako Mao Ako” kini ang literal nga paghubad sa texto sa Hebrohanon diha sa Exodo 3:14. Kini nagpadayag nga matuod adunay Dios, nga walay sinugdan, dili gimbut-an ni bisan kinsa, puno sa gahum ug gawasnong nagpuyo. Ang Dios buhi nga wala gimbut-i ni bisan kinsa. Wala Siyay pagka usab ug kini ang basihan sa atong pagtuo ug patukoranan sa atong kaluwasan. Bisan sa atong limitasyon ug pagkamasalaypon, ang way pagkausab nga Dios nagpabiling matinud-anon nganhi kanato. Kita adunay katungod nga mubalik ngadto kaniya tungod ug alang sa iyang pagkamatinud-anon. Bisan kita nag-atubang sa kataposan sa kalibotan, ang Dios mihupay kanato sa pag-ingon: “Mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong mga pulong dili gayod mangahanaw” (Mateo 24:35).

Ang Dios, sa iyang pagkagamhanan, makagagahom sa tanan: nasayod Siya sa tanan, nakita Niya ang tanan, maalamon Siya sa tanan. Kon tanang pultahan sirado, Siya maghatag ug dalan kanato pagawas. Nakasabot Siya sa tanan natong gibati ug gihunahuna. Dili pod Niya gusto nga kita maghapa kaniyang nga gakurog. Apan buot niyang kita adunay dakong paglaum ug pagsalig diha kaniya. Siya makig estorya kanato aron atong itutok atong mata kaniya aron musalig kaniya. Buot siyang mahimong Ginoo sa atong kinabuhi. Oh, unta walay si bisan kinsa nga mutago gikan sa atong pasensyosong Dios, kay Siya naghulat sa atong tubag! Kon adunay tawong mobalik sa iyang Magbubuhat siya mitubag sa Iyang maluloy-ong gugma. Sa dihang ang Dios misulti, “Ako mao ang Dios”, Siya usab nisulti nga Siya lamang ang Ginoo ug wala nay lain. Ang ubang mga espiritu ug mga diosdios walay hinungdan.

Sa atong panahon karon diin ang mga espiritu ug mesteriosong pagtulon-an nahimong mga modernong relihiyon, ang mga nayawa-an mahatagan sa kagawasan pinaagi sa pagsalig sa usa lamang ka Dios. Sa atong panahon, ang mga tawong natahap kon aduna bay Dios mingkonhod na, apan daghan usab ang misimang sa dalan nga nagsimba ug occult diin sila nagapos sa mga daotang espiritu. Ang ilang adbertismo madungog ug makita sa radyo, telibisyon,ug sa mga pamantalaan.

Diha sa Ebanghelyo si Hesus miingon “Ako mao Ako” nga kini sama pagpamulong sa Dios sa Napulo ka Sugo. Sa Pagsulti niini, si Hesus mikonperma nga Siya ang Ginoo, ug mao ang gihisgotan sa mga anghel nga nagdalag maayong balita ngadto sa mga tigbantayg karnero didto sa Bethlehem. Si Hesus midugang pag-ingon, “ Ako mao ang tinapay sa kinabuhi,” “Ako mao ang kahayag sa kalibotan,” “ Ako ang pultahan,” “ Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.” Si Hesus usab mi-ingon, “ Ako ang Hari.” “Ako mao ang sinugdan ug ang kataposan.” Busa sukad niini, ang iyang mga sumosunod mitawag kaniya nga walay pagpanuko, “Ginoo si Hesus.” Wala Siyay pagkabalhin ug Siya nagluwas kanato gikan sa atong matag sala. Iyang gipalig-on ang Iyang pagkasiya ug katungod sa dihang Siya nabanhaw gikan sa mga minatay. Sukad niini, ang pagsugod sa Napulo ka Sugo mitagbo kanato sa tingog, “Ako mao ang imong Ginoo.”

Si Moises walay ideya nga magpakatawo ang iyang moabot nga Ginoo. Apan 1,350 ka tuig sa wala pa matawo si Hesus, nadawat na ni Moises ang nag-unang pagpadayag kalabot sa Dios mahitungod sa Iyang kaugalingon, “Ako mao ang imong Ginoong Dios.”


02.4 - Kinsa kining Dios?

Sa pinulongang Hebreo ang Dios mitawag sa iyang kaugalingon nga “Elohim” nga kon hubaron sa Arabic “Allah”. Kining “Elohim” mahimong basahon isip “Eloh-im” samtang kining Allah “Al-el-hu”. Kining “Al” usa ka tigpunting nga nagpasabot “Ang”. Kining “El” mao kini ang orihinal nga gipangalan sa Dios sa mga tawong nailaum sa kulturang Semitiko nga ang ipasabot niini “Gahom”. Si Hesus man usab miproklama sa mga buot ipasabot niining “El” ug iya kining gi-angkon sa Iyang kaugalingon atubang sa taas nga hukmanan nga milutos kaniya, “Sukad karon inyong Makita ang Anak sa Tawo nga maglingkod sa tuong kamot sa makagagahom” (Mateo 26:64). Kining mga pulong “im” ug “hu” mga sumpay lamang. Sa Hebrohanon kining “im” nagpasabot nga mahimong daghan, samtang kining “hu” sa Arabic nagtumbok sa usa lamang. Buot ipasabot nga ang Balaang Trinidad giwagtang na gikan sa pangalang “Allah” sa pikas bahin ang pangalang “Elohim” nagpasabot nga mahimong gamiton pagtawag sa pangalan sa tulo ka Persona sa Dios.

Ang walay kataposang Ginoo dili lamang sayod sa tanang butang, maalamon sa tanang butang, presensya niya anaa sa tanan, apan siya usab gitawag nga Gamhanan sa tanan. Ang Dios lamang ang adunay gahom nga magmugna pinaagi sa iyang pulong, Iyang gibuhat ang tibook yuniberso gikan sa wala. Ang Dios pasensyoso alang sa tanan. Ang atong Ginoo dili mandaot, dili diktador nga mogiya kaniya kon iyang gusto apan mupahisalaag niadtong iyang gusto masalaag (Suras al-Fatir 35:8 and al-Muddathir 74:31). Sa sukwahi, ang atong Dios buot nga “tanang tawo ang maluwas ug makakaplag alang sa kahibalo sa kamatuoran” (1 Timoteo 2:4).

Sa Daang Tugon, adunay mga tawo diin ilang mga pangalan ug dapit gisumpay sa pangalan “El”. Ang ilang mga kaanakan gipanghinganlan ug Samuel, Elijah ug Daniel. Ilang gihinganlan ang ilang mga lungsod ug Bethel, Jezreel, ug Israel. Sa paghimo niini, ilang gihigot ang kaugalingon ngadto sa “gahom” nga maoy nagkontrola sa tibook yuniberso. Diha sa Bag-ong Tugon ang mga tawo pinasahi usab nga gihiusa ngadto sa Dios kay Siya misaad man ngadto sa iyang mga sumosunod, “Kamo makadawat sa gahom sa dihang ang Santo Espiritu mukonsad diha kaninyo” (Buhat 1:8). Ang Dios dili mosalikway sa mga makasasala, apan Iya kining hugasan, limpyohan, ug Siya mupoyo sulod kanila.

Diha kang Ginoong Hesu Kristo, ang Gamhanan sa Tanan, kaniya ang tanang gahom gihatag sa langit ug sa yuta. Ang atomic bomb baliwala ug dili ikatandi sa Iyang way kataposang gahom; ang iyang pangagamhanan walay kataposan.


02.5 - Kinsa kining Dios sa Islam?

Kining pagtugyan ngadto sa Makagagahom nagdala sa mga Muslim aron tawgon nila siyag "Allahu akbar", buot ipasabot si Allah maoy dako sa tanan! Mao nga ang mga Muslim mitan-aw kang Allah ingon nga mas “nindot”, mas “maalamon” kay sa uban. Busa si Allah sa Islam nahimong dako, kusgan ug dili na makab-ot sa iyang mga ulipon. Wala nay pangisip sa tawo nga makahimo pagtugkad kaniya. Apan Siya nakasabot kanato. Ang Allah sa Islam halayo kaayo ug lisod nga sayron. Kay matag hunahuna sa tawo mahitungod kaniya kuwang ug dili sibo. Ang tawo matod pa nila dili gayod maka tugkad sa Makagagahom. Ang mga Muslim igo nalang mosimba sa ilang kahadlok Kaniya busa sila muhapa sa yuta.

Ang mga Sufis misulay pagtukod ug tawhanong tulay aron kab-uton ang halangdon apan dili makab-ot nga Allah, apan ang Quran dili mutogot sa bisan unsang paagi aron mukotay kaniya gamit ang lohika gikan sa mga tawong nagbalhinbalhin ug puyo diha sa kamingawan.

Sa relihiyong Islam, si Allah nagpabiling di makit-an ug wala gayod maghimog pakigsaad ngadto sa mga Muslim. Si Muhammad wala gikonsedira nga tigpataliwala tali ni Allah ug mga Muslim aron paghigot kanila ngadto kang Allah diha sa kasabotan.

Ang mga Muslim wala makatugkad sa Dios kon unsa Siya. Ang resulta mao nga dili nila masayran ang ilang tinuod nga sala,ni ilang masinati ang Iyang grasya. Kining pagsimba sa Islam dili aron pagpasalamat sa Manluluwas nga nagluwas kanila gikan sa sala, ni pagdayeg sa kagawasan gikan sa paghukom. Hinuon kini ang pagsimba sa halayo nga gamhanang Allah sama sa ulipon nga mihapa sa tiilan sa iyang agalon nga nagkurog ug nagpanuko sa iyang kaugalingon. Wala man sila madasig nga musonod kang Muhammad gumikan kay sa Islam gipadako pag-ayo si Allah hinongdan sa ilang kalisang kaniya, taliwala paman niini nga sila wala gihimong matarong kaniya. Tungod kay wala may manluluwas sa Islam, wala usab sila magpasalamat kaniya ingon nga manluluwas nga mihatag ug libreng kaluwasan. Busa di katingad-an, ang Muslim pabiling nahigot niining pormal ug puno sa ritwal nga pagsimba!

Sa laing bahin, ang matuod nga Dios nga mipadayag sa iyang Kaugalingon sa Kasulatan, wala magpabilin layo sa Iyang mga binuhat. Ang Dios nagpaduol kanato ug mihimo sa iyang kasabutan kanato nga mga anak ni Adan, sama sa Iyang giingon, “Ako mao ang Ginoo nga imong Dios.”


02.6 - Ang Pakigsaad diha sa Dios

Ang pronoun nga “Imong” Dios nagpasabot ug pag-angkon. Ang Dios mitugot nga Siya atong maangkon.Maka salig kita Kaniya sama sa bata nga misalig sa iyang amahan.Ang Makagagahom nga Dios mikana-ug nganhi kanato bisan paman sa atong pagkamasupilon, sama ra nga Siya miingon, “Imo Ako. Dili kaba maghinulsol ug mobalik kanako aron itugyan imong kaugalingon alang lamang kanako hangtod hangtod?”

Kini ang nindot nga balita, nga ang Napulo ka Sugo gisugdan sa pakigsaad kabahin sa Dios ug sa Tawo. Kini ang pakigsaad diin ang Dios lamang ang mitanyag ngadto sa Iyang mga katawhan. Niini ang Dios mipalig-on sa iyang presensya ug gugma alang kanato. Naghulat Siya nga kita mutobag pinaagi sa pagtuo, paglaom ug gugma sa iyang pagka presente sa tanang dapit.

Sa Iyang pakigsaad sa mga makasasala, gipaniguro sa Dios ngadto kanila ang Iyang kapasayloan, kaluwasan, proteksyon ug bendisyon. “Kon ang Dios dapig kanato, kinsa paman ang batok kanato?” (Roma 8:31) Siya nagdasig kanato pinaagi sa pagsiguro nga Siya kanonay nag-uban kanato ug nag-agak sa atong mga kaluyahon. Ang Sala sa tawo dili makapugong sa pagkamatinud-anon sa Dios. Walay duda, ang Balaang Usa maghukom sa matag sala, bisan unsa pa ka gamay kini. Ang iyang hingpit nga hustisya magkondina sa matag sala apan ang iyang way kataposang gugma diha kang Kristo maghugas sa mga sala sa tanang misulod sa pakigsaad ngadto Kaniya. Pinaagi sa iyang pangpakamatay alang kanila, si Kristo migarantiya sa katumanan sa maong langitnong pakigsaad. Sukad sa iyang pagtubos, ang Krus maoy nahimong ilhanan sa iyang nagpadayong Grasya.


02.7 - Ang Dios atong Amahan

Ang pagkahimulag sa tawo gikan sa Dios natapos sa pagkatawo ni Kristo. Ang Dios mipakita sa unod aron ang Iyang mga sumosunod dili na mahimong ulipon, kay si Hesus mihimo kanilang gawasnong gikan sa sala, gikan sa talikala sa panuway, gikan sa kamatayon ug gikan, bisan pa, sa paghukom sa Dios. Kay ang dugo ni Hesus gipaagas alang sa pagtubos sa atong kagawasan. Si bisan kinsa kadtong mutuo kang Kristo mahugasan ug sagupon ingon nga anak sa Dios. Sa mata sa balaod ug espirituhanon bahin, ang Makagagahom nga Dios nahimong atong Amahan pinaagi ni Kristo. Siya misiguro nga bisan kita makahimog dakong sala, “Ako mao ang Ginoo nga imong Amahan.”

Ang Dios, Amahan sa atong Ginoong Hesu Kristo, mitugyan sa gahom sa Santo Espiritu kanila nga nahigugma ug misunod sa gilansang ug nabanhawng Hesus.Kadtong natawo pag-usab nga mga magtutuo ni Hesus nagpas-an sa kinabuhi ug kina-iya sa ilang langitnong Amahan. Wala na ang gapos sa kaguol ug higot sa espirituhanong kamatayon. Diha ni Kristo, ang balaang Dios nakiglambigit kanato. Gihimo kitang Iyang templo nga Iyang puloy-anan. Siya nahimo tang Amahan ug kita Iyang mga kaanakan. Kita gipanag-iya na Kaniya ug Siya gipanag-iya usab nato. Kini maoy bag-ong kasabotan nga natigayon pinaagi sa kamatayon ni Kristo alang sa atong pagtubos. Sukad sa iyang pagtubos, matag magtutuo ni Kristo makasinati sa pakiglambigit sa Dios. Sa dihang siya mag ampo wala siya magtawag sa dili makadungog nga langit. Hinuon sama ra nga nagamit siyag telepono sa diha siya nag-ampo ngadto sa Dios. Iyang pag-ampo napuno sa pagpasalamat, pagkonpisal sa sala, pagpangayo ug pagpangamuyo. Kay ang atong langitnong Amahan naminaw kanato nga maloloy-on. Diha sa iyang Pagka Amahan kita modangop ngadto Kaniya.Kita gitabonan ug giprotektahan sa iyang bisti nga mao ang Iyang pagkamatarong.Di sama sa mga Muslim, ang tinuod nga Kristiano haduol kaayo sa Iyang Dios. Wala sila magsimba ug larawan sa mga diosdios nga sama sa mga Hindu ni maghulat nga makab-ot ang Nirbana sama sa mga Buddhist.

Ang Dios nga Makagagahom naghigot sa Iyang Kaugalingon ngadto sa mga sumosunod ni Kristo pinaagi sa Iyang gugma aron sila magpuyo sa iyang presensya ug mabag-o sama sa iyang hulagway. Ang atong langitnong Amahan dili mobuot nga pasagdan kita sa atong way paglaom nga sitwasyon, hinuon Siya nakahukom nga luwason kita ug bag-ohon sa kinasuloran. Ngani Siya mihagit , “Pagbalaan kamo ingon nga Ako balaan” (Levitico 11:45). Ang pakigsandorot sa Dios dili pagtuo nga anaa ra sa utok kondili dunay resulta nga makita mao ang dakong kausaban sa pamatasan.Kay kon magpuyo kita uban ang Dios dunay dakong kausaban gumikan kay ang walay kataposang Dios nagbuot nga kitang iyang mga anak dalhon ngadto sa iyang sukdanan sa pagkabalaan. Ang atong Amahan buot nga mahisama kita Kaniya, sama sa giingon ni Hesus, “Paghingpit kamo sama nga ang inyong Amahan nga anaa sa langit Siya hingpit” (Mateo 5:48). Ang Napulo ka Sugo mao ang intablado sa proseso nga kausaban niadto mga nasalaag nga mga anak sa Dios. Ang matuod kini ang nahimong paril aron dili kita mangahagbong gikan sa iyang grasya.

Tingali imong nabati nga imposible gayod nga tumanon ang kasugoan ni Kristo. Unsaon gud nato pagkahingpit sama sa Dios nga hingpit? Dili ba kaha hinuon kini pag-angkon ug subli sa temtasyon ni Eba didto sa paraiso sa dihang iyang nadungog si Satanas nga miingon, “Mahisama ka sa Dios”? kay ang tawo dili makaluwas sa iyang kaugalingon, ni dili pod niya mahimong matarong ang iyang kaugalingon pinaagi sa tawhanong pagpaningkamot. Tanang pagkamatarong nga iya sa tawo gitukod diha sa balaod apan magpukaw ug rebelyon morisulta dayon ngadto sa paghukom. Apan alang kanato ang tinuod nga pagkamatarong bunga sa maayong buhat sa atong langitnong Amahan dinhi kanato. Siya ang nagdala kanato sa dalan diha sa Iyang pagkamatarong. Iyang kitang gitawag matag adlaw aron ilimod ang atong kaugalingon ug Iyang gihatag ang gahom diha sa atong kalag aron batokan ta ang dautan diri sa sulod kanato. Ang Dios nagtukmod kanato aron magbasa sa iyang mga Pulong ug musonod niini. Gihatag niya ang iyang gugma ug kini nagbag-o sa mga kanhi hakog aron mamahimong ulipon ug mga tig alagad. Ang espirituhanong gasa sa atong Amahan tin-aw ngani bisan si Muhammad mi-ila kanila ug mihulagwag sa mga sumosunod ni Kristo ingon nga talagsahong mga tawo nga dili “garboso ug nakadawat sa ilang kasingkasing ug kalooy ug kaayo” (Suras al-Maida 5:82 ug al-Hadid 57:22).


02.8 - Pagtapos sa Kaluwasan

Ang Dios buot nga kita gawasnon gikan sa gapos sa sala. Diha sa ikaduhang panultihon sa pagbukas sa Napulo ka Sugo, Siya nagsulti nga dili nato maluwas atong kaugalingon gikan sa gapos sa sala. Ang Dios lamang ang maghimo niini pinaagi sa atong pagsunod ug pagtuo. Ang Dios miluwas sa Iyang mga katawhan diha sa pait nga pagkaulipon pinaagi kang Moises ug iyang gitukod ang langitnong pakigsaad diha kanila. Iyang silang gidawat dili tungod kay mga matarong sila apan iyang silang gipili pinaagi sa Iyang grasya. Siya mideklara, “Ako mao ang Ginoo nga imong Dios kinsa midala kanimo pagawas gikan sa pagkaulipon sa Ehepto, gikan sa balay sa pagkagapos.”

Ang mga anak ni Jacob mipanaw ngadto sa batuon nga kasadpang kabukiran sa walog sa Jordan 3,600 anyos ang milabay sa dihang adunay ting-init nga mihapak sa ilang dapit.Sila giabog gikan sa ilang dapit ngadto sa Walog sa Nilo gumikan sa kagutom, kini adunay gilay-on nga 300 kilometros gikan sa ilang gipuy-an. Sila mipuyo didto kay mas sayon ang kinabuhi niining dapita. Matag tuig ang Nilo bahaan ug mupatambok kini sa yuta. Ang mga anak ni Jacob daling midaghan ug nahimong hulga sa mga katawhan sa Ehipto. Hinungdan nga sila giulipon ni Paraon kay mga langyaw man sila nga Hebreo, busa gipaantos piaagi sa pagpatrabaho ug pag-abuso. Kadaghanan kanila nahinumdom sa Dios sa ilang mga amahan sa dihang sila giulipon ug busa sila mitiyabaw ngadto Kaniya aron luwason. Ilang nahikalimtang ang Dios gumikan sa hamugaway nga kahimtang nila apan diha sa kalisod ug panginahanglan sila mibalik sa ilang Magbubuhat ug Manluluwas. Busa ang Dios nagpatalinghog sa ilang mga pangaliya ug iyang gipadala si Moises, ang iyang suloguon, kinsa Iyang giandam diha sa palasyo ni Paraon ug sa kamingawan aron motubag sa iyang tawag. Ang Dios mipadayag ngadto kang Moises diha sa nagsiga nga kahoy apan wala masunog sa kalayo. Ang Dios mipadayag sa Iyang kaugalingon ngadto kang Moises ingon nga “Ako Mao” buot ipasabot , “Ako mao Ako. Dili mausab hinuon magpabiling matinud-anon kanimo.” Sa ato pa, “Imo ako makaplagan kon imo akong pangitaon sa tibuok nimong kasingkasing” (Jeremias 29:13).

Ang Ginoo mipadala kang Moises ngadto sa gamhanang paraon kinsa giila ingon nga diosdios sa ehepto aron iyang pangayuon ang kagawasan sa mga ulipong Hebreo. Apan ang hari sa walog sa Nilo dili mubuot nga hatagan sa kagawasan ang mga nagtrabahong gi-ulipon. Hinuon ang hari misamot nga nagpagahi nga sila hatagag kagawasan. Si Paraon dili pa gayod andam nga hatagan sa kagawasan ang mga anak ni Abraham hangtod ang Ginoo mismo maoy mipwersa kaniya gamit ang mga nagkalain laing mga katalagman ug kalamidad. Busa sila nahatagan ug kagawasan gikan sa Ehepto dili tungod sa ilang pagkamatarong apan pinaagi sa ilang pagsunod ug pagtuo. Wala man gani silay mga hait nga hinagiban. Sila mikalagiw atol sa kangitngit didto sa kamingawan tinabunan sa pagprotektar sa dugo sa Karnero sa Pasko nga maoy gipatay alang kanila. Usa ka karnero ang gihalad matag panimalay. Ilang gikaon ang karnero ug mikalagiw diha sa gahom sa Dios. Sila mitabok sa Pulang Dagat hangtod nangamatay ang ilang mga migukod nga kaaway isip ebedensya sa ilang kagawasan. Karon imong makita ang lawas sa nalumos nga Paraon nga dunay sagbot gikan sa pulang dagat diha sa iyang baga kon imong tanawon sa Musoliom sa Ehipto didto sa siyudad sa Cairo.

Ang mga Muslim nagtuo nga kon sila nagmadaugon sa gubat niini nanginlabot ang Dios. Bisan pa niini, si Muhammad nagmadaugon sa gubat batok sa mga tigpatigayon sa Mecca sa gubat didto sa Badr, kini dili tungod kay nanginlabot ang Dios apan gumikan sa ilang mga hinagiban. Ang iyang mga sumosunod mihalad sa tanang butang aron lang magmadaugon. Busa di katingad-an nga nabuntog nila ang ilang mga kaaway! Unsay giila ni Moises nga milagro ug langitnong kaluwasan (walay dugo nga niagas) gitawag kini sa Islam ug balaang pakigubat (jihad), diin ang matag usa obligado nga muapil. Ang kapasikaran nga balaod sa Islam nagpabilin, “Wala mo sila patya, Apan si Allah maoy mipatay nila. Dili man ikaw ang mibangkaw kon dili si Allah ang nibangkaw” (Sura al-Anfal 8:17).

Human gihatagan sa Ginoo ug milagro nga kagawasan ang mga anak sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, Iya silang gidala ngadto sa mainit nga kamingawan ug giandaman Niya sila ug pista.Iyang buot himoon ang langitnong pakigsaad uban kanila aron sila mamahimong balaan nga makigsandurot Kaniya. Iya silang gitawag nga mga pari-anong nasud nga magserbesyo ngadto Kaniya. Sila mamahimong tigpasig-uli sa mga katawhan sa kalibotan ngadto sa truno sa Dios. Ang Napulo ka Sugo maoy sentro sa libro nga pakigsaad ug ang bulawanong balaod alang sa pakighiusa sa Ginoo.Ang Dios naglingkod ibabaw sa duha ka mga lapida sa Iyang Sugo nga kini gitipigan diha sa Arka sa pagkigsaad.


02.9 - Ang Kaluwasan sa Bag-ong Tugon ug katuyoan sa Napulo ka Sugo.

Kung atong pamalandongan ang talagsahong kadaugan nga gihatag sa Dios sa mga anak ni Jacob 3,300 na katuig ang nilabay ug ikompara nato kini sa kaluwasan nga malamposong gihimo sa bag-ong tugon, ato kini masumada sa pagsugod sa Napulo ka Sugo nga ingon niini: “Ako mao ang Ginoo nga imong Dios ug Amahan; Ako kang giluwas ngadto sa walay kataposan.”

Gumikan kay si Hesus mianhi sa kalibotan aron pas-anon ang mga sala sa tanang tawo didto sa krus, namatay ingon nga Karnero sa Dios, atong giproklamar ang kalooy sa Dios ngadto sa tanang nasud ug giwali nato nga si Hesus Ginoo ug Manluluwas alang sa tanang katawhan.Gibugto ni Hesus ang talikala sa sala ug iyang gilupig ang gahom ni Satanas pinaagi sa Iyang mga pag-antos ug kamatayon didto sa krus. Iyang gisumpo ang kasuko sa Dios ug gipas-an ang hukom batok kanato. Ang hingpit nga kaluwasan nahitabo lamang pinaagi ni Kristo. Hinungdan nga kita magpasalamat kaniya ug dawaton ta ang iyang pagluwas pinaagi sa pagtuo.

Ang kaluwasan nga iya sa Dios andam na ngadto sa tanang tawo. Giluwas kita sa talagsa-on nga paagi dili gamit ang hinagiban. Tinuod nga dunay dugo nga miagas apan dili kini dugo sa gilupig nga kaaway hinuon dugo sa bugtong Anak sa Dios nga naghalad sa Iyang kaugalingon alang kanato.

Wala kita maluwas sa pagpaningkamot nga magsunod sa Napulo ka Sugo; kay dili kana ang katuyoan. Apan kini nagtudlo kanato nga mga giluwas unsaon nato pagpasalamat sa kaluwasan nga libre tang nadawat. Dakong sayup niadtong si bisan kinsa nga nag-angkon nga iyang maluwas iyang kaugalingon batok sa sala, kang Satanas, kamatayon ug kasuko sa Dios pinaagi lamang sa tawhanong pagpaningkamot. Ngani siya kanunay nitugyan sa kaugalingon diha sa gapos sa sala ug ang napulo kasugo dili makahatag kanato sa pagkabalaan. Hinuon kini maghatod kanato sa paghinulsol ug pagmatinumanon sa pagtuo,magmaya sa kaluwasan nga natapos na. Atong natuman ang katuyoan sa balaod ni Moises kon atong himayaon ang langitnong Amahan kauban si Hesus diha sa gahum sa Espiritu Santo. Ang Dios dili buot nga ikondena kita o tunglohon kita o bakaha himoong bug-at nga pas-anonon ang Napulo ka Sugo aron mahagbong kita. Dili gayud! Giplano na sa atong Ginoo ang kaluwasan bisan wala pa ang pagpadayag sa Balaod. Gihatag niya ang Balaod aron dalhon ang giluwas ngadto sa paghinulsol ug bag-ohon niya ilang pagkamasupilon ngadto sa pagtugyan inubanan sa kalumo diha sa Espiritu Santo.

Mas masabtan nato ang Napulo ka Sugo kon nahimo kita mga ulipon. Isip ulipon kita magtrabaho bisag unsay atong gibati, magsakit o mapiskay, bata o tigulang. Kita gipugos aron magtrabaho bisan dili maagwanta ang kalisdanan. Kon magsakit kita, walay bisan usa nga muatiman alang kanato.

Gihatagan sa Dios ug kagawasan gikan sa mga pag-antos ug kasakit ang iyang mga katawhan. Busa atong isipon ang Napulo ka Sugo ingon nga libro nga maghatag ug giya sa mga gawasnong kristohanon aron sila makat-on pagpasyensya ug pagkamaalamon diha sa ilang kagawasan. Daghan ang mga temtasyon diha sa kagawasan. Kon magkinabuhi kita nga walay Dios mahimo kitang ulipon sa atong mga kailibgon ug mga sala. Bisan kita gihimo sa Dios nga sama sa Iyang panagway, kon walay Dios ang tawo dili magkinabuhi nga matarong. Walay matuod nga kagawasan kon walay Dios.

Kon ang tawo magpuyo sa sala siya ulipon sa iyang sala. Ang druga, lawasnong kailibgon, pagpangawat, pagkatapolan, pagpanlugos, ug pagkalaw-ayan maoy iyang mahimong bilangoan. Ang uban mabitik sa mga bisyo sama sa paghuboghubog, sigarilyo, adik-adik, ug pagpamakak, apil pa ang pagpamarang ug pagka espiritista. Gani si Satanas nagdula sa ilang mga hunahuna. Apan gihatagan ni Hesus ug kagawasan si bisan kinsa nga mituo kaniya ug iya silang gidala ngadto sa balaang kagawasan isip mga anak sa Dios. Si Kristo maoy tinuod nga madaugon, ang manluluwas nga Ginoo, ang maalamong mananambal, ang buotang tigbalantay, ug matinud-anong higala. Walay mingduol kaniya nga nahikawan sa tabang ug tambag.

Ang Napulo ka Sugo maoy paril nga nagprotekta niadtong mga nalingkawas pinaagi sa grasya. Ang Dios mao ang ilang Amahan, si Kristo ang manluluwas, ug ang Espiritu Santo maoy tighupay o magdadasig. Ilang nasabtan nga ang Dios Amahan, Anak ug Santo Espiritu usa lang ka Dios.Ilang nasinati ang matuod nga kagawasan diha sa Dios busa sila mapasalamaton ug puno sa kalinaw. Di katingad-an nga ang Napulo ka Sugo nahimong ilhanan isip giya sa Dios aron maghimog awit pagdayeg taliwala sa kamingawan sa ilang mga kinabuhi(Salmo 119:54).

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)