Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Romans - 050 (The Spiritual Privileges of the Chosen)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMAWA - Ubangiji Ne Nu Dama
Nazarin a cikin wasika Bulus zuwa ga Romawa
SASHE NA 2 - Adalcin Allah Ne Immovableko Bayan Hardeningdaga Cikin 'ya'yan Yakubu, Nuna Zaɓaɓɓun A (Romawa 9:1-11:36)

2. A ruhaniya gata na zaba mutane (Romawa 9:4-5)


ROMAWA 9:4-5
4 waɗanda suke Isra'ilawa, waɗanda suke da ɗaukakar, da ɗaukaka, da alkawarinsu, da bayar da shari'ar, da hidimar Allah, da alkawuran. 5 daga cikinsu su ne uba kuma daga gare su, bisa ga jiki, Almasihu ya zo, wanda yake bisa dukan, Allah mai albarka ne har abada. Amin.

Bulus yana so ya tunatar da ikilisiya a Roma game da kula da ruhaniya da hakkoki na mutanensa. Ya furta, a lokaci guda, cewa waɗannan gata ba su taimake shi da mutanensa su gane ko yarda da Almasihu na gaskiya ba; sabili da haka sun ƙi shi, sun ƙaryata shi, suka kuma yi masa jinƙai har sai sun ba da shi don a gicciye shi, ta taurare zukatansu, har ma da Ruhu Mai Tsarki. Kamar yadda duhu ya fāɗi hankali kuma ba zato ba tsammani, haka wahalar ta faɗo a kan mutanensa.

Menene albarkun da ke cikin 'yan uwanmu na Bulus wadanda suka bambanta su daga sauran mutane?

Sunansu na asali shi ne 'ya'yan Yakubu, masu tuntuɓe, ba' ya'yan Isra'ila ba. Amma mahaifinsu, wanda aka tuhuma da zunubai, bai bar barin Ubangiji ba sai Ubangiji ya sa masa albarka. Saboda bangaskiyar Yakubu ta bangaskiya Ubangiji ya canza sunansa ga Isra'ila, wanda ke nufin, 'wanda ya yi gwagwarmaya tare da Allah,' El, 'kuma bangaskiyarsa ta rinjaye'. Yakubu ba ƙarfin jiki ba ne, kuma ba mai kyau ba ne, amma bangaskiya mai aminci ya zauna a cikinsa, wanda ya cece shi daga fushin Allah da hukunci (Farawa 32: 22-32).

Yakubu na ɗaya daga cikin kakannin Yesu. Yesu ne Dan Rago na Allah wanda ya ɗauke zunubin duniya, ya yi ƙoƙari tare da Allah ya cece mu daga hukuncin zunubanmu. Ya kama Allah da bangaskiya, bai kuma bar shi ba sai Allah ya sa mana albarka. Ɗan Maryama shine Mai Cetonmu wanda ya cece mu daga hukunci. Sabili da haka, gwagwarmaya na gaskiya tare da Allah ba Yakubu bane, amma Yesu, wanda shine kadai Isra'ila na gaskiya wanda ya fanshe mu daga fushin Allah.

Yahudawa, Kiristoci, da Musulmai wadanda basu yarda da wannan matsakanci ba, wadanda suka yi ƙoƙari don su, ba zasu shiga cikin albarkunsa ba, kuma basu kasance cikin mutanen da zasu zaɓa na ruhaniya ba. Wannan ilmi ya cika zuciyar Bulus da baƙin ciki saboda ya ga cewa mafi yawan mutanensa ba su san hakkokin da suka alkawarta ba, amma sun ƙi su a cikin makanta na ruhaniya da girman kai.

Ubangiji ya umarci Musa ya ci gaba da zuwa Masar na Masar ya gaya masa cewa 'ya'yan Yakubu duka ne ɗan fari (Fitowa 4:22, Maimaitawar Shari'a 14: 1, 32: 6, Yusha'u 11: 1-3). Ubangiji ya sha wahala daga rashin tausayi na 'ya'yansa waɗanda basu girmama shi ba, ko da yake ya ba su dama na tallafi. Ba a haife su ba, amma suna da 'yancin ɗan fari ga Ubangiji.

Ɗaukakar Ubangiji ta zauna a Wuri Mai Tsarki, a cikin ɗakunan alfarwa, amma waɗanda suka zaɓa suka yi ta hauka a jeji. Ubangiji ya kiyaye su kuma ya shiryar da su ta hanyar haɗari, kuma ya aikata mu'ujjizai masu yawa (Fitowa 40:34; Kubawar Shari'a 4: 7; 1 Sarakuna 2:11; Ishaya 6: 1-7; Ezekiel 1: 4-28; Ibraniyawa 9: 5) . Duk da haka, Ubangiji ya azabtar da zaɓaɓɓunsa ya kuma yi musu barazana da mutuwa saboda rashin amana, amma addu'ar Musa da Haruna ya cece su daga ɗaukakarsa na mutuwa (Littafin Lissafi 14: 1-25).

Bulus ya tunatar da Yahudawa game da sauran gata waɗanda aka samo a cikin jerin alkawurran da ke shaidar shaidar Allah mai girma da iko, cewa Ubangiji, Mai halitta da kuma alƙali, ya ɗaure kansa ga waɗannan ƙananan mutane har abada. Littafi Mai-Tsarki yayi magana game da alkawuran da suka biyo baya:

Alkawarin Allah da Nuhu (Farawa 6:18; 9:9-14).
Alkawarin Allah da Ibrahim (Farawa 15:18; 17:4-14).
Yarjejeniyar Ubangiji tare da Ishaku da Yakubu (Farawa 26:3; 28:13-19; Fitowa 2:24).
Yarjejeniyar Ubangiji da Musa (Fitowa 2:24; 6:4; 24:7-8; 34:10, 28).

Amma, abin baƙin ciki, Littafi Mai-Tsarki ya nuna shaida sau da yawa cewa mutanen alkawari na farko sun bar wa annan alkawurran lokaci zuwa lokaci, saboda haka annabi Irmiya ya ce Ubangiji ya yanke shawarar yin sabon alkawari tare da su, ciki har da haihuwar ruhaniya na mutanensa marasa biyayya (Irmiya 31: 31-34).

Dokar ita ce tushe na alkawarin Ubangiji tare da mutanensa ta wurin annabi Musa. Littafin yarjejeniya da dokokinsa guda goma shine farkon lokacin da aka ba da umarni 613, ciki harda dokokin 365 da aka haramta (haramta) da dokokin 248 masu kyau, a cewar Maimonides.

A farkon waɗannan umarni mun karanta maganar da kai tsaye: "Ni ne Ubangiji Allahnka, kada ku da wasu gumaka a gabana" (Fitowa 20: 1-3).

Shi, wanda ya bincika manufar waɗannan dokokin, ya sami umurnin: "Ku zama masu tsarki, gama ni Ubangiji Allahnku mai tsarki ne" (Leffiticus 19: 2). Babban ma'anar waɗannan umarni shine: "Ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan ƙarfinka" (Kubawar Shari'a 6: 5), "Ku ƙaunaci maƙwabcinku kamar kanka "(Leffiticus 19:18).

Amma mun sami cewa babu wani, sai dai Yesu, ya kiyaye dukan waɗannan umarni (Zabura 14: 3, Romawa 3: 10-12).

Yin sujada ga Allah a gaban mazauni, sa'an nan kuma a cikin haikalin Urushalima, ya bukaci da farko ya tsarkake mutum mai zunubi ta hanyoyi masu yawa na jini don ya iya shiga wurin Allah kuma ya bauta masa da ibada. An samo wannan ta hanyar karatun zabura, waƙoƙin yabo da faranta rai, da furci zunubai, da yin ayyukan ibada, da kuma ta hanyar bauta. Wanda ya shiga cikin littafin Zabura, cikin Tsohon Alkawari, ya sami ruhun da kuma tabbatar da waɗannan maganganu. Mafi muhimmancin wadannan ayyukan ibada, ba tare da sadaukarwa ba, sun sami albarka.

Wadannan ayyukan ibada sun kai ga mafi girma a lokacin idin, musamman ga Idin Ƙetarewa, Fentikos, bukkoki, da Yom Kippur (kafara Ranar).

Zuciya akan mazaunin Allah a cikin haikalin Jérusalem ya karfafa hadin kai tsakanin al'ummar. Amma duk da wannan ruhaniya, akwai ƙauyuka da yawa waɗanda suka sanya alƙali don Ba'al suka biya hadayu ga gumaka, suna tasar siffofinsu da siffofi, waɗanda suka sa Allah ya yi fushi da su.

Tsohon Alkawali yana cike da alkawuran alkawuran da yawa, wanda muka sami dalilai guda uku:

a) Gabatarwar, gafara, kariya da ta'aziyya ga Ubangiji Allahnsu (Fitowa 34: 9-11).
b) Alkawuran zuwan Almasihu, Sarkin Salama, da Ɗan Rago na Allah na tawali'u (Kubawar Shari'a 18:15; 2 Sama'ila 7: 12-14; Ishaya 9: 5-6; 49: 6; 53: 4; 12).
c) Ruwan Ruhu Mai Tsarki akan mutanen zaɓaɓɓu da dukan 'yan adam (Irmiya 31: 31-34; Ezekiyel 36: 26-27; Joel 3: 1-5).

Amma, haa! Yawancin Yahudawa basu yarda da haɗin Ɗan Rago na Allah ba, Sarkin Yahudawa. Sun ba da izinin fitar da Ruhu Mai Tsarki, saboda sunyi tsammanin tsayuwar wata siyasa mai karfi. Saboda haka ba su iya gane zunubansu ba, kuma basu kalli sabon haihuwa na ruhaniya ba. Yawancin alkawuran da aka cika sunyi ta wurin yesu da kuma zuwan Ruhu Mai Tsarki a kan mabiyansa, amma yawancin mutanen da suka zaɓa basu gane, ko yarda ba, cikar waɗannan alkawuran da suka yi musu.

Ubannin da suka zaba ba masu falsafa ba ne, amma makiyaya da firistoci ga wasu. Ibrahim, Ishaku, da Yakubu sun wakilce su, domin bangaskiyarsu ta gaskiya ta rinjayi ƙarancin su. An kira Ubangiji na alkawari da Allah na Ibrahim, da Ishaku, da Yakubu (Farawa 35: 9-12; Fitowa 3: 6; Matiyu 22:32).

Babu Musa, ko Dauda, ​​ko Iliya, ko wani hali na Tsohon Alkawari, sun kafa kowane jami'a ko jami'a, amma sun sami gaskiyar da ikon Ubangiji, duk da cin hanci da rashawa. Sun rayu bisa ga bangaskiyarsu, kuma sun zama misali mai kyau ga mutanensu, kuma marmaro mai albarka ga jikoki.

Duk da haka, babban gata da girmamawa ga mutanen Isra'ila shine zuwan Almasihu mai tsammanin, Sarkin Sarakuna, Babban Firist na Gaskiya, da Maganar Allah cikin jiki, wanda muke ganin ikon, iko, da ƙaunar Allah yanzu a cikin maza. Ya ce: "Ni ne hasken duniya," domin ƙaunar Allah ta zauna a cikinsa, Ruhu Mai Tsarki kuwa ya ɗaukaka shi. Shi da Allah ɗaya ne, kamar yadda ya furta: "Ni da Ubana ɗaya muke" (Yahaya 10:30). Bisa ga wannan gaskiyar, Manzo Bulus ya kira shi "Allah". Bai ce "allah" ba, amma "Allah" na gaskiya ne, kamar yadda dukan majami'u suka shaida cewa Almasihu Allah ne daga Allah. Haske daga haske. Allah na gaskiya daga Allah na gaskiya; haifaffe, ba halitta ba, a cikin ainihin abinda yake tare da Uba.

Yahudawa sunyi fushi, sun damu, suka la'anta Krista saboda furcin da Bulus ya fada a cikin Ikilisiyarsa a Roma. Mafi yawan Yahudawa sun ɗauka Yesu a matsayin mai ɓatarwa, mai saɓo, da tawaye ga Allah, kuma sun ba da shi ga Romawa, masu launin su, don a giciye su. Sun ci gaba da wahalar tun daga lokacin Ishaya, watau 700 BC. (Ishaya 6: 9-13; Matiyu 13: 11-15; Yohanna 11:40; Ayyukan Manzanni 28: 26-27).

Daga waɗannan ayoyin mun sami wahalar zukatansu a cikin ɓarna kuma sun zama mafi ƙaryar murya da bayyanawa. Ba su tuba daga zunubansu ba, amma sun dauka kansu masu adalci ne - saboda sun kiyaye dokar Musa, suna duban sauran mutane kamar kullun.

A lokacin wahalarsu, Yahaya mai Baftisma ya zo ya shirya hanya don Kristi, kuma kyakkyawan zabi daga cikin mutane ya yi masa baftisma. Sun ji daga gare shi cewa Yesu Ɗan Rago na Allah ne, kuma sun gane cewa Yesu zai yi baftisma tare da Ruhu Mai Tsarki don kafa sabon mulkin ruhaniya; da dukan waɗanda aka yi musu baftisma ta wurin mai kira cikin jeji sun shirya su yarda da almasihu. Yesu bai kira masanan shari'a, masu tsoron Allah ba, ko malaman su bi shi, amma ya kira wadanda suka furta zunubansu a gaban Baftisma, suka zama almajiransa kuma sun cika da Ruhu Mai Tsarki. Abubuwan da ke cikin wadanda aka zaba ba ilimi ba ne, ko wadata, ko kwarewa ko ƙwarewa, amma furci zunubai da fashewar ruhu. Wadanda suka furta zunubansu sun tuba daga Almasihu ceto da rai madawwami.

Abubuwan halal na halal, waɗanda Israilawa suka ji dadin, ban da gaban Allah tare da su, suna da mummunar tasiri a kan mafi yawan Yahudawa. Sun kasance masu girman kai kuma suna mamaye sauran al'ummomi, kuma sun dauki kansu da adalci, sabili da haka ba sa bukatar tuba. Ba su san zunubansu ba, amma suka taurare zukatansu har tsawon shekaru zuwa ga Allah, da Almasihu, da kuma Ruhunsa mai tsarki, har sai sun zama masu arziki a hakkoki, amma matalauta a ruhu.

A cikin rayuwarsa ta baya, Bulus yana ɗaya daga cikinsu, mai ban sha'awa da girman kai. Ya azabtar da mabiyan almasihu, ya tilasta wasu daga cikinsu su fadi, kuma suka kashe wadanda suka yi imani da bangaskiya. Amma gamuwa da almasihu, a cikin ɗaukakarsa mai ban mamaki a kusa da Dimashƙu, ya ba da mafarkinsa, tunaninsa da girman kai, kuma ya sa ya furta laifinsa da cin hanci da rashawa. Ya karye ta wurin alherin Almasihu, wanda Ruhu Mai Tsarki ya sake haifuwarsa, kuma manzo na Ubangiji Yesu.

Bulus ya gane cewa abin da yake ceton ɗan mutum ba ya zama mai ƙira daga zuriyar Ibrahim ba, ba kuma kaciya ba, amma tsarkewa tawurin karɓar almasihu kuma ya cika da Ruhu Mai Tsarki. Saboda haka, mutum an sa shi cikin jiki ta ruhaniya, zama zama memba na wannan. Ta wurin wa'azi na bishara ga sabon ƙarni na Ibrahim, Bulus ya gane cewa mulkin ruhaniya na Allah ba zai taba kasancewa da tsarin siyasar Isra'ila ba. Abin baƙin ciki, jiki na ruhaniya na Almasihu yana shan wahala tsananta wa Isra'ila a yau. Bulus baiyi magana game da siyasa ba, amma game da mulkin ruhaniya na Almasihu, wanda ya nuna a cikin dabi'un kirki, gaskiya, da kuma duk wani abu a duniya.

ADDU'A: Ya Uba na samaniya, muna gode maka haƙurinka tare da mutanenka zaɓaɓɓu, kuma muka girmama ka saboda alkawurran da ka yi a Tsohon Alkawari ga mutanen nan marasa tausayi, duk da gargadi da azabtarka. Ka gafarta mana da mutanenmu, idan ba mu karbi ƙaunarka mai girma da bangaskiya da bangaskiya ba; da kuma adana da yawa daga cikin 'ya'yan Ibrahim ta hanyar sabunta zukatansu, da tsarkake zukatansu ga Yesu Almasihu mai rai.

TAMBAYA:

  1. Lambobi nawa ne Bulus ya ambata ga mutanen alkawari na farko? Wanene daga cikinsu yana bayyana mafi muhimmanci a gare ku?
  2. Me ya sa alherin Allah bai iya ceton mafi yawan mutanen zaɓaɓɓu, waɗanda suka fadi daga wannan hukunci zuwa wani?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 08, 2021, at 09:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)