Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 04 Second Commandment: Do Not Make Idols
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Baoule -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

04 - IKADUHANG SUGO: AYAW PAGHIMOG DIOSDIOSEXODO 20:4-6
“Ayaw pagbuhat ug diosdios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios o pagsimba niini kay ako ang GINOO nga inyong Dios ug abughoan ako. Silotan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan.”

Ang ikaduhang sugo nagsuporta ug nagtataw sa unang sugo. Mao nga giila kini sa uban nga kabahin sa unang sugo. Sa laing bahin, daghang mga komentarista nga naglantaw niining ikaduhang sugo nga maoy pinakalisod kay mao man kini ang tinubdan sa mga kalibog ug panaglalis.


04.1 - Batok sa mga kristohanong imahe

Ang mga muslim ug Judio mitulisok nga kadaghanan sa mga Kristiano nakasupak sa sugo sa Labing Hataas. Sila mitulisok, “Kamo ang una nga misupak sa sugo sa Dios. Kamo naghimog mga imahe sa Dios ug inyong gipresenta sa katawhan unsa ang produkto sa inyong tawhanong pangisip.” Ang hustong pagsabot niini nga kasugoan nagdalag dakong panaglalis bisan sa mga Kristohanong denominasyon. Ang mga membro sa ubang kasimbahanan nagkabahinbahin ug ilang gisunog ang mga sagradong imahe. Kinahanglan atong ilhon nga ang Dios, sa iyang himaya, dili gayod mahulagway. Bisan unsa nga pagdrawing sa Dios nagbiaybiay kini ug nag-insulto sa Iyang diosnong himaya. Ang mga litrato sa mga anghel ug mga santos walay bili. Ang Dios labaw sa tanan, balaan sa tanan, mas gamhanan kay sa atong mga imahenasyon. Ang Dios sahi gayod kay sa gi-imahenasyon sa mga tawo. Bisan pa sa anindot nga mga drawing nga gihimo ni Michelangelo!

Gipadayag sa Dios ang Iyang kaugalingon sa Bibliya pinaagi sa duha ka paagi. Una sa Iyang pulong nakigsulti siya ngadto sa mga naminaw, ikaduha pinaagi sa panan-awon sa mga propeta. Sa Daang Tugon ang Ginoo nagpadayag kanunay pinaagi sa Iyang pulong ug panagsa lamang pinaagi sa mga panan-awon. Apan sa dihang ang Anak sa Dios nausab ang panagway ngadto sa orihinal niya nga himaya atubangan sa Iyang mga apostol, sila nangatumba sa yuta daw nangamatay gumikan sa iyang pagkabalaan ug sila puno sa ilang dili pagkamatarong. Si bisan kinsa nga makakita ug panan-awon dili maantigo mosaysay kon unsay iyang nakita. Kini igo lamang nilang mahulagway sa pangisip.


04.2 - Pakigbatok sa mga diosdios ug mga imahen

Kon atong eksaminon kining ikaduhang sugo, makita nato nga wala man kini magdili sa paghimog litrato sa Dios. Hinuon nagdili sa pagsimbag diosdios. Kadtong mga nagsimba ug mga diosdios, rebulto, ug estatowa, sila mahiagum gayod sa iyang kasuko.

Adunay dagkong kinulit nga bato nagbarog sa tumoy sa bukid didto sa Haduol nga Silangan sa panahon sa Daang Tugon.Sila mga estatowa ginama sa bato ug gisimba sa kadaghanan. Pipila nila ginama sa kahoy, bato, pilak o bulawan nga mga diosdios aron simbahon sa ilang mga pinuy-anan. Busa si bisan kinsa nga dili motuo sa matuod ug usa lamang nga Dios basin hinuon siya isalikway sa Dios ug ang ubang daotang espiritu maoy magpahiduol kaniya. Ang mga Greecianhon sa panahon ni Hesus magtigum atubang sa ilang mga diosdios samtang ilang buhaton ang mga lawasnong kahinam. Ngani sa maskaraang panahon, ang mga Ehiptohanon, Assiriahanon, ug Babilonyanhon nagbuhat usab sa ingon niini nga salawayon. Busa si Moises ug mga propeta nakig gubat batok niining pasimbag mga diosdios. Sa atong panahon, kining mga diosdios nga gikaligutgotan sa mga propeta kaniadto, ginapasundayag sa mga museum sa Cairo, Baghdad ug Beirut. Sila nahimong mga talan-awon sa mga turista kinsa midugok sa Acropolis ug mga lubong sa Hari labaw pa sa gihimo niadtong mga karaang tawo sa Greecia ug Ehepto. Ang mga tawo buot nga makita ang dilimakita ug dili sila kontento sa mga giwali sa Pulong sa Dios. Buot ang tawo sa mga makita kay sa mga madungog kay ang dili makita ug dili mahikap talagsahon kaniya. Busa man gani kini ang rason nga ang telebisyon dakong temtasyon sa mga tawo nga gusto mutuman sa ikaduhang sugo.


04.3 - Mga imahe nga gidili sa mga Judio ug Muslim

Ang mga telebisyon, video ug magazine gidawat na karon sa mga Muslim bisan gidili kini nga mga talan-awon sukad pa niadtong mga 1,350 na katuig ang milabay. Ngani gumikan niini mitungha ang Art nga Arabic ornamentation, makita bisan asang bahin sa kulturang Islam labina sa Saudi Arabia, sa mga mosque sa China, mga palasyo sa Morocco ug South Africa. Ang epekto sa ikaduhang sugo makita sa mga gidrawing nga mga bulak ug harden gihulma nga geometrical sa mga papel, kahoy, metal ug bato. Ang Oriental nga carpet nga adunay talagsahong desinyo sa harden o paraiso gidayeg pag-ayo sa tibuok kalibotan.

Bisan man gani ang mga muslim sa Saudi Arabia dili apilon ang ulo sa tawo kon maghulagwag sa pedestrian crossing sa mga dalan kay supak sa balaod magdrawing ug ulo sa tawo hangtod karon. Apan sa Iran, Turkey ug India dili kaayo kini nga balaod sa Quran estriktong gipatuman. Ngani sila nagkulit ug hulagway ni Muhammad ug Gabriel bisan kini ginadili sa mga Arabo nga muslim. Sa dihang ang Arabo nga nasod naghimog sine mahitungod ni Muhammad wala gayod nila ipakita ang iyang nawong. Sa kinatibuk-an daw ang makita gikan sa mga mata ni Muhammad ug iyang pakigpulong lamang ang madungog. Busa kitang mga kristohanon magbantay kon maghimo kitag sine nga ipakita ang hulagway sa propeta sa Dios, mga Angel o kang Kristo ngadto sa mga muslim.

Ang mga Judio nagdili usab ug drawing sa hulagway sa Dios. Sa dihang si Titu, ang Romanhong Pangulo, milupig sa Jerusalem niadtong AD 70 iyang gisusi ang templo ug misulod sa balaan sa mga balaan. Nagdahom siyang makakitag bulawan nga estatuwa ug mga mahalon nga butang. Apan nadismaya siya kay walay sulod ang balaan sa mga balaan kay ang Dios espiritu ug dili makita. Dili siya mahulagway sa estatuwa ug imahen.


04.4 - Ang mga litrato ni Kristo nakasupak ba sa kasulatan?

Ang pagsabot sa mga kristiano sa ikaduhang sugo dili sama sa mga Judio ug Muslim. Si Kristo nahimong tawo sa Iyang pagkahimugso. Ang tanan nakakita kaniya. Ngani Siya misulti, “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan” (Juan 14:9). Ang tumong sa pagmugna sa kalibotan natuman diha ni Kristo. Gideklara sa Kasulatan, “Gihimo sa Dios ang tawo sa Iyang imahe; Sa iyang panagwag gihimo Niya sila nga lalake ug babaye” (Genesis 1:27). Si Adan ug Eva gitudlo nga magrepresenta kon kinsa ang Dios. Diha sa dagway sa tawo gitagana nga makita ang himaya sa Dios hangtod karon.

Aduna kitay prebilihiyo nga magmaya diha sa gimugna sa Dios, ug atong mapahimuslan ang mga bulak, mananap, ug katawhan. Dili nato kini sila himuong dios ug simbahon. Tanang minugna magpabilin nga butang binuhat ug dili mutopong sa Magbubuhat ug dili simbahon. Ang imahe sa Dios diha sa tawo naguba sa dihang siya nahulog sa sala ug ang daotan mikoyanap sa kalibotan. Apan si Hesus ang ikaduhang Adan mipasig-uli niining imahe sa Dios sa tawo. Busa dili ikatingala si Pablo mitawag kang Hesus “Ang imahe sa dili makita nga Dios”(Colosas 1:15).

Si Hesus natawo, namatay ug nabanhaw alang sa tanang katawhan. Busa matag usa dunay katungod aron ila Siyang ihulagwag sumala sa ilang imahenasyon, bisan asa man silang bahin sa kalibotan, African, Asian, European, o Haduol sa Silangan. Kay ang iyang kalipay, pakigdait, pagpailob, dili kini teorya apan praktikal kining tanan. Diha kang Kristo ang Dios mipaduol kanato. Wala Siya nagpakita nga isog nga mangugubat, o batig nawong, apan usaka mapaubsanong Karnero sa Dios aron pas-anon ang kasuko sa Dios alang kanato ug mamatay alang sa atong mga sala aron kita mabuhi uban Kaniya hangtod sa kataposan. Iya kitang gitudloan kon unsa ang paghalad. Ang krus maoy simbolo sa diosnong gugma. Ang pagkabanhaw ni Kristo gikan sa lubong nakompleto sa Iyang pagtungha aron mapakita kanato nga Siya espiritu apan adunay makita nga lawas(Lucas 24:39).


04.5 - Ang Imahe ni Kristo diha sa Iyang mga Sumosunod

Gipuno ni Hesus ang mga kasingkasing sa iyang mga sumosunod sa Iyang malumong espiritu aron ang gugma, pagkabalaan ug kalipay sa Dios makita diha kanila. Iya kitang giandam aron mahimong imahe sa Dios taliwala sa daghang kasilag ug kamatayon ibabaw ning yuta. Iya kitang gihatagan ug prebilihiyo isip buhing “sulat ni Kristo”nga nakigsulti pinaagi sa atong mga gawi ngadto sa atong mga pamilya, mga silingan, ug mga higala. Gipakita ni Hesus ang Iyang imahe dinhi kanato aron kita maghulagway Kon kinsa Siya. Si bisan kinsa nga makahimamat ug tinuod nga sumosunod ni Hesus sa lainlaing dapit bisan sa Africa, Asia, Europa o America o bisan asa man. Tataw nga iyang makita ug maila ang kahayag sa kalinaw ni Kristo nga midan-ag sa ilang mga nawong. Kon ang espiritu sa gilangsang ug nabanhawng Kristo magpuyo sa kasingkasing ni bisan kinsa, dato man o kabos, makabasa ug dili, bata o tigulang nan iyang gihulagway ang dan-ag gikan sa langit. Dili tukma nga atong bahinon ang kalibotan ingon nga dato ug pobri, kapitalista ug sosyalista apan ato kining bahinon ingon nga kadtong natawo pag-usab ug kadtong nagpabilin nga patay sa sala. Kon si Kristo magpuyo sa kasingkasing sa tawo, ang kinabuhi sa Dios diha kaniya makita sa tanan.

Ang Espiritu Santo dili buot nga mapahitas-on kita sa kaugalingon apan Iya kitang dalhon ngadto sa paghimaya sa Anak sa Dios. Dili kita ang magpagarbo isip maoy sentro sa kalibotan. Tanang himaya alang sa Karnero sa Dios nga gipatay alang kanato. Si Maria ang inahan ni Hesus ug uban pang mga santos dakong supak sa mga tawo nga nagsimba sa ilang mga estatowa ug mga imahe. Kon anaa pa sila karon ilang bungkagon tanang mga makita nilang mga imahe diha sa mga altar, balay ug bisan asa nga dapit kini gisimba. Walay laing naghulagway sa himaya sa Dios gawas lamang ni Hesus. Walay laing matarong gawas sa Dios. Kita nahimong matarong ug gihugasan pinaagi lamang sa iyang grasya. Dakong supak sa Bibliya kon kita mag-ampo kang Maria o sa ubang santos labina kon mangamuyo kita kanila isip atong manlalaban. Kini tataw nga supak sa ikaduhang sugo kay wala man kita magsalig sa atong Amahan sa langit hinuon kita nisalig ngadto sa Iyang mga binuhat. Dili ang imahe, estatowa, monumento o balaang kabilin ang makahimog milagro o maghatag kaayohan. Kay ang Dios magluwas pinaagi lamang kang Hesu Kristo nga Iyang Anak. Tanang imahe, bisan kadtong anaa sulod sa simbahan, gikapungtan sa Dios.

Diha sa bag-ong tugon, atong masinati ang personal nga paghimamat sa Dios nga Amahan ingon nga Iya kitang mga anak. Kini nga katungod gihatag diha lamang sa pagtubos nga kamatayon ni Hesus ug sa iyang makanunayong pagkamanlalaban ug pagkapari kanato diha sa tuo sa Iyang Amahan. Ang Anak maoy nagdugtong kanato sa Amahan. Kadtong dili musobay niini nga paagi wala mosalig sa pagka Amahan sa Dios. Kita nakadawat ug grasya, pagkamatarong, kapasayloan, ug kinabuhi pinaagi lamang sa Amahan ug Anak diha sa iyang Espiritu. Ug niini, kita angay nga magpasalamat sa Trinidad nga Dios sa tibuok tang kasingkasing.


04.6 - Ang Silyo sa Dios

Ang nag-ulang tali sa mga tawo nga nahigugma sa Dios ug niadtong mga misalikway kaniya makita sa silot nga ipahamtang ug panalangin nga gisaad sa ikaduhang sugo. Dinhi sa ikaduhang sugo miingon ang Dios nga “Ako” nagpasabot nga Siya buhi ug dunay pagtugot ug nakigsulti. Iyang gihatagan ug bili ang Iyang pagkamatinud-anon nga dili gayod mausab ug Siya ang naghupot sa tanang butang. Iyang gihigot ang iyang kaugalingon sa walay kataposang pagkigsaad ug nagpaabot sa tanan nga mutuman niini ug magmatinud-anon ngadto kaniya.

Ang Dios nagmando nga higugmaon. Dili Siya mutogot nga makigsalo kanato sa mga diosdios, mga pangulog relihiyon, mga hari, mga pilak ug bulawan. Kay Siya lamang ang Dios ug wala nay lain pang Mangluluwas!


04.7 - Mamatay kadtong masilag sa Dios

Alaot kadtong nagyubit sa gugma sa Dios o nagbaliwala niini! Sama sila sa mga sanga nga naputol. Sila mamad-an ug malaya ug itambog sa kalayo. Kon kita magdumili sa pagsunod sa Dios, kinsa mao ang atong tinubdan, nan kita nakahimo pagloib kaniya gumikan kay giablihan ta ang mga dautang espiritu, diosdios o mga hugawng gahom aron kita mahisama nga gagmayngdios. Ang Dios dili makig-ambit sa Iyang himaya ngadto sa lain gawas sa Iyang Anak ug Espiritu. Walay nay laing Magbubuhat. Siya lang ang Maghuhukom sa atong kalibotan ug sa walay kataposan.

Kon ang tawo dili moduol ngadto sa matuod nga Dios, apan mangitag laing dios o himoon niya ang kaugalingon isip maoy sentro sa tanan, siya mahimong garboso ug tig-a ang kasingkasing alang sa paghigugma sa iyang magbubuhat. Kanang tawhana mahimong bangis ug daotan. Siya magpahimulos lamang sa ubang mga tawo inay nga mag serbisyo unta kanila. Si bisan kinsa kadtong dili maghigugma sa Dios dili usab siya makahigugma sa iyang isigkatawo. Dili niya masabtan ang kalibotan ug ang espirituhanong mga suliran niini gumikan sa iyang kakulang sa panabot. Busa ang iyang konsensya ug moralidad nagkulang. Naholog siya sa mahugawng pagpakasala daw mananap nga nakigbisog arong mabuhi diha sa kalasangan.

Itugot lamang sa Dios nga kadtong nagmagahi ug mosalikway kaniya madagma human Iya silang gipasidan-an ug gipakit-an sa Iyang gugma. Iya silang pasagdan nga magpatoyang sa ilang gusto aron sila mismo ang magdaut sa ilang kaugalingon. Sila si Haring Saul ug Judas Iscariote ang mga nag-unang ehemplo niini. Kini nga langitnong prinsipio sa paghukom mahitabo sa matag usa ug bisan gani sa usa ka nasud. Ngani ang bana o asawa usahay makat-on paghimog dautan gumikan sa ilang kapikas ug kini magdalahig ngadto sa ilang mga anak. Sa susamang paagi ang pagkadiosnon usab masunod gikan sa usaka henerasyon ngadto sa musonod nga henerasyon. Ang pamilya nga giharian sa kahakog o kasina magpakita niini nga batasan sa iyang palibot. Pariho lamang ang resulta bisan pa ang palibot sa pamilya gipalibotan sa yumanismo o bisan pag sosyalismo nga dili mutuo nga adunay dios. Ang batasan sa pamilya makita sa mga mata sa ilang mga anak. Uban nga pamilya nahilambigit sa pagpanglamat, pagkig estorya sa mga minatay, pagpangbarang, pagsalamangka aron makadawat ug kaayohan o aron masayod sa mga tanghaga. Kini nga mga binohatan gikondena ni Hesus apan dili niya sila isalikway kon maghinulsol sila gikan niini. Hinuon, Siya malipayon nga modawat kanila ug mupalingkawas kanila gikan sa tunglo ni Satanas. Si Hesus miingon, “Kon ang Anak naghimo kaninyong gawasnon nan kamo mga gawasnon nagayod” (Juan 8:36). Ang gahom ni Kristo dili matugkad sa atong pagpanabot. Siya lamang ang makahubad kanato gikan sa higot sa dautan.

Ang Dios nagtudlo kanato nga ang nagmagahi nga pamilya silotan hangtod ang ikatulo ug ika-upat nga henerasyon hangtod ang tinuod nga paghinulsol muabot ug ang mga sakop sa pamilya mudool pagbalik ngadto sa Dios. Kanunay mahitabo nga ang mga anak bisan ang mga dagko nakasonod ug mga dautan gikan sa ilang mga ginikanan. Hinuon dili nato hukman kadtong dautan ang kasingkasing apan atong sabton kon haing pamilya sila magsumikad busa ato silang higugmaon. Adunay mga Judio ug mga Muslim nga nasilsil sa ilang mga hunahuna ang gitudlo sa ilang mga ginikanan aron isalikway ang Anak sa Dios. Sila nagpuyo sa gapos sa sala ug ilang gisalikway ang Manluluwas sa kalibotan. Si bisan kinsa kadtong buot maluwas niining pakigbatok sa Kristohanong gahom kinahanglan mulimod sa iyang kadugtongan niining sayop nga pagtulon-an ug iyang putlon ang bisan unsang higot sa iyang kultura nga namat-an tungod ug alang kang Hesus. Kay kon wala na kita magsalig sa tabang sa atong pamilya ug nasudnong kasigurohan niini makita nato ang Dios nga tinuod gayod atong Amahan. Siya na ang mag-igo unsay mahitabo sa atong ugma. Siya kanunay nagpaniguro kanato, “ Ako ang Ginoo nga imong Dios, ang imong mahigugmaon nga Amahan. Kaila Ako kanimo ug gitawag ko ikaw sa imong pangalan kay ikaw Akoa man busa padayon dinhi kanako ug biya-i ang dautan ug mahugaw nga kadugtungan. Salig sa akong pagkamatinud-anon ug gahom aron ikaw mahimong gawasnon ug luwas hangtod sa kahangtoran.”


04.8 - Ang kaabundansya sa Panalangin niadtong nahigugma sa Dios

Kon adunay nahigugma sa Dios ug nagtahod Kaniya, siya namalandong sa pulong ug nagkinabuhi sa Iyang kusog. Bisan kinsa nga naka amgo sa kalaom sa Iyang grasya kanato, magpadayon sa pagpasalamat Kaniya gumikan sa iyang pagluwas ug pagpailob. Atong isulti ang atong gugma Kaniya pinaagi sa atong mapasalamatong kasingkasing. Ang mapasalamaton nga magtutuo makakita sa bahandi, gahom, panalangin ug giya gikan sa Pulong sa Dios matag adlaw. Unsa may imong ikasulti sa pangasaw-unon nga human makadawat sa sulat sa iyang pamanhunon, wala niya kini abrihi ug iya lamang kining gikalimtan? Kita moingon nga siya wala mahigugma kaniya. Apan ang matinud-anon nga asawa maghinamhinam sa sulat sa iyang bana. Kon siya makadawat ug sulat iya dayon abrihan ug balikbalik nga basahon, hinuktokan ang mga gipamulong niini aron kini magpabilin sa iyang panumduman. Kon kita nahigugmag Dios, atong tun-an iyang Pulong ingon nga sulat sa gugma gikan sa langit alang gayod kanato. Ato kining basahon kanunay ug sag-ulohon ang mga importante nga pulong. Ang atong kasingkasing mapuno sa Pulong sa Dios nga naghatag kanatog gahom aron atong matuman ang iyang kabubut-on.

Kon ang mga ginikanan mag-ampo sa tinud-anay alang sa ilang panimalay sila magdala ug panalangin gikan kang Hesus ngadto sa ilang mga anak. Ang mga bata dili modako nga dili diosnon ug walay pagpakabana. Hinuon aduna silay lig-on nga pundasyon. Dili man mapugos sa ilang mga ginikanan ang mga anak nga mutuo kang Kristo, bisan pag ilang hugasan gikan sa pagkadautan ang ilang mga anak pinaagi sa paglatos niini. Apan ang mahigugmaong pag ehemplo sa mga ginikanan hinayhinay apan lalom nga masilsil sa utok sa ilang mga anak. Mas makat-unan sa mga anak ang gibuhat sa ilang ginikanan kay sa ilang gipamulong. Bisan sa siplat lang sa mata gikan sa inahan mas tataw pa kay sa mga pulong sa pagbadlong ug ang iyang gugma mag-uban kaniya hangtod buhi pa siya.

Adunay mga saad ang Dios nga Siya manalangin hangtod sa usaka libo nga henerasyon niadtong mahigugma kaniya! Kini nga saad naghupay sa mga ginikanan sa ilang pagpatubo sa mga anak niining palibot nga puno sa temtasyon ug pagkawalay dios. Ang gahom sa gugma sa Dios musidlak sa kangitngit ingon nga ang kahayag magwagtag sa kangitngit sa usa ka lawak. Ang espirituhanong panulondon sa panimalay abundansya kon ang mga ginikanan mainampoon nga mga magtutuo.

Gisulayan mo naba pagkwenta ang gitas-on sa usaka libo ka henerasyon? Kon atong sugdan nga 25 katuig ang usa ka henerasyon nan 25,000 ka tuig ang abundansya nga panalangin gumikan sa usa ka tinuod nga magtutuo. Ug kon ato kining kwentahon sa gidaghanon sa mga apo sa usaka dakong pamilya nan pastilan ka daghan sa kaanakan nga mangatawo, ingon kadaghan sa espirituhanong battalion nga makadawat sa panalangin pinaagi sa masulondon ug matinuhoon nga ginikanan. Gipaniguro sa Dios sa iyang mga pinalangga nga matag usa ka matinud-anon nga magtutuo mahimong tinubdan sa gugma sa gatosan ka mga tawo. Ang sumosunod ni Hesus dili moangkon nga siya ang tuburan sa pagkadiosnon apan siya ang sandayong sa grasya sa Dios. Gikan sa Diosnong kaabundansya, ang Dios naghatag grasya ngadto sa grasya nga walay kondisyon niadtong nahigugma ug nagsalig kaniya.

Kon atong madawat ang linawas ug espirituhanong panalangin nan makadayeg kita sa magkalahing kultura sa tibook kalibotan. Hain gani ang Pulong sa Dios naglihok sa mga barrio ug syudad o sa mga tawo bisan gatos na katuig ang milabay kay imo pa kining makita ug mabati. Asa gani ang mga tawo makadawat ug kagawasan ni Hesus sila maghalad ug pasalamat ug magtambayayong sa matag usa. Kon ang Dios mamuhat sa usa ka kultura pinaagi sa Espiritu Santo nan mga pamilya, eskwelahan, ekonomiya, ug politika mulambo labaw sa atong masabot.

Apan sukwahi sa ubang mga nasod diin nagpadugo ug mga diosdios sama sa India ug nagsimba sa ilang mga katigulangan sama sa China ug Africa, diin ang pagsimbag diosdios ug pagpangsalamangka maoy gituhoang maghatag sa kasigurohan. Kini nga mga komunidad giharian sa kahadlok, pagpang-ulipon ug kabalaka. Kanunay gakahitabo kon ang dungog sa mga babaye hugawan gumikan sa paghari sa mga lalaki. Mga panag gubat tali sa tribu maoy hinungdan nga walay kalamboan, ug ang mga kabos musamot kamakalolo-oy. Sulayi ug sulod sa mga pinuy-anan sa Muslim, Hindu o Kristiano diba imu dayong mabati ang espirituhanong panghitabo sa palibot. Bisan gani ang mga mananap nakabati kon sila dinaugdaug o gitratar sa tinarong.


04.9 - Pagsumada: Ang dakong kalahian

Ang panalangin gumikan sa magtutuong ginikanan tin-aw sa ilang mga anak ug mga pamilya, kini resulta sa gugma sa mga ginikanan ngadto sa Dios. Kay sila nga mga ginikanan nag-ampo, naningkamot ug nagkinabuhi nga matarong hangtod sa ilang pagtigulang. Matuod gayod nga adunay dakong kalahian kadtong nahigugma sa Dios ug niadtong nasilag kaniya bisan asa sa kalibotan. Kon matuod ka nga nisalig sa Dios nga Amahan ikaw mosandig kaniya sama sa bata ug mamunga sa Iyang gugma. Hinuon dunay uban nga makigbatok sa tawag sa Dios, ug magpalayo gikan sa pagkadiosnon. Busa dili katingad-an nga ang gugma sa uban nagkahilis niining kataposang mga adlaw. Kon ang tawo dili mobalik sa Dios siya mahimong tinubdan sa kadaotan. Mga daotang pagtulon-an mangawas gumikan sa ilang pagrebelde sa Dios. Si Karl Marx diosnon samtang batan-on pa siya apan sa dihang siya nagkiglambigit sa pagsalamangka ug niapil sa pagpangbarang siya maoy hinongdan sa milyon nga nasalaag kinsa mipili sa kanabuhi nga dili mutuo nga adunay dios. Taliwala sa ilang paningkamot, ang iyang mga sumosunod wala gayod makatukod ug paraiso diri sa yuta bisan pag ilang ti-unan sa ilang kumo ang Dios. Si bisan kinsa nga mulimod nga adunay Dios kinsa maoy tinubdan sa gugma ug kinabuhi ug maghimog tawo nga diosdios puli sa matuod nga Dios nan sila mahimong mga masilagon ug niini ilang ma-ani ang kapungot sa Dios sa adlaw sa paghukom.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)